EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0026

Директива 2006/26/EO на Комисията от 2 март 2006 година за изменение с цел тяхното адаптиране към техническия прогрес на Директиви 74/151/ЕИО, 77/311/ЕИО, 78/933/ЕИО и 89/173/ЕИО на Съвета относно колесните селскостопански или горски тракториТекст от значение за ЕИП.

OJ L 65, 7.3.2006, p. 22–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 211–215 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 6 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 6 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/26/oj

13/ 53

BG

Официален вестник на Европейския съюз

6


32006L0026


L 065/22

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/26/EO НА КОМИСИЯТА

от 2 март 2006 година

за изменение с цел тяхното адаптиране към техническия прогрес на Директиви 74/151/ЕИО, 77/311/ЕИО, 78/933/ЕИО и 89/173/ЕИО на Съвета относно колесните селскостопански или горски трактори

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, техните ремаркета и теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, и за отмяна на Директива 74/150/ЕИО (1), и по-специално член 19, параграф 1 от нея,

като взе предвид Директива 74/151/ЕИО на Съвета от 4 март 1974 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно определени конструкции и характеристики на колесните селскостопански или горски трактори (2), и по-специално член 4 от нея,

като взе предвид Директива 77/311/ЕИО на Съвета от 29 март 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно нивото на шума, възприеман от водачите на колесни селскостопански или горски трактори (3), и по-специално член 5 от нея,

като взе предвид Директива 78/933/ЕИО на Съвета от 17 октомври 1978 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански или горски трактори (4), и по-специално член 5 от нея,

като взе предвид Директива 89/173/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори (5), и по-специално член 9 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Изискванията, въведени с Директива 74/151/ЕИО за максималната разрешена маса в натоварено състояние и натоварването на осите за колесни селскостопански или горски трактори, трябва да бъдат адаптирани за модерни трактори, като се вземат предвид подобренията в технологията на производство на трактори по отношение както на повишаването на производителността, така и на безопасните условия на труд.

(2)

С оглед улесняването на глобалните действия на промишлеността на Общността е необходимо да се хармонизират техническите регламенти и стандарти със съответните глобални технически регламенти и стандарти. По отношение на максималните граници, определени с Директива 77/311/ЕИО за възприеманото от водача ниво на шум за колесни селскостопански или горски трактори, скоростта на изпитване, установена в приложения I и II към посочената директива следва следователно да бъде хармонизирана със скоростта на изпитване, изисквана от глобалните технически регламенти или стандарти, като например ОИСР Код 5 и ISO 5131:1996 (6).

(3)

Подходящо е да се адаптират изискванията, въведени с Директива 78/933/ЕИО относно монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански или горски трактори, така че да се отговори на съвременните нужди за по-прост дизайн и по-добро осветяване.

(4)

Изискванията на Директива 89/173/ЕИО относно остъкляването и прикачването на колесни селскостопански или горски трактори следва да бъдат хармонизирани с последните технологични развития. По-специално, поликарбонатното/пластмасово остъкляване следва да бъде разрешено за всички приложения с изключение на челните стъкла, за да се подобри защитата на хората, намиращи се в кабината на водача в случай на проникване на предмети в кабината. Изискванията относно механичното прикачването следва да бъдат хармонизирани със стандарта ISO 6489-1. Нещо повече, с оглед намаляването на броя и сериозността на инцидентите и за да се подобри безопасността на труда, е подходящо не само да се създадат допълнителни разпоредби по отношение на горещите повърхности, но също така да се предприемат мерки както относно покриването на накрайниците на акумулаторите, така и насочени към недопускането на нежелано разединяване.

(5)

Директиви 74/151/ЕИО, 77/311/ЕИО, 78/933/ЕИО и 89/173/ЕИО следва да бъдат съответно изменени.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 20, параграф 1 от Директива 2003/37/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 74/151/ЕИО

Директива 74/151/ЕИО се изменя в съответствие с приложение I към настоящата директива.

Член 2

Изменения на Директива 77/311/ЕИО

Директива 77/311/ЕИО се изменя в съответствие с приложение II към настоящата директива.

Член 3

Изменения на Директива 78/933/ЕИО

Директива 78/933/ЕИО се изменя в съответствие с приложение III към настоящата директива.

Член 4

Изменения на Директива 89/173/ЕИО

Директива 89/173/ЕИО се изменя в съответствие с приложение IV към настоящата директива.

Член 5

Преходни разпоредби

1.   От 1 януари 2007 г. по отношение на превозни средства, които изпълняват изискванията съответно на Директиви 74/151/ЕИО, 78/933/ЕИО, 77/311/ЕИО и 89/173/ЕИО, изменени с настоящата директива, държавите-членки не могат, на основания, свързани с приложното поле на съответната директива:

а)

да отказват да предоставят типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение,

б)

да забраняват регистрирането, продажбата или пускането в експлоатация на такива превозни средства.

2.   От 1 юли 2007 г. по отношение на превозни средства, които не отговарят на изискванията съответно на Директиви 74/151/ЕИО, 78/933/ЕИО, 77/311/ЕИО и 89/173/ЕИО, изменени с настоящата директива, и на основания, свързани с приложното поле на съответната директива, държавите-членки:

а)

не предоставят типово одобрение на ЕО;

б)

могат да отказват предоставяне на национално типово одобрение.

3.   От 1 юли 2009 г. по отношение на превозни средства, които не отговарят на изискванията съответно на Директиви 74/151/ЕИО, 78/933/ЕИО, 77/311/ЕИО и 89/173/ЕИО, изменени с настоящата директива, и на основания, свързани с приложното поле на съответната директива, държавите-членки:

а)

ще разглеждат сертификатите за съответствие, които съпровождат нови превозни средства в съответствие с разпоредбите на Директива 2003/37/ЕО като невалидни по смисъла на член 7, параграф 1;

б)

могат да отказват регистрацията, продажбата или пускането в експлоатация на такива нови превозни средства.

Член 6

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 декември 2006 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 7

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ù в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 8

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 2 март 2006 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 171, 9.7.2003 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2005/67/ЕО на Комисията (ОВ L 273, 19.10.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 84, 28.3.1974 г., стр. 25. Директива, последно изменена с Директива 98/38/ЕО на Комисията (ОВ L 170, 16.6.1998 г., стр. 13).

(3)  ОВ L 105, 28.4.1977 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 97/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 277, 10.10.1997 г., стр. 24).

(4)  ОВ L 325, 20.11.1978 г., стр. 16. Директива последно изменена с Директива 1999/56/ЕО на Комисията (ОВ L 146, 11.6.1999 г., стр. 31).

(5)  ОВ L 67, 10.3.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.

(6)  Тези документи могат да бъдат намерени на интернет страниците: http://www.oecd.org/dataoecd/35/19/34733683.PDF и http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER =20842&ICS1=17&ICS2=140&ICS3=20


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение I към Директива 74/151/ЕИО, точка 1.2 се заменя със следния текст:

„1.2.

Максималната разрешена маса с товар и максималната разрешена маса на ос зависи от категорията на превозното средство и не може да надвишава стойностите, дадени в таблица 1.

Таблица 1

Максимална разрешена маса с товар и максимална разрешена маса на ос в зависимост от категорията на превозното средство

Категория на превозното средство

Брой оси

Максимална разрешена маса

(t)

Максимална разрешена маса на ос

Водеща ос

(t)

Водена ос

(t)

Т1, Т2, Т4.1

2

18 (с товар)

11,5

10

3

24 (с товар)

11,5

10

Т3

2, 3

0,6 (без товар)

 (1)

 (1)

Т4.3

2, 3, 4

10 (с товар)

 (1)

 (1)


(1)  Не е необходимо да се създава граница за масата на ос за превозни средства от категории Т3 и Т4.3, тъй като те имат по определение ограничения за максималната разрешена маса със и/или без товар.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Директива 77/311/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Приложение I се изменя, както следва:

i)

в точка 3.2.2 „7.25 km/h“ се заменя със „7,5 km/h“;

ii)

в точка 3.3.1 „7.25 km/h“ се заменя със „7,5 km/h“;

2.

В точка 3.2.3 от приложение II „7.25 km/h“ се заменя със „7,5 km/h“.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

В Директива 78/933/ЕИО приложение I се изменя, както следва:

1.

В точка 4.5.1. се добавя следната фраза:

„Допълнителни светлинни индикатори за завиване по избор.“

2.

Точка 4.5.4.2. се заменя със следния текст:

„4.5.4.2.

Височина

Над земята:

не по-малко от 500 mm за светлинни индикатори за завиване при категория 5,

не по-малко от 400 mm за светлинни индикатори за завиване при категории 1 и 2,

не повече от 1 900 mm за всички категории.

Ако структурата на трактора прави невъзможно спазването на тази максимална стойност, най-високата точка на осветяващата повърхност може да бъде на височина 2 300 mm за светлинни индикатори за завиване при категория 5, при категории 1 и 2, схема А, при категории 1 и 2, схема Б и при категории 1 и 2, схема Г; тази точка може да бъде на височина 2 100 mm при категории 1 и 2 при другите схеми.

до 4 000 mm за незадължителни светлинни индикатори за завиване.“

3.

В точка 4.7.4.2 стойността „2 100 mm“ се заменя със стойността „2 300 mm“.

4.

В точка 4.10.4.2 стойността „2 100 mm“ се заменя със стойността „2 300 mm“.

5.

В точка 4.14.5.2.2 стойността „2 100 mm“ се заменя със стойността „2 300 mm“.

6.

Точка 4.15.7 се заменя със следния текст:

„4.15.7

Могат да бъдат „групирани“.“


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Директива 89/173/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

В точка 2.2. се добавят следните подточки:

„2.2.6.

„Нормално функциониране“ означава използването на трактора в съответствие с предназначението му, предвидено от производителя, и от оператор, който е запознат с характеристиките на трактора, и в съответствие с информацията за функционирането на трактора, обслужването и мерките за безопасност, както са специфицирани от производителя в ръководството за оператора и чрез знаци на трактора.

2.2.7.

„Непреднамерен контакт“ означава непланиран контакт между човек и рисков обект, получен в резултат на действия на човека по време на нормалното функциониране и обслужване на трактора.“

б)

В точка 2.3.2 се добавят следните подточки:

„2.3.2.16.

Горещи повърхности

Горещите повърхности, които могат да бъдат достигнати от оператора по време на нормалното функциониране на трактора, следва да бъдат покрити или изолирани. Това правило се прилага към горещи повърхности, които са близки до стъпала, дръжки, перила и елементи, които представляват интегрална част от трактора и които могат да бъдат неволно докоснати.

2.3.2.17.

Покритие на накрайниците на акумулаторите

Незаземените накрайници трябва да бъдат защитени срещу непреднамерено късо съединение.“

2.

В точка 1 от приложение III А се добавя следната точка:

„1.1.3.

твърдо пластмасово остъкляване е позволено за всички приложения с изключение на челните стъкла в съответствие с Директива 92/22/ЕИО на Съвета (1) или Регламент 43, приложение 14 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.

3.

Приложение IV се изменя, както следва:

а)

В точка 1.1 второто тире се заменя със следния текст:

„—

теглително-прикачно устройство (виж фигура 1 – „Размери на теглително-прикачно устройство“ в ISO 6489-1:2001),“

б)

В раздел 2 се добавя следната точка 2.9:

„2.9.

С оглед недопускането на нежелано разединяване от прикачния пръстен, разстоянието между накрайника на теглително-прикачното устройство и държача (затегателното устройство) не трябва да надвишава 10 mm при максималното проектно натоварване.“

в)

В допълнение 1 фигура 3 и свързаният с нея текст се заличават.


(1)  ОВ L 129, 14.5.1992 г., стр. 11.“


Top