EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0020

Директива 2006/20/ЕО на Комисията от 17 февруари 2006 година за изменение с цел нейното адаптиране към техническия прогрес на Директива 70/221/ЕИО на Съвета относно резервоарите за течно гориво и задната ниско разположена защита на моторните превозни средства и техните ремаркетаТекст от значение за ЕИП.

OJ L 48, 18.2.2006, p. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 190–192 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 105 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/20/oj

13/ 53

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32006L0020


L 048/16

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/20/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 17 февруари 2006 година

за изменение с цел нейното адаптиране към техническия прогрес на Директива 70/221/ЕИО на Съвета относно резервоарите за течно гориво и задната ниско разположена защита на моторните превозни средства и техните ремаркета

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (1), и по-специално член 13, параграф 2, второ тире от нея,

като взе предвид Директива 70/221/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно резервоарите за течни горива и задните защитни устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета (2), и по-специално член 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 70/221/ЕИО е една от специалните директиви в рамките на процедурата за типово одобрение на ЕО, създадена с Директива 70/156/ЕИО. Следователно разпоредбите на Директива 70/156/ЕИО по отношение на системите, компонентите и обособените технически възли за превозни средства се прилагат за Директива 70/221/ЕИО.

(2)

С оглед увеличаването на нивото на защита следва да се постави изискването задната ниско разположена защита да издържа на увеличени нива на прилагани към нея сили и да се вземат предвид превозните средства, оборудвани с пневматично окачване.

(3)

В светлината на техническия прогрес и поради увеличаването на броя на превозните средства, оборудвани с повдигателна платформа, е подходящо да се вземат предвид повдигателните платформи в контекста на монтирането на устройствата за задна ниско разположена защита.

(4)

Директива 70/221/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета за адаптиране към техническия прогрес, създаден съгласно член 13, параграф 1 от Директива 70/156/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение II към Директива 70/221/ЕИО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   От 11 септември 2007 г., ако изискванията, предвидени в Директива 70/221/ЕИО, изменена с настоящата директива, не са изпълнени, държава-членка, на основания, свързани със задната ниско разположена защита:

а)

отказва да предостави типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение на превозно средство;

б)

отказва да предостави типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение на устройство за задна ниско разположена защита като обособен технически възел.

2.   От 11 март 2010 г., ако изискванията на Директива 70/221/ЕИО, изменена с настоящата директива, не са изпълнени, държава-членка, на основания, свързани със задната ниско разположена защита:

а)

отказва регистрацията или забранява продажбата или пускането в експлоатация на нови превозни средства;

б)

забранява продажбата или пускането в експлоатация на устройство за задна ниско разположена защита като обособен технически възел.

Член 3

1.   Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до 11 март 2007 г. необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива. Те съобщават незабавно на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 11 март 2007 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ù в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2006 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2005/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 10).

(2)  ОВ L 76, 6.4.1970 г., стр. 23. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Директива 70/221/ЕИО се изменя, както следва:

1.

добавя се следният раздел 5.1а:

„5.1а.

Превозното средство се изпитва при следните условия:

то трябва да бъде в положение на покой върху хоризонтална, равна, твърда и гладка повърхност,

предните колела трябва да бъдат в положение за движение в права посока,

гумите трябва да бъдат напомпани до налягането, препоръчано от производителя на превозното средство,

превозното средство може, ако това е необходимо за достигане на изискваните сили при изпитването, да бъде задържано по който и да е метод, специфициран от производителя на превозното средство.

ако превозното средство е оборудвано с хидропневматично, хидравлично или пневматично окачване или с устройство за автоматично коригиране на нивото в зависимост от товара, то трябва да бъде изпитвано с окачване или устройство за автоматично коригиране на нивото в нормалното състояние за експлоатация, зададено от производителя.“;

2.

точка 5.4.5.2 се заменя със следния текст:

„5.4.5.2.

Хоризонтална сила, съответстваща на 25 % от максималната технически разрешена маса на превозното средство, но ненадвишаваща 5 × 104N, трябва да бъде приложена последователно към двете точки P1 и към точка P3;“

3.

добавя се следният раздел 5.4а:

„5.4а.

За превозни средства, оборудвани с повдигателна платформа, задната ниско разположена защита може да бъде прекъсната заради платформата. В такива случаи се прилагат следните разпоредби:

5.4а.1.

страничното разстояние между монтажните елементи на задната ниско разположена защита и елементите на повдигателната платформа, които правят прекъсването необходимо, трябва да бъде не повече от 2,5 cm;

5.4а.2.

индивидуалните елементи на устройството за задна ниско разположена защита трябва във всеки случай да имат ефективна повърхност най-малко 350 cm2;

5.4а.3.

отделните елементи на устройството за задна ниско разположена защита трябва да имат достатъчни размери, за да отговарят на изискванията на точка 5.4.5.1, определящи изпитателните точки. Ако точките Р1 се намират в рамките на областта на прекъсване, посочена в точка 5.4а, използваните точки Р1 се намират по средата на всяка странична секция на устройството за задна ниско разположена защита;

5.4а.4.

разпоредбите на точка 5.4.1 не се прилагат за зоната на прекъсване на устройството за задна ниско разположена защита, ако това прекъсване се налага поради наличието на повдигателна платформа.“


Top