EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0001

Директива 2006/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 година относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (кодифицирана версия)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 33, 4.2.2006, p. 82–85 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 106 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 106 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 108 - 111

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/1/oj

07/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

106


32006L0001


L 033/82

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/1/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 януари 2006 година

относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 71 от него,

като взеха предвид предложението от Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след като се консултираха с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 84/647/ЕИО на Съвета от 19 декември 1984 г. относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (3) беше основно изменена (4). С цел внасяне на яснота и рационализъм посочената Директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

От макроикономическа гледна точка използването на наети превозни средства позволява в определени случаи да се постигне оптимално разпределение на ресурсите чрез ограничаване на разточителното използване на фактори на продукцията.

(3)

От макроикономическа гледна точка тази възможност внася елемент на гъвкавост в организацията на транспорта и по този начин увеличава производителността на съответните предприятия.

(4)

Настоящата директива не следва да нарушава задълженията на държавите-членки по отношение на сроковете за транспониране в националното право на директивите, посочени в приложение I, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

За целите на настоящата директива:

a)

„превозно средство“ означава моторно превозно средство, ремарке, полуремарке или комбинация от превозни средства, предназначени изключително за превоз на товари.

б)

„наето превозно средство“ означава всяко превозно средство, което срещу възнаграждение и за определен период от време е предадено на разположение на предприятие, извършващо автомобилен превоз на товари, за чужда или за своя сметка, на базата на договор с предприятието, което осигурява превозните средства.

Член 2

1.   Всяка държава-членка разрешава използването на своя територия, за целите на трафика между държавите-членки, на превозни средства, наети от предприятия, установени на територията на друга държава-членка, при условие че:

a)

превозното средство е регистрирано или пуснато в движение в съответствие със законите във втората държава-членка;

б)

договорът се отнася единствено до наемането на превозно средство без шофьор и не е придружен от договор за услуги, сключен със същото предприятие и включващ шофьорски и придружаващ персонал;

в)

наетото превозно средство е единствено на разположение на предприятието, което го използва по време на периода на договора за наем;

г)

наетото превозно средство се управлява от персонал на предприятието, което го използва.

2.   Доказателства за съответствие с условията, посочени в параграф 1, букви a)—г), трябва да бъдат представени чрез следните документи, които трябва да се намират в превозното средство:

a)

договора за наем или заверена част от този договор, в която са посочени по-специално името на наемодателя, името на наемателя, датата на сключване и срока на договора и идентификационни данни за превозното средство;

б)

трудовият договор на шофьора или заверена част от този договор, в която са посочени по-специално името на работодателя, името на работника, датата на сключване и срока на договора или информация за последното заплащане, в случай че шофьорът на превозното средство не е лицето, което наема превозното средство.

Ако е необходимо, документите, посочени в букви a) и б), могат да бъдат заменени с еквивалентни документи, издадени от компетентните власти в държавата-членка.

Член 3

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят, че техните предприятия могат да използват наети превозни средства за автомобилен превоз на товари при същите условия, които се прилагат за собствените им превозни средства; наетите превозни средства трябва да бъдат регистрирани или пуснати в движение в съответствие със законите в държавите-членки, при условие че са спазени условията, установени в член 2.

2.   Държавите-членки могат да изключат от разпоредбите на параграф 1 транспортните операции за собствена сметка, извършвани с превозни средства с общо разрешено товарно тегло, по-голямо от 6 тона.

Член 4

Настоящата директива не оказва влияние върху регламентите на дадена държава-членка, в които са постановени по-малко рестриктивни условия за използването на наети превозни средства, отколкото са посочени в членове 2 и 3.

Член 5

Без да се нарушават членове 2 и 3, настоящата директива не засяга прилагането на правилата относно:

a)

организацията на пазара за автомобилен превоз на товари за чужда или за своя сметка, както и на собствена сметка, и по-специално достъп до пазара и ограничения на квотите във връзка с пропускателната способност на пътищата;

б)

цените и условията за автомобилен превоз на товари;

в)

формирането на цените за наем;

г)

вноса на превозни средства;

д)

условията, управляващи достъпа до дейността или занятието на наемодателя на превозното средство.

Член 6

Директива 84/647/ЕИО се отменя, без да се накърняват задълженията на държавите-членки по отношение на сроковете за транспонирането в националното право на директивите, посочени в приложение I, част Б.

Препратките, направени към отменената директива, се тълкуват като направени към настоящата директива и трябва да бъдат четени в съответствие с таблицата за съответствие, дадена в приложение II.

Член 7

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 8

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 18 януари 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

H. WINKLER


(1)  ОВ C 108, 30.4.2004 г., стр. 56.

(2)  Становище на Европейския парламент от 10 февруари 2004 г. (ОВ C 97 E, 22.4.2004 г., стр. 66) и Решение на Съвета от 8 декември 2005 г.

(3)  ОВ L 335, 22.12.1984 г., стр. 72. Директива, изменена с Директива 90/398/ЕИО (ОВ L 202, 31.7.1990 г., стр. 46).

(4)  Виж приложение I, част A.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Част A

Отменената директива с нейното изменение

(посочена в член 6)

Директива на Съвета 84/647/ЕИО

(ОВ L 335, 12.12.1984 г., стр. 72)

Директива на Съвета 90/398/ЕИО

(ОВ L 202, 31.7.1990 г., стр. 46)

Част Б

Списък със сроковете за въвеждане в националното законодателство

(посочен в член 6)

Директива

Срокове за въвеждане

Директива 84/647/ЕИО на Съвета

30 юни 1986 г.

Директива 90/398/ЕИО на Съвета

31 декември 1990 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица за съответствие

Решение 84/64/ЕИО

Настоящата директива

член 1, въвеждащо изречение

член 1, въвеждащо изречение

член 1, първо тире

член 1, буква а)

член 1, второ тире

член 1, буква б)

член 2, въвеждащо изречение

член 2, параграф 1, въвеждащо изречение

член 2, точки 1—4

член 2, параграф 1, букви a)—г)

член 2, точка 5, първа алинея, въвеждащо изречение

член 2, параграф 2 първа алинея, въвеждащо изречение

член 2, точка 5, първа алинея, букви a) и б)

член 2, параграф 2, първа алинея, букви a) и б)

член 2, точка 5, втора алинея

член 2, параграф 2, втора алинея

член 3

член 3

член 4, параграф 1

член 4

член 5, въвеждащо изречение

член 5, въвеждащо изречение

член 5, първо тире

член 5, буква а)

член 5, второ тире

член 5, буква б)

член 5, трето тире

член 5, буква в)

член 5, четвърто тире

член 5, буква г)

член 5, пето тире

член 5, буква д)

член 6

член 7

член 8

Член 6

Член 7

член 9

Член 8

приложение I

приложение II


Top