Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0929

Решение на Комисията от 13 декември 2006 година за създаване на механизъм за сътрудничество и проверка на напредъка на България в постигането на специфични цели в областите на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност (нотифицирано под номер C(2006) 6570)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 58–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 827–829 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 051 P. 58 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 051 P. 58 - 60
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 137 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/929/oj

11/ 51

BG

Официален вестник на Европейския съюз

58


32006D0929


L 354/58

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2006 година

за създаване на механизъм за сътрудничество и проверка на напредъка на България в постигането на специфични цели в областите на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност

(нотифицирано под номер C(2006) 6570)

(2006/929/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на Република България и Румъния, и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Република България и Румъния, и по-специално членове 37 и 38 от него,

като взе предвид становищата, изразени от държавите-членки,

като има предвид, че:

(1)

Европейският съюз е основан на принципа на правовата държава, общ за всички държави-членки.

(2)

Пространството на свобода, сигурност и правосъдие и вътрешния пазар, създадени с Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, се основават на взаимната увереност, че административните и съдебните актове, решения и практики на всички държави-членки напълно спазват принципа на правовата държава.

(3)

Това предполага във всички държави-членки да съществува безпристрастна, независима и ефективна съдебна и административна система, която, inter alia, е подходящо подготвена за борба с корупцията и организираната престъпност.

(4)

На 1 януари 2007 г. България предстои да стане член на Европейския съюз. Комисията, въпреки че отбелязва сериозни усилия от страна на България да приключи своята подготовка за членство, идентифицира оставащи проблемни въпроси в своя доклад от 26 септември 2006 г., и по-специално отчетността и ефикасността на съдебната система и правоохранителните органи, където все още е необходим допълнителен напредък, за да се гарантира техния капацитет за изпълнение и прилагане на мерките, приети за създаването на вътрешния пазар и пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

(5)

Член 37 от Акта за присъединяване оправомощава Комисията да предприеме подходящи мерки в случай на непосредствен риск България да предизвика нарушение във функционирането на вътрешния пазар поради неизпълнение на ангажиментите, които е поела. Член 38 от Акта за присъединяване оправомощава Комисията да предприеме подходящи мерки в случай на непосредствен риск от сериозни дефицити в България при транспонирането, изпълнението или прилагането на актове, приети по силата на дял VI от Договора за ЕС, и актове, приети по силата на дял IV от Договора за ЕО.

(6)

Оставащите проблемни въпроси в отчетността и ефикасността на съдебната система и правоохранителните органи налагат създаването на механизъм за сътрудничество и проверка на напредъка на България в постигането на специфични цели в областите на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност.

(7)

Ако България не постигне целите по адекватен начин, Комисията може да приложи предпазни мерки въз основа на членове 37 и 38 от Акта на присъединяване, в това число суспендиране на задължението на държавите-членки, при условията, установени в общностното право, да признават и допускат изпълнението на присъди и съдебни решения, постановени в България, като например европейски заповеди за арест.

(8)

Настоящото решение не изключва приемането на предпазни мерки по всяко време въз основа на членове 36—38 от Акта за присъединяване, ако са налице условията за налагането на такива мерки.

(9)

Настоящото решение следва да бъде изменено, ако оценката на Общността посочи необходимост от коригиране на наблюдаваните цели. Настоящото решение следва да бъде отменено, когато всички цели са постигнати успешно,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

До 31 март всяка година, а за първи път - в срок до 31 март 2007 г., България докладва на Комисията за напредъка, направен по отношение на постигането на всяка от целите, посочени в приложението.

Комисията може по всяко време да предоставя техническа помощ посредством различни дейности и да събира и обменя информация във връзка с наблюдаваните цели. Комисията може също така по всяко време да организира експертни мисии в България за тази цел. Българските власти оказват необходимата подкрепа в този контекст.

Член 2

Комисията ще представи на Европейския парламент и на Съвета своите коментари и констатации по отношение на доклада на България за първи път през юни 2007 г.

След това Комисията докладва отново, когато е наложително, и най-малко веднъж на всеки шест месеца.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила само при условие, че Договорът за присъединяване влезе в сила, на датата на неговото влизане в сила.

Член 4

Адресати на настоящото решение са всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2006 година.

За Комисията

Olli REHN

Член на Комисията


ПРИЛОЖЕНИЕ

Резултати, които България трябва да постигне, посочени в член 1:

1.

Да направи промени в Конституцията, с които да бъде премахната всякаква двусмисленост по отношение на независимостта и отчетността на съдебната система.

2.

Да осигури по-прозрачен и ефикасен съдебен процес посредством приемането и прилагането на нов закон за съдебната власт и нов граждански процесуален кодекс. Да докладва за ефекта от тези нови закони и от Наказателнопроцесуалния кодекс и Административнопроцесуалния кодекс, и по-специално върху досъдебната фаза на наказателното производство.

3.

Да продължи реформата на съдебната власт с цел подобряване на професионализма, отчетността и ефикасността. Да прави оценка на ефекта от тази реформа и да публикува резултатите всяка година.

4.

Да провежда и докладва за професионални, безпристрастни разследвания на твърдения за корупция на високо равнище. Да докладва за вътрешни инспекции на публичните институции и за публикуването на данни за имуществото на високопоставени държавни длъжностни лица.

5.

Да предприеме по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, и по-специално на границите и на равнище местно управление.

6.

Да приложи стратегия за борба с организираната престъпност, като се съсредоточи върху тежките престъпления, изпирането на пари, както и върху систематичното конфискуване на имущество на лица, извършващи престъпления. Да докладва за новите и текущите разследвания, обвинителни актове и осъдителни присъди в тези области.


Top