EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0692

Решение на Комисията от 12 октомври 2006 година относно изменение за целите на адаптиране към техническия прогрес на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от забрана на приложенията на шествалентния хром (нотифицирано под номер C(2006) 4791)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 283, 14.10.2006, p. 50–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 292–293 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 38 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 38 - 39

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; отменен от 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/692/oj

13/ 54

BG

Официален вестник на Европейския съюз

38


32006D0692


L 283/50

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 октомври 2006 година

относно изменение за целите на адаптиране към техническия прогрес на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от забрана на приложенията на шествалентния хром

(нотифицирано под номер C(2006) 4791)

(текст от значение за ЕИП)

(2006/692/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2002/95/ЕО изисква Комисията да направи оценка на някои опасни вещества, забранени съгласно член 4, параграф 1 от тази директива.

(2)

Някои материали и компоненти, съдържащи шествалентен хром, следва да бъдат освободени от забраната, тъй като употребата на това опасно вещество в тези специфични материали и компоненти все още е неизбежно или поради това, че по отношение на отрицателните влияния за околната среда, здравето или безопасността на потребителя, които биха се появили в резултат от замяната на горните вещества с други съществува вероятност да надвишат отрицателните влияния за околната среда, здравето или безопасността на потребителя вследствие употребата на горните вещества. Видовете освобождаване от забрана, изброени в приложението към настоящото решение, се дават въз основа на резултатите, получени в процеса на прегледа-проверка, проведен от технически експерти, които взеха предвид наличните доказателства от проучвания, заинтересувани лица и други научно-технически източници. След приключването на този преглед-проверка бе констатирано, че премахването или замяната на горните вещества са все още невъзможни от научно-техническа и практическа гледна точка до 1 юли 2007 г. Подобно освобождаване се предвижда в Директива 2000/53/EО относно излезли от употреба пътни превозни средства.

(3)

Някои видове освобождаване от забраната, отнасящи се до определени специфични материали или компоненти следва да бъдат ограничени като мащаб, като целта е да се постигне на постепенно прекратяване употребата на опасните вещества в електрическото и електронното оборудване, при условие че възникнат такива условия, които ще доведат до избягване употребата на тези вещества за такива приложения.

(4)

Съгласно член 5, параграф 1, буква в) от Директива 2002/95/ЕО всяко освобождаване, дадено в списъка в приложението, трябва да бъде предмет на преразглеждане най-малко веднъж на четири години или четири години след добавяне на позиция в списъка.

(5)

Следователно Директива 2002/95/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Съгласно член 5, параграф 2 от Директива 2002/95/ЕО Комисията се консултира със заинтересованите страни.

(7)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 18 от Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В приложението към Директива 2002/95/ЕО се добавя следната точка 28:

„28.

Шествалентният хром в противокорозионните покрития по небоядисан метален листов материал и скрепителни елементи, употребяван за противокорозионна защита и екраниране на електромагнитни смущения в оборудване, попадащо в категория трета в Директива 2002/96/ЕО (оборудване за информационни технологии и далекосъобщителна техника). Освобождаване се дава в срок до 1 юли 2007 г.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 октомври 2006 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Решение 2006/310/ЕО на Комисията (ОВ L 115, 28.4.2006 г., стр. 38).

(2)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.


Top