EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0691

Решение на Комисията от 12 октомври 2006 година относно изменение за целите на адаптирането към техническия прогрес на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от забрана на приложенията на оловото и кадмия (нотифицирано под номер C(2006) 4790)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 283, 14.10.2006, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 743–745 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 36 - 37

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; отменен от 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/691/oj

13/ 54

BG

Официален вестник на Европейския съюз

36


32006D0691


L 283/48

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 октомври 2006 година

относно изменение за целите на адаптирането към техническия прогрес на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от забрана на приложенията на оловото и кадмия

(нотифицирано под номер C(2006) 4790)

(текст от значение за ЕИП)

(2006/691/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2002/95/ЕО изисква Комисията да направи оценка на някои опасни вещества, забранени съгласно член 4, параграф 1 от тази директива.

(2)

Някои материали и компоненти, съдържащи олово и кадмий, следва да бъдат освободени от забраната, тъй като употребата на тези опасни вещества в тези специфични материали и компоненти е все още неизбежна или поради това, че по отношение на отрицателните влияния за околната среда, здравето или безопасността на потребителя, които биха се появили в резултат от замяната на горепосочените вещества с други съществува вероятност да надвишат отрицателните влияния за околната среда, здравето или безопасността на потребителя вследствие употребата на горните вещества. Видовете освобождаване от забрана, изброени в приложението към настоящото решение, се дават въз основа на резултатите, получени в процеса на прегледа, проведен от технически експерти, които взеха предвид наличните доказателства от проучвания, заинтересувани лица и други научни/технически източници. След приключването на този преглед бе констатирано, че премахването или замяната на горните вещества са все още невъзможни от техническа или научна гледна точка.

(3)

Някои видове освобождаване от забраната, отнасящи се до определени специфични материали или компоненти следва да бъдат ограничени по обхват, като целта е да се постигне постепенно прекратяване на употребата на опасните вещества в електрическото и електронното оборудване, тъй като употребата на тези вещества за такива приложения ще може да се избегне.

(4)

Съгласно член 5, параграф 1, буква в) от Директива 2002/95/ЕО, всяко освобождаване, изброено в приложението, трябва да бъде предмет на преразглеждане най-малко веднъж на четири години или четири години след добавяне на позиция в списъка.

(5)

Следователно Директива 2002/95/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Съгласно член 5, параграф 2 от Директива 2002/95/ЕО Комисията се консултира със заинтересованите страни.

(7)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 18 от Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Директива 2002/95/ЕО се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 октомври 2006 година

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Директива 2006/310/ЕО на Комисията (ОВ L 115, 28.4.2006 г., стр. 38).

(2)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Директива 2002/95/ЕО се добавят следните точки 21—27:

„21.

Олово и кадмий в печатарските мастила за апликация на емайли върху боросиликатно стъкло.

22.

Олово като примес в редкоземен железен гранат — Фарадееви ротатори, които се използват за оптичните комуникационни системи.

23.

Олово в окончателната обработка на стъпката на фини резби в компоненти, различни от конекторите, със стъпка 0,65 mm или по-малко, с никелово-желязно-оловни рамки, и олово в окончателната обработка на стъпката на фини резби в компоненти, различни от конекторите, със стъпка 0,65 mm или по-малко, с медно-оловни рамки.

24.

Олово в припой за запояване на многопластови керамични кондензатори през машинно обработен отвор на дискоидални и планарни антени.

25.

Оловен оксид в плазмени монитори (PDP) и монитори с емитери с повърхностна проводимост на електрони (SED), които се използват при структурни елементи, особено в диелектричния слой в предни или задни стъкла, електроди на шини, в черната ивица, адресни електроди, бариерни ребордове, запечатани фрити и фритови пръстени, както и в печатарски пасти.

26.

Оловен оксид в стъклената обвивка на Blacklight Blue (BLB) лампи.

27.

Оловни сплави като припой за преобразуватели, които се използват във високоговорители с висока мощност (предназначени за работа в течение на няколко часа при нива на акустична мощност над 125 dB SPL).“


Top