EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0597

Решение на Комисията от 4 август 2006 година за изготвяне на списък с регионите, за които се допуска преходно и специфично финансиране от структурните фондове по линия на цел „регионална конкурентоспособност и заетост“ за периода 2007—2013 г. (нотифицирано под номер С(2006) 3480)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 49–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 30–31 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 139 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 139 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 30 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/597/oj

14/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

139


32006D0597


L 243/49

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 август 2006 година

за изготвяне на списък с регионите, за които се допуска преходно и специфично финансиране от структурните фондове по линия на цел „регионална конкурентоспособност и заетост“ за периода 2007—2013 г.

(нотифицирано под номер С(2006) 3480)

(2006/597/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 (1), и по-специално член 8, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 определя, че целта „регионална конкурентоспособност и заетост“ е насочена към засилване на конкурентоспособността и привлекателността на регионите.

(2)

Член 8, параграф 2, първа алинея на Регламент (ЕО) № 1083/2006 разпорежда, че регионите от NUTS, ниво 2, които са изцяло покрити от цел 1 за 2006 г. по реда на член 3 от Регламент (ЕО) 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. за определянето на общите разпоредби за структурните фондове (2), чийто брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, измерен и изчислен по реда на член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, е по-голям от 75 % от средния БВП на ЕС 15, отговарят на изискванията за преходно и специфично финансиране от структурните фондове по линия на цел „регионална конкурентоспособност и заетост“.

(3)

Член 8, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1083/2006 разпорежда Кипър също да се ползва от преходно финансиране за периода 2007—2013 г., важащо за регионите, посочени в първа алинея от същия член.

(4)

Следователно се налага да се изготви списък на регионите, за които се допуска финансиране.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Регионите, за които се допуска финансиране от структурните фондове за преходно и специфично подпомагане съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 по линия на цел „регионална конкурентоспособност и заетост“, са посочените в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 август 2006 година.

За Комисията

Danuta HÜBNER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.

(2)  ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1198/2006 (ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на регионите от NUTS 2, за които се допуска финансиране от структурните фондове за преходно и специфично подпомагане по линия на цел „регионална конкурентоспособност и заетост“ за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

GR24

Sterea Ellada

GR42

Notio Aigaio

ES41

Castilla y León

ES52

Comunidad Valenciana

ES70

Canarias

IE01

Border, Midland and Western

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

HU10

Közép-Magyarország

PT30

Região Autónoma da Madeira

FI13

Itä-Suomi

UKD5

Merseyside

UKE3

South Yorkshire


Top