EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0595

Решение на Комисията от 4 август 2006 година за изготвяне на списък с регионите, за които се допуска финансиране от структурните фондове по линия на цел „сближаване“ за периода 2007—2013 г. (нотифицирано под номер С(2006) 3475)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 25–27 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 25 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/595/oj

14/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

133


32006D0595


L 243/44

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 август 2006 година

за изготвяне на списък с регионите, за които се допуска финансиране от структурните фондове по линия на цел „сближаване“ за периода 2007—2013 г.

(нотифицирано под номер С(2006) 3475)

(2006/595/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 (1), и по-специално член 5, параграф 3 и член 8, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 целта „сближаване“ е насочена към ускоряване на сближаването между държавите-членки и най-слабо развитите региони.

(2)

Съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 регионите, за които се допуска финансиране от структурните фондове за постигане на целта „сближаване“, са тези, съответстващи на ниво 2 от Номенклатурата на териториалните статистически единици (по-долу NUTS, ниво 2) по смисъла на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (2), чийто брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, измерен чрез паритетите на покупателна възможност и изчислен въз основа на данни на Общността за периода 2000—2002 г., е по-малък от 75 % от средния БВП на ЕС 25 за същия референтен период.

(3)

Съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 регионите от NUTS, ниво 2, които биха отговаряли на критериите за допустимост за финансиране по линия на цел „сближаване“, ако прагът за допустимост беше останал 75 % от средния БВП на ЕС 15, но които са престанали да отговарят на критериите, тъй като номиналното им равнище на БВП на глава от населението ще превиши 75 % от средния БВП на ЕС 25, измерен и изчислен съгласно член 5, параграф 1, отговарят на изискванията за преходно и специфично финансиране от структурните фондове по линия на цел „сближаване“.

(4)

Следователно се налага да се изготви списък на регионите, за които се допуска финансиране.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Регионите, за които се допуска финансиране от структурните фондове по линия на цел „сближаване“, са посочените в приложение I.

Член 2

Регионите, за които се допуска финансиране от структурните фондове по линия на цел „сближаване“ на база преходно и специфично подпомагане съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, са посочените в приложение II.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 август 2006 година.

За Комисията

Danuta HÜBNER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 210, 31.7.2006, стр. 25.

(2)  ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на регионите от NUTS 2, за които се допуска финансиране от структурните фондове по линия на цел „сближаване“ за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE41

Brandenburg — Nordost

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DEE1

Dessau

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

EE00

Eesti

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR25

Peloponnisos

GR41

Voreio Aigaio

GR43

Kriti

ES11

Galicia

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES61

Andalucía

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

FR94

Réunion

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

MT00

Malta

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

PT11

Norte

PT16

Centro (PT)

PT18

Alentejo

PT20

Região Autónoma dos Açores

SI00

Slovenija

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKL1

West Wales and The Valleys


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на регионите от NUTS 2, за които се допуска финансиране на база преходно и специфично подпомагане от структурните фондове по линия на цел „сближаване“ за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

BE32

Province of Hainaut

DE42

Brandenburg — Südwest

DE93

Lüneburg

DED3

Leipzig

DEE2

Halle

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR30

Attiki

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ITF5

Basilicata

AT11

Burgenland

PT15

Algarve

UKM4

Highlands and Islands


Top