EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0356

Решение на Съвета от 14 февруари 2006 година за сключване на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна

OJ L 143, 30.5.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 294M , 25.10.2006, p. 168–168 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 046 P. 97 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 046 P. 97 - 97
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 072 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/356/oj

32006D0356



Официален вестник n° L 143 , 30/05/2006 стр. 0001 - 0001
Официален вестник n° L 294 , 25/10/2006 стр. 0168 - 0168


Решение на Съвета

от 14 февруари 2006 година

за сключване на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна

(2006/356/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 310, в съответствие с второто изречение от първата алинея от член 300, параграф 2 и втората алинея от член 300, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1) Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, е подписано от името на Европейската общност на 17 юни 2002 г. в Люксембург, при резерва за евентуално сключване на по-късна дата.

(2) Споразумението следва да бъде одобрено,

РЕШИ:

Член 1

1. Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, приложенията и протоколите към Споразумението, както и съвместните декларации и декларациите на Европейската общност, включени в заключителния документ, се одобряват от името на Европейската общност.

2. Текстовете, посочени в параграф 1, представляват част от настоящото решение.

Член 2

1. Позицията на Общността в контекста на Съвета за асоцииране и Комитета за асоцииране се определя от Съвета по предложение на Комисията или, в зависимост от случая, от Комисията, в съответствие със съответните разпоредби на Договорите.

2. Съгласно разпоредбите на член 75 от Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране, председателят на Съвета председателства Съвета за асоцииране. Представител на Комисията председателства Комитета по асоцииране, в съответствие с приетия правилник за работа.

3. Решението за публикуване на решенията на Съвета за асоцииране и Комитета за асоцииране в Официален вестник на Европейските общности се взема, в зависимост от случая, съответно от Съвета или от Комисията.

Член 3

Оправомощава председателя на Съвета да посочи лице (лица), упълномощено/и да извършат, от името на Европейската общност, депозирането на документа за нотифициране, предвиден в член 91 от Споразумението.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2006 година.

За Съвета

Председател

K.-H. Grasser

--------------------------------------------------

Top