EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0190

Решение на Комисията от 1 март 2006 година за изменение на Решение 97/808/ЕО относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на подови настилки (нотифицирано под номер C(2006) 553)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 66, 8.3.2006, p. 47–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 360–362 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 25 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 25 - 27
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 82 - 84

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/190/oj

13/ 53

BG

Официален вестник на Европейския съюз

25


32006D0190


L 066/47

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2006 година

за изменение на Решение 97/808/ЕО относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на подови настилки

(нотифицирано под номер C(2006) 553)

(текст от значение за ЕИП)

(2006/190/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти (1), и по-специално член 13, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Таблицата за групата продукти „ПОДОВИ НАСТИЛКИ (2/2)“ в приложение III към Решение 97/808/ЕО на Комисията от 20 ноември 1997 г. относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на подови настилки (2), неправилно отнася система 3 за удостоверяване на съответствието към клас FFL.

(2)

Решение 97/808/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(3)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителство,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение III към Решение 97/808/ЕО се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2006 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 1882/2003 г. на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 331, 3.12.1997 г., стр. 18. Решение, последно изменено с Решение 2001/596/ЕО (ОВ L 209, 2.8.2001 г., стр. 33).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Решение 97/808/ЕО таблицата и текстът, отнасящи се за групата продукти „ПОДОВИ НАСТИЛКИ (2/2)“, се заменят със следното:

„ГРУПА ПРОДУКТИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ (2/2)

Системи за удостоверяване на съответствие

За изброените по-долу продукти и тяхното предназначение от CEN/Cenelec се изисква да уточни следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:

Продукти

Предназначение

Нива или класове на реакция към огън

Системи за удостоверяване на съответствието

Твърди продукти за подови настилки

A.   Компоненти

Павета, мозаечни плочки, паркет, настилка от мрежа или листове, подови скари, твърди ламинирани, подови настилки, продукти на база дърво

Б.   Товароносещи системи, предлагани на пазара като комплекти

Издигнати подове за достъп, подове на кухи пространства

За използване на закрито, включително затворени помещения на обществения транспорт

A1FL  (1) — A2FL  (1) — BFL  (1) — CFL  (1)

1 (2)

A1FL  (3) — A2FL  (3) — BFL  (3) — CFL  (3) — DFL — EFL

3 (4)

(от A1FL до EFL) (5) , FFL

4 (6)

Меки текстилни подови настилки

Хомогенни и хетерогенни мек подови покрития, доставяни или във формата на плочки, листове или ролки (текстилни подови покрития, в т.ч. плочки, пластмасови и гумени листове (аминопластмасови и дуропластмасови подови настилки); линолеум и корк; антистатични листове; подови плочки, полагани без залепване; меки ламинирани настилки)

За използване на закрито

A1FL  (1) — A2FL  (1) — BFL  (1) — CFL  (1)

1 (2)

A1FL  (3) — A2FL  (3) — BFL  (3) — CFL  (3) — DFL — EFL

3 (4)

(от A1FL до EFL) (5) , FFL

4 (6)

Меки текстилни подови настилки

Хомогенни и хетерогенни мек подови покрития, доставяни или във формата на плочки, листове или ролки (текстилни подови покрития, в т.ч. плочки, пластмасови и гумени листове (аминопластмасови и дуропластмасови подови настилки); линолеум и корк; антистатични листове; подови плочки, полагани без залепване; меки ламинирани настилки)

За използване на закрито

4 (6)

Материали за подравняване на подове

За използване на закрито

A1FL  (1) — A2FL  (1) — BFL  (1) — CFL  (1)

1 (2)

A1FL  (3) — A2FL  (3) — BFL  (3) — CFL  (3) — DFL — EFL

3 (4)

(от A1FL до EFL) (5), FFL

4 (6)

За използване на закрито

4 (6)

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма законово изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕО и където е приложимо, клауза 1.2.3 от Тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.“


(1)  Продукти/материали, за които ясно разграничим етап на производствения процес води до подобряване на класификацията за реакция на огън (напр. добавяне на антивъзпламенителни вещества или ограничаване на органичния материал).

(2)  Система 1: Виж приложение III, раздел 2, i) от Директива 89/106/ЕИО, без контролно изпитване на пробите.

(3)  Продукти/материали, които не са обхванати от бележка под линия (1).

(4)  Система 3: Виж приложение III, раздел 2, ii) от Директива 89/106/ЕИО, втора възможност.

(5)  Продукти/материали, които не изискват изпитване за реакция на огън (напр. продукти/материали от клас A1 в съответствие с Решение 96/603/ЕО на Комисията (ОВ L 267, 19.10.1996 г., стр. 23).

(6)  Система 4: Виж приложение III, раздел 2, ii) от Директива 89/106/ЕИО, трета възможност.


Top