EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1332

Регламент (ЕО) № 1332/2005 на Комисията от 9 август 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях

OJ L 215, 19.8.2005, p. 1–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 191–259 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 38 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 38 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2008; заключение отменено от 32008R0318

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1332/oj

15/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

38


32005R1332


L 215/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1332/2005 НА КОМИСИЯТА

от 9 август 2005 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (1), и по-специално член 19, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 13-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, наричана по-нататък „Конвенцията“, състояло се в Банкок (Тайланд) през октомври 2004 г., бяха направени определени изменения в приложенията към Конвенцията.

(2)

Видовете Orcaella brevirostris, Cacatua sulphurea, Amazona finschi, Pyxis arachnoides и Chrysalidocarpus decipiens бяха прехвърлени от приложение II към Конвенцията в приложение I към нея.

(3)

Видовете Haliaeetus leucocephalus, Cattleya trianaei и Vanda coerulea, популацията от Свазиланд на Ceratotherium simum simum (изключително с цел разрешаване на международната търговия с ловни трофеи и живи животни за подходящи и приемливи местоназначения), кубинската популация от Crocodylus acutus и популацията от Crocodylus niloticus от Намибия бяха прехвърлени от приложение I към Конвенцията в приложение II към нея.

(4)

Анотациите за списъците в приложение II към Конвенцията на видовете Loxodonta africana (популациите от Намибия и Южна Африка), Euphorbia spp., Orchidaceae, Cistanche deserticola и Taxus wallichiana бяха изменени.

(5)

Видовете Malayemis subtrijuga, Notochelys platynota, Amyda cartilaginea, Carettochelys insculpta, Chelodina mccordi, Uroplatus spp., Carcharodon carcharias (понастоящем включени в приложение III), Cheilinus undulatus, Lithophaga lithophaga, Hoodia spp., Taxus chinensis, T. cuspidata, T. fuana, T. sumatrana), Aquilaria spp. (с изключение на A. malaccensis, което вече бе включено в приложение II), Gyrinops spp. и Gonystylus spp. (преди това включено в приложение III) бяха включени в приложение II към Конвенцията.

(6)

Видът Agapornis roseicollis бе заличен от приложение II към Конвенцията.

(7)

След тринайстото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията китайските популации от видовете Chinemys megalocephala, C. nigricans, C. reevesii, Geoemyda spengleri, Mauremys iversoni, M. pritchardi, Ocadia glyhpistoma, O. philippeni, O. sinensis, Sacalia bealei, S. pseudocellata, S. quadriocellata, Palea steindachneri, Pelodiscus axenaria, P. maackii, P. parviformis, P. sinensis и Rafetus swinhoei впоследствие бяха добавени към приложение III към Конвенцията по искане на Китай.

(8)

Никоя от държавите-членки не е внесла възражение по отношение на споменатите изменения и допълнения.

(9)

На тринайстото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията освен това се прие нова таксономична номенклатура, което налага преименуването и таксономично прегрупиране на някои от видовете, включени в приложенията към Конвенцията.

(10)

Следователно направените изменения в допълнения I, II и III към Конвенцията налагат изменения в приложения A, Б и В от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.

(11)

Въпреки факта, че видът Haliaeetus leucocephalus бе прехвърлен в приложение II към Конвенцията, член 6, параграф 1 от Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. за опазването на дивите птици (2) обосновава неговото запазване в приложение A от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.

(12)

В съответствие с изискванията на член 12, параграф 2 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазването на природните местообитания и на дивата фауна и флора (3) видът Orcaella brevirostris вече е включен в приложение A от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.

(13)

Видовете Arisaema jacquemontii, A. speciosum, A. triphyllum, Biaris davisii ssp. davisii, Othonna armiana, O. euphorbioides, O. lobata, Adenia fruticosa, A. spinosa, Ceraria gariepina, C. longipedunculata, C. namaquensis, C. pygmaea, C. schaeferi, Trillium catesbaei, T. cernuum, T. flexipes, T. grandiflorum, T. luteum, T. recurvatum и T. Undulatum, всички от които понастоящем са включени в приложение Г от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97, не се внасят в Общността в такива количества, които да дават основание за осъществяването на мониторинг. Следователно тези видове трябва да бъдат заличени от приложение Г.

(14)

От друга страна, Selaginella lepidophylla, който понастоящем не е включен в приложения A, Б, В или Г от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97, се внася в Общността в количества, чиято значимост обосновава осъществяването на мониторинг. Следователно този вид трябва да бъде включен в приложение Г от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.

(15)

Естеството на търговията с вида Harpagophytum spp., който понастоящем е включен в приложение Г от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97, е такова, че търговията с изсъхнал посадъчен материал, както и с живи растения обосновава осъществяването на мониторинг. Включването на този род в списъците следва да се измени чрез прибавянето на анотация за тази цел.

(16)

С оглед на степента на измененията е целесъобразно, за по-голяма яснота, да се замени изцяло приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за търговия с видове от дивата фауна и флора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 август 2005 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 834/2004 на Комисията (ОВ L 127, 29.4.2004 г., стр. 40).

(2)  ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

(3)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Бележки по тълкуването на приложения A, Б, В и Г

1.

Видовете, включени в приложения A, Б, В и Г, се посочват:

а)

с наименованието на вида, или

б)

като всички видове, включени в по-висок таксон или определена част от него.

2.

Съкращението „spp.“ се използва за обозначаване на всички видове от по-висок таксон.

3.

Другите означения за таксони, които са по-високи от вид, са дадени само с цел допълнителна информация или класификация.

4.

Видовете, отпечатани с получерен шрифт в приложение А, са включени в него в съответствие с тяхната защита, както е предвидено в Директива 79/409/ЕИО на Съвета (Директивата за птиците) или Директива 92/43/ЕИО на Съвета (Директивата за природните местообитания).

5.

Следните съкращения се използват за растителни таксони, които са по-нисши от вид:

а)

„ssp“ се използва за означаване на подвид;

б)

„var(s)“ се използва за означаване на разновидност (разновидности); и

в)

„fa“ се използва за означаване на форма.

6.

Символите „(I)“, „(II)“ и „(III)“, поставени срещу името на вид или по-висок таксон, се отнасят за приложенията към Конвенцията, в които е включен даденият вид, както е посочено в бележки от 7 до 9. Ако не се появява нито една от тези анотации, даденият вид не е включен в приложенията към Конвенцията.

7.

(I) срещу името на вид или по-висок таксон означава, че даденият вид или по-висок таксон е включен в приложение I към Конвенцията.

8.

(II) срещу името на вид или по-висок таксон означава, че даденият вид или по-висок таксон е включен в приложение II към Конвенцията.

9.

(III) срещу името на вид или по-висок таксон означава, че даденият вид или по-висок таксон е включен в приложение III към Конвенцията. В такъв случай се посочва също и държавата, по отношение на която видът или по-високият таксон са включени в приложение III.

10.

Допуска се в приложенията да бъдат специално включени хибриди, но само ако те формират отделни и устойчиви популации в дивия свят. Хибридни животни, които при предишните четири поколения от рода си са имали един или повече екземпляри от вид, включени в приложения А или Б, са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, като че ли са били истински вид, дори ако даденият хибрид не е конкретно включен в приложенията.

11.

В съответствие с член 2, буква у) от настоящия регламент символът „#“, следван от номер, поставен срещу наименованието на вида или по-високия таксон, включен в приложение Б или В, определя части или производни, които са посочени във връзка с тези приложения за целите на регламента, както следва:

#1

Означава всички части или производни, с изключение на:

а)

семена, спори и цветен прашец, включително компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките (полинии);

б)

разсад или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери, и

в)

рязани цветя от изкуствено размножени растения.

#2

Означава всички части и производни, с изключение на:

а)

семена и цветен прашец;

б)

разсад или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;

в)

рязани цветя от изкуствено размножени растения; и

г)

химически производни и готови фармацевтични продукти.

#3

Означава цели или срязани корени и части от корени, с изключение на произведени части или производни, като прахчета, хапчета, екстракти, тоници, чайове и сладкарски изделия.

#4

Означава всички части и производни, с изключение на:

а)

семена, без тези от Mexican cacti с произход от Мексико, и цветен прашец;

б)

разсад или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;

в)

рязани цветя от изкуствено размножени растения;

г)

плодове и части, както и техни производни от естествени или изкуствено размножени растения; и

д)

отделни стеблени възли (разклонения) и части и техни производни от естествени или изкуствено размножени растения от рода Opuntia, подрод Opuntia.

#5

Означава пънове, нарязани дърва и фурнирни листове.

#6

Означава пънове, отрязани дърва и фурнирни листове и шперплат.

#7

Означава пънове, дървесни стърготини и необработен насечен материал.

#8

Означава всички части и производни, с изключение на:

а)

семена, спори и цветен прашец, включително компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките (полинии);

б)

разсад или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;

в)

рязани цветя от изкуствено размножени растения; и

г)

плодове и части и техни производни от естествени или изкуствено размножени растения от рода Vanilla.

#9

Означава всички части и производни, с изключение на:

тези, върху които има етикет „Произведени от материал от вида Hoodia spp., получен чрез контролирано прибиране и производство в сътрудничество с управленските органи на CITES от Ботсвана/Намибия/Южна Африка съгласно Споразумение № BW/NA/ZA xxxxxx“.

#10

Означава всички части и производни, с изключение на:

а)

семена и цветен прашец; и

б)

готови фармацевтични продукти.

12.

Ако няма поставена анотация срещу наименованието на вида или по-високия таксон, включени в приложения Б или В, това означава, че всички лесно разпознаваеми части или производни са включени.

13.

Тъй като нито един от видовете или по-високите таксони от растенията включени, в приложение A, не е анотиран с цел неговите хибриди да се третират съгласно разпоредбите на член 4.1 от регламента, това означава, че изкуствено размножени хибриди, получени от един или повече от тези видове или таксони, може да се търгуват със сертификат за изкуствено размножаване и че семената и цветният прашец, включително компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките (полинии), рязани цветя, разсад или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери, от тези хибриди не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

14.

Урината, животинските изпражнения и амбрата, които представляват отпадъчни продукти, получени без манипулация на даденото животно, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

15.

По отношение на видовете животни, включени в приложение Г, разпоредбите се прилагат само за живи екземпляри и цели, или значително цели, мъртви видове, с изключение на таксони, които са анотирани, така че да се покаже, че други части и производни също са обхванати, както следва:

§ 1

Всички цели или значително цели кожи, необработени или щавени.

§ 2

Всички пера или всяка кожа или друга част с пера по нея.

16.

По отношение на видовете флора, включени в приложение Г, разпоредбите се прилагат само за живи екземпляри, с изключение на таксони, които са анотирани, така че да се покаже, че други части и производни също са обхванати, както следва:

§ 3

Сухи и свежи растения, включително, когато е подходящо, листа, корени/подложка, стъбла, семена/спори, кора на дърво и плодове.

 

Приложение A

Приложение Б

Приложение В

Общоприето наименование

ЖИВОТНИ

ХОРДОВИ (CHORDATA)

КЛАС БОЗАЙНИЦИ (MAMMALIA)

Бозайници

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Сем. Ехидни(ехидни, бодливи мравояди)

 

Zaglossus spp. (II)

 

Всички видове от рода Проехидни

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Сем. Торбести мишки, Торбести котки

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Двуутробна дългоопашата мишка

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Двуутробна пясъчна мишка

Thylacinidae

 

 

 

Сем. Тилацинови (тасманийски вълци, Тилацин)

Thylacinus cynocephalus (вероятно изчезнал вид) (I)

 

 

Тасманийски вълк

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

Сем. Торбести язовци (бандикути)

Chaeropus ecaudatus (вероятно изчезнал вид) (I)

 

 

Свинокрак бандикут

Macrotis lagotis (I)

 

 

Обикновен торбест бандикут

Macrotis leucura (I)

 

 

Малък торбест бандикут, заекоух

Perameles bougainville (I)

 

 

Ивичест бандикут

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Phalangeridae

 

 

 

Сем. Кускусови (Лазещи торбести)

 

Phalanger orientalis (II)

 

Сив кускус

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Петнист кускус

Vombatidae

 

 

 

Сем. Вомбати

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Крефтов мустакат вомбат

Macropodidae

 

 

 

Сем. Кенгурови (кенгура, валаби)

 

Dendrolagus dorianus

 

Едноцветно тъмнокафяво дървесно кенгуру

 

Dendrolagus goodfellowi

 

Дървесно кенгуру на Гуудфелоу

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Сиво дървесно кенгуру

 

Dendrolagus matschiei

 

Матчиево дървесно кенгуру

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Черно дървесно кенгуру от п-в Вогелкуп

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Червеникавокафяво заекоподобно валаби

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Ивичесто заекоподобно валаби

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Ноктоопашато „впрегнато“ валаби

Onychogalea lunata (I)

 

 

Лунно ноктоопашато валаби

Potoroidae

 

 

 

Сем. Кенгурови плъхове

Bettongia spp. (I)

 

 

Късомуцунест кенгуров плъх

Caloprymnus campestris (вероятно изчезнал вид) (I)

 

 

Пустинен кенгуров плъх

SCANDENTIA

 

 

 

 

Tupaiidae

 

 

 

Сем. Тупайи

 

Tupaiidae spp.

 

Тупайи

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Сем. Листоноси прилепи

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Уругвай)

Широконос бялоивичест прилеп

Pteropodidae

 

 

 

Сем. Летящи лисици, плодоедни прилепи

 

Acerodon spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Летящи лисици

Acerodon jubatus (I)

 

 

Златогрив плодоеден прилеп

Acerodon lucifer (вероятно изчезнал вид) (I)

 

 

Голям дневен плодоеден прилеп, панайски

 

Pteropus spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Летящи лисици

Pteropus insularis (I)

 

 

Трукска летяща лисица

Pteropus livingstonei (II)

 

 

Коморска черна летяща лисица

Pteropus mariannus (I)

 

 

Марианска голяма летяща лисица

Pteropus molossinus (I)

 

 

Понпейска летяща лисица

Pteropus phaeocephalus (I)

 

 

Мортлокска летяща лисица

Pteropus pilosus (I)

 

 

Палауска голяма летяща лисица

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Родригесова летяща лисица

Pteropus samoensis (I)

 

 

Самоанска летяща лисица

Pteropus tonganus (I)

 

 

Тонголезка летяща лисица

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Пембеска летяща лисица

PRIMATES

 

 

 

Примати (човекоподобни и маймуни)

 

PRIMATES spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Примати

Lemuridae

 

 

 

Сем. Големи лемури

Lemuridae spp. (I)

 

 

Големи лемури

Megaladapidae

 

 

 

Тънкотели лемури (Мегаладапиди)

Megaladapidae spp. (I)

 

 

Тънкотели лемури

Cheirogaleidae

 

 

 

Сем. Лемури джуджета (джуджета и миши лемури)

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Лемури джуджета и миши лемури

Indridae

 

 

 

Сем. Индриеви (индри, сифаки и пухкави лемури)

Indridae spp. (I)

 

 

Индри, сифаки и пухкави лемури

Daubentoniidae

 

 

 

Сем. Ръкокраки (Ай-ай)

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Ай-ай

Tarsiidae

 

 

 

Сем. Дългопръсти

Tarsius spp. (II)

 

 

Дългопръсти

Callithricidae

 

 

 

Сем. Мармозетки (мармозетки, тамарини)

Callimico goeldii (I)

 

 

Мармозетка на Гоелди

Callithrix aurita (I)

 

 

Обикновена белоуха мармозетка

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Обикновена жълтоглава мармозетка

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Златисти лъвски тамарини

Saguinus bicolor (I)

 

 

Пъстър тамарин

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Тамарин на Жофруа

Saguinus leucopus (I)

 

 

Белокрак тамарин

Saguinus oedipus (I)

 

 

Памукогривест тамарин

Cebidae

 

 

 

Сем. Широконоси маймуни (маймуни от Новия свят)

Alouatta coibensis (I)

 

 

Ревач от остров Койба

Alouatta palliata (I)

 

 

Златистомантиев ревач

Alouatta pigra (I)

 

 

Гватемалски ревач

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Черночела паякоподобна маймуна

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Панамска червена паякоподобна маймуна

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Вълнеста паякообразна маймуна

Cacajao spp. (I)

 

 

Уакари

Callicebus personatus (II)

 

 

Маскирано тити

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Белоносо саки

Lagothrix flavicauda (I)

 

 

Вълнеста жълтоопашата маймуна

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Централноамериканска рижа катерицова маймуна

Cercopithecidae

 

 

 

Сем. Коткоподобни маймуни (маймуни от Стария свят)

Cercocebus galeritus (I/II) (Подвидът Cercocebus galeritus galeritus е включен в допълнение I)

 

 

Гривест мангабей

Cercopithecus diana (I)

 

 

Гвенон Диана

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Слънцеопашат гвенон

Colobus satanas (II)

 

 

Черен колобос

Macaca silenus (I)

 

 

Лъвски макак

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Дрил

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Мандрил

Nasalis concolor (I)

 

 

Свинеопашат лангур

Nasalis larvatus (I)

 

 

Дългоноса маймуна

Presbytis potenziani (I)

 

 

Ментавайски тънкотел лангур

Procolobus pennantii (I/II) (Видът е включен в допълнение II, но подвид Procolobus pennantii kirkii е включен в допълнение I)

 

 

Източен червен колобос

Procolobus preussi (II)

 

 

Преусов колобос

Procolobus rufomitratus (I)

 

 

Танайски колобос

Pygathrix spp. (I)

 

 

Чипоноси маймуни

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Обикновен лангур

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Лангур на Франсоа

Trachypithecus geei (I)

 

 

Златен лангур

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Лангур Нилгири

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Качулат лангур

Hylobatidae

 

 

 

Сем. Гибони

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Гибони

Hominidae

 

 

 

Сем. Човекоподобни маймуни (шимпанзета, горили, орангутани)

Gorilla gorilla (I)

 

 

Горила

Pan spp. (I)

 

 

Шимпанзета

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Орангутан

XENARTHRA

 

 

 

 

Myrmecophagidae

 

 

 

Сем. Мравояди

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Голям (трипръст) мравояд

 

 

Tamandua mexicana (III Гватемала)

Тамандуа

Bradypodidae

 

 

 

Сем. Трипръсти ленивци

 

Bradypus variegatus (II)

 

Кафявоврат ленивец

Megalonychidae

 

 

 

Сем. Двупръсти ленивци

 

 

Choloepus hoffmanni (III Коста Рика)

Двупръст ленивец на Хофман

Dasypodidae

 

 

 

Сем. Броненосци

 

 

Cabassous centralis (III Коста Рика)

Северноамерикански голоопашат броненосец

 

 

Cabassous tatouay (III Уругвай)

Голям голоопашат броненосец

 

Chaetophractus nationi (II) (Установена е нулева експортна квота. Всички екземпляри се считат за видове, които са включени в приложение A, и търговията с тях съответно се регламентира)

 

Космат броненосец

Priodontes maximus (I)

 

 

Гигантски броненосец

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Сем. Панголини

 

Manis spp. (II)(Установена е нулева експортна квота за Manis crassicaudata, Manis pentadactyla и Manis javanica за тези екземпляри, които са отделени от дивите видове и които се търгуват основно с търговска цел)

 

Панголини

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Сем. Зайци

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Четинест заек

Romerolagus diazi (I)

 

 

Мексикански безопашат заек

RODENTIA

 

 

 

 

Sciuridae

 

 

 

Сем. Катерици (дървесни и земни катерици)

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Мексиканско прерийно куче

 

 

Epixerus ebii (III Гана)

Африканска палмова катерица на Ебиан

 

 

Marmota caudata (III Индия)

Дългоопашат мармот

 

 

Marmota himalayana (III Индия)

Хималайски мармот

 

Ratufa spp. (II)

 

Гигантски катерици

 

 

Sciurus deppei (III Коста Рика)

Катерица на Депе

Anomaluridae

 

 

 

Сем. Шипоопашати /африкански летящи катерици

 

 

Anomalurus beecrofti (III Гана)

Летяща катерица на Бийкрофт

 

 

Anomalurus derbianus (III Гана)

Летяща катерица на Лорд Дерби

 

 

Anomalurus pelii (III Гана)

Летяща катерица на Пел

 

 

Idiurus macrotis (III Гана)

Дългоуха летяща катерица

Muridae

 

 

 

Сем. Същински мишки (мишки, плъхове)

Leporillus conditor (I)

 

 

Голям пръчкогнезден плъх

Pseudomys praeconis (I)

 

 

Австралийска фалшива креслива мишка

Xeromys myoides (I)

 

 

Фалшив воден плъх

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Дебелоопашат централноавстралийски плъх

Hystricidae

 

 

 

Сем. Бодлокожи или Бодливи свинчета (от Стария свят)

Hystrix cristata (III Гана)

 

 

Северноафриканско гривесто бодливо свинче

Erethizontidae

 

 

 

Сем. Дървесни бодливи свинчета (от Новия свят)

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Хондурас)

Мексиканско дървесно бодливо свинче

 

 

Sphiggurus spinosus (III Уругвай)

Космато дървесно бодливо свинче

Agoutidae

 

 

 

Сем. Агутови

 

 

Agouti paca (III Хондурас)

Петниста пака

Dasyproctidae

 

 

 

Сем. Централноамерикански агутови

 

 

Dasyprocta punctata (III Хондурас)

Централноамериканско агути

Chinchillidae

 

 

 

Сем. Чинчилови

Chinchilla spp. (I) (Екземплярите от домашен вид не са обект на разпоредбите на настоящия регламент)

 

 

Чинчили

CETACEA

 

 

 

Разред китоподобни (делфини, дребни китове, китове)

CETACEA spp. (I/II)  (1)

 

 

Китоподобни (всички видове от рода)

CARNIVORA

 

 

 

 

Canidae

 

 

 

Сем. Кучета (кучета, лисици, вълци)

 

 

Canis aureus (III Индия)

Златен чакал

Canis lupus (I/II)

(Всички популации с изключение на тези от Испания, на север от Доуро и Гърция, и на север от 39-ия паралел. Популациите от Бутан, Индия, Непал и Пакистан са включени в допълнение I; всички останали популации са включени в допълнение II)

Canis lupus (II) (Популации от Испания на север от Доуро и Гърция и на север от 39-ия паралел)

 

Сив вълк

Canis simensis

 

 

Етиопски чакал

 

Cerdocyon thous (II)

 

Саванна лисица

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Гривест вълк

 

Cuon alpinus (II)

 

Азиатско диво куче

 

Pseudalopex culpaeus (II)

 

Кулпео (южноамерикански чакал)

 

Pseudalopex griseus (II)

 

Аржентинска сива лисица

 

Pseudalopex gymnocercus (II)

 

Пампасна лисица

Speothos venaticus (I)

 

 

Храстово куче

 

 

Vulpes bengalensis (III Индия)

Бенгалска лисица

 

Vulpes cana (II)

 

Афганистанска лисица (лисица на Бланфорд)

 

Vulpes zerda (II)

 

Фенек

Ursidae

 

 

 

Сем. Мечки

 

Ursidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Мечки

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Голяма панда

Ailurus fulgens (I)

 

 

Малка панда

Helarctos malayanus (I)

 

 

Малайска мечка

Melursus ursinus (I)

 

 

Бърнеста (ленива) мечка

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Очилата мечка

Ursus arctos (I/II)

(Само популациите от Бутан, Китай, Мексико и Монголия и подвид Ursus arctos isabellinus са включени в допълнение I; всички останали популации и подвидове са включени в допълнение II).

 

 

Кафява мечка

Ursus thibetanus (I)

 

 

Азиатска черна мечка (тибетска мечка)

Procyonidae

 

 

 

Сем. Енотови (коати, коатимунди)

 

 

Bassaricyon gabbii (III Коста Рика)

Рунтавоопашато олинго

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Коста Рика)

Централноамерикански кокомицли

 

 

Nasua narica (III Хондурас)

Коати

 

 

Nasua nasua solitaria (III Уругвай)

Южнобразилско коати

 

 

Potos flavus (III Хондурас)

Кинкажу

Mustelidae

 

 

 

Сем. Порови (язовци, бялки, невестулки и др.)

Lutrinae

 

 

 

Сем. Видри

 

Lutrinae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Видри

Aonyx congicus (I) (Само популациите от Камерун и Нигерия; всички останали популации са включени в приложение Б)

 

 

Камерунска безноктеста видра

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Тихоокеанска видра

Lontra felina (I)

 

 

Морска видра

Lontra longicaudis (I)

 

 

Южноамериканска речна видра

Lontra provocax (I)

 

 

Южноамериканска речна видра

Lutra lutra (I)

 

 

Евроазиатска видра

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Гигантска видра

Mellivorinae

 

 

 

Сем. Медоеди

 

 

Mellivora capensis (III Ботсвана/Гана)

Медоед

Mephitinae

 

 

 

Сем. Скунксове

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Патагонски зурлест скункс (на Хумболдт)

Mustelinae

 

 

 

Подсемейство Невестулкови (белки, тайра, невестулки)

 

 

Eira barbara (III Хондурас)

Тайра

 

 

Galictis vittata (III Коста Рика)

Голям гризон

 

 

Martes flavigula (III Индия)

Жълтогърда харза

 

 

Martes foina intermedia (III Индия)

Каменна белка

 

 

Martes gwatkinsii (III Индия)

Южноиндийска белка

Mustela nigripes (I)

 

 

Чернокрак полуопитомен пор

Viverridae

 

 

 

Сем. Виверови (бинтуронги, цивети, фаланук, фоса, линсанги, видрова цивета, палмова цивета)

 

 

Arctictis binturong (III Индия)

Бинтуронга

 

 

Civettictis civetta (III Ботсвана)

Африканска цивета

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Дългоопашата вивера или фоса

 

Cynogale bennettii (II)

 

Суматранска видрова цивета

 

Eupleres goudotii (II)

 

Фаланук

 

Fossa fossana (II)

 

Мадагаскарска цивета

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Ивичеста палмова цивета

 

 

Paguma larvata (III Индия)

Хималайска (маскирана) палмова цивета

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Индия)

Обикновена палмова цивета/мусанг

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Индия)

Кафява южноиндийска палмова цивета/мусанг

 

Prionodon linsang (II)

 

Ивичест линсанг

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Петнист линсанг

 

 

Viverra civettina (III Индия)

Голяма малабарска петниста цивета

 

 

Viverra zibetha (III Индия)

Голяма индийска цивета

 

 

Viverricula indica (III Индия)

Малка индийска цивета

Herpestidae

 

 

 

Сем. Мангусти

 

 

Herpestes brachyurus fuscus (III Индия)

Индийска кафява мангуста

 

 

Herpestes edwardsii (III Индия)

Индийска сива мангуста

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Индия)

Малка индийска мангуста

 

 

Herpestes smithii (III Индия)

Яркочервена мангуста

 

 

Herpestes urva (III Индия)

Крабоядна мангуста

 

 

Herpestes vitticollis (III Индия)

Ивичестоврата мангуста

Hyaenidae

 

 

 

Сем. Хиенови (земен вълк, хиени)

 

 

Proteles cristatus (III Ботсвана)

Земен вълк

Felidae

 

 

 

Сем. Котки (котки, дребни леопарди, леопарди, лъвове, тигри и др.)

 

Felidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A. Екземпляри от домашния вид не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент)

 

Котки

Acinonyx jubatus (I) (Годишните експортни квоти за живи екземпляри и ловни трофеи се издават, както следва: Ботсвана: 5; Намибия: 150; Зимбабве: 50. Търговията с тези екземпляри е предмет на разпоредбите на член 4.1 от настоящия регламент.)

 

 

Гепард

Caracal caracal (I) (Само популациите от Азия; всички други популации са включени в приложение Б)

 

 

Азиатски каракал

Catopuma temminckii (I)

 

 

Азиатската златиста котка

Felis nigripes (I)

 

 

Чернокрака котка

Felis silvestris (II)

 

 

Европейска дива котка

Herpailurus yaguarondi (I) (Само популациите от Централна и Северна Америка; всички други популации са включени в приложение Б)

 

 

Ягорунди

Leopardus pardalis (I)

 

 

Оцелот

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Магот

Leopardus wiedii (I)

 

 

Тигрова котка

Lynx lynx (II)

 

 

Евроазиатски рис

Lynx pardinus (I)

 

 

Иберийски рис

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Опушен леопард

Oncifelis geoffroyi (I)

 

 

Котка на Жофруа

Oreailurus jacobita (I)

 

 

Андска котка

Panthera leo persica (I)

 

 

Азиатски лъв

Panthera onca (I)

 

 

Ягуар

Panthera pardus (I)

 

 

Леопард

Panthera tigris (I)

 

 

Тигър

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Мраморна котка

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Само популациите от Бангладеш, Индия и Тайланд; всички други популации са включени в приложение Б.)

 

 

Бенгалска леопардова котка

Prionailurus bengalensis iriomotensis (II)

 

 

Иримотска котка

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Суматранска котка

Prionailurus rubiginosus (I) (Само популациите от Индия; всички други популации са включени в приложение Б.)

 

 

Червена петниста котка

Puma concolor coryi (I)

 

 

Флориданска пума

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Костариканска пума

Puma concolor couguar (I)

 

 

Източноамериканска пума

Uncia uncia (I)

 

 

Барс (снежен леопард)

Otariidae

 

 

 

Сем. Ушати тюлени, Морски лъвове

 

Arctocephalus spp (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)

 

Ушат тюлен

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Чилийски ушат тюлен (от остров Хуан Фернандес)

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Гуаделупски ушат тюлен

Odobenidae

 

 

 

Сем. Моржови

 

Odobenus rosmarus (III Канада)

 

Морж

Phocidae

 

 

 

Сем. Същински тюлени

 

Mirounga leonina (II)

 

Морски слон

Monachus spp. (I)

 

 

Тюлен монах

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Сем. Слонове

Elephas maximus (I)

 

 

Азиатски слон

Loxodonta africana (I) — (С изключение на популациите от Ботсвана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, които са включени в приложение Б)

Loxodonta africana (II) (Само за популаците от Ботсвана, Намибия, Южна Африка (2) и Зимбабве (3); всички други популации са включени в приложение A)

 

Африкански слон

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Сем. Дюгони

Dugong dugon (I)

 

 

Дюгонг

Trichechidae

 

 

 

Сем. Ламантини (морски крави)

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis и Trichechus manatus са включени в допълнение I. Trichechus senegalensis е включено в допълнение II.)

 

 

Ламантини (морски крави)

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Сем. Коне (коне, диви магарета, зебри)

Equus africanus (I) (С изключение на домашния вид, означаван като Equus asinus, който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент.)

 

 

Нубийско диво магаре

Equus grevyi (I)

 

 

Зебра на Греви

Equus hemionus (I/II) (Видовете са включени в допълнение II, но подвидовете Equus hemionus hemionus са включени в допълнение I)

 

 

Кулан (азиатско диво магаре)

Equus kiang (II)

 

 

Кианг (тибетско диво магаре)

 

Equus onager (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение A)

 

Онагър (диво магаре)

Equus onager khur (I)

 

 

Индийско диво магаре

Equus przewalskii (I)

 

 

Кон на Пржевалски

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Планинска зебра на Хартман

Equus zebra zebra (I)

 

 

Планинска зебра

Tapiridae

 

 

 

Сем. Тапири

Tapiridae spp. (I) (С изключение на видовете, включени в приложение Б)

 

 

Тапири

 

Tapirus terrestris (II)

 

Бразилски тапир

Rhinocerotidae

 

 

 

Сем. Носорози

Rhinocerotidae spp. (I) (С изключение на подвида, включен в приложение Б)

 

 

Носорози

 

Ceratotherium simum simum (II) (Само популациите от Южна Африка и Свазиланд; всички други популации са включени в приложение A. За целите изключително на разрешаване на международната търговия с живи животни за съответни и приемливи страни по местоназначение и търговията с ловни трофеи. Всички други екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение A, и търговията с тях съответно се регламентира)

 

Бял носорог

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Tragulidae

 

 

 

Сем. Мишевидни елени

 

 

Hyemoschus aquaticus (III Гана)

Воден елен

Suidae

 

 

 

Сем. Свине

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Целебеска свиня или бабируса

Sus salvanius (I)

 

 

Дребно прасе

Tayassuidae

 

 

 

Сем. Пекари

 

Tayassuidae spp. (II) — (С изключение на видовете, включени в приложение A, и без популациите от Pecari tajacu от Мексико и САЩ, които не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

Пекари

Catagonus wagneri (I)

 

 

Аржентинско пекари

Hippopotamidae

 

 

 

Сем. Хипопотами

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Дребен хипопотам

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Хипопотам

Camelidae

 

 

 

Сем. Камили (камили, гуанако, викуня)

 

Lama guanicoe (II)

 

Гуанако

Vicugna vicugna (I) (С изключение на популациите от: Аржентина [популацията от провинциите Jujuy и Catamarca и полусвободно отглежданите популации от диви животни от провинциите Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja и San Juan]; Боливия [цялата популация]; Чили [популацията от региона Primera]; и Перу [цялата популация]; които са включени в приложение Б)

Vicugna vicugna (II) (Само популациите от: Аржентина  (4) [популацията от провинциите Jujuy и Catamarca и полусвободно отглежданите популации от диви животни от провинциите Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja и San Juan]; Боливия  (5) [цялата популация]; Чили  (6) [популацията от региона Primera]; и Перу  (7) [цялата популация]; всички други популации са включени в приложение A)

 

Викуня

Moschidae

 

 

 

Сем. Кабаргови

Moschus spp. (I) (Само популациите от Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан; всички други популации са включени в приложение Б)

Moschus spp. (II) (Само популациите от Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан, които са включени в приложение A)

 

Кабарги

Cervidae

 

 

 

Сем. Еленови (елени, гуемали, мунтяк, пуду)

Axis calamianensis (I)

 

 

Каламийски елен

Axis kuhlii (I)

 

 

Бавеански елен на Кул

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Тайландски свински елен

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Блатен елен

Cervus duvaucelii (I)

 

 

Барасинга

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Таджикистански червен благороден елен

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Тунис)

Благороден елен берберски

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Кашмирски благороден елен

Cervus eldii (I)

 

 

Елен на Елд

Dama mesopotamica (I)

 

 

Персийски светлокафяв лопатар

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Гуемали, или елени от северните Анди

 

 

Mazama americana cerasina (III Гватемала)

Централноамерикански двегодишен червен елен с прави рога

Megamuntiacus vuquanghensis (I)

 

 

Гигантски мунтяк

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Черен мунтяк

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Гватемала)

Гватемалски белоопашат елен

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Пампаски елен

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Северноамериканско пуду

Pudu puda (I)

 

 

Южноамериканско пуду

Antilocapridae

 

 

 

Сем. Вилороги антилопи

Antilocapra americana (I) (Само популацията от Мексико; няма друга популация, включена в приложенията към настоящия регламент)

 

 

Мексиканска вилорога антилопа

Bovidae

 

 

 

Сем. Кухороги (антилопи, едър рогат добитък, малки южноафрикански антилопи, газели, кози, овце и др.)

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Антилопа адакс

 

Ammotragus lervia (II)

 

Арабско аруи, муфлон

 

Bison bison athabascae (II)

 

Американски горски бизон

 

 

Antilope cervicapra (III Непал)

Индийска черна антилопа

Bos gaurus (I) (Без домашния вид, означаван като Bos frontalis, който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)

 

 

Гаур

Bos mutus (I) (Без домашния вид, означаван като Bos grunniens, който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)

 

 

Як

Bos sauveli (I)

 

 

Бик на Сувел, или Купрей (сив бик)

 

 

Bubalus arnee (III Непал) (Без домашния вид, означаван като Bubalus bubalis, който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)

Див азиатски (индийски) бивол

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Равнинна аноа

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Миндорски бивол (тамарао)

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Планинска аноа

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Такин

Capra falconeri (I)

 

 

Маркхор (винторог козел)

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Черногърба южноафриканска антилопа

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Южноафриканска антилопа (дукер) на Джентинк

 

Cephalophus monticola (II)

 

Синя южноафриканска антилопа (дукер)

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Южноафриканска антилопа (дукер) на Огилби

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Южноафриканска жълтогърба антилопа (дукер)

 

Cephalophus zebra (II)

 

Южноафриканска зеброва антилопа

 

 

Damaliscus lunatus (III Гана)

Южноафриканска антилопа цецеби

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Пъстра антилопа (бонтбок)

 

Gazella cuvieri (III Тунис)

 

Газела на Кувиери

Gazella dama (I)

 

 

Сахарска газела дама

 

Gazella dorcas (III Тунис)

 

Газела доркас

 

Gazella leptoceros (III Тунис)

 

Пясъчнокафява тънкорога газела

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Голяма черна антилопа

 

Kobus leche (II)

 

Водна антилопа лечве

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Червен горал

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Китайски горал

Naemorhedus goral (I)

 

 

Горал

Naemorhedus sumatraensis (I)

 

 

Суматренско сероу (антилопа-коза)

Oryx dammah (I)

 

 

Африканска ятаганорога антилопа орикс

Oryx leucoryx (I)

 

 

Арабска бяла антилопа орикс

 

Ovis ammon (II) (С изключение само на подвидовете, включени в приложение А)

 

Аргали (дива азиатска овца)

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Тибетска аргали

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Планинска овца (аргали)

 

Ovis canadensis (II) (Само популацията от Мексико; няма друга популация, включена в приложенията към настоящия регламент)

 

Мексиканска големорога овца

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Кипърски муфлон

 

Ovis vignei (II) (С изключение само на подвидовете, включени в приложение A)

 

Уриал

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Индийска дива овца уриал

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Тибетска антилопа (чиру)

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Виетнамски див вол (саола)

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Дива планинска антилопа

 

Saiga tatarica (II)

 

Антилопа сайга

 

 

Tetracerus quadricornis (III Непал)

Четирирога антилопа

 

 

Tragelaphus eurycerus (III Гана)

Антилопа бонго

 

 

Tragelaphus spekii (III Гана)

Ситатунга

ПТИЦИ (AVES)

Птици

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

Сем. Щраусови

Struthio camelus (I) (Само популациите от Алжир, Буркина Фасо, Камерун, Централноафриканската Република, Чад, Мали, Мавритания, Мароко, Нигер, Нигерия, Сенегал и Судан; всички други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

 

Щраус

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Сем. Южноамерикански щрауси, нанду

 

Rhea americana (II)

 

Обикновено нанду

Rhea pennata (I) (С изключение на популациите на Rhea pennata pennata от Аржентина и Чили, които са включени в приложение Б)

 

 

Дарвиново нанду

 

Rhea pennata pennata (II) (Само популациите от Аржентина и Чили)

 

Дарвиново нанду

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

Сем. Тинамуви

Tinamus solitarius (I)

 

 

Самотно тинаму

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Сем. Пингвини

 

Spheniscus demersus (II)

 

Очилат пингвин

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Пингвин на Хумболд

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Сем. Гмурецови

Podilymbus gigas (I)

 

 

Гмурец от езерото Атитлан

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Сем. Албатроси

Diomedea albatrus (I)

 

 

Късооопашат албатрос

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Pelecanidae

 

 

 

Сем. Пеликанови

Pelecanus crispus (I)

 

 

Къдроглав пеликан

Sulidae

 

 

 

Сем. Рибоядови

Papasula abbotti (I)

 

 

Рибояд на Абот

Fregatidae

 

 

 

Сем. Фрегатови

Fregata andrewsi (I)

 

 

Фрегат от остров Кристмас

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Сем. Чаплови (бели чапли, сиви чапли)

 

 

Ardea goliath (III Гана)

Чапла Голиат

Bubulcus ibis (III Гана)

 

 

Биволска чапла

Casmerodius albus (III Гана)

 

 

Голяма бяла чапла

Egretta garzetta (III Гана)

 

 

Малка бяла чапла

Balaenicipitidae

 

 

 

Сем. Китоглавови (китоглава чапла, китоглав щъркел)

 

Balaeniceps rex (II)

 

Китоглава чапла (китоглав)

Ciconiidae

 

 

 

Сем. Щъркелови

Ciconia boyciana (I)

 

 

Ориенталски щъркел

Ciconia nigra (II)

 

 

Черен щъркел

Ciconia stormi

 

 

Щъркел на Сторм

 

 

Ephippiorhynchus senegalensis (III Гана)

Седлоклюнов щъркел

Jabiru mycteria (I)

 

 

Голям щъркел жабиру

 

 

Leptoptilos crumeniferus (III Гана)

Африкански щъркел марабу

Leptoptilos dubius

 

 

Голям индийски щъркел

Mycteria cinerea (I)

 

 

Млечен жълтоклюн щъркел

Threskiornithidae

 

 

 

Сем. Ибисови (ибиси, лопатарки)

 

 

Bostrychia hagedash (III Гана)

Ибис хагеда

 

 

Bostrychia rara (III Гана)

Петнистогръд ибис

 

Eudocimus ruber (II)

 

Червен ибис

Geronticus calvus (II)

 

 

Южноафрикански плешивоглав ибис

Geronticus eremita (I)

 

 

Планински плешивоглав ибис, или „Валдрап“

Nipponia nippon (I)

 

 

Японски червенокрак ибис

Platalea leucorodia (II)

 

 

Обикновена лопатарка

Pseudibis gigantea

 

 

Гигантски ибис

 

 

Threskiornis aethiopicus (III Гана)

Свещен ибис

Phoenicopteridae

 

 

 

Сем. Фламингови

 

Phoenicopteridae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Фламинго

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Розово фламинго

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Сем. Патицови (патици, гъски, лебеди и т.н.)

 

 

Alopochen aegyptiacus (III Гана)

Египетска гъска

 

 

Anas acuta (III Гана)

Шилоопашата патица

Anas aucklandica (I)

 

 

Кафяв примкар

 

Anas bernieri (II)

 

Мадагаскарски примкар

 

 

Anas capensis (III Гана)

Южноафрикански примкар

 

 

Anas clypeata (III Гана)

Клопач

 

 

Anas crecca (III Гана)

Зимно бърне

 

Anas formosa (II)

 

Байкалски примкар

Anas laysanensis (I)

 

 

Лайсанска патица

Anas oustaleti (I)

 

 

Марианска зеленоглава патица

 

 

Anas penelope (III Гана)

Фиовец, или патица свирачка

Anas querquedula (III Гана)

 

 

Лятно бърне, или чакръкчийка

Aythya innotata

 

 

Мадагаскарска кафявоглава потапница

Aythya nyroca (III Гана)

 

 

Белоока потапница

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Алеутска канадска гъска

Branta ruficollis (II)

 

 

Червеногуша гъска

Branta sandvicensis (I)

 

 

Хавайска гъска нене

 

 

Cairina moschata (III Хондурас)

Мускусна патица

Cairina scutulata (I)

 

 

Белокрила патица

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Лебед коскороба

 

Cygnus melanocorypha (II)

 

Черношиест лебед

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Западноиндийска патица свирачка

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Хондурас)

Черноклюна патица свирачка

 

 

Dendrocygna bicolor (III Гана/Хондурас)

Жълтеникавокафява патица свирачка

 

 

Dendrocygna viduata (III Гана)

Белолицева патица свирачка

Mergus octosetaceus

 

 

Бразилски голям потапник

 

 

Nettapus auritus (III Гана)

Малка африканска гъска

 

Oxyura jamaicensis

 

Яркочервена патица

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Белоглава патица

 

 

Plectropterus gambensis (III Гана)

Шипокрила гъска

 

 

Pteronetta hartlaubii (III Гана)

Патица на Хартлауб

Rhodonessa caryophyllacea (вероятно изчезнал вид) (I)

 

 

Розоглава патица

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Африканска гребеноклюна патица

Tadorna cristata

 

 

Качулат ангъч

FALCONIFORMES

 

 

 

Дневни грабливи птици (орли, соколи, ястреби, лешояди)

 

FALCONIFORMES spp. (II) — (С изключение на видовете, включени в приложение A, и един вид от семейство Cathartidae, включен в приложение В; другите видове от това семейство не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

Дневни грабливи птици

Cathartidae

 

 

 

Сем. Американски пуйкови лешояди (от Новия свят)

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Калифорнийски кондор

 

 

Sarcoramphus papa (III Хондурас)

Кралски лешояд

Vultur gryphus (I)

 

 

Андски кондор

Pandionidae

 

 

 

Сем. Орли рибари

Pandion haliaetus (II)

 

 

Орел рибар

Accipitridae

 

 

 

Сем. Ястребови (ястреби, орли)

Accipiter brevipes (II)

 

 

Късопръст ястреб врабчар

Accipiter gentilis (II)

 

 

Голям ястреб кокошар

Accipiter nisus (II)

 

 

Евроазиатски малък ястреб врабчар

Aegypius monachus (II)

 

 

Черен лешояд

Aquila adalberti (I)

 

 

Орел на Адалберт

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Скален орел

Aquila clanga (II)

 

 

Голям креслив орел

Aquila heliaca (I)

 

 

Кръстат (царски) орел

Aquila pomarina (II)

 

 

Малък креслив орел

Buteo buteo (II)

 

 

Обикновен мишелов

Buteo lagopus (II)

 

 

Северен мишелов

Buteo rufinus (II)

 

 

Белоопашат мишелов

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Кубинска извитоклюна каня

Circaetus gallicus (II)

 

 

Късопръст орел змияр

Circus aeruginosus (II)

 

 

Тръстиков блатар

Circus cyaneus (II)

 

 

Полски блатар

Circus macrourus (II)

 

 

Степен блатар

Circus pygargus (II)

 

 

Ливаден блатар

Elanus caeruleus (II)

 

 

Пепелява каня

Eutriorchis astur (II)

 

 

Мадагаскарски орел змияр

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Брадат лешояд

Gyps fulvus (II)

 

 

Белоглав лешояд

Haliaeetus spp. (I/II) (Белоопашатият морски орел Haliaeetus albicilla е включен в допълнение I; другите видове са включени в допълнение II)

 

 

Морски орли

Harpia harpyja (I)

 

 

Харпия

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Ястребов орел

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Малък белокрак орел

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Сивогърб ястреб

Milvus migrans (II)

 

 

Черна каня

Milvus milvus (II)

 

 

Червена каня

Neophron percnopterus (II)

 

 

Египетски лешояд

Pernis apivorus (II)

 

 

Европейски осояд

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Орел маймунояд

Falconidae

 

 

 

Сем. Соколови

Falco araea (I)

 

 

Сейшелски керкенез

Falco biarmicus (II)

 

 

Далматински сокол

Falco cherrug (II)

 

 

Ловен сокол

Falco columbarius (II)

 

 

Малък сокол (чучулигар)

Falco eleonorae (II)

 

 

Средиземноморски сокол

Falco jugger (I)

 

 

Индийски сокол

Falco naumanni (II)

 

 

Белошипа ветрушка

Falco newtoni (I) (Само популацията от Сейшелските острови)

 

 

Мадагаскарски керкенез

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Рижеглав северноафрикански сокол, Шахин

Falco peregrinus (I)

 

 

Сокол скитник

Falco punctatus (I)

 

 

Маврицийски керкенез

Falco rusticolus (I)

 

 

Исландски сокол

Falco subbuteo (II)

 

 

Сокол орко

Falco tinnunculus (II)

 

 

Черношипа ветрушка (керкенез)

Falco vespertinus (II)

 

 

Червенонога вечерна ветрушка

GALLIFORMES

 

 

 

 

Megapodiidae

 

 

 

Сем. Големокраки кокошки, или боклукчийки

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Малео

Cracidae

 

Crax spp.* (-/III) (Следните видове са изброени в допълнение III: Crax alberti, Crax daubentoni и Crax globulosa за Колумбия и Crax rubra за Колумбия, Коста Рика, Гватемала и Хондурас)

 

Сем. Краксиподобни

Crax alberti (III Colombia)

 

 

Синеклюн кракс

Crax blumenbachii (I)

 

 

Червеноклюн кракс

Mitu mitu (I)

 

 

Алагоаски кракс

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Рогат гуан

 

Ortalis vetula (III Гватемала/Хондурас)

 

Равнинна чачалака

 

Pauxi spp. (-/III) (Pauxi pauxi е включен в приложение III за Колумбия)

 

Шлемоглаво кракси

Penelope albipennis (I)

 

 

Белокрил гуан

 

 

Penelope purpurascens (III Хондурас)

Качулат пурпурноврат гуан

 

Penelopina nigra (III Гватемала)

 

Черна чачалака

Pipile jacutinga (I)

 

 

Черночела креслива чачалака

Pipile pipile (I)

 

 

Тринидадска креслива чачалака

Phasianidae

 

 

 

Сем. Фазанови (лещарка, гвинейски кокошки (токачки), яребици, фазани)

 

Agelastes meleagrides (III Гана)

 

Белогърда токачка

 

 

Agriocharis ocellata (III Гватемала)

Очилата пуйка

 

Arborophila charltonii (III Малайзия)

 

Кестенявогърда горска яребица

 

Arborophila orientalis (III Малайзия)

 

Сивогърда горска яребица

 

Argusianus argus (II)

 

Голям аргус

 

 

Caloperdix oculea (III Малайзия)

Ръждивокафява яребица

Catreus wallichii (I)

 

 

Фазан присмехулник

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Вирджински изписан пъдпъдък

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Белоушат фазан

Crossoptilon harmani (I)

 

 

Тибетски ушат фазан

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Сивокафяв ушат фазан

 

Gallus sonneratii (II)

 

Сива джунглова кокошка

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Кървавочервен фазан

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Хималайски монал

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Китайски монал

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Монал на Склатер

 

Lophura bulweri

 

Фазан на Булвер

 

Lophura diardi

 

Сиамски фазан

Lophura edwardsi (I)

 

 

Фазан на Едуард

 

Lophura erythrophthalma (III Малайзия)

 

Некачулат огненоопашат фазан

 

Lophura hatinhensis

 

Виетнамски огненогръб фазан

 

Lophura hoogerwerfi

 

Суматрийски фазан

 

Lophura ignita (III Малайзия)

 

Качулат син огненоопашат фазан

Lophura imperialis (I)

 

 

Кралски фазан

 

Lophura inornata

 

Фазан на Салвадори

 

Lophura leucomelanos

 

Белогривест индийски фазан

Lophura swinhoii (I)

 

 

Тайвански фазан на Суинхоу

 

 

Melanoperdix nigra (III Малайзия)

Черна яребица

Odontophorus strophium

 

 

Петнистошиест див пъдпъдък

Ophrysia superciliosa

 

 

Хималайски пъдпъдък

 

Pavo muticus (II)

 

Зелен паун

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Сив паунов фазан

Polyplectron emphanum (I)

 

 

Палавански паунов фазан, или Наполеонов фазан

 

Polyplectron germaini (II)

 

Сивокафяв паунов фазан на Гермен

 

 

Polyplectron inopinatum (III Малайзия)

Планински паунов фазан

 

Polyplectron malacense (II)

 

Малайски паунов фазан

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Борнейски паунов фазан

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Качулат аргус

 

 

Rhizothera longirostris (III Малайзия)

Дългоклюна яребица

 

 

Rollulus rouloul (III Малайзия)

Качулата яребица

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Фазан на Елиът

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Фазан на Хюм

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Фазан-микадо

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Каспийски улар

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Тибетски улар

Tragopan blythii (I)

 

 

Трагопан на Блит

Tragopan caboti (I)

 

 

Трагопан на Кабот

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Черноглав трагопан

 

 

Tragopan satyra (III Непал)

Трагопан сатир

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Прериен тетрев на Атуотър

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Сем. Жеравови

 

Gruidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Жерави

Grus americana (I)

 

 

Бял американски жерав, или жерав-тръбач

Grus canadensis (I/II) (Видът е включен в допълнение II, но подвидовете Grus canadensis nesiotes и Grus canadensis pulla са включени в допълнение I)

 

 

Канадски жерав

Grus grus (II)

 

 

Сив жерав

Grus japonensis (I)

 

 

Японски жерав

Grus leucogeranus (I)

 

 

Бял жерав, Стерх

Grus monacha (I)

 

 

Черен жерав, или монах

Grus nigricollis (I)

 

 

Черноврат гмурец

Grus vipio (I)

 

 

Беловрат жерав

Rallidae

 

 

 

Сем. Дърдавцови

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Дърдавец от остров Лорд Хау

Rhynochetidae

 

 

 

Сем. Кагуви

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Кагу

Otididae

 

 

 

Сем. Дроплови

 

Otididae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Дропли

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Голяма индийска дропла

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Дропла хубавица

Eupodotis indica (II)

 

 

Малък индийски флорикан

Eupodotis bengalensis (I)

 

 

Бенгалски флорикан

Otis tarda (II)

 

 

Обикновена дропла

Tetrax tetrax (II)

 

 

Стрепет

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Сем. Туриликови

 

 

Burhinus bistriatus (III Гватемала)

Двуивичест турилик

Scolopacidae

 

 

 

Сем. Бекасови

Numenius borealis (I)

 

 

Ескимоски свирец

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Тънкоклюн свирец

Tringa guttifer (I)

 

 

Зеленоног водобегач на Нордман

Laridae

 

 

 

Сем. Чайкови

Larus relictus (I)

 

 

Реликтна чайка

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Сем. Гълъбови

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Никобарски гълъб

 

Columba caribaea

 

Ямайски ивичестоопашат гълъб

Claravis godefrida

 

 

Пурпурнокрило оловоносиво гълъбче

 

 

Columba guinea (III Гана)

Гвинейски петнист гълъб

 

 

Columba iriditorques (III Гана)

Бронзововрат гълъб

Columba livia (III Гана)

 

 

Тъмносив гълъб

 

 

Columba mayeri (III Mавриций)

Розов гълъб

 

 

Columba unicincta (III Гана)

Конголски гълъб

 

Didunculus strigirostris

 

Зъбчатоклюн гълъб

Ducula mindorensis (I)

 

 

Миндорски императорски гълъб

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Лузонски кървавогръд гълъб

 

Goura spp. (II)

 

Венценосни гълъби

Leptotila wellsi

 

 

Гренадски див гълъб

 

 

Oena capensis (III Гана)

Африканска дългоопашата гургулица намакуа

 

 

Streptopelia decipiens (III Гана)

Африканска скърбяща гугутка

 

 

Streptopelia roseogrisea (III Гана)

Африканска гугутка

 

 

Streptopelia semitorquata (III Гана)

Червеноока гургулица

 

 

Streptopelia senegalensis (III Гана)

Сенегалска гургулица, смехурка

Streptopelia turtur (III Гана)

 

 

Европейска гургулица

 

 

Streptopelia vinacea (III Гана)

Винена гургулица

 

 

Treron calva (III Гана)

Зелен африкански гълъб

 

 

Treron waalia (III Гана)

Зелен жълтокоремен гълъб на Брус

 

 

Turtur abyssinicus (III Гана)

Черноклюна горска гургулица

 

 

Turtur afer (III Гана)

Синьопетниста горска гургулица

 

 

Turtur brehmeri (III Гана)

Синьоглава горска гургулица

 

 

Turtur tympanistria (III Гана)

Белогърда горска гургулица (тамбурийска)

PSITTACIFORMES

 

 

 

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II) — (С изключение на видовете, включени в приложение A и приложение В, и без видовете Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus и Nymphicus hollandicus, които не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

Папагали и др.

Psittacidae

 

 

 

Сем. Папагали (амазонски какаду, лори, малайски папагалчета, ара, малки дългоопашати папагали и др.)

Amazona arausiaca (I)

 

 

Червеношиест амазона

Amazona barbadensis (I)

 

 

Жълтораменен амазона

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Бразилски червеноопашат амазона

Amazona finschi (I)

 

 

Синьошапчест амазона финчи

Amazona guildingii (I)

 

 

Сентвинсентски амазона

Amazona imperialis (I)

 

 

Императорски амазона

Amazona leucocephala (I)

 

 

Кубински амазона

Amazona ochrocephala auropalliata (I)

 

 

Жълтоврат амазона

Amazona ochrocephala belizensis (I)

 

 

 

Amazona ochrocephala caribaea (I)

 

 

 

Amazona ochrocephala oratrix (I)

 

 

Слънчев амазона

Amazona ochrocephala parvipes (I)

 

 

 

Amazona ochrocephala tresmariae (I)

 

 

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Червеноок амазона

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Червеночел амазона

Amazona tucumana (I)

 

 

Амазона тукумана

Amazona versicolor (I)

 

 

Сентлусийски амазона

Amazona vinacea (I)

 

 

Виненочервен амазона

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Мексикански зеленобуз амазона

Amazona vittata (I)

 

 

Пуерторикански амазона

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Хиацинтов ара

Ara ambigua (I)

 

 

Голям зелен ара

Ara glaucogularis (I)

 

 

Ара синьогърл

Ara macao (I)

 

 

Ара червен жълтокрил

Ara militaris (I)

 

 

Военен ара

Ara rubrogenys (I)

 

 

Червеноух ара

Cacatua goffini (I)

 

 

Танимбарска корела

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Филипински какаду

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Молукски какаду

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Малък жълтокачулат какаду

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Син ара

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Папагал жълтоглав от острови Чатам

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Червеночело какарики

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Двуок фикусов папагал на Коксен

Eos histrio (I)

 

 

Синьо-червено лори

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Рогат папагал

Geopsittacus occidentalis (вероятно изчезнал вид) (I)

 

 

Нощен папагал

Guarouba guarouba (I)

 

 

Златна аратинга

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Жълтокоремно треварче

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Жълтоух папагал

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Земен папагал

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Червеночел украсен папагал

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Черно палмово какаду

Propyrrhura couloni (I)

 

 

Синеглав ара

Propyrrhura maracana (I)

 

 

Синьокрил ара

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Златнораменен папагал

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Качулат папагал

Psephotus pulcherrimus (вероятно изчезнал вид) (I)

 

 

Райски папагал

Psittacula echo (I)

 

 

Маврицийски папагал

 

 

Psittacula krameri (III Гана)

Малък александър

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Синеврат червеноопашат папагал

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Дебелоклюни ари

Strigops habroptilus (I)

 

 

Новозеландски кукумявков папагал, или Какапо

Vini spp. (I/II) (Видът Vini ultramarina е включен в допълнение I, другите видове са включени в допълнение II)

 

 

Сини украсени лори

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Сем. Туракови

 

Corythaeola cristata (III Гана)

 

Голям син турако

 

Crinifer piscator (III Гана)

 

Сив бананоед

 

Musophaga porphyreolopha (II)

 

Аленочервен гривест турако

 

Musophaga violacea (III Гана)

 

Виолетов турако

 

Tauraco spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Турако

Tauraco bannermani (II)

 

 

Турако на Банерман

STRIGIFORMES

 

 

 

Разред Совоподобни

 

STRIGIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Бухали

Tytonidae

 

 

 

Сем. Забулени сови

Tyto alba (II)

 

 

Забулена сова

Tyto soumagnei (I)

 

 

Мадагаскарска сова

Strigidae

 

 

 

Сем. Същински сови

Aegolius funereus (II)

 

 

Пернатонога кукумявка

Asio flammeus (II)

 

 

Блатна сова

Asio otus (II)

 

 

Горска ушата сова

Athene blewitti (I)

 

 

Горска кукумявка

Athene noctua (II)

 

 

Домашна кукумявка

Bubo bubo (II)

 

 

Евроазиатски бухал

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Евроазиатска малка кукумявка

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Малък бухал-орел

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Новозенландска кукувицова сова (от остров Норфолк)

Ninox squamipila natalis (I)

 

 

Молукска ястребова кукумявка

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Снежна сова

Otus ireneae (II)

 

 

Африкански бухал от Сококе

Otus scops (II)

 

 

Евроазиатски чухал

Strix aluco (II)

 

 

Горска улулица

Strix nebulosa (II)

 

 

Голяма сива сова (Брадата улулица)

Strix uralensis (II)

 

 

Уралска улулица

Surnia ulula (II)

 

 

Ястребова сова

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Сем. Колиброви

 

Trochilidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Колибри

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Извитоклюн отшелник

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

Сем. Трогонови

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Централноамерикански яркозелен кетцал

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Сем. Птици носорози

 

Aceros spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Птици носорози

Aceros nipalensis (I)

 

 

Непалски кафявоврат калао

Aceros subruficollis (I)

 

 

Папуански едноторбест калао

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Късогривести калао

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Черни птици носорози

 

Buceros spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Птици носорози

Buceros bicornis (I)

 

 

Голям калао

Buceros vigil (I)

 

 

Шлемонос калао

 

Penelopides spp. (II)

 

Калао-пенелопидес

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Мустакати кълвачи (брадатки)

 

Semnornis ramphastinus (III Колумбия)

 

Мустакат (брадат) тукан

Ramphastidae

 

 

 

Сем. Туканови

 

Baillonius bailloni (III Аржентина)

 

Шафранов (златист) туканет

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Черношиест арасари

 

Pteroglossus castanotis (III Аржентина)

 

Кестеновоушат арасари

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Зелен арасари

 

Ramphastos dicolorus (III Аржентина)

 

Червеногърд тукан

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Многоцветноклюн тукан

 

Ramphastos toco (II)

 

Зеленоклюн тукан токо

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Червеноклюн тукан

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Жлебоклюн тукан

 

Selenidera maculirostris (III Аржентина)

 

Петнистоклюн туканет

Picidae

 

 

 

Сем. Кълвачови

Campephilus imperialis (I)

 

 

Кралски кълвач

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Корейски белокоремен кълвач

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Cotingidae

 

 

 

Сем. Котингови

 

 

Cephalopterus ornatus (III Колумбия)

Украсна чадъреста птица

 

 

Cephalopterus penduliger (III Колумбия)

Еквадорска чадъреста птица

Cotinga maculata (I)

 

 

Яркосиня препаскова котинга

 

Rupicola spp. (II)

 

Скални петли (кок де рош)

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Белокрила котинга

Pittidae

 

 

 

Сем. Питови

 

Pitta guajana (II)

 

Препаскова питта, синеопашата

Pitta gurneyi (I)

 

 

Питта на Гърней

Pitta kochi (I)

 

 

Мустаката питта

 

Pitta nympha (II)

 

Питта-нимфа

Atrichornithidae

 

 

 

Сем. Австралийски завирушки (храстови птици)

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Атрихорнис, креслива завирушка

Hirundinidae

 

 

 

Сем. Лястовицови

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Белоока речна лястовица

Pycnonotidae

 

 

 

Сем. Бюлбюлови

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Сламеноглав бюлбюл

Muscicapidae

 

 

 

Сем. Мухоловкови (от Стария свят)

Bebrornis rodericanus (III Мавриций)

 

 

Храстовидно шаварче (от остров Родригес)

 

Cyornis ruckii (II)

 

Синя мухоловка на Руек

Dasyornis broadbenti litoralis (вероятно изчезнал вид) (I)

 

 

Западноавстралийска червеникавокафява наежена мухоловка

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Дългоклюна наежена мухоловка

 

Garrulax canorus (II)

 

Мелодично смеещ се дрозд

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Сребърноушат славей

 

Leiothrix lutea (II)

 

Червеноклюн китайски славей

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Омейска лиоцихла

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Белогуш пикатартес

Picathartes oreas (I)

 

 

Сивогуш пикатартес

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Мавриций)

Маскаренска райска мухоловка

Nectariniidae

 

 

 

Сем. Нектарницови

 

Anthreptes pallidigaster

 

Аманиева нектарница

 

Anthreptes rubritorques

 

Препаскова зелена нектарница

Zosteropidae

 

 

 

Сем. Белооки

Zosterops albogularis (I)

 

 

Белогръд норфолски белоок

Meliphagidae

 

 

 

Сем. Медоядови

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Шлемонос медояд

Emberizidae

 

 

 

Сем. Овесаркови

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Жълта чинка

 

Paroaria capitata (II)

 

Жълтоклюна чинка

 

Paroaria coronata (II)

 

Червенокачулата чинка

 

Tangara fastuosa (II)

 

Седемцветна танагра

Icteridae

 

 

 

Сем. Трупиалови (от Новия свят)

Agelaius flavus (I)

 

 

Жълтокачулат кос

Fringillidae

 

 

 

Сем. Чинкови

Carduelis cucullata (I)

 

 

Червена кадънка

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Жълтолика кадънка

 

 

Serinus canicapillus (III Гана)

Западноафриканска чинка-канарче

 

 

Serinus leucopygius (III Гана)

Белокръстна чинка-канарче

 

 

Serinus mozambicus (III Гана)

Жълтогръдо мозамбикско канарче

Estrildidae

 

 

 

Сем. Великолепни чинки (астрилди)

 

 

Amadina fasciata (III Гана)

Червеногърла сипка

 

Amandava formosa (II)

 

Зелена астрилда

 

 

Amandava subflava (III Гана)

Златистогърда (зеброва) астрилда

 

 

Estrilda astrild (III Гана)

Обикновена вълниста астрилда

 

 

Estrilda caerulescens (III Гана)

Бледолива червеноопашата астрилда

 

 

Estrilda melpoda (III Гана)

Оранжевобуза астрилда

 

 

Estrilda troglodytes (III Гана)

Сива черноопашата астрилда

 

 

Lagonosticta rara (III Гана)

Чернокоремен амарант

 

 

Lagonosticta rubricata (III Гана)

Африкански тъмночервен амарант

 

 

Lagonosticta rufopicta (III Гана)

Петнистогърд амарант

 

 

Lagonosticta senegala (III Гана)

Червеноклюн амарант

 

 

Lagonosticta vinacea (III Гана)

Винен чернолицев амарант

 

 

Lonchura bicolor (III Гана)

Черно-бяла амадина

 

 

Lonchura cantans (III Гана)

Африканска сивоклюна амадина

 

 

Lonchura cucullata (III Гана)

Бронзовокрила амадина

 

 

Lonchura fringilloides (III Гана)

Голяма амадина-сврака

 

 

Mandingoa nitidula (III Гана)

Зеленогърба петниста астрилда

 

 

Nesocharis capistrata (III Гана)

Сивоглава белобуза астрилда

 

 

Nigrita bicolor (III Гана)

Кестенявогърда нигрита

 

 

Nigrita canicapilla (III Гана)

Сивоглава нигрита

 

 

Nigrita fusconota (III Гана)

Белогърда нигрита

 

 

Nigrita luteifrons (III Гана)

Бледолика нигрита

 

 

Ortygospiza atricollis (III Гана)

Африканска астрилда-пъдпъдък

 

Padda fuscata

 

Тиморско врабче

 

Padda oryzivora (II)

 

Яванско врабче

 

 

Parmoptila rubrifrons (III Гана)

Червенолика мравчена астрилда

 

 

Pholidornis rushiae (III Гана)

Синигерова хилия

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Черногуша черноопашата тревна амадина

 

 

Pyrenestes ostrinus (III Гана)

Чернокоремна астрилда

 

 

Pytilia hypogrammica (III Гана)

Червенолика питилия

 

 

Pytilia phoenicoptera (III Гана)

Червенокрила питилия

 

 

Spermophaga haematina (III Гана)

Синьоклюна червеногърда астрилда

 

 

Uraeginthus bengalus (III Гана)

Червенобуза синя астрилда

Ploceidae

 

 

 

Сем. Тъкачови

 

 

Amblyospiza albifrons (III Гана)

Голямоклюн тъкач

 

 

Anaplectes rubriceps (III Гана)

Червеноглав тъкач

 

 

Anomalospiza imberbis (III Гана)

Паразитен тъкач-кукувицов

 

 

Bubalornis albirostris (III Гана)

Белоклюн тъкач биволов

 

 

Euplectes afer (III Гана)

Жълтогребенцов дългоопашат тъкач

 

 

Euplectes ardens (III Гана)

Червеногуша вдовица

 

 

Euplectes franciscanus (III Гана)

Оранжев тъкач

 

 

Euplectes hordeaceus (III Гана)

Чернокрил тъкач

 

 

Euplectes macrourus (III Гана)

Жълтомантиев тъкач

 

 

Malimbus cassini (III Гана)

Черноврат блатист малимбус

 

 

Malimbus malimbicus (III Гана)

Качулат малимбус

 

 

Malimbus nitens (III Гана)

Синеклюн малимбус на Грей

 

 

Malimbus rubricollis (III Гана)

Червеноглав малимбус

 

 

Malimbus scutatus (III Гана)

Червеногърб малимбус

 

 

Pachyphantes superciliosus (III Гана)

Кафявоивичест тъкач

 

 

Passer griseus (III Гана)

Сивоглаво врабче

 

 

Petronia dentata (III Гана)

Малко скално врабче

 

 

Plocepasser superciliosus (III Гана)

Кафявоглаво врабче-тъкач

 

 

Ploceus albinucha (III Гана)

Черен тъкач на Максуел

 

 

Ploceus aurantius (III Гана)

Оранжев кралски тъкач

 

 

Ploceus cucullatus (III Гана)

Селски тъкач

 

 

Ploceus heuglini (III Гана)

Хюлинов маскиран тъкач

 

 

Ploceus luteolus (III Гана)

Малък тъкач

 

 

Ploceus melanocephalus (III Гана)

Черноглав тъкач

 

 

Ploceus nigerrimus (III Гана)

Вайлотов черен блатен тъкач

 

 

Ploceus nigricollis (III Гана)

Късокрил черношиест тъкач

 

 

Ploceus pelzelni (III Гана)

Тънкоклюн тъкач

 

 

Ploceus preussi (III Гана)

Златогърб тъкач на Преус

 

 

Ploceus tricolor (III Гана)

Жълтомантиев трицветен тъкач

 

 

Ploceus vitellinus (III Гана)

Жълтеникав черночел тъкач

 

 

Quelea erythrops (III Гана)

Червеноглав червеноклюн тъкач

 

 

Sporopipes frontalis (III Гана)

Петнистолик тъкач

 

 

Vidua chalybeata (III Гана)

Синя стоманена чинка

 

 

Vidua interjecta (III Гана)

Дългоопашата райска вдовица

 

 

Vidua larvaticola (III Гана)

Чернолика вдовица

 

 

Vidua macroura (III Гана)

Доминиканска райска вдовица

 

 

Vidua orientalis (III Гана)

Широкоопашата райска вдовица

 

 

Vidua raricola (III Гана)

Жамбандуска вдовица

 

 

Vidua togoensis (III Гана)

Тоголезска вдовица

 

 

Vidua wilsoni (III Гана)

Бледокрила вдовица

Sturnidae

 

 

 

Сем. Скорецови

 

Gracula religiosa (II)

 

Свещена майна

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Ротшилдов балийски скорец

Paradisaeidae

 

 

 

Сем. Райски птици

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Райски птици

Влечуги (REPTILIA)

Влечуги

TESTUDINATA

 

 

 

 

Dermatemydidae

 

 

 

Сем. Централноамерикански речни костенурки

 

Dermatemys mawii (II)

 

Централноамериканска речна костенурка

Platysternidae

 

 

 

Сем. Големоглави костенурки

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Големоглава костенурка

Emydidae

 

 

 

Сем. Блатни костенурки

 

Annamemys annamensis (II)

 

Виетнамска костенурка

Batagur baska (I)

 

 

Батагур

 

Callagur borneoensis (II)

 

Калагур (азиатска речна костенурка)

 

 

Chinemys megalocephala (III Китай)

Китайска едроглава блатна костенурка

 

 

Chinemys nigricans (III Китай)

Червеноврата костенурка

 

 

Chinemys reevesii (III Китай)

Китайска костенурка на Рийв

 

Chrysemys picta

 

 

 

Clemmys insculpta (II)

 

Горска водна костенурка

Clemmys muhlenbergii (I)

 

 

Блатна костенурка на Мюленберг

 

Cuora spp. (II)

 

Азиатски кутиести костенурки

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Черна блатна костенурка

 

 

Geoemyda spengleri (III Китай)

Черна планинска листоподобна костенурка

 

Heosemys depressa (II)

 

Араканска горска костенурка

 

Heosemys grandis (II)

 

Гигантска азиатска костенурка

 

Heosemys leytensis (II)

 

Филипинска блатна костенурка

 

Heosemys spinosa (II)

 

Бодлива костенурка

 

Hieremys annandalii (II)

 

Жълтоглава храмова костенурка

 

Kachuga spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Покривни костенурки

Kachuga tecta (I)

 

 

Индийска покривна костенурка

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Горска костенурка от Сулавеси

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Малайска охлювоядна костенурка

 

 

Mauremys iversoni (III Китай)

Фуджийска водна костенурка

 

Mauremys mutica (II)

 

Жълта водна костенурка

 

 

Mauremys pritchardi (III Китай)

Водна костенурка на Притчърд

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Трикилова земна костенурка

Morenia ocellata (I)

 

 

Бирманска блатна костенурка

 

Notochelys platynota (II)

 

Малайска плоскочерупчеста костенурка

 

 

Ocadia glyphistoma (III Китай)

Раевидноврата тънкоустна костенурка

 

 

Ocadia philippeni (III Китай)

Раевидноврата костенурка на Филипен

 

 

Ocadia sinensis (III Китай)

Китайска раевидноврата костенурка

 

Orlitia borneensis (II)

 

Малайска гигантска костенурка

 

Pyxidea mouhotii (II)

 

Килова кутиеста шиповата костенурка

 

 

Sacalia bealei (III Китай)

Беалова костенурка (сакалия)

 

 

Sacalia pseudocellata (III Китай)

Китайска псевдоочилата костенурка (сакалия)

 

 

Sacalia quadriocellata (III Китай)

Четириока костенурка

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Черна блатна костенурка

 

Terrapene spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Кутиеста костенурка

Terrapene coahuila (I)

 

 

Водна кутиеста костенурка

 

Trachemys scripta elegans

 

Червенобуза костенурка (терапин)

Testudinidae

 

 

 

Сем. Сухоземни костенурки

 

Testudinidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A; установена е годишна нулева експортна квота за Geochelone sulcata за тези екземпляри, които са отделени от дивите видове и които се търгуват основно с търговска цел.)

 

Сухоземни костенурки

Geochelone nigra (I)

 

 

Галапагоска гигантска костенурка

Geochelone radiata (I)

 

 

Лъчиста костенурка

Geochelone yniphora (I)

 

 

Мадагаскарска ангонока

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Мексиканска костенурка гофер

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Сплесната (палачинкоподобна) костенурка

Psammobates geometricus (I)

 

 

Геометрична костенурка

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Мадагаскарска паячна костенурка

Pyxis planicauda (I)

 

 

Мадагаскарска плоскочерупчеста костенурка

Testudo graeca (II)

 

 

Шипобедрена костенурка

Testudo hermanni (II)

 

 

Шипоопашата костенурка

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Египетска костенурка

Testudo marginata (II)

 

 

Костенурка маргината

Testudo werneri (I)

 

 

 

Cheloniidae

 

 

 

Сем. Морски костенурки

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Морски костенурки

Dermochelyidae

 

 

 

Сем. Кожести костенурки

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Морска кожеста костенурка

Trionychidae

 

 

 

Сем. Мекочерупчести костенурки

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Югоизточна азиатска мекочерупчеста костенурка

Apalone ater (I)

 

 

Мекочерупчеста костенурка от Куатро Сиенагас

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Индийска мекочерупчеста костенурка

Aspideretes hurum (I)

 

 

Мекочерупчеста костенурка-паун

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Черна мекочерупчеста костенурка

 

Chitra spp. (II)

 

Тесноглави мекочерупчести костенурки

 

Lissemys punctata (II)

 

Индо-гангска плоскочерупчеста костенурка

 

 

Palea steindachneri (III Китай)

Туберкуловрата мекочерупчеста костенурка

 

Pelochelys spp. (II)

 

Големи мекочерупчести костенурки

 

 

Pelodiscus axenaria (III Китай)

 

 

 

Pelodiscus maackii (III Китай)

 

 

 

Pelodiscus parviformis (III Китай)

 

 

 

Pelodiscus sinensis (III Китай)

Китайска мекочерупчеста костенурка

 

 

Rafetus swinhoei (III Китай)

Шанхайска мекочерупчеста костенурка

 

 

Trionyx triunguis (III Гана)

Африканска мекочерупчеста костенурка

Pelomedusidae

 

 

 

Сем. Афро-Американски страничношийни костенурки (пеломедузи)

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Мадагаскарска страничношийна костенурка

 

 

Pelomedusa subrufa (III Гана)

Шлемоноса костенурка

 

Peltocephalus dumeriliana (II)

 

Големоглава страничношийна костенурка

 

 

Pelusios adansonii (III Гана)

Тинестокафява костенурка на Адансън

 

 

Pelusios castaneus (III Гана)

Западноафриканска тинестокафява костенурка

 

 

Pelusios gabonensis (III Гана)

Африканска горска костенурка

 

 

Pelusios niger (III Гана)

Западноафриканска черна горска костенурка

 

Podocnemis spp. (II)

 

Страничношийна костенурка

Carettochelyidae

 

 

 

Сем. Двуноктести костенурки

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Двуноктеста зурлеста костенурка

Chelidae

 

 

 

Сем. Австрало-Американски страничношийни костенурки

 

Chelodina mccordi (II)

 

Австралийска змиеглава костенурка

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Блатна змиеглава костенурка

CROCODYLIA

 

 

 

Разред Крокодили (каймани, крокодили, алигатори

 

CROCODYLIA spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Каймани, крокодили, алигатори

Alligatoridae

 

 

 

Сем. Алигаторови (алигатори, каймани)

Alligator sinensis (I)

 

 

Китайски алигатор

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Очилат кайман от река Апопорис

Caiman latirostris (I) (С изключение на популацията от Аржентина, която е включена в приложение Б)

 

 

Широконос кайман

Melanosuchus niger (I) (С изключение на популацията от Еквадор, която е включена в приложение Б, като подлежи на годишна нулева експортна квота, докато не бъде одобрена годишна експортна квота от Секретариата на CITES и IUCN/SSC Групата на специалистите по крокодили)

 

 

Черен кайман

Crocodylidae

 

 

 

Сем. Истински крокодили

Crocodylus acutus (I) (С изключение на популацията от Куба, която е включена в приложение Б)

 

 

Американски крокодил

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Фалшив африкански гавиал

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Оринокски кайман

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Филипински крокодил

Crocodylus moreletii (I)

 

 

Крокодил на Морелет

Crocodylus niloticus (I) (С изключение на популациите от Ботсвана, Етиопия, Кения, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Уганда, Обединена република Танзания [подлежи на годишна експортна квота до 1600 диви екземпляра, включително ловни трофеи, освен екземпляри, отглеждани във ферма (ранчо)], Замбия и Зимбабве; тези популации са включени в приложение Б)

 

 

Нилски крокодил

Crocodylus palustris (I)

 

 

Индийски сладководен крокодил

Crocodylus porosus (I) (С изключение на популациите от Австралия, Индонезия и Папуа Нова Гвинея, които са включени в приложение Б)

 

 

Голям гребенест крокодил, соленоводен

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Кубински крокодил

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Сиамски крокодил

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Западноафрикански крокодил джудже

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Гавиалов (фалшив) крокодил

Gavialidae

 

 

 

Сем Гавиалови

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Гавиал (крокодил-рибар)

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

Сем. Новозеландски гущери туатара

Sphenodon spp. (I)

 

 

Хатерия, или туатара

SAURIA

 

 

 

 

Gekkonidae

 

 

 

Сем. Геконови

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

Серпентски гекон

 

 

Hoplodactylus spp. (III Нова Зеландия)

Живораждащи новозеландски гекони

 

 

Naultinus spp. (III Нова Зеландия)

Новозеландски дървесни гекони

 

Phelsuma spp. (II) (С изключение на видовете, включен