EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1112

Регламент (ЕО) № 1112/2005 на Съвета от 24 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2062/94 за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

OJ L 184, 15.7.2005, p. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 234–238 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 248 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 248 - 252
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 120 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; заключение отменено от 32019R0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1112/oj

05/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

248


32005R1112


L 184/5

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1112/2005 НА СЪВЕТА

от 24 юни 2005 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2062/94 за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, представено след съгласуване с Консултативния комитет по безопасност и здраве на работното място,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (2) включва разпоредби относно целите, задачите и организацията на Агенцията и по-специално на нейния управителен съвет. Тези разпоредби бяха изменени след присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция, когато към управителния съвет трябваше да се добавят нови членове.

(2)

Здравословните и безопасни условия на труд, ключов елемент за насърчаване качеството в заетостта, представлява една от най-важните сфери в социалната политика на Европейския съюз. Съобщението на Комисията относно „Адаптация към промяната на работното място и в обществото: една нова стратегия на Общността за безопасност и здраве на работното място в периода 2002—2006 г.“ от 11 март 2002 г. изтъква важната роля, която ще играе Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, посочена по-долу като „Агенцията“, в насърчаването, повишаването на информираността, необходими за постигане на изложените в стратегията цели.

(3)

Резолюцията на Съвета от 3 юни 2002 г. относно новата стратегия на Общността за безопасност и здраве на работното място (2002 г. до 2006 г.) (3) изисква Агенцията да играе водеща роля в събирането и разпространението на информация за добрите практики, повишаването на информираността и предусещане на риска. Съветът призовава Комисията да насърчава сътрудничеството между държавите-членки и социалните партньори на европейско ниво чрез Агенцията, с оглед бъдещото разширение и приветства намерението на Комисията да представи предложение за подобряване работата и задачите на Агенцията, с оглед на доклада за външна оценка и становището на Консултативният съвет относно този доклад.

(4)

Резолюцията на Европейския парламент от 23 октомври 2002 г. относно Съобщението на Комисията „Адаптация към промяната на работното място и в обществото: една нова стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд през периода 2002—2006 г.“ също подкрепя водещата роля, която се дава на Агенцията като основен играч в несвързани със законодателството здравословни и безопасни дейности на ниво Общност и се надява, че Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд и Агенцията ще продължат да подобряват своето сътрудничеството, в съгласие със съответните им роли в тази сфера на политиката.

(5)

Становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 юни 2002 г. относно съобщението на Комисията „Адаптация към промяната на работното място и в обществото: една нова стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд в периода 2002—2006 г.“ (4) изтъква ролята на Агенцията за оценка на рисковете и необходимостта от редовни контакти между Агенцията и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, така че да се избегне дублиране и се стимулира съвместно обмисляне.

(6)

Съобщението на Комисията относно „Оценка на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа“, подготвена съгласно член 23 от Регламент (ЕО) № 2062/94 и основана на външната оценка, извършена през 2001 г., както и по отношение на приноса на управителния съвет и на Консултативния комитет по безопасност и здраве на работното място към Комисията, подчертава необходимостта да се измени Регламент (ЕО) № 2062/94, за да се запази и подобри ефикасността и ефективността на Агенцията и на нейните управленски структури.

(7)

Европейският парламент призова Комисията да преразгледа състава и методите на работа на съветите на агенциите и да направи подходящи предложения.

(8)

Едно съвместно становище относно бъдещото ръководство и функциониране на съветите на Агенцията, на Европейския център за развитие на професионалното обучение и на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд бе представено на Комисията от съответните им ръководства или управителни съвети.

(9)

Тристранното ръководство на Агенцията, Европейския център за развитие на професионалното обучение и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд от представители на правителства, организации на работодатели и синдикати е от основно значение за успеха на тези органи.

(10)

Участието на социалните партньори в ръководството на тези три органа на Общността създава специфичност, изискваща от тях да функционират съгласно общ правилник.

(11)

Съществуването, в рамките на тристранния Съвет на трите групи, съставен от правителство, работодатели и синдикати, и назначаването на координатор за групите на работодателите и синдикатите, се оказа от изключително значение. Тази организация следва поради това да се формализира и да се разшири с правителствената група. В съответствие с общите насоки за развитие на бъдещите органи на Общността, включени в съобщението на Комисията „Оперативна рамка за европейските регулативни агенции“, и по-специално необходимостта от представителство на съответните заинтересувани групи в съветите на тези органи, и съгласно принципа, съгласуван от държавните и правителствени ръководители за по-активно участие на социалните партньори в разработката на Програма за социалната политика, всички членове на съвета (правителствени работодатели, синдикати и представители на Комисията) трябва да имат еднообразно по един глас всеки.

(12)

Поддържането на тристранното представителство от всяка държава-членка гарантира, че участват всички големи заинтересувани групи и че е взето под внимание разнообразието от интереси и подходи, характеризиращо социалните проблеми.

(13)

Необходимо е да се предвидят практическите последици за Агенцията вследствие предстоящото разширение на Съюза. Съставът и функционирането на Съвета ѝ трябва да се адаптират така че да се отчете присъединяването на новите държави-членки.

(14)

Бюрото предвижда в процедурния правилник на съвета необходимост от засилване, с цел да се гарантира непрекъснатост във функционирането на Агенцията и ефикасност при вземане на решения. Съставът на бюрото следва да продължи да отразява тристранната структура на съвета.

(15)

Съгласно член 3 от Договора за създаване на Европейската общност, Общността се стреми да отстранява неравенствата и да насърчава равенството между мъжете и жените във всичките им дейности. Поради това е целесъобразно да се предвиди разпоредба за насърчаване на балансираното представителство на мъжете и жените в състава на Съвета.

(16)

Регламент (ЕИО) № 2062/94 следва поради това да бъде съответно изменен.

(17)

Договорът за създаване на Европейската общност не предвижда никакви пълномощия за приемане на настоящия Регламент, освен посочените в член 308 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2062/94 се изменя, както следва:

1.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Цел

С цел да се подобри работната среда, по отношение на защитата на безопасността и здравето на работниците, така както е предвидено в Договора за създаване на Европейската общност и в следващите стратегии на Общността и в програмите за действие, които се отнасят до здравето и безопасността на работното място, целта на Агенцията е да предостави на органите на Общността, на държавите-членки, на социалните партньори и на участниците в тази област полезна техническа, научна и икономическа информация от областта на безопасните и здравословни условия на труд.“

2.

Член 3 се изменя, както следва:

a)

Параграф 1 се изменя, както следва:

i)

Букви a) и б) се заменят със следното:

„a)

събира, анализира и разпространява техническа, научна и икономическа информация в държавите-членки, за да я подаде на органите на Общността, държавите-членки и заинтересoваните страни; това събиране се прави, за да се идентифицират рисковете и добрите практики, а така също и съществуващите национални приоритети и програми, и да се осигурят необходимите входни данни за приоритетите и програмите на Общността;

б)

събира и анализира техническа, научна и икономическа информация относно изследвания в областта на безопасните и здравословни условия на труд и относно други изследователски дейности, които включват аспекти, свързани с безопасността и здравето на работното място и разпространява резултатите от изследванията и изследователските дейности;“

ii)

Букви з) и и) се заменят със следното:

„з)

предоставя техническа, научна и икономическа информация относно методите и инструментите за изпълнение на превантивни дейности, идентифицира добрите практики и насърчава превантивни действия, като обръща особено внимание на специфичните проблеми на малките и средните предприятия. Що се отнася за добрите практики, Агенцията следва по-специално да се концентрира върху практиките, съставляващи практични инструменти, които да се използват при съставянето на оценка на рисковете за безопасност и здраве на работното място, и да идентифицира мерките, които трябва да се вземат, за да се справи с тях;

и)

допринася за разработката на стратегиите на Общността и програмите за действия, свързани със защитата на безопасните и здравословни условия на труд, без да се засяга сферата на компетенция на Комисията;“

iii)

Добавя се следната буква й):

„й)

Агенцията гарантира, че разпространяваната информация е разбираема за крайните потребители. За да постигне тази цел, Агенцията работи тясно с националните централни пунктове, цитирани в член 4, параграф 1, съгласно с разпоредбите на член 4, параграф 2;“

б)

Параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Агенцията работи максимално тясно със съществуващите институции, фондации, специализирани органи и програми на общностно равнище, за да избегне всяко дублиране. По-специално Агенцията гарантира подходящо сътрудничеството с Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, без да се засягат собствените ѝ цели.“

3.

Член 4 се изменя, както следва:

a)

Член 4, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Агенцията изгражда мрежа, която включва:

елементите на основните компоненти на националните информационни мрежи, включително на националните организации на социалните партньори, съгласно националното законодателство и/или практика;

националните централни пунктове;

всякакви бъдещи центрове по темата.“

б)

В член 4, параграф 2, първата и втората алинея се заменят със следното:

„2.   Държавите-членки информират редовно Агенцията за основните компоненти на националните им информационни мрежи за здраве и безопасност на работното място, включително за всяка институция, която по тяхна преценка може да допринесе за работата на Агенцията, отчитайки необходимостта да се гарантира максимално пълно покритие на тяхната територия.

Компетентните национални органи на властта, или националната институция, посочена от тях за национален централен пункт, координира и/или предава информацията, която трябва да се подаде на национални ниво към Агенцията, в рамките на споразумение между всеки централен пункт и Агенцията, на основата на работната програма, приета от Агенцията.

Националните органи на властта вземат под внимание гледната точка на социалните партньори на национално ниво, в съответствие с националното законодателство и/или практика.“

4.

Добавя се следният член:

„Член 7a

Ръководни и управленски структури

Ръководната и управленска структура на Агенцията включва:

a)

управителен съвет;

б)

бюро;

в)

директор.“

5.

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Управителен съвет

1.   Управителният съвет се състои от:

a)

един член, представляващ правителството на всяка държава-членка;

б)

един член, представляващ организациите на работодателите от всяка държава-членка;

в)

един член, представляващ синдикатите на всяка държава-членка;

г)

трима членове, представляващи Комисията.

2.   Членовете, цитирани в букви а), б) и в) от параграф 1 се назначат от Съвета, от членовете и алтернативните членове на Консултативния комитет по безопасност и здраве на работното място.

Членовете, цитирани в параграф 1, буква a) се назначават по предложение на държавите-членки.

Членовете, цитирани в параграф 1, букви б) и в) се назначават по предложение на говорителите на съответните групи в Комитета.

Предложенията на трите групи в рамките на Комитета се представят на Съвета; предложенията се изпращат и на Комисията, за информация.

Съветът назначава по същото време и при същите условия, както за член, алтернативен член, който да присъства на събранията на управителния съвет, само в отсъствие на съответния член.

Комисията назначава членовете и алтернативните членове, които я представляват, като отчита едно балансирано представителство на мъжете и жените.

При представяне на списъците с кандидатите, държавите-членки, организациите на работодателите и синдикатите полагат усилия да гарантират балансирано представителство на мъжете и жените в състава на управителния съвет. Представянията се правят в срок от три месеца от подновяване на членството на Консултативния комитет по безопасност и здраве на работното място, което се подновява в съответствие с разпоредбите на член 3, параграфи 3 и 4, и член 4, параграф 1 от Решение на Съвета от 22 юли 2003 г., с което се създава Консултативния комитет по безопасност и здраве на работното място (5).

Списъкът на членовете на управителния съвет се публикува от Съвета в Официалния вестник на Европейския съюз и от Агенцията на нейната електронна страница.

3.   Мандатът на членовете на управителния съвет е три години. Този срок може да се подновява.

По изключение мандатът на членове на управителния съвет, които са на служба в деня на влизане в сила на настоящия регламент, се продължава до назначаването на нов управителен съвет, съгласно разпоредбите на параграф 2.

При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете остават на служба до подновяване на назначенията им или докато бъдат заменени.

4.   В рамките на управителния съвет представителите на правителствата, синдикатите и организациите на работодателите формират всеки своя група. Всяка група назначава координатор, който участва в събранията на управителния съвет. Координаторите на групите на синдикатите и работодателите са представители на съответните им организации на европейско ниво. Координаторите, които не са назначени членове на съвета по смисъла на параграф 1, участват в събранията без право на глас.

Управителният съвет избира председател и трима заместник-председатели, по един от всяка от трите групи, цитирани тук по-горе, и един измежду представителите на Комисията, за срок на служба от една година, който срок може да бъде подновен.

5.   Председателят свиква управителния съвет най-малко един път в годината. Председателят свиква допълнителни събрания по молба на най-малко една трета от членовете на управителния съвет.

6.   Всички членове на управителния съвет имат по един глас, като решенията се вземат с абсолютно мнозинство. Решенията в рамките на годишната работна програма и с бюджетни последици за националните централни пунктове също изискват съгласие на мнозинството от правителствената група.

Управителният съвет изготвя писмена процедура за вземане на решения, за която първа алинея се прилага mutatis mutandis.

7.   Управителният съвет, след като получи становището на Комисията, приема свой процедурен правилник, който определя практическата организация на неговите дейности. Процедурният правилник се изпраща за информация на Европейският парламент и на Съвета. В срок от три месеца след изпращането на процедурния правилник обаче и действайки с просто мнозинство, Съветът може да измени този правилник.

8.   Управителният съвет създава бюро от 11 членове. Бюрото се съставя от председателя и тримата заместник-председатели на управителния съвет, по един координатор на група, така както е посочено в първа алинея от параграф 4, и по още един представител на всяка група и на Комисията. Всяка група може да посочи до трима заместници, които да присъстват на събранията на бюрото, в отсъствие на пълноправните членове.

9.   Без да се засягат отговорностите на директора, така както са определени в член 11, бюрото, на което са делегирани правомощия от управителния съвет, наблюдава изпълнението на решенията на управителния съвет и предприема всички необходими мерки за правилното управление на Фондацията, между събранията на управителния съвет. Управителният съвет може да не делегира на Бюрото правомощията, посочени в членове 10, 13, 14 и 15.

10.   Годишният брой събрания на бюрото се решава от управителния съвет. Председателят на бюрото свиква допълнителни събрания по молба на неговите членове.

11.   Решенията на бюрото се вземат с консенсус. Ако не бъде постигнат консенсус, бюрото отнася въпроса за решаване от управителния съвет.

12.   Управителният съвет се информира незабавно и пълно относно дейностите и решенията на бюрото.

6.

В член 9 се добавя следният подпараграф:

„Председателят на управителния съвет и директорът на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд имат правото на избор да присъстват на събранията на управителния съвет като наблюдатели.“

7.

Член 10 се изменя, както следва:

a)

В член 10, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„Управителният съвет определя стратегическите цели на Агенцията. Управителният съвет приема по-специално бюджета, четиригодишната повтаряща се програма и годишната програма на основата на проект, съставен от директора, посочени в член 11, след съгласуване със службите на Комисията и Консултативния комитет по безопасност и здраве на работното място.“

б)

Член 10, параграф 1, четвъртата алинея се заличава.

8.

Член 11, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Директорът е законен представител на Агенцията и отговаря за:

а)

подходящата подготовка и изпълнението на решенията и програмите, приети от управителния съвет и бюрото;

б)

управлението и оперативното управление на Агенцията;

в)

подготовката и публикуването на доклада, посочен в член 10, параграф 2;

г)

изпълнението на предписаните задачи;

д)

всички въпроси във връзка с персонала;

е)

подготовката на събранията на управителния съвет и на бюрото.“

9.

Всеки път, когато в членовете се появява терминът „Административен съвет“, той се заменя с „Управителен съвет“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 24 юни 2005 година.

За Съвета

Председател

L. LUX


(1)  Становище от 28 април 2005 г. (все още непубликувано в Официалeн вестник).

(2)  ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1654/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 38).

(3)  ОВ C 161, 5.7.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 241, 7.10.2002 г., стр. 100.

(5)  ОВ C 218, 13.9.2003 г., стр. 1.“


Top