EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0884

Регламент (ЕО) № 884/2005 на Комисията от 10 юни 2005 година за определяне на процедурите за извършване на инспекции на Комисията в областта на морската сигурностТекст от значение за ЕИП.

OB L 148, 11.6.2005, p. 25–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OB L 330M, 9.12.2008, p. 180–184 (MT)

Този документ е публикуван в специално издание (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2008; отменен от 32008R0324

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/884/oj

07/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

27


32005R0884


L 148/25

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 884/2005 НА КОМИСИЯТА

от 10 юни 2005 година

за определяне на процедурите за извършване на инспекции на Комисията в областта на морската сигурност

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за подобряване сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения (1), и по-специално член 9, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да наблюдава прилагането на Регламент (ЕО) № 725/2004 от страна на държавите-членки, Комисията извършва инспекции, които започват 6 месеца след влизането в сила на регламента. Организацията на инспекциите под надзора на Комисията е необходима, за да се проверят ефективността на националните системи за качествен контрол и мерките, процедурите и структурите за морска сигурност.

(2)

Европейската агенция за морска безопасност, създадена с Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета (2) следва да предоставя на Комисията техническо съдействие при изпълнение на инспекторските задължения на последната по отношение на корабите, съответните фирми и признатите организации по сигурността.

(3)

Комисията следва да координира графика и подготовката на инспекциите си с държавите-членки. Инспекторските екипи на Комисията следва да могат да се позовават на квалифицирани национални инспектори, когато има такива на разположение.

(4)

Инспекциите на Комисията следва да се осъществяват съгласно определената процедура, която включва стандартна методология.

(5)

Свързаната с инспекциите чувствителна информация следва да се третира като класифицирана информация.

(6)

Предвидените в настоящия регламент мерки отговарят на становището на комитета, създаден по силата на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 725/2004,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя процедурите за провеждане на инспекциите от страна на Комисията за наблюдение на прилагането на Регламент (ЕО) № 725/2004 на равнище на отделните държави-членки и на отделните пристанищни съоръжения и на съответните компании.

Инспекциите се извършват по прозрачен, ефективен, хармонизиран и последователен начин.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„инспекция на Комисията“ означава проверка от страна на инспекторите на Комисията, за да се определи съответствие с Регламент (ЕО) № 725/2004 на националните системи, мерки, процедури и структури за качествен контрол за морска сигурност на държавите-членки.

2.

„инспектор на Комисията“ означава лице, което отговаря на критериите, посочени в член 7, наето от Комисията или от Европейската агенция за морска сигурност или от национален инспектор, с мандат на Комисията да участва в инспекциите на Комисията;

3.

„национален инспектор“ означава лице, което е наето от държава-членка, като инспектор по морската сигурност и притежава квалификациите съгласно изискванията на държавата-членка;

4.

„комитет“ означава комитетът по член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 725/2004;

5.

„обективно доказателство“ означава количествена или качествена информация, записи или заключения, които се отнасят до сигурността или до наличието и прилагането на изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 725/2004, които се основават на наблюдения, измервания или изпитвания и които могат да бъдат проверени;

6.

„наблюдение“ означава заключенията, направени от инспекцията на Комисията и установени с обективно доказателство;

7.

„несъответствие“ означава засвидетелствано обстоятелство, когато обективното доказателство показва неизпълнение на дадено изискване, определено в Регламент (ЕО) № 725/2004, което изисква мерки за поправяне на несъответствието;

8.

„съществено несъответствие“ означава установимо отклонение, което представлява сериозна заплаха за морската сигурност, което изисква незабавно изправно действие и не изисква ефективното и систематичното прилагане на изискванията по Регламент (ЕО) № 725/2004;

9.

„орган за връзка“ означава органът, определен от всяка държава-членка, който служи за орган за връзка с Комисията и другите държави-членки и съдейства, проследява изпълнението и информира за прилагането на мерките за морска сигурност, определени в Регламент (ЕО) № 725/2004;

10.

„съответно дружество“ означава юридическото лице, което трябва да назначи офицер по сигурността на дружеството, офицер по сигурността на кораба или офицер по сигурността на пристанищните съоръжения, или което отговаря за изпълнението на плана за сигурност на кораба или плана за сигурност на пристанищните съоръжения или което е назначено от държава-членка като призната организация по безопасността;

11.

„изпитване“ означава изпробване на мерките за морска сигурност, когато с цел изпитване ефективността при прилагането на съществуващите мерки за сигурност се симулира намерение за осъществяване на незаконосъобразно действие.

ГЛАВА II

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 3

Сътрудничество на държавите-членки

Без да се засягат задълженията на Комисията, държавите-членки си сътрудничат с Комисията при изпълнението на задачите ѝ по извършване на инспекция. Сътрудничеството се прилага по време на подготвителните, контролните и отчетните фази.

Член 4

Упражняване правомощията на Комисията

1.   Всяка държава-членка гарантира, че на инспекторите на Комисията се осигурява възможността да упражняват правомощието си за инспектиране на дейностите по морската сигурност на всеки компетентен по Регламент (ЕО) № 725/2004 орган и на всички съответни дружества.

2.   Всяка държава-членка при поискване осигурява на инспекторите на Комисията достъп до всички необходими документи, свързани със сигурността, и по-специално със:

а)

националната програма за прилагане на Регламент (ЕО) № 725/2004, посочена в член 9, параграф 3 от посочения регламент;

б)

данните, осигурени от органа за връзка и мониторинговите доклади, описани в член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 725/2004.

3.   Когато инспекторите на Комисията срещнат трудности при изпълнение на задълженията си, съответните държави-членки използват всички законни средства, с които разполагат, да подпомогнат Комисията за цялостно изпълнение на задачата ѝ.

Член 5

Участие на национални инспектори в провеждането на инспекции на Комисията

1.   Държавите-членки се задължават да предоставят на Комисията национални инспектори, квалифицирани за участие в инспекции на Комисията, включително в свързаните с това подготвителни и отчетни фази.

2.   Национален инспектор не може да взима участие в инспекция на Комисията в държава-членка, в която той е служител.

3.   Всяка държава-членка предоставя на Комисията списък с национални инспектори, които Комисията може да изиска за участие в инспекция на Комисията.

Списъкът се актуализира най-късно до края на юни всяка година, а за първи път в срок от осем седмици от влизането в сила на настоящия регламент.

4.   Комисията предоставя на комитета списъците, посочени в параграф 3, първа алинея.

5.   Когато Комисията прецени, че за дадена конкретна инспекция на Комисията е необходимо съдействието на национален инспектор, тя може да поиска информация от държавите-членки относно наличните национални инспектори за провеждането на инспекцията. Такива искания обикновено се правят 8 седмици преди извършване на инспекцията.

6.   Разноските за участието на националните инспектори в инспекциите на Комисията съгласно правилата на Общността се поемат от Общността.

Член 6

Техническа помощ от Европейската агенция за морска безопасност при инспекции на Комисията

1.   При предоставянето на техническа помощ на Комисията съгласно член 2, буква б), iv) от Регламент (ЕО) № 1406/2002 Европейската агенция за морска безопасност осигурява технически експерти, които участват в инспекциите на Комисията включително и в съответните фази за подготовка и отчитане.

2.   Комисията съобщава на комитета списъка на техническите експерти от Европейската агенция за морска безопасност, които може да изиска за участие в инспекцията.

Член 7

Квалификационни критерии и подготовка на инспекторите на Комисията

1.   Инспекторите на Комисията притежават съответната квалификация включително необходимия теоретичен и практически опит в морската сигурност. Това обикновено включва:

а)

добро разбиране за морската сигурност и прилагането ѝ спрямо проверяваните операции;

б)

добро оперативно познание за технологиите и техниките на сигурността;

в)

познания за принципите, процедурите и техниките на инспектирането;

г)

практическо познаване на операциите, които се проучват.

2.   За да бъдат одобрени за инспектори на Комисията, инспекторите на Комисията завършват успешно обучение за извършване на такива инспекции.

При одобряване на националните инспектори за инспектори на Комисията обучението:

а)

се акредитира от Комисията;

б)

е първоначално и може да се повтаря периодично;

в)

трябва да гарантира стандарт, който отговаря на целите за контролиране прилагането на мерките за сигурност съгласно Регламент (ЕО) № 725/2004.

3.   Комисията гарантира, че инспекторите на Комисията отговарят на критериите, посочени в параграфи 1 и 2.

ГЛАВА III

ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНСПЕКЦИИ НА КОМИСИЯТА

Член 8

Съобщение за извършване на инспекция

1.   Най-малко шест седмици предварително Комисията представя съобщение за инспекция пред органа за връзка на държавата-членка, на чиято територия тя трябва да се проведе. Този срок може да се намалява в изключителни случаи.

Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че съобщението за инспекцията се запазва поверително с цел да не се изложи на риск процесът на инспекция.

2.   Органът за връзка предварително се нотифицира за предвидения обхват на инспекцията на Комисията.

Когато се инспектира пристанищно съоръжение, а инспекцията ще включва корабите в пристанищното съоръжение по време на инспекцията, органът за връзка се информира чрез съобщението.

3.   Органът за връзка:

а)

информира съответните компетентни органи в държавата-членка за инспекцията, и

б)

нотифицира Комисията за съответните компетентни органи.

4.   Органът за връзка нотифицира Комисията най-малко 24 часа предварително за инспекцията, името на държавата на знамето и броя на корабите на Международната морска организация, които се очакват да бъдат на пристанищното съоръжение, съгласно параграф 2, втора алинея по време на инспекцията.

5.   Когато държавата на знамето е държава-членка, Комисията при необходимост информира органа за връзка на държавата-членка, че корабът може да бъде инспектиран в пристанищното съоръжение.

6.   Когато обект на инспекцията на пристанищното съоръжение в държавата-членка е кораб на държавата-членка в качеството ѝ на държава на знамето, органът за връзка се обръща към Комисията, за да потвърди дали корабът ще се намира в пристанищното съоръжение по време на инспекцията.

7.   Инспекциите на Комисията се извършват под ръководство на държавата-членка на пристанищното съоръжение, което прилага мерките за контрол и съответствие, съгласно Правило 9 от специалните мерки за подобряване морската сигурност на конвенцията SOLAS, когато или:

а)

държавата на знамето на кораба не е държава-членка; или

б)

корабът не е бил включен в информацията, предоставена съгласно параграф 4.

8.   Когато на органа за връзка се прави съобщение, може да му се изпрати и въпросник преди инспекцията, който да се попълни от съответния компетентен орган или органи заедно с искане за документите, посочени в член 4, параграф 2.

Съобщението посочва и датата, до която попълненият въпросник и документите, посочени в член 4, параграф 2, се връщат на Комисията.

Член 9

Подготовка на инспекциите

1.   Инспекторите на Комисията извършват подготвителни действия, които осигуряват ефикасност, точност и последователност на инспекциите.

2.   Комисията предоставя на органа за връзка имената на инспекторите на Комисията, които са упълномощени да извършват инспекцията, както и други необходими данни.

3.   За всяка инспекция органът за връзка осигурява координатор, който извършва практическата организация, свързана с предприеманата инспекторска дейност.

Член 10

Извършване на инспекциите

1.   Използва се стандартна методология за наблюдаване прилагането на изискванията за морска сигурност от страна на държавите-членки, определени в Регламент (ЕО) № 725/2004.

2.   Държавите-членки осигуряват инспекторите на Комисията да бъдат придружавани по всяко време на инспекцията.

3.   Когато кораб при пристанищното съоръжение предстои да бъде инспектиран и държавата на знамето на кораба не е държавата-членка на пристанищното съоръжение, държавата-членка на пристанищното съоръжение осигурява инспекторите на Комисията да бъдат придружавани от служител на органа, който е посочен в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 725/2004 по време на инспекцията на кораба.

4.   Инспекторите на Комисията носят лична карта, която ги упълномощава да извършват инспекции от името на Комисията. Държавите-членки осигуряват достъп на инспекторите на Комисията до всички места, необходими за целите на инспекцията.

5.   Изпитване се извършва само след нотифицирането и със съгласието на органа за връзка за обхвата и целта му. Органът за връзка осигурява необходимата координация със съответните компетентни органи.

6.   Без да се засяга член 11, при необходимост и когато е приложимо, инспекторите на Комисията представят неофициално устно обобщение за наблюденията си на място.

За съществени несъответствия с Регламент (ЕО) № 725/2004, установени от инспекцията на Комисията, на органа за връзка се предоставя своевременно информация преди приключването на доклада за инспекцията в съответствие с член 11.

Член 11

Доклад за инспекцията

1.   Комисията предоставя на държавата-членка доклад за инспекцията до шест седмици след приключване на инспекцията.

2.   Когато един кораб се инспектира по време на извършване на инспекция на пристанищното съоръжение, съответните части от доклада за инспекцията се изпращат до държавата-членка, която е държава на знамето, ако тя не е държавата-членка, в която е извършена инспекцията.

3.   Държавата-членка информира инспектираните институции за съответните наблюдения от инспекцията.

4.   Докладът представя подробно наблюденията от инспекцията, които установяват всички несъответствия или по-съществените несъответствия с Регламент (ЕО) № 725/2004.

Той може да съдържа препоръки за поправяне на несъответствията.

5.   При оценяване приложението на Регламент (ЕО) № 725/2004 за всяко едно от наблюденията в доклада се прилага една от следните класификации:

а)

в съответствие;

б)

в съответствие, но е желателно подобрение;

в)

несъответствие;

г)

съществено несъответствие;

д)

неприложимо;

е)

непотвърдено.

Член 12

Отговор от държавата-членка

1.   До три месеца от датата на изпращането на инспекторския доклад държавата-членка представя на Комисията писмен отговор на доклада, който:

а)

се отнася до наблюденията и препоръките; и

б)

представя план за действие, който определя действията и сроковете за поправяне на всички установени недостатъци.

2.   Не се изисква отговор, когато инспекторският доклад не установи никакво несъответствие или съществено несъответствие с Регламент (ЕО) № 725/2004.

Член 13

Действие на Комисията

1.   Комисията може да предприеме всяка от следните стъпки в случай на цялостно или по-съществено несъответствие с Регламент (ЕО) № 725/2004 и след получаване на отговора на държавата-членка:

а)

да представи на държавата-членка забележки или да изиска допълнителни обяснения за изясняване целия или части от отговора;

б)

да осъществи инспекция за проверка на изпълнението на мерките за поправяне, като минималният срок за съобщаване за такава последваща инспекция е две седмици;

в)

да предприеме процедура за привеждане в изправност по отношение на съответната държава-членка.

2.   Когато на даден кораб се извършва инспекция за проверка на изпълнението, държавата-членка, която е държавата на знамето, при възможност информира Комисията за предстоящите междинни пристанища на кораба, за да може Комисията да реши къде и кога да извърши последващата инспекция.

ГЛАВА IV

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Чувствителна информация

Без да се засяга член 13 от Регламент (ЕО) № 725/2004, Комисията третира материалите, свързани с инспекцията, които са определени като чувствителна информация, за класифицирана информация.

Член 15

Програма на Комисията за извършване на инспекцията

1.   Комисията се съветва с комитета за приоритетите в прилагането на програмата си за инспекции.

2.   Комисията редовно информира комитета за прилагането на програмата за инспекции и за резултатите от нея.

Член 16

Уведомяване държавите-членки за съществените несъответствия

Когато дадена инспекция установи съществено несъответствие с Регламент (ЕО) № 725/2004, което се счита, че оказва значителен ефект върху цялостното ниво на морската сигурност в Общността, Комисията, след като предаде инспекторския доклад на съответната държава-членка, незабавно съобщава на останалите държави-членки.

Член 17

Преразглеждане

Комисията за първи път до 31 декември 2006 г. и след това постоянно преразглежда системата си за инспектиране, в частност ефективността на системата.

Член 18

Влизанe в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 юни 2005 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 129, 29.4.2004 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 724/2004 (ОВ L 129, 29.4.2004 г., стр. 1).


Top