EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0747

Решение на Комисията от 21 октомври 2005 година за изменение, за целите на адаптиране към техническия прогрес, на приложението към Директива 2002/95/EО на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (нотифицирано под номер C(2005) 4054)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 280, 25.10.2005, p. 18–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 470–473 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 194 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 194 - 195

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; отменен от 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/747/oj

15/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

194


32005D0747


L 280/18

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 октомври 2005 година

за изменение, за целите на адаптиране към техническия прогрес, на приложението към Директива 2002/95/EО на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

(нотифицирано под номер C(2005) 4054)

(текст от значение за ЕИП)

(2005/747/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/95/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2002/95/EО от Комисията се изисква да извърши оценка на определени вещества, забранени съгласно член 4, параграф 1 от посочената директива.

(2)

Определени материали и компоненти, съдържащи олово и кадмий, трябва да бъдат изключени (или да продължат да бъдат изключени) от забраната, тъй като употребата на тези опасни вещества в тези специфични материали и компоненти все още е неизбежна.

(3)

Някои изключения от забраната за определени специфични материали или компоненти трябва да се ограничат по обхвата си с цел постигане постепенно изтегляне от употреба на опасните вещества в електрическото и електронното оборудване, при условие че употребата на тези вещества в такива приложения може да се избегне.

(4)

Съгласно член 5, параграф 1, буква в) от Директива 2002/95/EО всяко изключение, изброено в приложението, трябва да бъде предмет на преразглеждане, най-малко на всеки четири години или четири години след като дадена позиция е прибавена в списъка, с цел обсъждане заличаването на материали и компоненти на електрическо и електронно оборудване, ако тяхното елиминиране или заместване чрез проектни изменения или чрез материали и компоненти, които не изискват нито един от материалите или веществата по член 4, параграф 1, е възможно технически и научно, при условие че отрицателните въздействия върху околната среда, здравето и/или безопасността на потребителите, причинени от заместването, не превишават възможните ползи от него за околната среда, здравето и/или безопасността на потребителите.

(5)

Следователно Директива 2002/95/EО следва съответно да се измени.

(6)

Съгласно член 5, параграф 2 от Директива 2002/95/EО Комисията се обърна за консултации към производители на електрическо и електронно оборудване, фирми, които извършват рециклиране и преработка, екологични организации и организации на потребителите и изпрати коментарите си на комитета, учреден по силата на член 18 от Директива 75/442/EИО на Съвета от 15 юли 1975 г. относно отпадъците (2), наричан по-долу за краткост „Комитета“.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Директива 2002/95/EО се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 октомври 2005 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19. Директива, изменена с Решение 2005/717/EО на Комисията (ОВ L 271, 15.10.2005 г., стр. 48).

(2)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Директива 2002/95/EО се изменя, както следва:

1.

Точка 7 се заменя със следното:

„7.

олово в припои за висока температура на топене (т.е., сплави на оловна база 85 % или повече тегловни % олово),

олово в припои за сървъри, системи за съхранение на масиви, мрежово инфраструктурно оборудване за превключване, сигнализиране, предаване, а също и мрежово управление за телекомуникации,

олово в електронни керамични части (например пиезоелектронни устройства).“

2.

Точка 8 се заменя със следното:

„8.

Кадмий и съединенията му в електрически контакти и кадмиеви покрития, освен приложенията, забранени по Директива 91/338/EИО (1) за изменение на Директива 76/769/EИО (2) относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати.

3.

Добавят се следните точки:

„11.

Олово, използвано в системи за контактни изводи (за спояване).

12.

Олово като материал за покритие за термичен проводников модулен c-пръстен.

13.

Олово и кадмий в оптично и филтърно стъкло.

14.

Олово в спойки, състоящи се от повече от два елемента за присъединяване между изводите, и микропроцесори с оловно съдържание повече от 80 % и по-малко от 85 % от теглото.

15.

Олово в припои за направа на електрическа връзка между полупроводников чип и носител на чипа във „flip-chip“ платки.“


(1)  ОВ L 186, 12.7.1991 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201.“


Top