EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0369

Решение на Комисията от 3 май 2005 година относно установяване на правила за контрол на съответствието в държавите-членки и въвеждане на формати за данни за целите на Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (нотифицирано под номер C(2005) 1355)

OJ L 119, 11.5.2005, p. 13–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 237–240 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 014 P. 197 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 014 P. 197 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 015 P. 5 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/369/oj

15/ 14

BG

Официален вестник на Европейския съюз

197


32005D0369


L 119/13

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 3 май 2005 година

относно установяване на правила за контрол на съответствието в държавите-членки и въвеждане на формати за данни за целите на Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за отпадъци от електрическо и електронно оборудване

(нотифицирано под номер C(2005) 1355)

(2005/369/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/96/EО на Европейския парламент и Съвета от 27 януари 2003 г. за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (1), и по-специално член 7, параграф 3, втора алинея и член 12, параграф 1, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се направят съпоставими данните, предоставяни от държавите-членки, трябва да се хармонизира начинът за изчисляване на съответствието с целите в член 7, параграф 2 от Директива 2002/96/ЕО по отношение представянето на данните.

(2)

За да се балансират рисковете от неточности, които могат да възникнат при административното натоварване за получаване на точна информация, на държавите-членки трябва да се разреши да използват преценки, когато определят количеството материали и компоненти на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, което подлежи на възстановяване, повторна употреба или рециклиране.

(3)

Съгласно член 6, параграф 5 от Директива 2002/96/ЕО процесът на обработка може да се извърши също и извън съответната държава-членка или извън Общността, при положение че превозът на отпадъци е в съответствие с Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 г. относно наблюдението и контрола на превозите на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност (2). На държавите-членки, изпращащи отпадъци от електрическо и електронно оборудване за обработка в други държави-членки или изнасящи такива отпадъци за обработка в трети страни, трябва да се разреши да изчисляват изнесените количества в съответствие с целите, заложени в член 7, параграф 2 от Директива 2002/96/ЕО, при условие че отпадъците са събрани в държавата-членка, извършваща износа.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 18 от Директива 75/442/ЕИО на Съвета (3).

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите-членки докладват информацията, изисквана по член 12, параграф 1 от Директива 2002/96/ЕО, като използват форматите за данни, дадени в таблица 1 от приложението към настоящото решение.

Член 2

1.   Държавите-членки трябва демонстрират съответствие с нормите за възстановяване, повторна употреба или рециклиране, постановени в член 7, параграф 2 от Директива 2002/96/ЕО, чрез попълване на таблица 2, дадена в приложението към настоящото решение.

Когато попълват тази таблица, държавите членки могат да използват преценка за усреднените проценти на възстановените, повторно употребени или рециклирани материали като например метали, стъкло и пластмаси, както и за компонентите от отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

2.   Когато отпадъци от електрическо и електронно оборудване се изнасят за обработка в трета страна или се изпращат за обработка в друга държава-членка в съответствие с член 6, параграф 5 от Директива 2002/96/ЕО, само държавата-членка, която е събрала и изнесла тези отпадъци от оборудване, може да ги пресмята за съответствие с целите, посочени в член 7, параграф 2 от упоменатата директива.

3.   Държавите-членки определят дали са необходими допълнителни документални доказателства освен изискваните съгласно член 6, параграф 5, втора алинея от Директива 2002/96/ЕО.

Член 3

Когато изпращат на Комисията таблици 1 и 2 от приложението, държавите-членки предоставят на Комисията подробно описание за това как са събрани данните, както и обяснение за използваните преценки и методология.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 3 май 2005 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24. Директива, изменена с Директива 2003/108/EО (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 106).

(2)  ОВ L 30, 6.2.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 2557/2001 на Комисията (ОВ L 349, 31.12.2001 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Събрани и изнесени отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (членове 5 и 12 от Директива 2002/96/ЕО)

Колона номер

1

2

3

4

5

6

7

Продуктова група

Пуснати на пазара

Събрани от домакинствата

Събрани извън домакинствата

Общо събрани ОЕЕО

Обработени в друга държава-членка

Обработени в държавата-членка

Обработени извън ЕО

общо тегло в (1)

тонове

общо тегло в

тонове

общо тегло в

тонове

общо тегло в

тонове

общо тегло в

тонове

общо тегло в

тонове

общо тегло в

тонове

1.

Големи домакински уреди

 

 

 

 

 

 

 

2.

Малки домакински уреди

 

 

 

 

 

 

 

3.

Информационно-технологично и телекомуникационно оборудване

 

 

 

 

 

 

 

4.

Потребителско оборудване

 

 

 

 

 

 

 

5.

Осветително оборудване

 

 

 

 

 

 

 

5а.

Газоразрядни лампи

 

 

 

 

 

 

 

6.

Електрически и електронни инструменти

 

 

 

 

 

 

 

7.

Играчки, оборудване за отдих и спорт

 

 

 

 

 

 

 

8.

Медицински апарати

 

 

 

 

 

 

 

9.

Уреди за наблюдение и контрол

 

 

 

 

 

 

 

10.

Автоматични дозиращи устройства

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 2

Възстановяване, рециклиране и повторна употреба, цели (член 7, параграф 2 от Директива 2002/96/ЕО)

Колона номер

1

2

3

4

5

Продуктова група

Възстановяване

Норма за възстановяване

Повторна употреба и рециклиране

Норма за повторна употреба и рециклиране

ОЕЕО, употребявани повторно като цялостни уреди

общо тегло в (2)

тонове

%

общо тегло в

тонове

%

общо тегло в

тонове

1.

Големи домакински уреди

 

 

 

 

 

2.

Малки домакински уреди

 

 

 

 

 

3.

Информационно-технологично и телекомуникационно оборудване

 

 

 

 

 

4.

Потребителско оборудване

 

 

 

 

 

5.

Осветително оборудване

 

 

 

 

 

5а.

Газоразрядни лампи

няма

няма

 

 

 

6.

Електрически и електронни инструменти

 

 

 

 

 

7.

Играчки, оборудване за отдих и спорт

 

 

 

 

 

8.

Медицински апарати

 

 

 

 

 

9.

Уреди за наблюдение и контрол

 

 

 

 

 

10.

Автоматични дозиращи устройства

 

 

 

 

 

Забележка: Сивите клетки в таблицата означават, че данните в тях се попълват на доброволна база.


(1)  В случай че не е възможно — да се посочат бройки.

(2)  В случай че не е възможно — да се посочат бройки.


Top