EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0869

Регламент (ЕО) № 869/2004 на Съвета от 26 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1936/2001 на Съвета за определяне на мерки за контрол, приложими към риболовните дейности спрямо някои запаси от далекомигриращи видове

OJ L 162, 30.4.2004, p. 8–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 192 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 192 - 201
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 68 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/869/oj

04/ 7

BG

Официален вестник на Европейския съюз

192


32004R0869


L 162/8

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 869/2004 НА СЪВЕТА

от 26 април 2004 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1936/2001 на Съвета за определяне на мерки за контрол, приложими към риболовните дейности спрямо някои запаси от далекомигриращи видове

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Международната комисия за опазване на видовете риба тон в Атлантическия океан (наричана по-нататък ICCAT) е приела редица препоръки и Комисията за риба тон в Индийския океан (наричана по-нататък IOTC) е приела редица резолюции за въвеждане на задължения за контрол и надзор, транспонирани в Регламент (ЕО) № 1936/2001 (2).

(2)

ICCAT на 17-ото си заседание през 2001 г. и на 13-ото си извънредно заседание през 2002 г. и IOTC на 6-ото си редовно заседание през 2001 г. и на 7-ото си извънредно заседание през 2002 г. препоръчаха някои нови мерки за контрол за някои запаси далекомигриращи видове. Тъй като тези препоръки и резолюции са задължителни за Общността, следва да бъдат изпълнени.

(3)

Следователно Регламент (ЕО) № 1936/2001 следва да бъде изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1936/2001 се изменя, както следва:

1.

В член 3 се добавят следните букви:

„ж)

„угояване“: отглеждане на индивиди в клетки с цел увеличаване на тяхното тегло и съдържанието на мазнини с оглед на тяхната пазарна реализация;

з)

„поставяне в клетка“: поставяне на диви екземпляри, независимо от размера им, в затворени структури (клетки) с цел угояване;

и)

„угоително стопанство“: предприятие, отглеждащо диви индивиди в клетка с цел угояване;

й)

„превозващ кораб“: кораб, който приема диви индивиди и ги превозва до угоителните стопанства.“

2.

Добавят се следните членове:

„Член 4а

Дейности на корабите, участващи в операции по угояване на червен тон

1.   Всеки капитан на риболовен кораб на Общността, който извършва операции по прехвърляне на червен тон на превозващ кораб с цел угояване, записва в бордовия дневник:

прехвърлените количества и брой екземпляри;

зоната на улова;

дата и координати на мястото, където се извършва прехвърлянето;

име на превозващия кораб, неговия флаг, регистрационен номер и международен радиосигнал за повикване;

име на стопанството/стопанствата за угояване, за което/ито е предназначена прехвърлената партида червен тон.

2.   Всеки капитан на превозващ кораб, на който се прехвърлени количества червен тон, регистрира:

а)

прехвърлените количества от риболовния кораб и броя екземпляри;

б)

името на риболовния кораб, извършил улова на количествата по буква а), заедно с неговия флаг, регистрационен номер и международен радиосигнал за повикване;

в)

датата и координатите на мястото, където се извършва прехвърлянето;

г)

името на стопанството/стопанствата за угояване, за което/ито е предназначена прехвърлената партида червен тон.

3.   Капитанът се освобождава от задължението по параграф 2, ако регистрирането се замени с копие от декларацията за трансбордиране, предвидена в член 11 от Регламент (ЕО) № 2847/93 или копие от документ Т2М съгласно член 13 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 за посочване на данните по параграф 2, буква в) от настоящия регламент.

4.   Държавите-членки следят всички количества червен тон, поставени в клетки от кораби под техен флаг, да бъдат регистрирани от компетентните органи. Държавите-членки предоставят на Комисията данните за количествата червен тон, уловени и поставени в клетки от кораби под техен флаг, съгласно член 5 (задача I по дефиницията на ICCAT).

В случай на износ или внос на червен тон, уловен и предназначен за угояване, държавите-членки съобщават на Комисията номера и датата на статистическите документи, посочени в Регламент (ЕО) № 1984/2003 на Съвета от 8 април 2003 г. за въвеждане в Общността на режим на статистическа регистрация на червен тон, риба меч и едроок тон (*), заверени от тях, и посочват декларираната трета страна по местоназначение.

5.   Държавите-членки изпращат на Комисията по компютърен път списъка на всички кораби под техен флаг и регистрирани в Общността, които ловят червен тон за угояване. Нотификацията се извършва до 30 април всяка година и включва следната информация:

а)

вътрешен номер на риболовния кораб съгласно приложение I към Регламент (ЕО) № 2090/98 на Комисията (**) ;

б)

име и адрес на неговия собственик, оператор или наемател.

6.   Държавите-членки изпращат на Комисията по компютърен път списъка на всички кораби, на които е разрешено да доставят или превозват червен тон за угояване. Уведомяването се извършва до 30 април всяка година и включва следната информация:

а)

име на кораба, флаг и регистрационен номер;

б)

всички предишни флагове;

в)

тип на кораба (кораб цистерна, ремарке и др.), дължина и GT;

г)

международен радиосигнал за повикване;

д)

име и адрес на собственика, оператора и наемателя.

Член 4б

Дейности на угоителните стопанства за червен тон

1.   Държавите-членки вземат необходими мерки угоителните стопанства за червен тон под тяхна юрисдикция да предават на компетентните органи декларация за поставяне в клетки, посочена в приложение 1а, в срок 72 часа от края на всяка операция по поставяне в клетки на риболовен кораб или транспорт. Подаването на декларацията за поставяне в клетки, съдържаща всички необходими данни съгласно този член, е задължение на одобрените от държавите-членки угоителни стопанства.

2.   Държавите-членки вземат необходимите мерки угоителните стопанства по параграф 1 да им предават най-късно до 1 юли всяка година декларация за пазарната реализация на угоения червен тон.

3.   Декларацията за пазарната реализация на угоения червен тон по параграф 2 трябва да посочва следната информация:

име на стопанството;

адрес на стопанството;

собственик на стопанството;

количества червен тон (в тонове), реализирани предната година;

предназначение на рибата тон (име на купувача, страна, дата на продажбата);

номера и дати на заверката на статистическите документи по Регламент (ЕО) № 1984/2003 в случай на износ или внос;

времетраене (в месеци) на угояването на реализираните количества риба тон, когато е възможно;

среден размер на реализираната риба.

4.   Въз основа на декларацията, подадена съгласно параграфи 1 и 3, държавите-членки уведомяват по електронен път Комисията най-късно до 1 август всяка година относно:

количествата червен тон, поставени в клетки през предишната година;

количествата червен тон, реализирани през предишната година.

Член 4в

Регистър на угоителните стопанства за червен тон

1.   Всяка държава-членка изпраща на Комисията по компютърен път до 30 април 2004 г. списък на угоителните стопанства под нейна юрисдикция, на които е разрешено да угояват червен тон, уловен в зоната по Конвенцията.

2.   Списъкът по параграф 1 включва следните данни:

име на стопанството и неговия национален регистрационен номер;

местоположение на стопанството;

капацитет на стопанството (в тонове).

3.   Комисията предава тези данни в Изпълнителния секретариат на ICCAT до 31 август 2004 г., за да може угоителните стопанства да бъдат вписани в регистъра на ICCAT на стопанствата, на които е разрешено угояването на червен тон, уловен в зоната по конвенцията ICCAT.

4.   Комисията се уведомява за всяко изменение н списъка по параграф 1, за да бъде предадено в Изпълнителния секретариат на ICCAT по същата процедура, най-малко десет работни дни преди датата, на която стопанствата започват дейности по угояване на червен тон в зоната на Конвенцията ICCAT.

5.   Забранява се на угоителните стопанства под юрисдикцията на държава-членка, които не фигурират в списъка по параграф 1, да извършват дейности по угояването на червен тон, уловен в зоната на Конвенцията ICCAT.

(*)  ОВ L 295, 13.11.2003 г., стр. 1."

(**)  ОВ L 266, 1.10.1998 г., стр. 27. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 26/2004 (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 25).“"

3.

Член 5 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Държавите-членки изпращат на Комисията, която на свой ред ги предава в Изпълнителния секретариат на ICCAT, номиналните данни за годишния улов (задача I по дефиницията на ICCAT) на видовете, визирани в приложение II. Държавите-членки предават на Комисията до 30 юни следващата година с научна цел окончателните оценки за цялата година или, когато такива не могат да бъдат предадени, предварителните оценки.“;

б)

в параграф 2 уводното изречение се заменя със следния текст:

„2.   Всяка година до 31 юли държавите-членки предават в Изпълнителния секретариат на ICCAT (задача II по дефиницията на ICCAT) следните данни, до които и Комисията има компютърен достъп:“

4.

В член 6 се добавя следният параграф:

„1а).   Държавите-членки предават в Изпълнителния секретариат на ICCAT по електронен път и с научна цел с компютърен достъп на Комисията до тях, данните за улова и усилието, съгласно определенията на ICCAT, на изхвърлените мъртви акули от видовете обикновена акула, синя акула мако и синя акула.“

5.

Добавя се следният член:

„Член 6а

Информация за улова на бял и син марлин

1.   Капитаните на риболовните кораби регистрират ежедневно в бордовия дневник данните за пускане обратно във водата на бял и син марлин, живи или мъртви риби, за сектори до 5° дължина и 5° ширина и посочват в декларациите за разтоварване броя и теглото на разтоварените риби от видовете син и бял марлин.

2.   Всяка година до 30 юни държавите-членки предават на Комисията по компютърен път с научна цел окончателните оценки за цялата предна година или, когато такива не могат да бъдат предадени, предварителните оценки, данните за улова, включително и обратното пускане във водата и разтоварването на бял и син марлин.“

6.

Добавят се следните членове:

„Член 8а

Регистър на корабите с разрешение за риболов в зоната по Конвенцията

1.   Всяка държава-членка изпраща на Комисията по компютърен път до 1 юли 2003 г. списъка на корабите под неин флаг и регистрирани на нейна територия с над 24 метра обща дължина, на които е издала специално разрешение за риболов на риба тон и подобни риби в зоната по Конвенцията на ICCAT.

2.   Списъкът по параграф 1 включва следните данни:

а)

вътрешен номер на кораба съгласно приложение I към Регламент (ЕО) № 2090/98;

б)

всички предишни флагове;

в)

предишни данни за изключването от други регистри;

г)

име и адрес на собственика (собствениците) и оператора (операторите);

д)

използван риболовен уред;

е)

период, в който са разрешени риболовът и/или трансбордирането.

3.   Комисията предава тези данни на Изпълнителния секретариат на ICCAT до 1 юли 2003 г., за да може тези кораби да бъдат вписани в регистъра на ICCAT за корабите с над 24 метра обща дължина, на които е разрешен риболов в зоната по Конвенцията на ICCAT (наричан по-долу „регистър на ICCAT“).

4.   Всяко изменение в списъка по параграф 1 се нотифицира на Комисията, за да бъде предадено на Изпълнителния секретариат на ICCAT по същата процедура, най-малко десет работни дни преди датата, на която корабите започват риболовна дейност в зоната по Конвенцията.

5.   Риболовните кораби на Общността с обща дължина над 24 метра, които не са вписани в списъка по параграф 1, не могат да извършват риболов, да съхраняват на борда, да трансбордират или разтоварват риба тон и подобни видове в зоната на Конвенцията на ICCAT.

6.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че:

а)

само корабите под техен флаг, вписани в списъка по параграф 1 и притежаващи на борда специално разрешение за риболов, издадено от държавата-членка, под чийто флаг плават, извършват риболовна дейност по параграф 1 в зоната на Конвенцията на ICCAT;

б)

не се издава специално разрешение за риболов на корабите, вършили незаконна, нерегламентирана и недекларирана риболовна дейност в зоната по Конвенцията на ICCAT (IUU риболов), визирана в член 19б, освен ако новите им собственици са дали достатъчни доказателства, че бившите собственици и наематели нямат повече никакви юридически, материални и финансови интереси на тези кораби, нито упражняват контрол над тях или че корабите не участват и не са свързани с IUU риболов;

в)

когато е възможно, съответното национално законодателство забранява на собствениците и операторите на кораби, плаващи под техния флаг и включени в списъка по параграф 1, да участват или да бъдат свързани с дейности по риболов на риба тон в зоната на Конвенцията на ICCAT, извършвани от кораби, които не са вписани в регистъра на ICCAT;

г)

когато е възможно, в рамките на националното законодателство се изисква собствениците на кораби, плаващи под флага на една държава-членка и включени в списъка по параграф 1, да са от същата националност.

7.   Държавите-членки вземат необходимите мерки за забрана на риболова, задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на риба тон и подобни видове, уловени в зоната по Конвенцията на ICCAT, от кораби с над 24 метра обща дължина, които не са в регистъра на ICCAT.

8.   Държавите-членки незабавно изпращат до Комисията всяка информация, от която е видно, че са налице сериозни основания да се предположи, че кораби с над 24 метра обща дължина, които не са в регистъра на ICCAT, извършват риболовна дейност или трансбордират риба тон или подобна риба в зоната, обхваната от Конвенцията за ICCAT.

Член 8б

Разпоредби за наемането на риболовни кораби на Общността

1.   До 30 април всяка година държавите-членки предават на Комисията списък на корабите под техен флаг, наети от страни по Конвенцията на ICCAT за текущата година, и във всеки момент съобщават измененията в този списък.

2.   Списъците по параграф 1 включват следните данни:

а)

вътрешен номер на кораба съгласно приложение I към Регламент (ЕО) № 2090/98;

б)

име и адрес на собственика;

в)

видове, включени в договора за отдаване под наем, и съответните квоти;

г)

срок на договора за отдаване под наем;

д)

име на наемателя;

е)

съгласие на държавата-членка, под чийто флаг плава корабът;

ж)

име на държавата, в която корабът е нает.

3.   Към датата на сключване на договора за отдаване под наем държавата-членка, под чийто флаг плава корабът, изпраща следните данни в Изпълнителния секретариат на ICCAT, като информира Комисията за:

a)

съгласието си с договора за отдаване под наем;

б)

приетите от нея мерки за гарантиране на спазването на разпоредбите на ICCAT за опазване и управление от корабите под неин флаг, отдадени под наем.

4.   Когато изтече срокът на съгласието за отдаване под наем, държавата-членка, под чийто флаг плава корабът, информира Изпълнителния секретариат на ICCAT за изтичането на договора за отдаване под наем, като информира за това и Комисията.

5.   Държавата-членка на флага взема необходимите мерки, за да гарантира, че:

а)

за срока на договора за отдаване под наем наетият кораб няма разрешение за улов от квотата или възможностите за риболов, предоставени на държавата-членка, под чийто флаг плава;

б)

наетият кораб няма разрешение за риболов в рамките на няколко договора за отдаване под наем за същия период;

в)

уловът, извършен от наетия кораб, ще бъде регистриран отделно от улова на другите кораби под флага на тази държава-членка;

г)

наетият кораб спазва разпоредбите за опазване и управление на ICCAT.

Член 8в

Трансбордиране

Корабите, плаващи под флага на държава-членка, с обща дължина над 24 метра, извършващи риболов с парагади и вписани в списъка на ICCAT по член 8а, параграф 1, извършват операции по трансбордиране в зоната по Конвенцията на ICCAT само с предварително разрешение на компетентните органи на държавата-членка на флага.“

7.

В член 9, параграф 1 „15 юни“ се заменят с „15 август“.

8.

Добавя се следният член:

„Член 9а

Годишна декларация за прилагането на нормите за управление на ICCAT от големите кораби с парагади

Държавите-членки, чиито кораби за риболов с парагади с обща дължина над 24 метра имат разрешение за риболов в зоната по Конвенцията, предават на Комисията до 1 септември всяка година Годишна декларация за прилагането на нормите за управление на ICCAT от големите кораби с парагади, като използват образеца от приложение IV.“

9.

Добавят се следните членове:

„Член 19а

Мерки за борба с IUU риболова

Всяка държава-членка се опитва в рамките на националното си законодателство да гарантира нейните износители, превозвачи и други оператори да се въздържат от участие в търговия или трансбордиране на риба тон или подобни видове, уловени от кораби, практикуващи IUU риболов, и в частност от всеки улов, който не съответства на разпоредбите за опазване и управление, приети от ICCAT.

Член 19б

Информация за кораби, уличени в риболов IUU

1.   По смисъла на настоящия член риболовен кораб под флага на държава, която не е страна по Конвенцията, е уличен в риболов IUU, когато компетентните органи на държава-членка докажат, че:

а)

корабът е уловил риба тон и подобни в зоната по Конвенцията ICCAT, без да фигурира в регистъра на ICCAT;

б)

корабът е уловил риба тон и подобни в зоната на Конвенцията, за които държавата-членка, под чийто флаг плава, няма квоти, ограничения за улова или разрешение за риболовна дейност съгласно мерките за опазване и управление на ICCAT;

в)

корабът не регистрира и не декларира улова, извършен в зоната по Конвенцията на ICCAT, или прави фалшиви декларации;

г)

корабът е приел или разтоварил маломерна риба в нарушение на мерките за опазване и управление на ICCAT;

д)

корабът извършва улов по време на закрит за риболов период или в забранени зони в нарушение на мерките за опазване и управление на ICCAT;

е)

корабът използва забранени риболовни уреди в нарушение на мерките за опазване и управление на ICCAT;

ж)

корабът участва в операции по трансбордиране с кораби, посочени в списъка по параграф 5;

з)

корабът лови без разрешение риба тон и подобни видове във водите под национална юрисдикция на крайбрежните държави в зоната на Конвенцията на ICCAT или нарушава техните закони и подзаконови актове;

и)

корабът няма националност и лови тон и подобни видове в зоната по Конвенцията на ICCAT;

й)

корабът извършва риболов в нарушение на други мерки за опазване и управление на ICCAT.

2.   Въз основа на информацията, получена от техните компетентни органи, държавите-членки предоставят на Комисията до 15 юни всяка година списъка на корабите под флага на държава, която не е страна по Конвенцията, уличени в извършването на риболов IUU през текущата и предните години. Списъкът се придружава със съответната подкрепяща документация.

Комисията предава получената от държавите-членки информация на Изпълнителния секретариат на ICCAT до 15 юли.

3.   След получаването му от Изпълнителния секретариат на ICCAT Комисията предава на държавите-членки проект на списък на корабите на държави, които не са страна по Конвенцията, уличени в извършването на риболов IUU, изготвен от Изпълнителния секретариат на ICCAT. От получаването на този списък държавите-членки наблюдават отблизо корабите, вписани в него, за да установят дейността им и евентуалната промяна на името, флага и/или собственика.

4.   До 30 септември държавите-членки предават на Комисията всяка допълнителна информация, свързана със списъка по параграф 5.

5.   Всяка година Комисията изпраща на държавите-членки, веднага след получаването му от ICCAT, списъка на корабите, доказано участвали в риболов IUU (оттук нататък наричан „списък IUU“).

Член 19в

Мерки спрямо корабите, уличени в риболов IUU

1.   Държавите-членки вземат необходимите мерки съгласно националното и европейското законодателство, за да гарантират, че:

a)

на корабите от списъка IUU, влизащи доброволно в пристанището, не се разрешава да разтоварват или трансбордират улов;

б)

не се разрешава да носят техния флаг на кораби от списъка IUU, освен ако корабът е сменил действителния си собственик и новият собственик убедително докаже, че предишният собственик или наемател няма никакви юридически, материални или финансови или фактически интереси на кораба или, при отчитане на всички приложими факти, в случаите, когато съответната държава-членка определи, че отдаването на нейния флаг няма да доведе до риболов IUU от съответния кораб;

в)

вносителите, превозвачите и други оператори се насърчават да се въздържат от сделки или трансбордиране на риба тон и подобни видове от кораби от списъка IUU;

г)

всяка приложима информация се събира и обменя с останалите страни по Конвенцията и държавите, които не са страни по конвенцията, но които сътрудничат в издирването, контрола и предотвратяването на фалшивите лицензии за внос/износ на риба тон и подобни видове от кораби от списъка IUU.

2.   Забраняват се следните дейности:

а)

за риболовните кораби, корабите майки и превозващите кораби под флага на държава-членка и регистрирани в Общността, да участват в операции по трансбордиране с кораби от списъка IUU;

б)

отдаването под наем на кораб от списъка IUU;

в)

внос, разтоварване и трансбордиране на риба тон и подобни видове от кораби от списъка IUU.“

10.

Глава II се заменя със следното:

„ГЛАВА II

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ И НАДЗОР, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ЗОНА 2

РАЗДЕЛ 1

Мерки за контрол

Член 20

Общи принципи

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че корабите под техен флаг спазват разпоредбите, приложими в зоната.

Член 20а

Регистър на корабите с разрешение за риболов в зоната на IOTC

Член 8а се прилага mutatis mutandis.

Член 20б

Трансбордиране

Член 8в се прилага mutatis mutandis.

Член 20в

Маркировка на риболовните уреди

1.   Риболовните уреди, използвани от риболовните кораби на Общността с разрешение за риболов в зоната, се маркират по следния начин: мрежите, въдиците и другите съоръжения през деня носят флагчета или радарни рефлектори, а през нощта светещи шамандури, които позволяват да се определят тяхното местоположение и обхват.

2.   По маркировъчните шамандури и подобните плаващи предмети, предназначени за сигнализиране на местоположението на статичните риболовни уреди, по всяко време ясно личат буквата (буквите) и/или номера (номерата) на кораба (корабите), на който(които) принадлежат.

3.   Съоръженията за концентрация на риби по всяко време ясно посочват буквата (буквите) и/или номера (номерата) на кораба (корабите), на които принадлежат.

Член 20г

Предаване на статистически данни с научна цел

1.   Държавите-членки предават на Секретариата на IOTC по електронен път по процедурата за предаване на статистически данни от приложение V следните данни, до които и Комисията има компютърен достъп:

а)

риболовното усилие и улова на видовете по член 1 за предишната година;

б)

размера на видовете по член 1 за предишната година;

в)

данните за улов на риба тон чрез използване на плаващи предмети, включително съоръженията за концентрация на риба.

2.   Държавите-членки създават компютърна база данни, която включва статистическата информация по параграф 1, до която Комисията има компютърен достъп.

РАЗДЕЛ 2

Процедури за инспекция в пристанищата

Член 20д

Членове 10, 12, 13, 14 и 15 се прилагат mutatis mutandis.

РАЗДЕЛ 3

Специални мерки за корабите без националност и корабите на държави, които не са страна по Конвенцията

Член 21

Наблюдение

1.   Капитаните на риболовните кораби на Общността с разрешение за риболов в зоната предават на националните власти своите наблюдения по отношение на корабите на държави, които не са страна по Конвенцията, за които се смята, че са ловили едроок тон и тон албакор в зоната.

2.   Държавите-членки предават тази информация незабавно на Комисията, която я предава на IOTC.

Член 21а

Контрол на риболовните дейности

Член 18 се прилага mutatis mutandis.

Член 21б

Кораби от списъка IUU

Член 19б се прилага mutatis mutandis.

Член 21в

Действия спрямо корабите, уличени в риболов IUU

Член 19в се прилага mutatis mutandis.“

11.

Текстът от приложение I към настоящия регламент се добавя като приложение Iа.

12.

Текстът от приложение II към настоящия регламент се добавя като приложения IV и V.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 26 април 2004 година.

За Съвета

Председател

J. WALSH


(1)  Становище от 13 януари 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 263, 3.10.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложен документ II

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Данни за улова и риболовното усилие

Риболовни полета на повърхността: данните за улова в номинално тегло и данни за риболовното усилие по дни (гриб, въдица, трал, дрейф) се предават на IOTC по сектори от 1° всеки месец. Риболовът с гриб се класира по тип рибни пасажи. За предпочитане е тези данни да заместват месечното равнище на националния улов с всяко риболовно съоръжение. Използваните фактори за заместване, фигуриращи в бордовите книжа, системно се съобщават на IOTC.

Риболов с парагади: данните за улова и риболовното усилие с парагади се предават на IOTC по брой и тегло по сектори от 5° всеки месец, като за предпочитане се определя количествено по броя на куките. За предпочитане е данните да се екстраполират към общия месечен улов на страната. Използваните фактори за заместване, фигуриращи в бордовия дневник, системно се съобщават на IOTC.

Данните за улова и риболовното усилие при занаятчийския, полупромишления и спортния риболов също се съобщават на IOTC месечно, но включват най-подходящото географско положение за събиране и обработка на тези данни.

Данни за размера

Тъй като данните за размера са ключов елемент за изчисляване на запасите за повечето видове тон, тези данни и особено информацията за общия брой измерени риби редовно се предават по сектори от 5° месечно с указване на риболовното съоръжение и вида риболов (например от свободно плаващо средство или на свободен пасаж с грибове) за всички видове риболов и риба, свързани с IOTC. Програмите за изваждане на представителна извадка за размера се осъществяват за предпочитане по строго определен и описан случаен метод, необходим за получаване на пряка информация за уловените размери. Точните размери на представителната извадка могат да варират в зависимост от видовете (и в зависимост от различни параметри), но постоянната работна група за събиране на данни и статистика определя необходимите равнища. При спазване на поверителния характер, на IOTC при необходимост и по преценка на работната група следва да се предоставят и по-подробни данни, като например размерите по извадки.

Улов на тон с помощта на плаващи предмети, включително съоръжения за концентрация на риба (СКР)

За да може IOTC по-добре да разбере развитието на структурата на риболовното усилие на флотите, опериращи в зоната от нейна компетенция, е необходимо да се събере повече информация. Тъй като дейността на помощните кораби и използването на съоръжения за концентрация на риба са съставна част от риболова с грибове, на IOTC редовно следва да се предава следната информация:

Брой и характеристики на помощните кораби: i) плаващи под техен флаг; ii) подпомагащи риболовните кораби с грибове под техен флаг; или iii) с разрешение да действат в изключителна икономическа зона и оперирали в зоната от компетенцията на IOTC.

Обхват на дейността на помощните кораби, включително брой дни на море по сектори от 1° за всеки месец

Освен това договарящите страни и сътрудничещите държави, които не са страна по Конвенцията, правят всичко възможно за предоставяне на данни за общия брой съоръжения за концентрация на риба (СКР) и типа съоръжение по сектори от 5° за всеки месец.

Своевременно предаване на данните на IOTC

За да наблюдава запасите и да следи анализа на данни, е необходимо IOTC да получава информацията своевременно. Затова се препоръчва да се прилагат следните правила като част от редовите задължения:

Флотилиите за повърхностен риболов и тези, които оперират в крайбрежните зони (включително помощните кораби), предават данните си възможно най-рано, но не по-късно от 30 юни всяка година за предшестващата година.

Флотилиите за улов с парагади в открито море предават предварителните данни възможно най-рано, но не по-късно от 30 юни всяка година за предната година. Окончателни данни .от риболова предават най-късно до 30 декември всяка година за предната година.

Действащите понастоящем срокове за предаване на данните могат да бъдат съкратени в бъдеще, тъй като комуникационните средства и технологиите за обработка на данните стават все по-бързи и позволяват да се съкратят забавянията при обработването на данните.


Top