EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0836

Регламент (ЕО) № 836/2004 на Комисията от 28 април 2004 година относно определянето на преходни мерки, които да бъдат прилагани от Кипър по отношение на скрейпиТекст от значение за ЕИП.

OJ L 127, 29.4.2004, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 197 - 198
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 197 - 198
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 197 - 198
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 197 - 198
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 197 - 198
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 197 - 198
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 197 - 198
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 197 - 198
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 197 - 198
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 48 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 48 - 49

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/836/oj

03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

48


32004R0836


L 127/48

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 836/2004 НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2004 година

относно определянето на преходни мерки, които да бъдат прилагани от Кипър по отношение на скрейпи

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 12, параграф 4 и член 13, параграф 6 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване от 2003 г. на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз, както и промените на договорите, на които се основава Европейския съюз, и по-специално член 42 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 999/2001 включва разпоредби относно ликвидирането на скрейпи при животни от рода на овцете и козите и диагностичните техники, които да бъдат използвани за потвърждаване на болестта.

(2)

На 29 януари 2004 г. Кипър е подал заявление да му се предоставят преходни мерки по отношение на мерките за ликвидиране в заразени със скрейпи стопанства. Тези мерки са необходими с оглед на високото ниво на скрейпи в популацията от овце и кози, ниското ниво на генетично определената устойчивост в популацията от овце и естеството на животновъдството в Кипър. В заявлението също се искат преходни мерки относно диагностичните техники за скрейпи с оглед на ограничения лабораторен капацитет.

(3)

Кипър се е ангажирал да изготви план за действие за справяне с недостига на животни от рода на овцете за разплод от подходящ генотип с цел повишаване на нивото на устойчивост в популацията на овце и осигуряване на замяна на животните в заразените стопанства. Този план ще бъде представен на 1 юни 2004 г. като част от заявлението за финансиране от Общността на специфични ветеринарни мерки съгласно разпоредбите на Решение 90/424/ЕИО на Съвета относно разходите във ветеринарната област (2).

(4)

Преходните мерки, предоставени на Кипър, следва да разрешат, след ветеринарно изследване, определени животни от рода на овцете и козите от заразени стопанства, които не могат да бъдат заклани за консумация от човека в другите държави-членки, да бъдат заклани за консумация от човека. Желателно е да се дадат на държавите-членки и на трети страни еднакви здравни гаранции. Следователно по време на периода на прилагане на тези преходни мерки и като се вземат предвид изискванията за контрол, трябва да се забрани износът на продукти, добити от животни от рода на овцете и козите в други държави-членки и в трети страни.

(5)

Предоставените на Кипър мерки за привеждане в съответствие на изпълнението на Регламент (ЕО) № 999/2001 за даден преходен период следва да се преразгледат във възможно най-кратък срок и следва да се ограничат във всеки случай и в съответствие с Акта на присъединяване до максимален период от три години.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Компетентният орган в Кипър изпълнява разпоредбите на Регламент (ЕО) № 999/2001 в съответствие с разпоредбите на настоящото решение най-късно до 30 април 2007 г.

Член 2

Чрез дерогация от член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 999/2001 след изтичането на дванадесетмесечен период от потвърждаването на първия случай на скрейпи в дадено стопанство, изпращането на мозък и други тъкани за лабораторно изследване на съмнителни след този период случаи може да се ограничи до произволна годишна проба от 10 % от животните от рода на овцете и козите, за които има съмнение, че са били заразени с трансмисивна спонгиформна енцефалопатия.

Член 3

1.   Чрез дерогация от разпоредбите на приложение VII към Регламент (ЕО) № 999/2001:

а)

изключението, предвидено в параграф 2, буква б), ii) се разширява за животни от рода на козите и овцете на възраст под шест месеца, предназначени единствено за клане;

б)

предвидените в параграф 3.1, буква в) условия за въвеждане на животни от рода на козите в дадено стопанство, където е проведено унищожаване в съответствие с точка 2, буква б), i) или ii), не се прилагат;

в)

в точка 5 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 999/2001, в допълнение към букви а)—в), се прилага следната буква г):

„г)

въпреки това, в случая на животни на възраст под шест месеца както овцете от неизвестен генотип, така и козите, могат да бъдат директно заклани за консумация от човека в кланица на територията на Кипър при следните условия:

i)

животните се преглеждат от официален ветеринарен лекар в стопанството по произход, който потвърждава отсъствието на каквито и да било симптоми на скрейпи, преди изпращането до кланицата;

ii)

цялата глава и органи от гръдния кош и коремни кухини на такива животни се унищожават в съответствие с член 4, параграф 2, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 1774/2002.“

г)

в точка 6 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 999/2001 не се прилага буква в).

2.   Чрез дерогация от точка 3.2 от глава В на приложение X към Регламент (ЕО) № 999/2001 се прилага следното:

„3.2

Лабораторни тестове за наличието на скрейпи при животни от рода на овцете и козите:

а)

съмнителни случаи

Тъкани от животни от рода на овцете и козите, изпратени за лабораторно тестване съгласно разпоредбите на член 12, параграф 2, се подлагат на хистопатологично изследване съгласно последната редакция на наръчника, с изключение на случаите, когато материалът е подложен на автолиза. Когато резултатът от хистопатологичното изследване е неопределен или отрицателен, или когато материалът е подложен на автолиза, тъканите се подлагат на изследване чрез имуноцитохимия или имуноблотинг, както е определено в наръчника, или на бърз тест. Ако резултатът от едно от тези изследвания е положителен, животното се счита за положителен случай на скрейпи.

б)

Мониторинг на скрейпи

Тъкани от животни от рода на овцете и козите, изпратени за лабораторно тестване съгласно разпоредбите на приложение III, глава A, част II (Мониторинг на животни от рода на овцете и козите) се изследват чрез бърз тест.

Когато резултатът от бързия тест е неопределен, мозъчният ствол се изпраща незабавно в официална лаборатория за изследване за потвърждаване чрез имуноцитохимия или имуноблотинг съгласно буква а).

Ако резултатът от едно от тези изследвания е положителен, животното се счита за положителен случай на скрейпи.“

Член 4

Забранява се изпращането от Кипър към други държави-членки или трети страни на следните продукти, предназначени за консумация от човека, добити от животни от рода на овцете и козите:

i)

прясно месо, както е определено в Директива 64/433/ЕИО (3);

ii)

мляно месо и месни заготовки, както са определени в Директива 94/65/ЕО (4);

iii)

месни продукти, както са определени в Директива 77/99/ ЕИО (5).

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага, при условие че Договорът за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия влезе в сила и от датата, на която последният влезе в сила.

Той се прилага до 30 април 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2245/2003 на Комисията (ОВ L 333, 20.12.2003 г., стр. 28).

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(3)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 2012/64.

(4)  ОВ L 368, 31.12.1994 г., стр. 10.

(5)  ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 85.


Top