EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0797

Регламент (ЕО) № 797/2004 на съвета от 26 април 2004 година относно мерките за подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти

OJ L 125, 28.4.2004, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 183 - 185
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 183 - 185
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 183 - 185
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 183 - 185
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 183 - 185
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 183 - 185
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 183 - 185
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 183 - 185
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 183 - 185
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 34 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 34 - 36

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; отменен от 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/797/oj

03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

34


32004R0797


L 125/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 797/2004 НА СЪВЕТА

от 26 април 2004 година

относно мерките за подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално членове 36 и 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

В резултат на съобщението от Комисията до Съвета и до Европейския парламент за пчеларството в Европа през 1994 година Съветът реши, че трябва да бъдат направени предложения за нов рамков регламент за пчеларството.

(2)

По този начин с Регламент (ЕО) № 1221/97 (3) Съветът определи общи правила, отнасящи се до мерките за подобряването на производството и търговията с пчелен мед.

(3)

След това Комисията изпрати на Съвета и на Европейския парламент доклади за прилагането на Регламент (ЕО) № 1221/97 през февруари 2001 година и януари 2004 година. Заключенията, направени от тези доклади, показват, че е необходимо мерките, предвидени с Регламент (ЕО) № 1221/97, да бъдат адаптирани към сегашното положение в сектора на пчеларството в Общността. Този регламент, следователно, би трябвало да бъде отменен и заменен с нов регламент.

(4)

Пчеларството е сектор на земеделието, основните функции на който са икономическата активност и развитието на селските райони, производството на пчелен мед и други пчелни продукти и поддържането на екологично равновесие.

(5)

Секторът се характеризира с разнообразие на условията за производство и добиви и с разпръснатост и множество икономически оператори както на етапа на производство, така и на етапа на търговия.

(6)

Като се държи сметка за разпространението на вароатозата през последните години в няколко държави-членки и проблемите, които това заболяване причинява на производството на мед, необходимо е действие от страна на Комисията, тъй като вароатозата не може напълно да бъде унищожена и трябва да бъде лекувана с одобрени продукти.

(7)

При тези обстоятелства и за да подобри производството и търговията с пчелни продукти в Общността, на всеки три години е необходимо да бъдат съставяни национални програми, обхващащи техническа помощ, борба с вароатозата, рационализация на подвижното пчеларство, управление на подновяване на пчелните кошери в Общността и сътрудничество относно изследователските програми в областта на пчеларството и пчелните продукти.

(8)

За да допълнят статистическите данни за сектора на пчеларството, държавите-членки следва да извършат проучване относно структурата на сектора, обхващащо както производството, така и търговията и ценообразуването.

(9)

Разходите на държавите-членки за изпълнение на ангажиментите, произтичащи от настоящия регламент, би трябвало да се поемат от Общността в съответствие с член 2, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (4).

(10)

Правилата за конкуренция по отношение на държавните помощи в областта на пчеларството би трябвало да се прилагат. Независимо от това изключение от правилата относно държавните помощи би трябвало да бъде направено по отношение на финансовия принос, осигурен от държавите- членки за мерките, които са предмет на подкрепа на Общ- ността в съответствие с разпоредбите на настоящия регла- мент, както и по отношение на специфични национални помощи за защита на пчелните стопанства, които са необлагодетелствани от структурни или природни условия или в рамките на програми за икономическо развитие, с изключение на тези, които ще бъдат предоставени за про- изводството или търговията. За такива държавни помощи би трябвало да бъдат установени специални правила.

(11)

Мерките, необходими за привеждане в действие на настоящия регламент, би трябвало да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година за уреждане на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Настоящият регламент определя мерките за подобряването на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти.

За тази цел всяка държава-членка може да състави национална програма за период от три години, наричана по-нататък „програма в областта на пчеларството“.

2.   За целите на настоящия регламент:

а)

„пчелен мед“ означава продуктът, определен в приложение I към Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2002 г. относно пчелния мед (6);

б)

„пчелни продукти“ означава продуктите, определени в приложение I, точка 1 към Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г., относно определянето на здравни правила, отнасящи се до вторични животински продукти, които не са предназначени за човешка консумация (7).

3.   Членове 87, 88 и 89 от Договора се прилагат за помощи, предоставeни в сектора на пчелния мед и пчелните продукти. Независимо от това членове 87 и 89 от Договора не се прилагат:

а)

за финансовия принос, осигурен от държавите-членки, за мерки, които са предмет на подкрепа на Общността в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

б)

за специфични национални помощи за защита на пчелните стопанства, които са необлагодетелствани от структурни или природни условия, или в рамките на програми за икономическо развитие, с изключение на тези, които ще бъдат предоставени в полза на производството и търговията.

Помощите, посочени в буква б), трябва да бъдат съобщени на Комисията от държавите-членки едновременно с техните програми в областта на пчеларството, предвидени в член 5.

Член 2

Мерките, които могат да бъдат включени в програмата в областта на пчеларството, са следните:

а)

техническа помощ за пчелари и организации на пчелари;

б)

борба срещу вароатозата;

в)

рационализация на подвижното пчеларство;

г)

мерки за подкрепа на лаборатории, извършващи физико-химичен анализ на пчелния мед;

д)

мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността;

е)

сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти.

От програмите в областта на пчеларството се изключват мерките, финансирани съгласно Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) (8).

Член 3

За да се ползват от частичното финансиране, предвидено в член 4, параграф 2, държавите-членки извършват проучване на производствената и маркетингова структура в сектора на пчеларството на тяхна територия. Това проучване се оповестява заедно с програмата в областта на пчеларството.

Член 4

1.   Разходите, направени в съответствие с настоящия регламент, се считат за интервенции по смисъла на член 2, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета.

2.   Общността осигурява частично финансиране за програмите в областта на пчеларството, което е равно на 50 % от разходите, които се поемат от държавите-членки.

3.   Разходите, отнасящи се до мерките, реализирани в рамките на програмите в областта на пчеларството, трябва да бъдат направени от държавите-членки най-късно до 15 октомври всяка година.

Член 5

Програмата в областта на пчеларството се съставя в тясно сътрудничество с представителните организации и пчеларските кооперативи. Тя се съобщава на Комисията, която я одобрява в съответствие с процедурата, определена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2771/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на яйца (9).

Член 6

1.   Комисията се подпомага от Управителния комитет за птичето месо и яйцата (наричан по-нататък „Комитета“), създаден в съответствие с член 16 от Регламент (ЕИО) № 2771/75 на Съвета относно общата организация на пазара на яйца.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 7

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент на всеки три години.

Член 8

Регламент (ЕО) № 1221/97 се отменя.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 26 април 2004 година.

За Съвета

Председател

J. WALSH


(1)  Становище от 22 април 2004 година (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 1 април 2004 година (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕО) № 1221/97 на Съвета от 25 юни 1997 година относно определянето на общи правила за прилагането на мерки, за да се подобрят производството и търговията с пчелен мед (ОВ L 173, 1.7.1997 г., стр. 1.). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2070/98 на Съвета (ОВ L 265, 30.9.1998 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 47.

(7)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 813/2003 на Съвета (ОВ L 117, 13.5.2003 г., стр. 22).

(8)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 583/2004 на Съвета (ОВ L 91, 30.3.2004 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 49. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета (ОВ L 122, 16.5.2004 г., стр. 1).


Top