EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0796

Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

OJ L 141, 30.4.2004, p. 18–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 243 - 283
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 243 - 283
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 243 - 283
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 243 - 283
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 243 - 283
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 243 - 283
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 243 - 283
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 243 - 283
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 243 - 283
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 210 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 210 - 250

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; отменен от 32009R1122 . Latest consolidated version: 16/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/796/oj

03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

210


32004R0796


L 141/18

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 796/2004 НА КОМИСИЯТА

от 21 април 2004 година

за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001, (ЕО) № 1454/2001, (ЕО) 1868/94, (ЕО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71 и (ЕО) № 2529/2001 (1), и по-специално член 7, параграф 1, член 10, параграф 3, член 24, параграф 2, член 34, параграф 2, член 52, параграф 2, член 145, букви б), в), г), ж), й), к), л), м), н), п) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1782/2003 въведе схемата за единно плащане, както и някои други схеми за преки плащания. Същевременно той обедини няколко съществуващи схеми за преки плащания. Нещо повече, той установи принцип, съгласно който преки плащания за земеделски производител, неотговарящ на някои изисквания в сферата на общественото здравеопазване, опазване здравето на животните и растенията, опазване на околната среда и хуманно отношение към животните („кръстосано спазване“) подлежат на намаления или изключвания.

(2)

Схемите за преки плащания, първоначално въведени като резултат от реформата на Общата селскостопанска политика през 1992 г. и по-нататък развити съгласно мерките на Програма 2000, бяха подчинени на интегрирана система за администриране и контрол (по-долу наричана „интегрирана система“). Тази система доказа, че е ефективно и ефикасно средство за осъществяването на схеми за преки плащания. Регламент (ЕО) № 1782/2003 полага основата на тази интегрирана система и подчинява на нея управлението и контрола както на схемите за преки плащания установени от него, така и спазването на задълженията за кръстосано спазване.

(3)

Поради това е необходимо да се отмени Регламент (ЕО) № 2419/2001 на Комисията от 11 декември 2001 г., установяващ подробни правила за прилагането на интегрирана система за администриране и контрол на някои схеми за помощи на Общността, установени с Регламент (ЕИО) № 3508/92 на Съвета (2) и настоящият регламент да се базира на принципите, установени с Регламент (ЕО) № 2419/2001.

(4)

В интерес на яснотата е необходимо да се установят някои дефиниции.

(5)

Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвижда, като част от изискванията за кръстосано спазване, някои задължения за държавите-членки, от една страна, и за индивидуалните земеделски производители, от друга страна, по отношение на поддържането на постоянни пасища. Необходимо е да се определят подробни правила за изчисляване на съотношението между постоянни пасища и селскостопанска земя, което трябва да се поддържа и да се определят индивидуалните задължения на ниво земеделски производители, които трябва да се спазват, когато се установи, че тази пропорция намалява за сметка на земята за постоянни пасища.

(6)

Заради ефективния контрол и за да се предотврати представянето на многобройни молби за помощи пред различни разплащателни агенции в рамките на една държава-членка, държавите-членки трябва да определят единна система за регистриране на самоличността на земеделските производители, представящи молби за помощи съгласно интегрираната система.

(7)

Необходими са подробни правила по отношение на системата за идентификация на селскостопански парцели, която ще действа в държавите-членки съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 1782/2003. Съгласно тази разпоредба трябва да се въведе компютърна техника за географска информационна система (ГИС). Необходимо е да се изясни на какво ниво ще действа системата и равнището на подробна информация, която трябва да бъде на разположение в ГИС.

(8)

Нещо повече, въвеждането на плащането за площи за черупкови плодове в глава 4 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 води до необходимостта от въвеждане на ново ниво от информация в ГИС. Уместно е обаче тези държави-членки да се освободят от тези задължения, когато максималната гарантирана площ е равна на 1 500 ха или по-малко и вместо това, да се предвиди по-строго ниво на контрол за проверки на място.

(9)

За да се гарантира правилното въвеждане на схемата за единно плащане, определена в дял III от Регламент № 1782/2003, държавите-членки създават идентификационна и регистрационна система, съгласно която правата на плащане могат да бъдат проследени и която позволява, inter alia, кръстосани проверки на площите, обявени за целите на схемата за единно плащане, с правата на плащане на всеки земеделски производител и между различните права за плащане като такива.

(10)

Контролът на спазването на различните задължения за съответствие изисква създаването на контролна система и подходящи санкции. За тази цел, различни органи в рамките на държавите-членки трябва да обменят информация за молбите за помощи, контролните проби, резултатите от проверки на място и т. н. Трябва да се предвидят разпоредби за основните елементи на такава система.

(11)

За да се осигури опазването на финансовия интерес на Общността, трябва да се предвиди плащанията съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 да могат да се извършват само след финализирането на проверките по отношение на критериите за допустимост.

(12)

Регламент (ЕО) № 1782/2003 оставя избор на държавите-членки по отношение на прилагането на някои схеми за помощи, предвидени в него. Настоящият регламент, следователно, трябва да съдържа разпоредби за нуждите на управлението и контрола с оглед всеки възможен избор, който може да бъде направен. Тези разпоредби, които ще бъдат определени в настоящия регламент, могат, следователно, да се прилагат само в случаите, когато държавите-членки правят такъв избор.

(13)

В интерес на ефективния контрол, всяка употреба на площи и на въпросните схеми за помощи трябва да бъдат декларирани едновременно. За целта трябва да се изготви разпоредба за представяне на единна молба за помощи, обхващаща всички молби за помощи, свързани по някакъв начин с площи.

(14)

Нещо повече, единен формуляр на молба трябва да се представя дори от земеделски производители, които не кандидатстват за някоя от помощите, подлежащи на единна молба, ако имат селскостопанска площ на разположение.

(15)

В съответствие с член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки не могат да определят по-късна дата от 15 май на дадената година за представяне на молби за помощ съгласно схемата за единно плащане. След като всички молби за помощи, свързани с площи, бъдат представени в единна молба, необходимо е да се прилага това правило също по отношение на всички други молби за помощи, свързани с площи. Поради специфичните климатични условия във Финландия и Швеция, тези държави-членки трябва да могат въз основа на алинея втора от посочената разпоредба да определят по-късна дата, но не по-късно от 15 юни. Нещо повече, дерогациите в отделни случаи трябва да бъдат предвидени на същата тази правна основа, ако климатичните условия през дадена година в бъдеще го налагат.

(16)

В единната молба земеделският производител трябва да декларира не само площта, която използва за селскостопански цели, но също така правата си на плащане. Нещо повече, всяка специфична информация, свързана с производството на коноп, твърда пшеница, ориз, черупкови плодове, енергийни култури, картофи за нишесте и семена трябва да се изисква заедно с единната молба.

(17)

С оглед опростяването на процедурите за кандидатстване и в съответствие с член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 в този контекст трябва да се изготвят разпоредби държавите-членки да предоставят на земеделския производител, доколкото е възможно, предварително отпечатана информация.

(18)

В интерес на ефективния мониторинг, всяка държава-членка трябва по-нататък да определи минималния размер на селскостопански парцели, които да бъдат предмет на молба за помощ.

(19)

Трябва да се предвиди по-нататък в единната молба да се декларират и площи, за които не се кандидатства за помощ. В зависимост от вида на употреба може да бъде важно да се разполага с точната информация защо някои видове употреба трябва да се декларират отделно, докато други видове могат да се декларират под едно заглавие.Въпреки това, в случай че държавите-членки вече получават такава информация, може да се разреши дерогация от това правило.

(20)

За да се позволи максимална гъвкавост по отношение на планирането на земеделските производители относно употребата на площите, те трябва да могат да изменят единната молба преди определени дати, когато обикновено се извършва сеитбата, при условие че са спазени всички отделни изисквания съгласно различните схеми за помощи и че компетентните органи още не са информирали земеделския производител за грешки, съдържащи се в единната молба, нито са обявили проверка на място, установяваща грешки във връзка с частта, свързана с изменението. Вследствие на това изменение, трябва да бъде предоставена възможност съответните оправдателни документи и договори, които следва да се представят, да бъдат адаптирани.

(21)

В случай, че дадена държава-членка избере прилагане на различни схеми за подпомагане за живи животни, трябва да се изготвят общи разпоредби относно подробните данни, които да бъдат включени в молбите за помощи за живи животни.

(22)

Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000, установяващ система за идентификацията и регистрацията на животни от рода на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо и телешко месо и продукти от говеждо и телешко месо и отменящ Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (3), изисква собствениците на едър рогат добитък да изпращат информация относно тези животни на компютърна база данни. В съответствие с член 138 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, премии съгласно схемите за помощи за едър рогат добитък могат да се плащат само за животни, които са надлежно идентифицирани и регистрирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000. Компютърната база данни придоби голямо значение по отношение на управлението на схемите за подпомагане. Поради това на земеделските производители, които са подали молби за подпомагане, следва да бъде даден достъп в подходящо време до съответната информация.

(23)

Държавите-членки трябва да имат право да използват информацията, съдържаща се в компютърната база данни с оглед въвеждане на опростени процедури за кандидатстване при условие че компютърната база данни е надеждна. Трябва да се предвидят различни възможности, позволяващи на държавите-членки да използват информацията, съдържаща се в компютърната база данни за едър рогат добитък за целите на представянето и управлението на молби за подпомагане. Когато обаче такива възможности предвиждат, че земеделският производител не трябва да идентифицира индивидуално животните от рода едър рогат добитък, по отношение на които кандидатства за премии, трябва да стане ясно, че всяко потенциално допустимо животно, по отношение на което са констатирани нередности относно спазването на идентификационната и регистрационна система, може за целите на налагане на санкции да бъде смятано за животно, което е било предмет на молба за подпомагане.

(24)

Трябва да бъдат определени подробните правила по отношение на представянето и съдържанието на молби за помощи за премии за млечни продукти и съответните допълнителни плащания.

(25)

Трябва да бъде определена общата рамка за въвеждане на опростени процедури в контекста на предоставянето на информация между земеделския производител и органите на власт на държавите-членки. Тази рамка трябва по-специално да предвижда възможността за използване на електронни средства. Трябва обаче да се гарантира по-специално, че обработените по този начин данни са напълно надеждни и че такива процедури действат без да има дискриминация между земеделските производители.

(26)

Когато молбите за помощи съдържат явни грешки, те трябва да подлежат на коригиране по всяко време.

(27)

Необходимо е спазване на сроковете за представяне на молби за помощи, за изменение на молбите за помощи за площи и всички оправдателни документи, договори или декларации, за да могат националните администрации да планират и след това да извършват ефективни проверки за коректността на молбите за помощи. За целта трябва да се изготвят разпоредби относно сроковете, в които е допустимо приемане на просрочени молби. Нещо повече, трябва да се прилага намаление, за да се насърчават земеделските производители да спазват сроковете.

(28)

Земеделските производители трябва да имат право да оттеглят молбите си за помощ или част от тях по всяко време, при условие че компетентните органи още не са информирали земеделския производител за грешки, съдържащи се в молбите за помощи, нито са обявили проверка на място, установяваща грешки по отношение на частта, свързана с оттеглянето.

(29)

Спазването на разпоредбите на схемите за подпомагане, управлявани съгласно интегрираната система трябва да се наблюдава ефективно. За тази цел, и за да има хармонизирано ниво на мониторинг във всички държави-членки, е необходимо да се определят подробни критерии и технически процедури за извършване на административни проверки и проверки на място, по отношение както на критериите за допустимост, установени за схемите за подпомагане, така и на задълженията за кръстосано спазване. Нещо повече, по отношение на проверките за спазване на критериите за допустимост, проверките на място трябва по принцип да не бъдат предварително обявени. Когато е необходимо, държавите-членки предприемат комбиниране на различните видове контрол съгласно настоящия регламент.

(30)

Трябва да бъде определен минималният брой земеделски производители, които да бъдат проверени на място съгласно различните схеми за подпомагане . В случай, че държавите-членки изберат прилагането на различни схеми за помощи за живи животни, трябва да се предвиди интегриран подход, базиран на стопанства по отношение на земеделски производители, кандидатстващи за помощи съгласно такива схеми.

(31)

Определянето на съществените нередности изисква повишаване на нивото на проверките на място през текущата и следващата година до достигане на приемливо ниво на сигурност в редовността на въпросните молби за помощи.

(32)

Извадката на минималния процент проверки на място трябва да се определи частично въз основа на анализ на риска и частично произволно. Основните фактори, които следва да бъдат взети предвид за анализа на риска, трябва да бъдат уточнени.

(33)

Проверките на място на земеделски производители, представящи молби за помощи, не трябва непременно да бъдат извършвани на всяко отделно животно или селскостопански парцел. Проверките могат в някои случаи да се извършват на база извадка. Въпреки това, когато това е възможно, извадката трябва да се простира до степен, гарантираща надеждно и представително ниво на сигурност. В някои случаи извадката може да бъде разширена до пълен контрол. Държавите-членки трябва да определят критериите за избор на извадката за проверка.

(34)

За да бъде ефективна проверката на място, важно е персоналът, извършващ проверките, да бъде информиран за причината за избора на проверката на място. Държавите-членки съхраняват в писмен вид тази информация.

(35)

Нещо повече, за да имат право националните органи, както и компетентните органи на Общността да продължат извършването на проверки на място, данните за проверките трябва да се записват в контролен доклад. Земеделският производител или негов представител трябва да има възможност да подпише доклада. Въпреки това, в случай на дистанционни проверки, на държавите-членки трябва да бъде позволено да предвидят това право само в случаите на установени нередности. Независимо от вида на извършваните проверки на място, земеделският производител трябва да получи копие от доклада, ако бъдат установени нередности.

(36)

Проверките на място на площи, по принцип, се състоят от две части, първата от които се отнася до проверка и измерване на декларираните селскостопански парцели въз основа на графичен материал, въздушна фотография и така нататък. Втората част представлява физическа инспекция на парцелите, за да се провери действителния размер на декларираните селскостопански парцели и в зависимост от въпросната схема за подпомагане, обявената реколта и качеството ѝ. Когато е необходимо се извършват измервания. Физическата инспекция в областта може да се извърши въз основа на извадка.

(37)

Трябва да се изготвят подробни правила относно определянето на площи и измервателните методи за използване. Когато помощите се плащат за производство на някои култури, практиката е показала, че по отношение на определянето на площта на селскостопанските парцели, допустими за плащане за площ, е необходимо да се определи приемливата ширина на някои елементи на полето, по-специално прегради, канавки и стени. С оглед специфичните нужди на околната среда е необходимо да се предвиди известна гъвкавост в известни рамки, взети предвид при определяне на регионалните добиви.

(38)

С оглед на декларираните площи за целите на получаване на помощи съгласно схемата за единно плащане, трябва обаче да се предприеме диференциран подход предвид факта, че такива плащания вече не са свързани със задължение да се произвежда.

(39)

Съобразно особеностите на схемата за помощи за семена съгласно член 99 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 трябва да се въведат специални разпоредби за контрол.

(40)

Условията за използване на дистанционна форма на проверки на място трябва да бъдат определени и да се предвидят разпоредби физическите проверки да бъдат извършвани в случаи, когато заснемането не води до ясни резултати.

(41)

Член 52 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвижда специален контрол върху съдържанието на тетрахидроканабинол (ТХК), в случаите когато даден земеделски производител отглежда коноп на парцели, декларирани за целите на схемата за единно плащане. Необходимо е да бъдат установени подробните правила относно този контрол.

(42)

В случай, че дадена държава-членка избере приложението на различни схеми за помощи за живи животни, когато се кандидатства за помощ съгласно тези схеми за помощ, графикът и минималното съдържание на проверките на място трябва да бъдат определени. За да се провери ефективно коректността на декларациите в молбите за помощ и информациите до компютърната база данни за животни от рода едър рогат добитък, съществено важно е голяма част от такива проверки да се извършва на място, докато животните все още се отглеждат в стопанството съгласно задължението за задържане.

(43)

В случай, че държава-членка избере приложението на различни схеми за помощи за животни от рода едър рогат добитък, тъй като правилната идентификация и регистрация на едър рогат добитък е допустимо условие съгласно член 138 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, трябва да бъде гарантирано, че помощта на Общността се отпуска само за правилно идентифицирани и регистрирани животни от рода на едрия рогат добитък. Такива проверки се извършват също и по отношение на животни от рода на едрия рогат добитък, за които още не е поискана помощ, но които биха могли да подлежат на молба за помощ в бъдеще, защото такива животни, поради съществуването на различни схеми за помощи за едър рогат добитък, могат в много случаи да бъдат включени в молби за помощ, след като вече са напуснали стопанството.

(44)

В случай, че дадена държава-членка избере приложението на премия за клане, трябва да се изработи специална разпоредба проверките да се извършват в кланиците, за да се провери дали животните, включени в молбите за помощ, са допустими и дали информацията, съдържаща се в компютърната база данни, е коректна. Държавите-членки трябва да имат право да прилагат две различни бази за избиране на кланиците за такива проверки.

(45)

В този случай, доколкото става дума за премията за клане, отпусната след износ на животни от рода на едрия рогат добитък, са необходими специални разпоредби заедно с разпоредбите за контрол на Общността относно износа, по принцип поради различията в целите на контрола.

(46)

Разпоредбите за контрола, предвидени по отношение на помощта за живите животни, се прилагат също, при необходимост, по отношение на допълнителните плащания съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(47)

Специални разпоредби за контрол бяха изготвени въз основа на Регламент (ЕО) № 1082/2003 на Комисията от 23 юни 2003 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EO) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно минималното ниво на контрол, който се извършва в рамките на системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък (4). Когато се извършват такива проверки съгласно посочения регламент, резултатите трябва да се отразят в контролен доклад за целите на интегрираната система.

(48)

По отношение на молбите за помощи за премия за млечни продукти и свързаното с тях допълнително плащане, основните критерии за допустимост са количеството мляко, което може да бъде произведено в рамките на наличното референтно количество на земеделския производител и това дали земеделският производител действително е производител на мляко. Референтното количество вече е известно на компетентните органи на държавите-членки. Главното условие, което трябва да бъде проверено на място, е, следователно, дали земеделският производител е производител на мляко. Такива проверки могат да се извършват по-специално въз основа на счетоводството на земеделския производител или други регистри.

(49)

Регламент (ЕО) № 1782/2003 въвежда задълженията за кръстосано спазване за земеделски производители, получаващи помощи съгласно всички схеми за преки плащания, изброени в приложение I към настоящия регламент. Той предвижда система за намаления и изключвания, когато тези задължения не се спазват. Подробни правила за такава система трябва да бъдат установени.

(50)

Следва да бъдат установени подробни правила относно въпроса кои органи в държавите-членки извършват проверките за кръстосано спазване на задълженията.

(51)

В някои случаи може да бъде полезно държавите-членки да извършват административни проверки за кръстосано спазване на задълженията. Това контролно средство, обаче, не бива да бъде задължително за държавите-членки, а е полезно да се предвиди използването му въз основа на субективна преценка.

(52)

Минималният контролен процент за спазване на задълженията за кръстосано спазване трябва да бъде определен. Този контролен процент следва да се определи на 1 % от земеделските производители, попадащи в сферата на компетентност на всеки контролен орган, въз основа на подходящ анализ на риска. Извадката следва да се определи или въз основа на извадки от земеделски производители, избрани за проверки на място по отношение на критериите за допустимост, или от общия брой земеделски производители, представящи молби за помощи за преки плащания. В последния случай някои подопции трябва да бъдат разрешени.

(53)

Като общо правило, като се вземе предвид различното естество на задълженията за кръстосано спазване, проверките на място трябва да бъдат насочени към всички задължения, чието спазване може да се провери по време на посещението. Освен това по отношение на изискванията и стандартите, за които нарушенията не могат да бъдат ясно установени по време на посещението, контролиращият субект трябва да идентифицира случаите, които да бъдат подложени на допълнителни проверки, ако е необходимо.

(54)

Трябва да бъдат определени правила за изготвянето на подробни и специализирани контролни доклади. Специализираните контролиращи субекти в тази област трябва да посочват всички констатации и също степента на важност на такива констатации, за да може разплащателната агенция да определи съответните намаления или в някои случаи да вземе решение за изключване от получаването на преки плащания.

(55)

За да се защитят ефективно финансовите интереси на Общността, трябва да бъдат приети адекватни мерки за борба с нередностите и измамите. Трябва да се изготвят отделни разпоредби в случай на установени нередности по отношение на критериите за допустимост за различните засегнати схеми за подпомагане.

(56)

Системата от намаления и изключвания, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 по отношение на задълженията за кръстосано спазване, обаче, има различна цел, а именно да насърчи земеделските производители да спазват вече съществуващото законодателство в различните области на кръстосано спазване.

(57)

Намаленията и изключванията трябва да се определят като се има предвид принципа на пропорционалност и при критериите за допустимост, специалните проблеми, свързани със случаите на непреодолима сила, както и извънредни обстоятелства и природни събития. В случаите на задълженията за кръстосано спазване намаленията и изключванията могат да се прилагат, само когато земеделският производител е действал небрежно или умишлено. Намаленията и изключванията се степенуват според важността на допуснатата нередност и трябва да се простират до пълно изключване от една или от няколко схеми за помощи за определен период. По отношение на критериите за допустимост, те трябва да вземат предвид особеностите на различните схеми за подпомагане.

(58)

Във връзка с молбите за помощи за площи, нередностите обикновено се отнасят до части от площите. Свръхдекларирането по отношение на един парцел може, следователно, да бъде компенсирано от по-малкото деклариране на други парцели от същата група култури. В рамките на известен толеранс трябва да се предвиди, че молбите за помощи трябва да бъдат пригодени само за действително определената площ и намаленията да започват да се прилагат само след като тази граница бъде надвишена.

(59)

Необходимо е, следователно, да се определят площите, попадащи в една и съща група култури. Площите, декларирани за целите на схемата за единно плащане, трябва по принцип да попадат в една и съща група култури. Въпреки това, е необходимо да се определят специални правила с оглед определяне кое от релевантните права на плащане е било упражнено, в случай че е установено несъответствие между декларираната площ и определената площ. Нещо повече, в съответствие с член 54 параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, правата за площи, оставени под угар, трябва да бъдат упражнени преди всички други права. Трябва да се изготвят разпоредби в този контекст по отношение на две ситуации. Първо, площи, декларирани като такива под угар за целите на права при земи под угар и за които е установено, че в действителност не са под угар, трябва да бъдат извадени от общата площ, декларирана за целите на схемата за единно плащане като площ, която не е определена. Второ, същият би бил случаят, на фиктивна основа, по отношение на площ, отговаряща на права на площи под угар, които не са били упражнени, ако същевременно други права са били упражнени заедно със съответната площ.

(60)

Необходими са специални разпоредби, за да се вземат предвид особеностите на молбите за помощи съгласно схемите за помощи за картофи за нишесте и семена. В случай, че дадена държава-членка избира приложението на различните схеми за помощи за живи животни, когато земеделските производители кандидатстват за помощи за живи животни и декларират фуражна площ за тази цел, и когато свръхдеклариране на такива площи не води до по-високо плащане за живи животни, не трябва да се предвиждат глоби.

(61)

Доколкото става въпрос за молбите за помощи за живи животни, нередностите водят до недопускане на съответното животно. Намаления се предвиждат при първото животно с констатирани нередности, но независимо от нивото на намаление трябва да има не толкова строга санкция, когато при три или по-малко животни са открити нередности. Във всички други случаи строгостта на санкцията трябва да зависи от процента животни с установени нередности.

(62)

Земеделските производители трябва да имат право да заменят животните от рода едър рогат добитък и дребен рогат добитък (овце/кози) в рамките на позволените граници съгласно съответните правила на сектора. Когато поради естествени обстоятелства даден земеделски производител не е в състояние да изпълни задълженията за задържане съгласно правилата на сектора, намаления и изключване не трябва да се прилагат.

(63)

В случай, че една държава-членка избира приложението на премия за клане, поради важността на кланиците за правилното функциониране на някои от схемите за помощи за едър рогат добитък, трябва да се предвидят разпоредби за хипотезите, когато кланиците поради груба небрежност или умишлено издават сертификати или декларации с невярно съдържание.

(64)

Доколкото става дума за нередности по отношение на допълнителните плащания, предвидени в член 133 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки предвиждат санкции, които са еквивалентни на тези, предвидени по отношение на схемите за помощи за площ и живи животни, освен ако това не е подходящо. В последния случай държавите-членки предвиждат подходящи еквивалентни санкции.

(65)

Намаления и санкции трябва да се определят по отношение на премии за млечни продукти и допълнителни плащания в случай, че земеделски производител, кандидатстващ за помощ, не спази задължението си за производство на мляко.

(66)

По отношение на кръстосано спазване на задълженията освен степенуване на намаленията и изключванията с оглед принципа на пропорционалност, трябва да се предвиди, че от известен момент нататък повторните нарушения на същото задължение за кръстосано спазване трябва да бъдат разглеждани като умишлено неспазване, след предварително предупреждение на земеделския производител.

(67)

Намаления и изключвания по отношение на критериите за допустимост не трябва да се прилагат, по принцип, когато земеделският производител е представил фактически точна информация или когато той може да докаже по друг начин, че не е допуснал грешка.

(68)

Земеделски производители, уведомяващи компетентните национални органи по всяко време за нередовни молби за помощи, не трябва да подлежат на намаления или изключване независимо от причината на неточността, при условие че земеделският производител не е бил информиран за намерението на компетентните органи да извършат проверка на място и органите не са информирали вече земеделския производител за каквато и да било нередовност на молбата. Същото се прилага по отношение на неточни данни, съдържащи се в компютърната база данни, както по отношение на животните от рода едър рогат добитък, за които е кандидатствано за помощи, при които тези нередности съставляват не само неспазване на задължението за кръстосано спазване, но също така нарушават критериите за допустимост и по отношение на говеда, за които не е кандидатствано за помощ, когато такива нередности са релевантни само според задълженията за кръстосано спазване.

(69)

Управлението на малки суми е обременителна задача за компетентните органи на държавите-членки. Необходимо е, следователно, да бъде разрешено на държавите-членки да не плащат суми за помощи, които са под определена минимална граница и да не изискват възстановяване на неточно платени суми, когато въпросните суми са минимални.

(70)

Специални и подробни разпоредби трябва да бъдат определени, за да се гарантира справедливо прилагане на различните намаления, които трябва да бъдат приложени по отношение на една или няколко молби за помощи от един и същ земеделски производител. Намаленията и изключванията, предвидени съгласно настоящия регламент, се прилагат без да се засягат допълнителните санкции съгласно всички други разпоредби от законодателството на Общността или националните законодателства.

(71)

Когато вследствие на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, даден земеделски производител не е в състояние да изпълни задълженията, предвидени съгласно правилата на сектора, той не трябва да губи правото си на плащане на помощи. Трябва да се определи кои случаи могат по-специално да бъдат признати от компетентните органи като извънредни обстоятелства.

(72)

За да се гарантира еднообразното прилагане на принципа на добросъвестност в цялата Общност, когато недължимо платени суми бъдат възстановени, условията, при които може да има позоваване на този принцип, трябва бъдат определени без да се засяга третирането на съответните разходи в контекста на приключването на сметки съгласно Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. за финансиране на Общата селскостопанска политика (5).

(73)

Трябва да бъдат определени правила, установяващи последствията от прехвърлянията на цели стопанства, които са предмет на определени задължения в съответствие със схемите за преки плащания от интегрираната система.

(74)

Като правило държавите-членки предприемат всички по-нататъшни мерки, необходими да гарантират правилното действие на настоящия регламент. Държавите-членки си оказват взаимна помощ, когато е необходимо.

(75)

Комисията трябва, при необходимост, да бъде информирана за всички мерки, предприети от държавите-членки за въвеждане на промени при тяхното прилагане на интегрираната система . За да се даде възможност на Комисията да наблюдава ефективно интегрираната система, държавите-членки изпращат някои годишни контролни статистики. Държавите-членки, освен това, информират Комисията за всички мерки, които вземат по отношение на поддържането на земя за постоянни пасища.

(76)

Следва да се определят правила по отношение на базата за изчисление на намалението, което се прилага при модулация в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, последващият способ на разпределение на финансовите средства налични по този начин, както и изчислението на допълнителна сума помощ, предвидена в член 12 на посочения регламент с оглед фиксиране на правилата, за да се определи дали е достигнат посоченият в настоящия член праг от 5 000 EUR .

(77)

Настоящият регламент започва да се прилага от 1 януари 2005 г. От същата дата се отменя Регламент (ЕО) № 2419/2001. Въпреки това, по отношение на молбите за помощи относно пазарните години или периодите за премии, с начало преди 1 януари 2005 г., посоченият регламент продължава да се прилага. Необходими са специални разпоредби за гарантиране, че намаленията, които се прилагат вследствие правилата, установени в Регламент (ЕО) № 2419/ 2001, няма да бъдат изпразнени от съдържание с прехода към този нов режим.

(78)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за преки плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ЧАСТ I

ОБХВАТ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват

Настоящият регламент определя подробни правила за прилагането на кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол (наричана по-долу „интегрирана система“), установени в дял II от Регламент (ЕО) № 1782/2003. Той не засяга специалните разпоредби, определени в регламентите, обхващащи индивидуалните схеми за помощи.

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции:

1)

„обработваема земя“: означава земя, обработвана за отглеждане на култури и земя под угар, или поддържана в добро селскостопанско и екологично състояние в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или земя за оранжерии или под постоянно или мобилно покритие;

2)

„постоянно пасище“: означава земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражи естествени или чрез култивиране, които не са включени в ротацията на културите на стопанството за пет години или повече;

3)

„система за идентификация и регистрация на животни от рода на едрия рогат добитък“: означава системата за идентификация и регистрация на животните от рода на едър рогат добитък, установена с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (6);

4)

„ушна марка“: означава ушната марка за индивидуално идентифициране на животните, посочени в член 3, буква а) и член 4 от Регламент (ЕО) № 1760/2000;

5)

„компютърна база данни за животни от рода на едър рогат добитък“: означава компютърната база данни посочена в член 3, буква б) и член 5 от Регламент (ЕО) № 1760/2000;

6)

„животински паспорт“: означава животинският паспорт, посочен в член 3, буква в) и член 6 от Регламент (ЕО) № 1760/2000;

7)

„регистър“: означава регистърът, воден от животновъдите в съответствие с член 4 на Директива 92/102/ЕИО на Съвета (7), с член 5 от Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета (8), или член 3, буква г) и член 7 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 съответно;

8)

„елементи на системата за идентификация и регистрация на животни от рода на едрия рогат добитък“: означава елементите, посочени в член 3 от Регламент (ЕО) № 1760/2000;

9)

„идентификационен код“: означава идентификационният код, посочен в член 4,

10)

„нередности“: означава всяко неспазване на съответните правила за отпускане на въпросната помощ;

11)

„единна молба“: означава молбата за преки плащания по отношение на схемата за единно плащане и други схеми за плащане, свързани с площи, определени съгласно дялове III и IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

12)

„схеми за помощи, свързани с площи“: означава схемата за единно плащане и всички схеми за помощи, установени съгласно дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, с изключение на схемите, установени съгласно глави 7,11 и 12 на посочения дял;

13)

„молба за помощи за живи животни“: означава молбата за плащане на помощ съгласно схемата за премии на овце и кози и схемата за плащанията за говеда и телета, предвидена в глави 11 и 12 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

14)

„молба за помощи за премия за млечни продукти“: означава молбата за плащане на помощи съгласно схемата за премия за млечни продукти и допълнителни плащания, предвидена в глава 7 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

15)

„употреба“: означава използването на площ в смисъл на типа култура или земно покритие или липсата на култура;

16)

„схеми за помощ за едър рогат добитък“: означава схемите за помощ, посочени в член 121 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

17)

„схема за помощ за овце/кози“: означава схемата за помощ, посочена в член 111 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

18)

„животни от рода едър рогат добитък, за които е кандидатствано за помощ“: означава животни от рода на едър рогат добитък, които са били предмет на молба за помощ за живи животни съгласно схемите за помощи за едър рогат добитък;

19)

„животни от рода на едрия рогат добитък, за които не е кандидатствано за помощ“: означава животни от рода на едрия рогат добитък, които все още не са били предмет на молба за помощи за живи животни, но потенциално допустими за помощ съгласно схемите за помощ за едър рогат добитък;

20)

„период на задържане“: означава периодът, през който дадено животно, за което се изисква за помощ, трябва да бъде държано в стопанството, предвидено в следните разпоредби:

а)

членове 5 и 9 от Регламент (ЕО) № 2342/1999 на Комисията от 28 октомври 1999 г., установяващ подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета за общата организация на пазара на телешко и говеждо месо по отношение на схемите за премии (9), по отношение на специалните премии за мъжки говеда,

б)

член 16 от Регламент (ЕО) № 2342/1999 , по отношение на премията за крави с бозаещи телета,

в)

член 37 от Регламент (ЕО) № 2342/1999, по отношение на премията за клане,

г)

член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2550/2001 на Комисията от 21 декември 2001 г., установяващ подробни правила за приложението на Регламент (ЕО) № 2529/2001 на Съвета за общата организация на пазара с овче и козе месо по отношение на схемите за премии и изменящ Регламент (ЕО) № 2419/2001 (10) по отношение на помощи, плащани за животни от рода на дребен рогат добитък (овце и кози);

21)

„животновъд“: означава всяко физическо или юридическо лице, отговорно за животни, независимо дали постоянно или временно, включително по време на транспорт или на даден пазар;

22)

„определена площ“: площта, за която са изпълнени всички изисквания, определени в правилата за отпускане на помощ; в случай на схема за единно плащане обявената площ може да се счита за определена, само ако действително е снабдена със съответен брой права на плащане;

23)

„определено животно“: означава животно, за което са изпълнени всички условия, установени в правилата за отпускане на помощ;

24)

„период за премия“: означава периодът, за който се отнасят молбите за помощ, независимо от момента на представянето им;

25)

„географска информационна система“ (наричана по-долу „ГИС“): означава техниките на компютърната географска информационна система, посочена в член 20 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

26)

„референтен парцел“: означава географски разграничена площ, съдържаща уникална идентификация, регистрирана в ГИС в идентификационната система на държавата-членка, посочена в член 18 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

27)

„графичен материал“: означава карти или други документи, използвани за предаване на съдържанието на ГИС между кандидатите за помощ и държавите-членки;

28)

„национална геодезична система“: означава координатна референтна система, позволяваща стандартизирано измерване и уникална идентификация на селскостопанските парцели в цялата въпросна държава-членка; когато се използват различни координатни системи, те трябва да са съвместими във всяка държава-членка;

29)

„разплащателна агенция“: означава служби и органи, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета (5);

30)

„кръстосано спазване“: означава законоустановени изисквания за управлението и доброто селскостопанско и екологично състояние в съответствие с членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

31)

„области на кръстосано спазване“: означава различните области на законоустановени изисквания за управлението по смисъла на член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и доброто селскостопанско и екологично състояние, определени в приложение IV към посочения регламент;

32)

„акт“ означава всеки от индивидуалните директиви и регламенти, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1782/2003. Въпреки това, директивата и регламентите, изброени в точки 6, 7, 8 и 8а от приложение III към посочения регламент, представляват един единствен акт;

33)

„стандарт“: означава стандартите, дефинирани от държавите-членки в съответствие с член 5 и приложение IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

34)

„изискване“: когато този термин се използва в контекста на кръстосано спазване, означава всяко индивидуално законоустановено изискване за управлението, произтичащо от всеки от членовете, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1782/2003 в рамките на даден акт, различаващо се по същество от всички други изисквания на същия акт;

35)

„неспазване“: означава всяко неспазване на изискванията и стандартите; неспазването на ангажиментите, определени в член 4 на настоящия регламент също така съставлява случай на неспазване;

36)

„специализирани органи“: означава националните компетентни органи, отговорни в съответствие с член 25, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003 за гарантиране спазването на законоустановените изисквания за управлението и доброто селскостопанско и екологично състояние;

37)

„определено индивидуално референтно количество“: означава индивидуалното референтно количество, на което земеделският производител има право.

Член 3

Поддържане на земя за постоянно пасище на ниво държава-членка

1.   Без да се засягат изключенията, предвидени в член 5, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки, съгласно първи параграф от него, гарантират поддържането на съотношението между земя за постоянни пасища спрямо общата селскостопанска площ, дефинирана в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 795/2004 (11) Това задължение се прилага на национално или регионално ниво.

Въпреки това, когато площта земя за постоянни пасища в абсолютни цифри, установена в съответствие с параграф 4, буква а), се поддържа, задължението, определено в член 5, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се счита за спазено.

2.   За целите на прилагането на втора алинея на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки гарантират, че съотношението, посочено в параграф 1, няма да намалява за сметка на земята за постоянни пасища с повече от 10 % спрямо референтното съотношение за 2003 г.

3.   Съотношението, посочено в параграф 1, се определя всяка година въз основа на площите, декларирани от земеделските производители за въпросната година.

4.   Референтното съотношение за 2003 г, посочено в параграф 2, се определя както следва:

а)

земята за постоянни пасища е земята за постоянни пасища, декларирана от земеделските производители през 2003 г., плюс земята за постоянни пасища, декларирана през 2005 г. в съответствие с член 14, параграф 1 на настоящия регламент и тази, която не е била декларирана за някаква друга употреба освен за пасище през 2003 г., освен ако земеделският производител може да докаже, че тази земя не е била за постоянно пасище през 2003 г.

Площи, декларирани през 2005 г. като земя за постоянно пасище и които през 2003 г. са били допустими за плащания за площи за полски култури в съответствие с член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1251/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно установяване на режим за подпомагане на производителите на някои полски култури (12), се приспадат.

Земя, която е била постоянно пасище през 2003 г. и която е била залесена след 2003 г. или предстои да бъде залесена в съответствие с член 5, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се приспада.

б)

общата селскостопанска площ е общата селскостопанска площ, декларирана от земеделските производители през 2005 г.

Член 4

Поддържане на земя за постоянно пасище на индивидуално ниво

1.   Когато е определено,че съотношението, посочено в член 3, параграф 1 от настоящия регламент намалява, въпросната държава-членка предвижда на национално или регионално ниво задължение за земеделските производители, кандидатстващи за помощ по някоя от схемите за пряко плащане, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1782/2003, да не преобразуват земя за постоянно пасище без предварително разрешение.

2.   Когато е определено, че спазването на задължението посочено в член 3, параграф 2 от настоящия регламент не може да бъде гарантирано, въпросната държава-членка предвижда след мерките, които се вземат в съответствие с параграф 1, на национално или регионално равнище, задължението за земеделските производители, кандидатстващи за помощ съгласно някоя от схемите за пряко плащане, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1782/2003 да възстановят земя в земя за постоянно пасище за тези земеделски производители, които имат земя на разположение, която е била преобразувана от земя за постоянно пасище в земя за други цели.

Това задължение се прилага през 2005 г. по отношение на земя, преобразувана в земя за друго ползване, след датата, предвидена за представяне на молбите за помощи за площи през 2003 г. Що се отнася до 2006 г. това задължение се прилага по отношение на така преобразувана земя след началото на 12-месечния период, предхождащ последната дата, най-късно до която общите молби трябва да бъдат представени в съответствие с член 11 във въпросната държава-членка.

В такъв случай земеделските производители възстановяват процент от тази площ в земя за постоянно пасище или определят такава площ като земя за постоянно пасище. Този процент се изчислява въз основа на така преобразуваната от земеделския производител площ и площта, необходима за възстановяване на баланса.

Въпреки това, когато такава земя е била предмет на прехвърляне, след като е била преобразувана в земя за друго ползване, това задължение се прилага, само ако прехвърлянето се осъществява след влизане в сила на настоящия регламент.

Чрез дерогация от член 22, точка 2, площите, възстановени или определени като земя за постоянно пасище, се считат от първия ден на възстановяването или определянето като „постоянно пасище“.

3.   Въпреки това, задължението за земеделските производители, установено в параграфи 1 и 2, не се прилага, когато земеделски производители създават земя за постоянно пасище в рамките на програми в съответствие с Регламенти (ЕИО) № 2078/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. за методите за селскостопанско производство, съвместими с изискванията за опазване и поддържане на околната среда (13) и (ЕО) № 1257/1999 от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), и за изменение и отмяна на някои регламенти (14) и Регламент (ЕО) № 1017/94 на Съвета от 26 април 1994 г. относно преобразуването на земя, използвана за полски култури за екстензивно животновъдство в Португалия (15).

ЧАСТ II

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ

ДЯЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 5

Идентификация на земеделски производители

Без да се засяга член 22, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, единната система за регистриране самоличността на всеки земеделски производител, предвидена в член 18, параграф 1, буква е) на посочения регламент, гарантира индивидуална идентификация по отношение на всички молби за помощи, представени от един и същ земеделски производител.

Член 6

Идентификация на селскостопански парцели

1.   Идентификационната система за селскостопански парцели, посочена в член 20 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, действа на равнище референтен парцел като кадастрален парцел или производствен блок, гарантираща уникалната идентификация на всеки референтен парцел.

Държавите-членки освен това гарантират, че селскостопанските парцели са надеждно идентифицирани и по-специално изискват единната молба да бъде подробно попълнена или придружена от документи, определени от компетентните органи, позволяващи за всеки селскостопански парцел да бъде установено местонахождението му и да бъде измерен. ГИС действа въз основа на национална геодезическа система.

2.   Държавите-членки гарантират, че с оглед на най-малко 75 % от референтните парцели, предмет на молба за помощи, поне 90 % от съответните площи са допустими с оглед схемата за единно плащане. Оценката се извършва на годишна база посредством подходящи статистически методи.

3.   По отношение на плащането за площи за черупкови плодове, предвидено в глава 4 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки, за които националната гарантирана площ, определена в член 84, параграф 3 от този Регламент е по-голяма от 1 500 ха, въвеждат, считано от 1 януари 2006 г. допълнително ниво на информация за ГИС, отнасяща се до броя дървета на парцел, типа им, разположението им и изчислението на площта на овощната градина.

Член 7

Идентификация и регистрация на правата за плащане

1.   Системата за идентификация и регистрация на правата за плащане, предвидена в член 21 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 е електронен регистър на ниво държава-членка и по-специално по отношение на кръстосаните проверки, предвидени в член 24 от настоящия регламент, гарантира ефективна проследимост на правата за плащане, по-специално по отношение на следните елементи:

а)

титуляр;

б)

стойност;

в)

дата на учредяване;

г)

дата на последно упражняване;

д)

произход, по-специално по отношение на неговата принадлежност, първоначален или национален резерв, покупка, наем, наследство;

е)

вид право, по-специално права за земи под угар, права подлежащи на специални изисквания в съответствие с член 48 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и права с разрешение в съответствие с член 60 от цитирания регламент;

ж)

регионални ограничения, когато е необходимо.

2.   Държавите-членки, в които има повече от една разплащателна агенция, могат да вземат решение за функциониране на електронен регистър на ниво разплащателна агенция. В този случай въпросната държава-членка гарантира, че различните регистри са съвместими помежду си.

Член 8

Общи принципи относно селскостопанските парцели

1.   Парцел, съдържащ дървета, се смята за селскостопански парцел за целите на схемите за помощи, свързани с площи, при условие че селскостопанските дейности, посочени в член 51 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или където е приложимо, предвижданото производство могат да бъдат извършвани по подобен начин, както и на парцели без дървета в същия район.

2.   По отношение на фуражна площ:

а)

когато дадена фуражна площ се използва общо, компетентните органи я разпределят на идеални части между отделните земеделски производители пропорционално на ползването ѝ или правото на ползването ѝ;

б)

за целите на прилагането на член 131 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 всяка фуражна площ трябва да бъде на разположение за отглеждане на животни за минимален период от седем месеца, считано от дата, определена от държавата-членка, в периода от 1 януари и 31 март;

в)

за целите на прилагането на член 131 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, когато фуражната площ се намира в държава-членка, различна от тази, в която е основното място на стопанска дейност на земеделския производител, тази площ се смята, по искане на земеделския производител, за част от стопанството му, при условие, че се намира в непосредствена близост до стопанството и че по-голямата част от цялата селскостопанска земя, използвана от този земеделски производител, се намира в държавата-членка, в която е основното му място на стопанска дейност.

Член 9

Контролна система по отношение на кръстосаното спазване

Държавите-членки установяват система, гарантираща ефективен контрол за спазване на кръстосаното спазване. Тази система, в съответствие с глава III от дял III от настоящия регламент, предвижда по-специално:

а)

когато компетентният контролен орган не е разплащателната агенция, предаването на необходимата информация относно земеделските производители, кандидатстващи за преки плащания от разплащателната агенция до специализираните контролни органи и/или, когато е приложимо, чрез координиращ орган, посочен в член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

б)

методите, които трябва да бъдат прилагани за избора на контролни проби;

в)

насоки относно характера и степента на проверките, които трябва да бъдат извършени;

г)

контролни доклади, съдържащи по-специално всички установени нередности и оценка на сериозността им, степен, постоянство и повторяемост;

д)

когато компетентният контролен орган не е разплащателната агенция, предаването на контролни доклади от специализираните контролни органи или до разплащателната агенция, или до координиращия орган, посочен в член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или до двата;

е)

прилагането на системата за намаления и изключвания от разплащателната агенция.

Държавите-членки могат, освен това, да предвидят процедура, съгласно която земеделският производител посочва на разплащателната агенция елементите, необходими за идентификация на изискванията и стандартите, приложими за него.

Член 10

Заплащане на помощ

1.   Без да се засяга срока, предвиден в член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или каквито и да било правила, предвиждащи авансови плащания в съответствие с параграф 3 от посочения член, преки плащания, попадащи в обхвата на настоящия регламент, не се извършват преди да бъдат финализирани проверките, извършвани от държавите-членки съгласно настоящия регламент, по отношение на критериите за допустимост.

2.   По отношение на проверки за кръстосано спазване, посочени в глава III от дял III от настоящия регламент, когато такива проверки не могат да бъдат завършени преди плащането, всички недължимо платени суми се възстановяват съгласно член 73 от настоящия регламент.

ДЯЛ II

МОЛБИ ЗА ПОМОЩИ

ГЛАВА I

ЕДИННА МОЛБА

Член 11

Дата на представяне на единната молба

1.   Земеделски производител, кандидатстващ за помощ съгласно някоя от схемите за помощи, свързани с площи, може да представя само една единна молба годишно.

Земеделски производител, който не кандидатства за помощ по някоя от схемите за помощ свързани с площи, но кандидатства за помощ по някоя друга схема за помощи, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1782/2003, представя единна молба-формуляр, ако има на разположение селскостопанска площ, определена в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 795/2004, в която изброява тези площи в съответствие с член 14 на настоящия регламент. Въпреки това, държавите-членки могат да освобождават земеделските производители от това задължение, когато въпросната информация е предадена на компетентните органи в рамките на други административни и контролни системи, гарантиращи съвместимостта с интегрираната система в съответствие с член 26 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

2.   Единната молба се представя до определена от държавите-членки дата, която не може да бъде по-късно от 15 май. Финландия и Швеция обаче могат да определят по-късна дата, но не по-късно от 15 юни.

В съответствие с процедурата, посочена в член 144, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, може да се разреши отлагане на датите, посочени в първа алинея от настоящия параграф в някои зони, където изключителните климатични условия правят нормалните дати неприложими.

Когато се определя тази дата, държавите-членки вземат предвид периода, необходим за набавяне на всички необходими данни за правилното административно и финансово управление на помощта и гарантират, че ефективните проверки могат да бъдат планирани , отчитайки, по-специално, определената дата в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

3.   Когато повече от една разплащателна агенция отговаря по отношение на един и същ земеделски производител за управлението на схемите за помощ, подлежащи на представяне на единна молба, въпросната държава-членка взема необходимите мерки, за да гарантира, че изискваната в настоящия член информация е предадена на всички участващи разплащателни агенции.

Член 12

Съдържание на единната молба

1.   Единната молба съдържа цялата информация, необходима за установяване на допустимостта за помощ, по-специално:

а)

самоличността на земеделския производител;

б)

съответната схема или схеми за помощ;

в)

определяне на правата за плащане в съответствие с идентификационната и регистрационна система, предвидена в член 7, за целите на схемата за единно плащане, разбита на права за земя под угар и други права;

г)

данни, позволяващи идентификация на всички селскостопански парцели в стопанството, площта им, изразена в хектари до втория десетичен знак, местонахождението им и, когато е необходимо, ползването им и дали селскостопанския парцел е напояван;

д)

декларация на земеделския производител, че е запознат с условията на въпросните схеми за помощ.

2.   За целите на идентификацията на правата за плащане, посочени в параграф 1, буква в), предварително отпечатаните формуляри, раздадени на земеделския производител в съответствие с член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 съдържат определянето на правата за плащане в съответствие с идентификационната и регистрационна система, предвидена в член 7, разбита на права за земя под угар и други права.

При представяне на молба-формуляр земеделският производител коригира предварително отпечатания формуляр, ако са настъпили някакви изменения, по-специално прехвърляне на права за плащане в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Земеделският производител декларира отделно площта с права за земя под угар и площта с други права. В съответствие с член 54, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 земеделският производител предявява правата за земя под угар преди всички други права. След това земеделският производител декларира площта за земя под угар, отговаряща на неговия брой права за земя под угар, при условие че има достатъчна допустима площ на разположение. В случай че допустимата му площ е по-малка от площта на правата за земя под угар, земеделският производител може да предяви броя на правата за земя под угар, отговарящи на площта на негово разположение.

3.   За целите на идентифицирането на селскостопанските парцели от стопанството, предвидени в параграф 1, буква г), предварително изготвените формуляри, изпратени на земеделския производител, в съответствие с член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, съдържа максимално допустима площ за референтен парцел за целите на схемата за единно плащане. Още повече, графичният материал, предоставен на земеделския производител в съответствие със същата тази разпоредба, указва границите на референтните парцели и техните уникални идентификации и земеделският производител указва местоположението на всеки селскостопански парцел. При представяне на молбата-формуляр земеделският производител по-нататък коригира предварително изготвените формуляри, ако са настъпили изменения.

Член 13

Специфични изисквания за единната молба

1.   В случай, когато молба за помощ за плащане на площ полски култури в съответствие с глава 10 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 съдържа декларация за култивиране на лен и коноп за влакно съгласно член 106 от посочения регламент, официалните етикети, използвани за пакетиране на семената съгласно Директива 2002/57/ЕО на Съвета (16) и по-специално член 12 от нея се представят или, в случая на лен отглеждан за влакно, всички други документи, признати за еквивалентни от въпросната държава-членка, включително сертифицирането, предвидено в член 19 от тази директива.

Когато сеитбата се извършва след крайния срок за представяне на единна молба, тези етикети или документи се представят най-късно до 30 юни.

Когато етикети за семена на коноп, отглеждан за влакно, също трябва да бъдат представени на други национални органи, държавите-членки може да предвидят тези етикети да бъдат върнати на земеделския производител, след като са били представени.

В случай на коноп, отглеждан за влакно, трябва да се представи цялата информация, изисквана за идентификация на парцелите, засети с коноп, за всяка разновидност засят коноп.

В този случай и в случай, че земеделският производител има намерение да произвежда коноп в съответствие с член 52 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, единната молба съдържа:

а)

копие от договора или ангажимент, посочен в членове 52 и 106 от цитирания регламент, освен ако държавата-членка е предвидила, че това копие може да бъде представено на по-късна дата, но не по-късно от 15 септември;

б)

в случая, посочен в член 52 от цитирания регламент, посочване на количеството използвани семена (кг на хектар);

в)

официалните етикети, използвани при пакетиране на семената в съответствие с Директива 2002/57/ЕО и по-специално член 12 от нея; въпреки това, когато сеитбата се извършва след крайния срок за представяне на единна молба, етикетите се представят най-късно до 30 юни; когато етикетите трябва да бъдат представени и пред други национални органи, държавите-членки могат да предвидят тези етикети да бъдат върнати на земеделския производител, след като са били представени в съответствие с тази точка.

2.   В случай на земя под угар, използвана в съответствие с член 55, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или член 107, параграф 3, първото тире от посочения регламент, единната молба съдържа необходимото доказателство, изисквано съгласно приложимите правила на сектора.

3.   В случай на молба за помощ за премия за специално качество на твърда пшеница, предвидено в глава I от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и за допълнително плащане за твърда пшеница и специална помощ, предвидени в член 105 от посочения регламент, общата молба съдържа доказателство съгласно правилата, определени от държавата-членка, че е било използвано минималното количество сертифицирани семена.

4.   В случай на молба за специално плащане за култури за ориз, предвидено в глава 3 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 единната молба съдържа спецификация за вида засят ориз и идентификация на съответните парцели.

5.   В случай на молба за плащане на площи за черупкови плодове, предвидена в глава 4 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, единната молба съдържа броя дървета, разположението им и типа им.

6.   В случай на молба за енергийни култури, предвидена в глава 5 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, единната молба трябва да съдържа копие от договора, който кандидатът е сключил с първия преработвател съгласно член 35 от Регламент (ЕО) № 2237/2003.

7.   В случай на молба за помощ за картофи за нишесте, предвидена в глава 6 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, единната молба трябва да съдържа копие от договора за култивиране; въпреки това, държавите-членки могат да предвидят копието да бъде представено на по-късна дата, но не по-късно от 30 юни.

8.   В случай на молба за помощ за семена, предвидена в глава 9 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, единната молба трябва да съдържа:

а)

копие от договора за отглеждане или декларация за отглеждане; въпреки това държавите-членки могат да предвидят това копие да бъде представено на по-късна дата, но не по-късно от 15 септември;

б)

посочване на видовете семена, засети на всеки парцел;

в)

посочване на количеството произведени сертифицирани семена, изразено в квинтали до първия десетичен знак; въпреки това държавите-членки могат да предвидят тази информация да може да бъде представена на по-късна дата, но не по-късно от 15 юни на годината след реколтата;

г)

копие от оправдателните документи доказващи, че посочените количества семена са били официално сертифицирани; въпреки това държавите-членки могат да предвидят тази информация да бъде представена на по-късна дата, но не по-късно от 31 май на годината, следваща прибирането на реколтата.

Член 14

Общи правила за единната молба и декларации относно отделни видове ползване на площта

1.   Ползването на площта, посочено в член 5, параграф 2 и член 51 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и тези, изброени в приложение V на посочения регламент, както и площи, използвани за производство на лен за влакно, когато не е необходимо да бъдат декларирани тези площи в съответствие с член 13 от настоящия регламент, се декларират в отделна графа в общия формуляр на молбата.

Ползването на площ, което не е за целите на схемите за помощ, предвидени в дялове III и IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, нито изброени в приложение V към този регламент се декларират в една или повече графи „друга употреба“.

Държавите-членки могат да предвидят първа и втора алинеи да не се прилагат, когато въпросната информация е на разположение на компетентните органи в рамките на други административни и контролни системи, гарантиращи съвместимостта с интегрираната система в съответствие с член 26 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

2.   За първата година на прилагане на схемата за единно плащане държавите-членки могат да дерогират разпоредбите на членове 12 и 13, ако правата за плащане не са още окончателно установени на крайната дата, определена за представяне на единната молба.

3.   Държавите-членки могат да вземат решение всички молби за помощи съгласно дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 да бъдат обхванати от единна молба. В този случай глави II и III от настоящия дял се прилагат според случая по отношение на отделните изисквания, установени с оглед молбите за помощ съгласно тези схеми.

4.   Всяка държава-членка определя минималния размер на селскостопанските парцели, за който може да бъде подадена молба. Минималният размер обаче не може да надвишава 0,3 ха.

Член 15

Изменения на единните молби

1.   След изтичане на срока за представяне на единна молба, индивидуални селскостопански парцели, ако има такива, заедно със съответните права за плащане, още недекларирани в единна молба за целите на някоя от схемите за помощи, свързани с площи, могат да бъдат добавени в единната молба, при условие, че са спазени изискванията на въпросните схеми за помощ.

Промени относно ползването или схемата за помощ по отношение на индивидуални земеделски парцели, вече декларирани в единната молба, могат да се направят при същите условия.

Когато измененията, посочени в първа и втора алинеи, са свързани с представянето на някакви оправдателни документи или договори, съответните изменения на тези документи или договори също трябва да бъдат разрешени.

2.   Без да се засягат датите, определени от Финландия и Швеция за представяне на единна молба в съответствие с член 11, параграф 2, първа алинея измененията в съответствие с параграф 1 от настоящия член се съобщават на компетентните органи в писмена форма най-късно до 31 май, за Финландия и Швеция до 15 юни, на текущата календарна година.

3.   Когато компетентните органи вече са информирали земеделския производител за нередностите от единната молба, или когато земеделският производител е уведомен за намерението им да извършат проверка на място и когато тази проверка установи нередности, изменения в съответствие с параграф 1 не се разрешават относно земеделските парцели, засегнати от нередностите.

ГЛАВА II

МОЛБИ ЗА ПОМОЩИ ЗА ЖИВИ ЖИВОТНИ

Член 16

Изисквания за молби за помощи за живи животни

1.   Молбата за помощи за живи животни трябва да съдържа цялата информация, необходима за установяване допустимостта на помощта и по-специално:

а)

самоличността на земеделския производител;

б)

препратка към единната молба, ако тя вече е била представена;

в)

броя животни от всеки вид, по отношение на които се кандидатства за помощ, и, за едър рогат добитък, идентификационният код на животните;

г)

когато е необходимо, ангажимент от страна на земеделския производител да задържи животните, посочени в буква в) в стопанството си през периода на задържане, и информация за мястото или местата, където ще бъдат държани животните, както и за въпросния период или периоди;

д)

когато е необходимо, индивидуалната граница или таван за засегнатите животни;

е)

когато е необходимо, индивидуалното референтно млечно количество, налично на земеделския производител на 31 март или, ако въпросната държава-членка вземе решение да използва дерогацията, предвидена в член 44а от Регламент (ЕО) № 2342/1999, на 1 април през текущата календарна година; когато това количество е неизвестно на датата, на която е представена молбата, то ще бъде съобщено на компетентните органи при първа възможност;

ж)

декларация на земеделския производител, че е запознат с изискванията на въпросната помощ.

Ако животното бъде преместено в друго стопанство през периода на задържане, земеделският производител информира предварително компетентните органи в писмена форма.

2.   Държавите-членки гарантират на всеки животновъд правото да получи от компетентните органи без ограничение, на разумни интервали и без излишно забавяне, информация за данните отнасящи се до него и животните му, съдържаща се в компютърната база данни за животни от рода на едрия рогат добитък. При представяне на молбата си за помощ, земеделският производител декларира, че тези данни са верни и пълни или поправя неверните данни или добавя липсващите данни.

3.   Държавите-членки могат да вземат решение, че не е необходимо някои от данните, посочени в параграф 1, да бъдат включени в молбата за помощ, когато те вече са били съобщени на компетентните органи.

Държавите-членки могат по-специално да въведат процедури, с които данните, съдържащи се в компютърната база данни за животни от рода едър рогат добитък да могат да бъдат използвани за целите на молбата за помощ, при условие че компютърната база данни предлага необходимото ниво на сигурност и осъществяване за правилното функциониране на въпросните схеми за помощи. Такива процедури могат да се състоят от система, според която даден земеделски производител може да кандидатства за помощ по отношение на всички животни , които на определена от държавата-членка дата изпълняват изискванията за помощ въз основа на данните, съдържащи се в компютърната база данни за животни от рода на едрия рогат добитък. В този случай държавите-членки вземат необходимите мерки да гарантират,че:

а)

в съответствие с разпоредбите, приложими за въпросната схема за помощи, началната и крайната дата на съответния период на задържане са ясно идентифицирани и известни на земеделския производител;

б)

земеделският производител е наясно, че всички животни, за които се констатира, че не са правилно идентифицирани или регистрирани в системата за идентификация и регистрация за животни от рода на едрия рогат добитък, се считат за животни с установени нередности, посочени в член 59.

По отношение на премията за крави с бозаещи телета съгласно член 125 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, нередности, установени по отношение на системата за идентификация и регистрация на животни от рода на едрия рогат добитък, се разпределят пропорционално между броя животни, необходими за получаване на премията и животните, необходими за доставка на мляко или млечни продукти съгласно член 125, параграф 2, буква б) от посочения регламент. Въпреки това, някои нередности първо се разпределят на броя животни, които не са необходими в рамките на индивидуалните лимити или тавани, посочени в член 125, параграф 2, буква б) и член 126.

4.   Държавите-членки могат да предвидят някои от данните, посочени в параграф 1, да могат или да трябва да бъдат изпратени посредством орган или органи, одобрени от тях. Въпреки това, земеделският производител остава отговорен за предадените данни.

ГЛАВА III

МОЛБИ ЗА ПОМОЩИ ЗА ПРЕМИЯ ЗА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ

Член 17

Изисквания към молбите за помощи за премия за млечни продукти и допълнителни плащания

Всеки млекопроизводител, кандидатстващ за премия за млечни продукти и допълнителни плащания, посочени в глава 7 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 представя молба за помощ, съдържаща цялата информация, необходима за установяване на допустимостта за помощи и по-специално:

а)

самоличността на земеделския производител;

б)

декларация на земеделския производител, че е запознат с изискванията на въпросната помощ.

Молбата за помощ се представя до определена от държавите-членки дата, но не по-късно от 15 май и, за Финландия и Швеция, 15 юни.

ГЛАВА IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Опростяване на процедурите

1.   Без да се засягат специалните разпоредби на настоящия регламент и на Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки могат да разрешат или да изискват всички съобщения съгласно настоящия регламент, както от земеделския производител към властите, така и обратно, да бъдат предавани по електронен път. В този случай се вземат подходящи мерки за гарантиране по-специално, че:

а)

земеделският производител е недвусмислено идентифициран;

б)

земеделският производител отговаря на всички изисквания на въпросната схема за помощи;

в)

предадените данни са надеждни с оглед правилното функциониране на въпросната схема за помощи; когато се използват данни, съдържащи се в компютърната база данни за животни от рода на едрия рогат добитък, тази база данни трябва да предлага ниво на сигурност и прилагане, необходимо за правилното функциониране на въпросните схеми за помощи;

г)

когато придружаващите документи не могат да бъдат предадени по електронен път, тези документи се получават от компетентните органи в същите срокове, както и при предаване по неелектронен път;

д)

няма дискриминация между земеделски производители, използващи неелектронни средства на представяне и тези, избиращи електронно предаване.

2.   С оглед представянето на молби за помощи, държавите-членки могат, при условията посочени в параграф 1, букви а) до д), да предвидят опростени процедури, когато данните са вече на разположение на властите, по-специално, когато положението не се е променило след последното представяне на молба за помощ съгласно въпросната схема за помощ.

Член 19

Коригиране на явни грешки

Без да се засягат членове 11 до 18, молбата за помощи може да бъде коригирана по всяко време след представянето ѝ в случаи на явни грешки, признати от компетентните органи.

Член 20

Дерогация от крайната дата за представяне на молби за помощи, оправдателни документи, договори и декларации

Чрез дерогация от член 5, параграф 1 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета (17), когато крайната дата за представяне на дадена молба за помощи или оправдателни документи, договори или декларации съгласно настоящия дял, е официален празник, събота или неделя, смята се, че тя се пада на първия следващ работен ден.

Член 21

Късно представяне

1.   Освен при непреодолима сила и извънредни обстоятелства, посочени в член 72, представянето на молба за помощи съгласно настоящия регламент след съответния срок води до 1 % намаление за всеки работен ден в размера, до който земеделският производител би имал право, ако молбата е била представена в срок.

Без да се засягат специалните мерки, които държавите-членки вземат по отношение на необходимостта от представяне на каквито и да било оправдателни документи своевременно, за да се позволи да се планират и извършат ефективни проверки, първа алинея се прилага също относно документи, договори или декларации, които се представят на компетентните органи в съответствие с членове 12 и 13, когато тези документи, договори или декларации са съществени за допустимостта за въпросната помощ. В този случай намалението се прилага върху сумата, платима за въпросната помощ.

Ако закъснението възлиза на повече от 25 календарни дни, молбата се счита за недопустима.

2.   Представянето на изменение на единната молба след крайната дата, посочена в член 15 параграф 2, води до 1 % намаление за всеки работен ден на сумите, свързани с действителното ползване на въпросните земеделски парцели.

Изменения на единната молба са приемливи само преди крайната дата за късно представяне на единната молба, посочена в параграф 1, трета алинея. Когато тази дата обаче е по-ранна или съвпада с крайната дата, посочена в член 15, параграф 2, изменения на единната молба се считат за недопустими след датата, предвидена в член 14, параграф 2.

3.   По отношение на фуражни площи, когато единната молба е представена късно, произтичащото намаление се добавя към всяко друго намаление, приложимо за късно представяне на молби за помощи, посочени в членове 131 и 132 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Член 22

Оттегляне на молби за помощи

1.   Молбата за помощи може да бъде изцяло или частично оттеглена по всяко време в писмена форма.

В случай, че една държава-членка използва възможностите, предвидени във втора алинея на член 16, параграф 3, тази държава-членка може да предвиди съобщенията до компютърната база данни за животни от рода на едрия рогат добитък за животно, напуснало стопанството, да могат да заместят оттегляне на молбата в писмена форма.

Въпреки това, когато компетентните органи вече са информирали земеделския производител за нередности от молбата за помощи или когато компетентните органи са уведомили земеделския производител за намерението си да извършат проверка на място и когато проверката на място установи нередности, оттегляне не се разрешава по отношение на частите на молбата за помощи, засегнати от нередностите.

2.   Оттегляне в съответствие с параграф 1 връща кандидата в положението, в което е бил преди представянето на молбата за помощи или част от въпросната молба за помощи.

ДЯЛ III

ПРОВЕРКИ

ГЛАВА I

ОБЩИ ПРАВИЛА

Член 23

Общи принципи

1.   Административни проверки и проверки на място, предвидени в настоящия регламент, се извършват по такъв начин, че да гарантират ефективна проверка на спазване условията, при които се отпуска помощ и на изискванията и стандартите, отнасящи се до кръстосано спазване.

2.   Съответните молби за помощ се отхвърлят, ако земеделският производител или негов представител попречи на извършване на проверка на място.

ГЛАВА II

ПРОВЕРКИ ОТНОСНО КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ

Раздел I

Административни проверки

Член 24

Кръстосани проверки

1.   Административните проверки, посочени в член 23 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, позволяват установяването на нередности, по-специално автоматично откриване чрез компютърни средства, включително кръстосани проверки:

а)

на декларирани права за плащане или на декларирани парцели, респективно, за да се избегне недължимото многократно отпускане на една и съща помощ по отношение на една и съща календарна или пазарна година и да предотврати всяко недължимо кумулиране на помощ, отпусната съгласно схеми за помощи, свързани с площи, изброени в приложения I и V към Регламент (ЕО) № 1782/2003;

б)

на правата за плащане, за да се провери наличието им и допустимостта за помощ;

в)

между земеделските парцели, декларирани в единната молба, и референтните парцели, съдържащи се в идентификационната система за земеделски парцели, за да се провери допустимостта за помощ на площите като такива;

г)

между правата за плащане и определената площ, за да се провери дали правата отговарят на равен брой допустими хектари, определени в член 44, параграф 2 и член 54, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

д)

посредством компютърната база данни за животни от рода на едрия рогат добитък да се провери допустимостта за помощ и да се избегне недължимо многократно отпускане на една и съща помощ по отношение на една и съща календарна година;

е)

когато оправдателните документи, договори или декларации за отглеждане, трябва да бъдат представени и когато е необходимо между земеделските парцели, обявени в единната молба и оправдателните документи, договори и декларации за отглеждане, за да се провери допустимостта за помощ на площта;

ж)

между селскостопанските парцели, обявени в единната молба и терени, подлежащи на официална проверка, установени, че отговарят на изискванията на директивите, посочени в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1674/72 на Съвета от 2 август 1972 г., определящ общи правила за отпускане и финансиране на помощи за семена (18) .

2.   Посочването на нередности, произтичащи от кръстосаните проверки, бива последвано от други подходящи административни процедури и, когато е необходимо, от проверки на място.

Раздел II

Проверки на място

Подраздел I

Общи разпоредби

Член 25

Общи принципи

1.   Проверките на място не се обявяват предварително. При условие, че не е застрашена целта на контрола, обаче, може да бъде пратено известие, стриктно ограничено до минималния необходим срок. Такова уведомление не може да превишава 48 часа, освен в надлежно обосновани случаи.

2.   Когато е необходимо, проверките на място, предвидени в настоящия регламент, и всякакви други проверки, предвидени в правилата на Общността, се извършват едновременно.

Член 26

Брой контроли

1.   Общият брой проверки на място, извършвани всяка година, обхваща поне 5 % от всички земеделски производители, подали единна молба.

Съгласно трета алинея, държавите-членки съставят допълнителни контролни извадки поне в следните случаи:

а)

5 % от всички земеделски производители, кандидатстващи за помощ за картофи за нишесте, определени в глава 6 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

б)

5 % от видовете семена, за които се иска помощ в съответствие с член 99 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

в)

50 % от всички земеделски производители, кандидатстващи за помощ за черупкови плодове, определени в глава 4 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 в случай, че държавата-членка използва възможността да не въведе в съответствие с член 6, параграф 3 от настоящия регламент допълнително ниво от информация на ГИС.

По отношение на всички други държави-членки относно 2005 г., 5 % от всички земеделски производители, кандидатстващи за помощ за черупкови плодове, определени в глава 4 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, освен ако допълнителното ниво информация на ГИС вече е било въведено.

Когато контролната извадка, съставена съгласно първа алинея, вече съдържа кандидати за помощи, посочени в букви от а) до в) на втора алинея, тези кандидати могат да се вземат предвид при изчисляването на броя контроли, определени в него.

2.   Общият брой проверки на място, извършвани всяка година, обхващат поне:

а)

минималния контролен брой от 30 % или 20 % от обявените площи за производство на коноп, посочени в член 52 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Когато дадена държава-членка вече е въвела система за предварително одобрение на такова култивиране и вече е уведомила Комисията за подробните си правила и условия, свързани с тази система преди влизането в сила на настоящия регламент, за всяко изменение на тези подробни правила или условия Комисията бива уведомена незабавно.

б)

5 % от всички земеделски производители, кандидатстващи за помощ съгласно схемите за помощ за едър рогат добитък. Когато обаче компютърната база данни за едър рогат добитък не дава необходимата степен на сигурност и осъществяване за правилното управление на засегнатите схеми за помощи, процентът се увеличава до 10 %. Тези проверки на място обхващат също поне 5 % от всички животни за всяка схема за помощ, за която се кандидатства за помощ;

в)

10 % от всички земеделски производители, кандидатстващи за помощ съгласно схемата за помощи за овце/кози, независимо дали молбите за помощ са представени като част от единната молба или отделно;

г)

2 % от млекопроизводителите, кандидатстващи за премията за млечни продукти и/или допълнителни плащания.

3.   Ако проверките на място констатират съществени нередности в контекста на дадена схема за помощ или в регион или част от регион, компетентните органи съответно увеличават броя на проверките на място през текущата година и увеличават съответно броя на земеделските производители, които да бъдат проверявани на място през следващата година.

4.   Когато е определено, че отделни елементи от проверка на място може да бъдат осъществени въз основа на извадка, тази извадка гарантира надеждна и представителна степен на контрол. Държавите-членки определят критерии за избор на извадката. Ако проверките на извадката установят нередности, обхватът и мащабът на извадката съответно се разширяват.

Член 27

Избор на контролна извадка

1.   Земеделски производители, подлежащи на проверки на място, се избират от компетентните органи въз основа на анализ на риска и елемент на представителност на представените молби за помощ. Всяка година се извършва проверка на ефективността на параметрите на анализа на риска, използвани през предходните години.

За да се осигури елемента на представителност, държавите-членки избират произволно между 20 % до 25 % от минималния брой земеделски производители, подлежащи на проверки на място, предвидени в член 26, параграфи 1 и 2.

2.   Анализът на риска взема под внимание:

а)

сумата на въпросната помощ;

б)

броя земеделски парцели и площта или броя животни, за които е поискана помощ;

в)

промени през предходната година;

г)

констатации на проверките през миналите години;

д)

случаи на несъответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000 и Регламент (ЕО) № 21/2004;

е)

тези земеделски производители, които са малко над или под съответния таван или лимит за отпускане на помощи;

ж)

замени на животни съгласно член 58 от настоящия регламент;

з)

спазване на член 49, параграф 2 от Регламент(ЕО) № 1782/2003;

и)

количеството картофи, предназначени за производството на картофено нишесте с оглед декларираната в договора за култивиране площ, посочен в член 13, параграф 7;

й)

при молба за помощи за семена, определена в глава 9 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, количеството сертифицирани семена по отношение на декларираната помощ;

к)

други фактори, определени от държавите-членки.

3.   Компетентните органи пазят доклади за причините за избор на всеки земеделски производител за проверка на място. Инспекторът, извършващ проверката на място, съответно бива информиран преди започването на проверката на място.

Член 28

Контролен доклад

1.   Всяка проверка на място съгласно настоящия раздел подлежи на контролен доклад, за да има възможност да се прегледат детайлите на извършената проверка. Докладът посочва по-специално:

а)

проверяваните молби и схеми за помощ;

б)

присъстващите лица;

в)

проверените земеделски парцели, измерените земеделски парцели, резултатите от измерванията за измерен земеделски парцел и използваните измервателни методи;

г)

броя и вида установени животни и, при необходимост, номерата на ушните марки, вписване в регистъра и в компютърната база данни за едър рогат добитък и всички проверени оправдателни документи, резултатите от проверките и, когато е необходимо, специални забележки относно отделни животни и/или идентификационния им код;

д)

дали е уведомен земеделският производител за посещението и ако е така, срокът на предварително уведомление;

е)

посочване на специални контролни мерки, които да бъдат извършени в контекста на индивидуални схеми за помощ;

ж)

посочване на всякакви следващи предприети контролни мерки.

2.   На земеделския производител се дава възможност да подпише доклада, за да удостовери присъствието си на проверката и да добави забележки. Когато бъдат открити нередности, земеделският производител получава копие от контролния доклад.

Когато проверката на място се извършва дистанционно в съответствие с член 32, държавите-членки могат да вземат решение да не дадат на земеделския производител или негов представител възможността да подпише контролния доклад, ако не са констатирани нередности по време на дистанционната проверка. Ако вследствие такива проверки бъдат открити нередности, възможността за подписване на доклада се предоставя преди компетентните органи да направят заключенията си от констатациите по отношение на всички произтичащи намаления или изключвания.

Подраздел II

Проверки на място на единните молби относно схемите за помощ по площи

Член 29

Елементи на проверките на място

Проверките на място обхващат всички земеделски парцели, за които се изисква помощ съгласно схемите за помощ, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1782/2003, освен тези, свързани с молби за помощи за семена в съответствие с член 99 от цитирания регламент. Въпреки това, действителната инспекция на полето като част от проверка на място може да бъде ограничена до извадка на поне половината земеделски парцели, за които са подадени молби.

Член 30

Определяне на площи

1.   Площта на земеделските парцели се определя с всички необходими средства, определени от компетентните органи, гарантиращи измерване с точност, равняваща се поне на изискваната за официални измервания съгласно националните правила. Може да бъде определен толеранс на измерване от компетентните органи, който да не надвишава или 5 % от площта на земеделския парцел, или резерв от 1,5 м, прилаган към периметъра на земеделския парцел. Въпреки това, максималният толеранс по отношение на всеки земеделски парцел не може да бъде по-голям в абсолютни цифри от 1,0 ха.

2.   Общата площ на един земеделски парцел може да се вземе предвид при условие, че се използва изцяло в съответствие с обичайните стандарти на въпросната държава-членка или регион. В други случаи се взема предвид действително използваната площ.

По отношение на регионите, където някои особености, по-специално плетове, ровове и стени, са традиционно част от добрите земеделски практики за култивиране или използване, държавите-членки могат да вземат решение съответната площ да се разглежда като част от изцяло използваната площ при условие че не надвишава общата ширина, определена от държавите-членки. Тази ширина трябва да отговаря на традиционната ширина в засегнатия регион и да не надвишава 2 м.

След като са информирали предварително Комисията, държавите-членки могат да разрешат по-голяма ширина от 2 м, ако въпросните площи за полски култури се вземат предвид за определяне на добивите на засегнатите региони.

3.   Като последица от параграф 2, при парцели, обявени за целите на схемата за единно плащане, всички детайли, посочени в актовете, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1782/2003 или които могат да съставляват част от доброто селскостопанско и екологично състояние, посочено в член 5 и приложение IV от цитирания регламент, представляват част от общата площ на един земеделски парцел.

4.   Допустимостта на земеделските парцели се проверява с всички подходящи средства. Когато е необходимо, за тази цел се изискват допълнителни доказателства.

Член 31

Елементи на проверките на място относно молби за помощи за семена

Проверки на място относно молби за помощи за семена в съответствие с член 99 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 обхващат по-специално:

а)

проверки на ниво земеделски производител, кандидатстващ за помощта:

i)

на всички парцели, за да се проверят видовете или многообразието на групата семена, засети на всеки деклариран парцел;

ii)

на документите, за да се провери поне първата дестинация на семената, за които се иска помощ;

iii)

всички проверки, сметнати за необходими от държавите-членки, за да се гарантира, че не е платена помощ за несертифицирани семена или семена от трети страни;

б)

ако първата дестинация на семената е за земеделския производител, отглеждащ семена, или институция за семена, допълнителни проверки на сградите им, за да се гарантира, че:

i)

семената действително са купени и платени от отглеждащия семена, или институцията за семена в съответствие с договора за култивиране;

ii)

плащането на семената е отразено в счетоводството на отглеждащия семена, или учреждението по семена;

iii)

семената са действително търгувани за сеитба. Търгувани означава държани в наличност или на склад, изложени за продажба, предложени за продажба, продажба или доставка на друго лице. За тази цел се извършват физически и документални проверки на запасите и финансовите сметки на отглеждащия семена или институцията за семена;

в)

когато е необходимо, проверки на ниво крайни потребители.

Член 32

Дистанционно проучване

1.   Държавите-членки могат да използват дистанционно проучване по отношение на извадките, посочени в член 26, параграф 1 вместо прилагане на традиционните методи на проверки на място при условията, определени в настоящия член. Членове 23, 25, 26, 27 и 28, първото изречение от член 29 и член 30 се прилагат, когато е необходимо.

2.   Зоните за проверка посредством дистанционно проучване се избират въз основа на анализ на риска или произволно.

В случай на избор въз основа на анализ на риска държавите-членки вземат предвид необходимите рискови фактори ,и по-специално:

а)

финансовата значимост по смисъла на помощ на Общността;

б)

състава на молбите за помощ;

в)

структурата на системите на земеделските парцели и сложността на земеделския ландшафт;

г)

липсата на покритие през предходни години;

д)

техническите ограничения на ефективното използване на дистанционното проучване по отношение на дефинирането на зоната;

е)

констатациите на направените през предишни години проверки.

3.   Проверките на място чрез дистанционни проучвания обхващат или:

а)

всички молби за помощ, имащи поне 80 % от площта, за която се иска помощ съгласно схемите, определени в дялове III и IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 в рамките на съответната зона,

или

б)

молби за помощ, които трябва да бъдат избрани от компетентните органи въз основа на член 27, параграф 2 от настоящия регламент.

Избраните произволно молби в съответствие с втора алинея на член 27, параграф 1 могат да бъдат проверени чрез дистанционно проучване.

4.   След като земеделският производител е избран за проверка на място в съответствие с параграф 3, поне 80 % от площта, за която той иска помощ съгласно схемите за помощи, определени в дялове III и IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, подлежи на проверка на място чрез дистанционно проучване.

5.   Когато една държава-членка използва възможността да извърши проверки на място чрез дистанционно проучване:

а)

тя извършва фотоинтерпретация на сателитни снимки или заснемане от въздух на всички земеделски парцели по молбите, които трябва да бъдат проверени в съответствие с параграф 4 с оглед установяване на почвеното покритие и измерване на площта;

б)

извършва физически проверки на полето на всички земеделски парцели, за които фотоинтерпретацията не дава възможност да се провери точността на декларацията, удовлетворяващи компетентните органи.

6.   Допълнителните проверки, посочени в член 26, параграф 3 се извършват посредством традиционните проверки на място, ако не е възможно вече да се извършат чрез дистанционно проучване в рамките на текущата година.

Член 33

Проверка на съдържанието на тетрахидроканабинол при отглеждането на коноп

1.   Системата, която държавите-членки използват в съответствие с член 52, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, за да се определи съдържанието на тетрахидроканабинол (по-долу наричан „ТХК“) на отглежданата култура се определя в приложение I към настоящия регламент.

2.   Държавите-членки изпращат на Комисията, най-късно до 15 ноември на въпросната пазарна година, доклад за констатираното съдържание на ТХК. Докладът включва за всеки сорт:

а)

за процедура А, предвидена в приложение I, посочване на точката, в която е взета пробата;

б)

броя извършени тестове;

в)

резултатите в съответствие със съдържанието на ТХК, посочени отделно за всеки 0,1 %;

г)

мерките, взети на национално ниво.

3.   Когато проверките показват на национално ниво, за значителен брой проби от даден сорт, съдържание на ТХК, превишаващо съдържанието, установено в член 52, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, може да бъде взето решение, без да се засягат всички други мерки, които Комисията може да вземе и в съответствие с процедурите, посочени в член 144, параграф 2 от цитирания регламент, да използва процедура Б, предвидена в приложение I към настоящия регламент за въпросния сорт в течение на следващата календарна година.

4.   Сортовете коноп, отглеждан за влакно, допустими за преки плащания, са изброени в приложение II . Искания от една държава-членка да включи сорт коноп в това приложение трябва да бъдат придружени с доклад, показващ констатациите на извършените анализи в съответствие с процедура Б, предвидена в приложение I и описание на въпросния сорт.

Подраздел III

Проверки на място на молби за помощи за живи животни

Член 34

График на проверките на място

1.   За схеми за помощи, различни от тези, предвидени в член 123, параграф 6 и член 130 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, поне 60 % от минималния брой проверки на място, предвидени в последното изречение на член 26, параграф 2, буква б) от настоящия регламент, се извършват през целия период на задържане на въпросната схема за помощ. Останалият процент проверки на място се извършват през периода на задържане на поне една от тези схеми за помощ.

Въпреки това, когато една държава-членка използва възможностите, предвидени в член 68 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, минималният брой проверки на място, предвидени в член 26, параграф 2, буква б), последното изречение се провеждат изцяло през периода на задържане на въпросната схема за помощи.

2.   Поне 50 % от минималния брой проверки на място, предвидени в член 26, параграф 2, буква в), се провеждат през периода на задържане. Въпреки това, минималният брой на проверките на място се извършва изцяло през периода на задържане в държавите-членки, когато системата, установена с Регламент (ЕО) № 21/2004 по отношение на овце и кози, по-специално относно идентификацията на животните и правилното водене н регистри, не е напълно въведена и прилагана.

Член 35

Елементи на проверките на място

1.   Проверките на място обхващат всички живи животни, за които са подадени молби за помощ съгласно схеми за помощ за проверка, а при схеми за помощ на едър рогат добитък, също и за животни от рода на едрия рогат добитък, за които не е искана помощ.

2.   Проверките на място включват по-специално:

а)

проверка дали броят животни, налични в стопанството, за които е подадена молба за помощ, и броят животни от рода на едрия рогат добитък, за които не е искана помощ, отговарят на броя животни, вписани в регистрите и, за животни от рода на едрия рогат добитък, на броя животни, обявени в компютърната база данни за едър рогат добитък;

б)

по отношение на схемите за помощи за едър рогат добитък проверки

на коректността на вписванията в регистъра и информациите за компютърната база данни за едър рогат добитък въз основа на извадка оправдателни документи като фактури за покупка и продажба, сертификати за клане, ветеринарни сертификати и, ако е необходимо, паспорти на животните, по отношение на животни, за които са подадени молби за помощи през 12-те месеца преди проверката на място,

дали информацията, съдържаща се в компютърната база данни за животни от рода на едрия рогат добитък отговаря на информацията, дадена в регистъра въз основа на извадка по отношение на животни, за които са подадени молби за помощи през 12-те месеца преди проверката на място,

дали всички животни, налични в стопанството и все още държани съгласно задължението за задържане, са допустими за исканата помощ,

дали всички животни от рода на едрия рогат добитък, налични в стопанството, са идентифицирани с ушни марки и снабдени, ако е приложимо, с животински паспорти и дали са вписани в регистъра и са надлежно обявени на компютърната база данни за животни от рода на едрия рогат добитък.

Проверките, посочени в четвъртото тире, се извършват поотделно за всяко отделно мъжко говедо, все още държано съгласно задължението за задържане, за което е подадена молба за помощи за специалната премия за говеждо месо с изключение на молбите, подадени съгласно член 123, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1782/2003. Във всички други случаи проверката на правилното вписване в паспортите на животните, регистъра и информациите за базата данни могат да бъдат извършени въз основа на извадка;

в)

по отношение на схемата за помощи за овце/кози (дребен рогат добитък):

i)

проверка въз основа на регистъра дали всички животни, за които са подадени молби за помощи през 12-те месеца преди проверката на място, са държани в стопанството през периода на задържане,

ii)

проверка на верността на вписванията в регистъра въз основа на извадка от оправдателните документи, като фактури за покупко-продажба и ветеринарни сертификати.

Член 36

Контролни мерки относно проверки на място в кланиците

1.   Относно специалната премия за говеждо месо, предвидена в член 123, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и премията за клане, предвидена в член 130 от посочения регламент и в случаите, когато една държава-членка използва възможностите, заложени в член 68 от цитирания регламент, в кланиците се извършват проверки на място. В този случай държавите-членки извършват проверки на място:

а)

или на поне 30 % от всички кланици, избрани въз основа на анализ на риска, в който случай контролите обхващат извадка от 5 % от общия брой животни от рода на едрия рогат добитък, които са заклани във въпросната кланица през 12 месечния период преди проверката на място, или

б)

на поне 20 % от кланиците, одобрени предварително в съответствие със специалните критерии за надеждност, които държавите-членки определят и които са избрани въз основа на анализ на риска, в който случай контролите обхващат извадка от 2 % от общия брой животни от рода на едрия рогат добитък, заклани във въпросната кланица през 12-месечния период преди проверката на място.

Проверките на място в кланиците включват подробно последващо разглеждане на документи, сравнение с вписванията в компютърната база данни за животни от рода на едрия рогат добитък и проверки на обобщенията, свързани със сертификатите за клане или информация вместо тях, изпратени на други държави-членки в съответствие с член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2342/1999.

2.   Проверки на място в кланиците включват физически проверки на кланичните процедури, извършвани в деня на проверката на място въз основа на извадка. Ако е необходимо, се проверява дали кланичните трупове, представени за теглене, отговарят на изискванията за предоставяне на помощ.

Член 37

Контролни мерки относно премията, отпускана след износ

1.   Относно премията за клане, отпускана за животни от рода на едрия рогат добитък, изнасяни за трети страни в съответствие с член 130 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и когато държавите-членки използват възможността, предвидена в член 68 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, всички товарни операции подлежат на проверки на място, извършвани както следва:

а)

по време на товаренето се проверява дали всички животни от рода едър рогат добитък са идентифицирани с ушни марки.След това поне 10 % от така проверените говеда се проверяват поотделно с оглед проверка на идентификацията им;

б)

по време на напускане територията на Общността:

когато е поставена официална митническа пломба на транспортното средство, се проверява дали пломбата е повредена. Ако пломбата е изправна, проверка се прави само на извадка, ако има съмнения за редовността на товара,

когато на транспортното средство не е поставена официална митническа пломба или когато митническата пломба е повредена, поне 50 % от животните от рода едър рогат добитък, проверени индивидуално при товаренето, се проверяват отново.

2.   Ветеринарните паспорти се предават на компетентните органи в съответствие с член 6, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1760/2000.

3.   Разплащателната агенция преглежда стриктно молбите за помощ въз основа на документациите за плащане и друга налична информация, като обръща специално внимание на документите, свързани с износа и коментарите на компетентните контролни органи и проверява дали ветеринарните паспорти са били предадени в съответствие с параграф 2.

Член 38

Специални разпоредби относно допълнителни плащания

Относно допълнителните плащания, предвидени в член 133 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки прилагат, когато е необходимо, разпоредбите на настоящия дял. Ако това не се налага поради структурата на схемата за допълнителни плащания, държавите-членки предвиждат проверки, гарантиращи контролно ниво, равняващо се на нивото, установено в настоящия регламент.

Член 39

Специални разпоредби относно контролния доклад

1.   Когато държавите-членки извършват проверки на място съгласно настоящия регламент заедно с инспекции съгласно Регламент (ЕО) № 1082/2003, контролният доклад, предвиден в член 28 от настоящия регламент, се допълва с докладите в съответствие с член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1082/2003.

2.   С оглед проверките в кланиците, предвидени в член 36, параграф 1, контролният доклад, предвиден в член 28 може да се състои от посочване в сметките на кланицата кои животни са били обект на проверки.

С оглед проверките, предвидени в член 36, параграф 2, докладът включва между другото идентификационните номера, кланично тегло и датите на клане по отношение на всички животни, заклани и проверени в деня на проверката на място.

3.   С оглед на проверките, предвидени в член 37, контролният доклад може да се състои само от указване на така проверените животни.

4.   Когато проверки на място, извършени съгласно настоящия регламент, установят случаи на неспазване разпоредбите на дял I от Регламент (ЕО) № 1760/2000, копия от контролния доклад, предвиден в член 28 от настоящия регламент, се изпращат незабавно на органите, отговорни за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1082/2003.

Подраздел IV

Проверки на място относно молби за помощи за премия за млечни продукти и допълнителни плащания

Член 40

Проверки на място относно молби за помощи за премия за млечни продукти и допълнителни плащания

Проверките на място обхващат изискванията за допустимост, по-специално въз основа на счетоводството на земеделските производители или други регистри.

ГЛАВА III

КОНТРОЛИ, СВЪРЗАНИ С КРЪСТОСАНО СПАЗВАНЕ

Раздел I

Общи разпоредби

Член 41

Общи принципи и дефиниции

За целите на настоящата глава се прилагат следните общи принципи и дефиниции:

а)

„повтарящо се“ неспазване означава неспазване на едно и също изискване, стандарт или задължение, посочено в член 4, установено повече от веднъж в рамките на последователен период от три години, при условие че земеделският производител е бил уведомен за предишното неспазване и според случая, е имал възможността да вземе необходимите мерки да елиминира това предишно неспазване;

б)

„степента“ на неспазване се определя като се вземе предвид по-специално дали неспазването има сериозно влияние или дали е ограничено до самото стопанство;

в)

„сериозността“ на неспазването зависи по-специално от значението на последствията на неспазването, като се вземат предвид целите на въпросното изискване или стандарт;

г)

дали едно неспазване е „постоянно“ зависи по-специално от продължителността на времето, през което продължава ефектът или потенциалът за прекратяване на тези ефекти с разумни средства.

Член 42

Компетентни контролни органи

1.   Специализираните контролни органи носят отговорността да извършват проверки по спазването на въпросните изисквания и стандарти.

Разплащателните агенции носят отговорността за определяне на намаленията или изключване в отделни случаи в съответствие с глава II от дял IV от настоящия регламент.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, държавите-членки могат да вземат решение проверките във връзка с всички или някои изисквания, стандарти, актове или области на кръстосано спазване да бъдат извършвани от разплащателната агенция при условие, че държавата-членка гарантира, че ефективността на проверките се равнява поне на тази постигната в случая, когато проверките се извършват от специализирания контролен орган.

Раздел II

Административни проверки

Член 43

Административни проверки

В зависимост от съответните изисквания, стандарти, актове или области на кръстосано спазване, държавите-членки могат да вземат решение да извършат административни проверки, по-специално такива, вече предвидени съгласно контролните системи, приложими към съответното изискване, стандарт, акт или област на кръстосано спазване.

Раздел III

Проверки на място

Член 44

Минимален брой контроли

1.   Компетентните контролни органи с оглед изискванията или стандартите, за които са отговорни, извършват проверки на поне 1 % от всички земеделски производители, подаващи молби за помощ съгласно схеми за подпомагане, установени в дялове III и IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и за които въпросният компетентен контролен орган е отговорен.

Когато прилаганото към акта и стандартите законодателство вече определя минимален брой проверки, този брой се прилага до такава степен вместо минималния брой отбелязан в първа алинея.

2.   Ако проверките на място установят значителна степен на несъответствие с дадена област на кръстосано спазване, броят на проверки на място, които трябва да бъдат извършвани в следващия контролен период, се увеличава.

Член 45

Избор на контролна проба

1.   Без да се засягат проверките, извършвани като следствие от случаи неспазване, доведени до вниманието на компетентните органи по някакъв друг начин, изборът на стопанство за проверка в съответствие с член 44 се базира, когато е необходимо, на анализ на риска съгласно приложимото законодателство или на анализ на риска, подходящ за изискванията или стандартите. Този анализ на риска може да се базира на равнището на отделното стопанство или на нивото на категории стопанство или географски зони или в случая на параграф 3, втора алинея, буква б) от настоящия член, на ниво предприятия.

2.   Компетентните контролни органи с оглед на изискванията или стандартите, за които са отговорни, избират земеделските производители,които да бъдат проверени в съответствие с член 44 чрез избор на извадка от извадката земеделски производители, които вече са избрани вследствие членове 26 и 27 и за които се прилагат съответните изисквания или стандарти.

3.   Чрез дерогация от параграф 2, компетентният контролен орган може с оглед изискванията или стандартите, за които е отговорен, да избере контролна извадка от 1 % от всички земеделски производители, подали молби за помощи съгласно схемите за помощи, установени в дялове III и IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и задължени да спазват поне едно от изискванията или стандартите.

В този случай:

а)

когато компетентният контролен орган заключи, въз основа на анализ на риска, приложен на ниво стопанство, че при производителите, небенефициенти на преки помощи, същестува по-висок риск отколкото при земеделските производители, кандидатстващи за помощ, той може да замени земеделски производители, кандидатстващи за помощ с производители-небенефициенти. В този случай общият брой проверени земеделски производители трябва все пак да достигне контролния брой, предвиден в първа алинея. Причините за такива замени се обосновават и документират по подходящ начин;

б)

ако е по-ефективно, компетентният контролен орган може да извърши анализ на риска на ниво предприятия, по-специално кланици, търговци или доставчици отколкото на ниво стопанство. В този случай така проверените земеделски производители могат да бъдат включени при изчисляването на контролния брой, предвиден в член 44.

4.   Компетентният контролен орган може да реши да предприеме комбинация от процедурите, определени в параграфи 2 и 3 в случай, че такава комбинация увеличава ефективността на контролната система.

Член 46

Установяване спазването на изискванията и стандартите

1.   Когато е необходимо, спазването на изискването и стандартите се установява чрез използването на средства, определени в приложимото към въпросното изискване или стандарт законодателство.

2.   В други случаи и когато е необходимо, установяването се извършва чрез използването на всички необходими средства, определени от компетентния контролен орган, гарантиращи точност, равняваща се поне на тази, изисквана за официалните констатации съгласно националните правила.

3.   Когато е необходимо, проверките на място могат да се провеждат чрез прилагане на техники за дистанционно проучване.

Член 47

Елементи на проверките на място

1.   Извършвайки проверките на извадката, предвидена в член 44, компетентният контролен орган гарантира, че всички така избрани земеделски производители са проверени с оглед спазването от тяхна страна на изискванията и стандартите, за които той е отговорен.

2.   Проверките, посочени в параграф 1, се извършват по принцип като част от едно контролно посещение и се състоят от проверка на изискванията и стандартите, спазването на които може да се провери по време на това посещение, целящо да открие всяко възможно несъответствие на тези изисквания и стандарти и в допълнение да идентифицира случаи, предмет на следващи проверки.

Член 48

Контролен доклад

1.   Всяка проверка на място съгласно настоящата глава, независимо дали въпросният земеделски производител е избран за проверка на място в съответствие с член 45 или като последствие от несъответствия, доведени до вниманието на компетентния контролен орган по някакъв друг начин, подлежи на контролен доклад, съставен от компетентния контролен орган.

Докладът се разделя на следните части:

а)

обща част, съдържаща по-специално следната информация:

i)

избраният за проверка на място земеделски производител;

ii)

присъстващите лица;

iii)

дали земеделският производител е бил уведомен за посещението и ако е така, срокът на предварително известяване;

б)

част, отразяваща отделно проверките, извършени по отношение на всеки от актовете и стандартите и съдържащи по-специално следната информация:

i)

изисквания и стандарти предмет на проверка на място;

ii)

характера и степента на извършените проверки;

iii)

констатациите;

iv)

актовете и стандартите, във връзка с които са открити несъответствия;

в)

оценъчна част, даваща оценка на значението на несъответствието по отношение на всеки акт и/или стандарт въз основа на критерия „важност“, „степен“, „постоянство“ и „повторение“ в съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 с посочване на всички фактори, водещи до увеличение или намаление на редукцията, която трябва да се прилага.

Когато разпоредбите относно въпросните изисквания или стандарти преминат една граница, така че да не се преследва повече установеното несъответствие, докладът съдържа съответно указание. Същото се прилага в случай че една държава-членка отпуска период за спазване на нов стандарт, определен в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) (19) или период за съответствие на млади земеделски производители на минималните стандарти, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 445/2002 на Комисията от 26 февруари 2002 г. определящ подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета (20).

2.   Земеделският производител бива уведомен за констатираните несъответствия.

3.   Без да се засягат специалните разпоредби, съдържащи се в законодателството, приложимо към изискванията и стандартите, контролният доклад бива финализиран в рамките на един месец след проверката на място. Този срок обаче може да бъде продължен до три месеца при надлежно обосновани обстоятелства, по-специално ако се налагат физически и химически анализи.

Когато компетентният контролен орган не е разплащателната агенция, докладът се изпраща на разплащателната агенция до един месец след завършването му.

ДЯЛ IV

БАЗА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОМОЩТА, НАМАЛЕНИЯ И ИЗКЛЮЧВАНИЯ

ГЛАВА I

КОНСТАТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ

Раздел I

Схема за единно плащане и други схеми за помощи за площ

Член 49

Общи принципи

1.   За целите на настоящия раздел, се различават следните характерни групи култури:

а)

площи за целите на схемата за единно плащане, според случая, всяко изпълнение на изискванията, характерни за тях;

б)

площи, за които се прилага различен размер помощ;

в)

площи под угар, обявени съгласно схеми за помощ, определени в дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и когато е необходимо площи под угар, за които се прилага различен размер помощ;

г)

фуражни площи, обявени за целите на член 131 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

д)

фуражни площи без земя за пасища и без площи, използвани за добив на полски култури, по смисъла на член 132, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, декларирани за целите на този член;

е)

земя за пасище по смисъла на член 132, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, декларирана за целите на настоящия член;

Чрез дерогация от буква б), за целите на буква а), средната стойност на различните права на плащане във връзка със съответната обявена площ се взема предвид.

2.   Когато определената за целите на схемата за единно плащане площ е по-малка от декларираната площ, за да се определи кои права да бъдат върнати на националния резерв в съответствие с член 45, параграф 1 и член 42, параграф 8, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003 се прилага следното:

а)

определената площ се взема предвид, като се започне от правата за плащане с най-голяма стойност;

б)

правата за плащане с най-голяма стойност се отнасят първо към тази площ, последвани от тези със следващата по-ниска стойност.

За целите на настоящия параграф, правата за земя под угар и други права за плащане се разглеждат отделно.

3.   Когато една и съща площ служи за основа на молба за помощ съгласно повече от една схема за помощи за площи, тази площ се взема предвид отделно за всяка от тези схеми за помощ.

Член 50

Основа за изчисляване по отношение на декларирани площи

1.   В случай на молби за помощ съгласно схеми за помощи по площи, с изключение на картофи за нишесте и семена предвидени в глави 6 и 9 съответно от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, ако се установи, че определената площ на група култури е по-голяма от обявената в молбата за помощ, обявената площ се използва за изчисляване на помощта.

2.   Без да се засягат намаленията или изключванията, подлежащи на прилагане вследствие действителното определяне на площта в съответствие с членове 51 и 53, по отношение на една молба за помощ съгласно схемата за единно плащане, ако има разминаване между обявените права за плащане и обявената площ, изчисляването на плащането се основава на по-ниската величина.

3.   Без да се засягат намаленията и изключванията в съответствие с членове 51 и 53, в случай на молби за помощ съгласно схеми за помощ по площи, с изключение на тези за картофи за нишесте и семена, предвидени в глави 6 и 9 съответно от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, ако обявената площ в единната молба превишава определената площ за тази група култури, помощта се изчислява въз основа на определената за тази група култури площ.

4.   Без да се засягат намаленията и изключванията в съответствие с членове 51 и 53, с оглед молби за помощ съгласно схемата за единно плащане по отношение на правата за земя под угар за целите на дефиницията на „определена площ“ в член 2, точка 22 се прилага следното:

а)

ако даден земеделски производител не декларира цялата си площ за целите на упражняване на права за земя под угар на негово разположение, но декларира същевременно съответна площ за упражняване на други права, тази площ се счита като обявена за площ под угар и не е определена за целите на групата култури, посочена в член 49, параграф 1, буква а);

б)

ако се установи, че обявената като земя под угар площ не е под угар, тази площ се счита, че не е определена.

5.   По отношение на площи, декларирани за целите на специалната премия за качество за твърда пшеница в съответствие с член 72 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и за добавката за твърда пшеница и специална помощ в съответствие с член 105 от този регламент и в случай, че е установено различие между минималното количество сертифицирани семена, определено от държавата-членка и действително използваното количество, площта се определя чрез разделяне на общото количество сертифицирани семена, за които земеделският производител е представил доказателство за използване, на минималното количество сертифицирани семена на хектар, определено от държавата-членка във въпросната зона на добив.

6.   Изчисляването на максималната допустима площ за плащанията на земеделски производители, кандидатстващи за плащане за площ полски култури в съответствие с глава 10 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 се прави въз основа на площта на определената земя под угар и на пропорционална основа за всяка въпросна култура. Въпреки това, плащанията за производители на полски култури по отношение на определената площ на земя под угар, се намаляват до равнището, отговарящо на площта, която би била необходима за добив на 92 т зърнени култури, в съответствие с член 107, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

7.   Ако даден земеделски производител не е в състояние да спази задълженията си в резултат на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, посочени в член 72, той запазва правото си на помощ по отношение на допустимата площ по времето на възникналите непреодолима сила или извънредни обстоятелства.

Член 51

Намаления и изключвания в случаи на свръхдеклариране

1.   Ако по отношение на група култури площта, декларирана за целите на някои схеми за помощи по площи, освен тези за картофи за нишесте и семена в съответствие с членове 93 и 99 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, надвишава площта, определена в съответствие с член 50, параграфи от 3 до 5 от настоящия регламент, помощта се изчислява въз основа на определената площ, намалена с двойния размер на констатираната разлика, ако тази разлика е по-голяма или от 3 % или от 2 хектара, но не по-голяма от 20 % от определената площ.

Ако разликата е по-голяма от 20 % от определената площ, не се отпуска помощ по площи за въпросната група култури.

2.   Ако по отношение на общата определена площ, включена в единната молба, освен за картофи за нишесте и за семена в съответствие с членове 93 и 99 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, декларираната площ надвишава площта, определена в съответствие с член 50, параграфи от 3 до 5 от настоящия регламент с повече от 30 %, помощта, на която земеделският производител би имал право съгласно член 50, параграфи 3, 4 и 5 от настоящия регламент, бива отказана за въпросната календарна година съгласно тези схеми за помощ.

Ако разликата е по-голяма от 50 %, земеделският производител бива изключен отново от получаване на помощ до сума, равняваща се на сумата, отговаряща на разликата между декларираната и определена площ в съответствие с член 50, параграфи от 3 до 5. Тази сума се удържа от плащанията на помощи съгласно някоя от схемите за помощи, посочени в дялове III и IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, на които земеделският производител има право в контекста на молбите, които той подава в течение на три календарни години след календарната година на констатацията. Ако сумата не може да бъде изцяло удържана от тези плащания на помощи, оставащата сума се отнема.

3.   За целите на настоящия член, когато даден земеделски производител, кандидатстващ за помощ за енергийни култури в съответствие с член 88 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или деклариращ парцели като земя под угар в съответствие с член 55, буква б) или член 107, параграф 3, първо тире на този регламент, не достави изискваното количество от някоя суровина, счита се, че той не е изпълнил задължението си относно парцелите, предназначени за енергийни цели или съответно земя под угар, по отношение на площ, изчислена чрез умножение на площта земя, обработвана и използвана от него за добива на суровини по процента липси при доставките на тази суровина.

Член 52

Намаления относно молби за помощ за картофи за нишесте и семена

1.   Ако се установи, че действително обработваната площ е с повече от 10 % по-малка от обявената за плащане площ за картофи за нишесте, определена в глава 6 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, помощта за плащане се намалява с двойния размер на установената разлика.

2.   Ако се установи, че действително обработваната площ е с повече от 10 % по-голяма от площта, обявена за плащане на помощ за семена, определена в глава 9 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, помощта за плащане се намалява с установената разлика, умножена по две.

3.   Когато се установи, че нередностите, посочени в параграфи 1 и 2, произтичат от умишлени действия на земеделския производител, общата сума на помощта, посочена в параграфи 1 и 2 бива отказана.

В този случай земеделският производител се изключва отново от получаване на помощ, равна на тази сума. Тази сума се удържа от плащания на помощи съгласно някоя от схемите за помощ, посочени в дялове III и IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, на които земеделският производител има право в контекста на молби, които той подава в течение на три календарни години след календарната година на констатацията. Ако сумата не може да бъде напълно удържана от тези плащания на помощи, оставащата сума се отнема.

Член 53

Умишлено деклариране над границите

Когато разликите между обявената и определена площ в съответствие с член 50, параграфи 3, 4, буква б) и 5 произтичат от умишлено допуснати нередности, помощта, на която земеделският производител би имал право вследствие член 50, параграфи 3, 4, буква б) и 5, не се отпуска за въпросната календарна година съгласно въпросната схема на помощ.

Нещо повече, когато тази разлика е по-голяма от 20 % от определената площ, земеделският производител се изключва отново от получаването на помощ до сума, равна на сумата, отговаряща на разликата между декларираната площ и площта, определена в съответствие с член 50, параграфи 3, 4, буква б) и 5. Тази сума се удържа от плащанията на помощи съгласно някоя от схемите за помощи, посочени в дялове III и IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, на които земеделският производител има право в контекста на молби, които той подава в течение на три календарни години след календарната година на констатацията. Ако сумата не може да бъде напълно удържана от тези плащания на помощи, оставащата сума се отнема.

Член 54

Намаления и изключвания относно молби за помощи за семена

1.   Когато се установи, че семената, предмет на молба за помощ, не са били действително купени по смисъла на член 31, буква б), iii) за сеитба от земеделския производител, помощта за плащане за въпросните сортове, след прилагане на всички намаления, приложими в съответствие с член 52, се намалява с 50 %, ако непредложеното на пазара количество възлиза на повече от 2 %, но не повече от 5 % от количеството, включено в молбата за помощ. Ако непредложеното на пазара количество превишава 5 %, не се отпуска помощ за семена за въпросната пазарна година.

2.   Когато се установи, че е поискана помощ за семена, които не са официално сертифицирани или добити във въпросната държава-членка през календарната година, в която започва пазарната година, за която е определена помощта, не се отпуска помощ за тази пазарна година, нито за следващата.

Член 55

Изчисляване на фуражна площ за премии, посочени в член 131 от Регламент (ЕО) № 1782/2003

1.   Член 50, параграф 1, член 50, параграф 3, член 51, параграф 1 и член 53 се прилагат за изчисляване на фуражната площ за отпускане на помощите, посочени в член 131 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

2.   Когато се открие разлика по-голяма от 50 % между декларираната площ и площта, определена в съответствие с член 50, параграф 3, в рамките на молби за помощ, които подава в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, земеделският производител бива изключен отново по отношение на фуражна площ, равняваща се на разликата между декларираната и определената площ. Ако площта за изключване не може да бъде удържана изцяло през този период, оставащата сума се отнема.

3.   Намаления и изключвания в съответствие с параграфи 1 и 2 се прилагат, само ако декларираната площ води до или би довела до по-голямо плащане.

Член 56

Изчисляване на фуражна площ за плащането за екстензификация в съответствие с член 132 от Регламент (ЕО) № 1782/2003

1.   Плащания за екстензификация, определени в член 132 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, не могат да бъдат отпуснати за по-голям брой животни от тези, за които могат да бъдат платени премиите, посочени в член 131 от цитирания регламент след прилагане на член 55 от настоящия регламент.

2.   Без да се засяга параграф 1, въпросната фуражна площ се определя в съответствие с член 50.

Ако таванът на фактора за плътност на животните не е надвишен по отношение на така определената площ, определената площ става база за калкулиране на екстензификационно плащане.

Ако таванът е превишен, общата сума на помощта, на която земеделският производител има право по силата на молби за помощ съгласно схеми за помощ, посочени в член 131 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, подадени през въпросната календарна година, се намалява с 50 % от сумата, която земеделският производител е получил или би получил иначе като екстензификационно плащане.

3.   Когато разликата между обявената и определена площ произтича от умишлено извършени нередности и когато факторът за гъстота на животните е превишен по отношение на определената площ, общата сума на помощта, посочена в параграф 2, бива отказана. В този случай се прилага съответно член 53, втора алинея.

Раздел II

Премии за живи животни

Член 57

База за изчисление

1.   Когато се прилага индивидуален лимит или таван, броят животни, посочени в молбите за помощ, се намалява до лимита или тавана, определен за въпросния земеделски производител.

2.   В никакъв случай не може да се отпусне помощ за по-голям брой животни от този, посочен в молбата за помощ.

3.   Без да се засягат членове 59 и 60, ако броят декларирани животни в молба за помощ превишава броя, определен в резултат на административни проверки или проверки на място, помощта се изчислява въз основа на определените животни.

Въпреки това, ако земеделският производител не е бил в състояние да спази ангажимента си за задържане в резултат на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, посочени в член 72, той запазва правото си на помощ по отношение на броя допустими животни по време на настъпването на непреодолима сила или извънредни обстоятелства.

4.   Когато бъдат констатирани случаи на нередности по отношение на системата за идентификация и регистрация за животни от рода на едрия рогат добитък, се прилага следното:

а)

говедо, загубило една от двете ушни марки, се счита като определено при условие, че е ясно и индивидуално идентифицирано чрез другите елементи на системата за идентификация и регистрация за животни от рода на едрия рогат добитък;

б)

когато констатираните нередности се отнасят до неправилни вписвания в регистъра или животинските паспорти, счита се, че въпросното животно не е определено само ако такива грешки се открият при поне две проверки за период от 24 месеца. Във всички други случаи се счита, че засегнатите животни не са определени след първата констатация.

Член 19 се прилага по отношение на вписванията и уведомленията до системата за идентификация и регистрация на животни от рода на едрия рогат добитък.

Член 58

Замяна

1.   Животни от рода едър рогат добитък, налични в стопанството, се считат за определени, ако са идентифицирани в молба за помощ. Въпреки това, крави с бозаещи телета или юници, по отношение на които се иска помощ в съответствие с член 125 или член 129 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и млечни крави, по отношение на които се иска помощ в съответствие с член 132, параграф 4 от посочения регламент, могат да бъдат заменени през периода на задържане в границите, определени в тези членове, без да се губи правото на плащане на помощта, за която се кандидатства.

2.   Замени съгласно параграф 1 се извършват до 20 дни след събитието, наложило замяната и се вписват в регистъра не по-късно от три дни след деня на замяната. Компетентният орган, до който е подадена молба за помощ, бива уведомен до 7 дни след замяната.

Въпреки това, в случай че държава-членка използва възможностите, предвидени във втора алинея на член 16, параграф 3, тази държава-членка може да постанови, че информациите до компютърната база данни за животни от рода на едър рогат добитък за животно, което е напуснало стопанството и друго животно, което е пристигнало в стопанството в сроковете, определени в първа алинея, могат да заменят изпращането на тази информация до компетентния орган.

3.   Когато земеделският производител кандидатства за помощ по отношение както на обагнени овце, така и на кози, и когато няма разлика в нивото на плащаната помощ, обагнена овца може да бъде заменена с коза и коза с овца. Обагнени овце и кози, по отношение на които се иска помощ в съответствие с член 113 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, могат да бъдат заменени през периода на задържане в границите, определени в този член, без да се губи правото на плащане на помощта, за която се кандидатства.

4.   Замени съгласно параграф 3 възникват до 10 дни след събитието, наложило замяната и се вписват в регистъра не по-късно от три дни след деня на замяната. Компетентният орган, до който е подадена молбата, бива информиран до пет работни дни след замяната.

Член 59

Намаления и изключвания по отношение на животни от рода на едрия рогат добитък, за които се иска помощ

1.   Когато по отношение на молба за помощ съгласно схеми за помощ за животни от рода на едрия рогат добитък бъде установена разлика между броя декларирани животни и броя, определен в съответствие с член 57, параграф 3, общата сума на помощта, на която земеделският производител има право съгласно тези схеми за засегнатия период на премии, се намалява с процента, установен в съответствие с параграф 3 от настоящия член, ако бъдат открити не повече от три животни с нередности.

2.   Ако бъдат открити повече от три животни с нередности, общата сума на помощта, на която земеделският производител има право по схемите, посочени в параграф 1 за въпросния премиен период, се намалява с:

а)

процента, определен в съответствие с параграф 3, ако не е по-голям от 10 % ;

б)

двойния размер на процента, определен в съответствие с параграф 3, ако е по-голям от 10 %, но не по-голям от 20 %.

Ако процентът, определен в съответствие с параграф 3, е по-голям от 20 %, помощта, на която земеделският производител би имал право съгласно член 57, параграф 3, бива отказана по тези схеми за въпросния премиен период.

Ако процентът, определен в съответствие с параграф 3 от настоящия член, е по-голям от 50 %, земеделският производител се изключва отново от получаване на помощ до сума, отговаряща на разликата между броя обявени животни и броя определени животни в съответствие с член 57, параграф 3. Тази сума се удържа от плащания на помощи по схеми за помощ за животни от рода на едрия рогат добитък, на които земеделският производител има право в контекста на молби, които той подава в течение на три календарни години след календарната година на констатацията. Ако сумата не може да бъде удържана изцяло от тези плащания на помощи, оставащата сума се отнема.

3.   За да се определят процентите, посочени в параграфи 1 и 2, животните от рода на едрия рогат добитък, за които се иска помощ по всички схеми за помощ за едър рогат добитък през въпросния премиен период и с установени нередности, се разделят на всички животни от рода на едрия рогат добитък, определени за въпросния премиен период.

4.   Когато разликите между броя декларирани животни и определени животни в съответствие с член 57, параграф 3 произтичат от умишлено извършени нередности, помощта, на която земеделският производител би имал право съгласно член 57, параграф 3, бива отказана съгласно въпросната схема или схеми за помощ за животни от рода на едрия рогат добитък за въпросния премиен период.

Когато разликата, определена в съответствие с параграф 3 от настоящия член е по-голяма от 20 %, земеделският производител бива изключен отново от получаване на помощ до сума, отговаряща на разликата между броя декларирани животни и броя животни, определени в съответствие с член 57, параграф 3. Тази сума се удържа от плащанията на помощи съгласно схеми за помощи за животни от рода на едрия рогат добитък, на които земеделският производител има право в контекста на молби, които той е подал в течение на три календарни години след календарната година на констатацията. Ако сумата не може да бъде изцяло удържана от тези плащания на помощи, останалата сума се отнема.

Член 60

Намаления и изключвания по отношение на животни от рода на дребния рогат добитък, за които се иска помощ

1.   Когато по отношение на молби за помощ съгласно схеми за помощ за дребен рогат добитък (овце/кози), се установи разлика в съответствие с член 57, параграф 3, член 59, параграфи 2, 3 и 4 се прилага според случая още за първото животно, по отношение на което са констатирани нередности.

2.   Ако се установи, че земеделски производител, отглеждащ овце, търгуващ с овче мляко и продукти от овче мляко, не декларира това в молбата си за премия, сумата на помощта, на която има право, се намалява до премията, платима на земеделски производители, отглеждащи овце, търгуващи с овче мляко и продукти от овче мляко минус разликата между тази сума и пълната сума на премията за обагнени овце.

3.   Когато по отношение на молби за допълнителната премия е определено, че по-малко от 50 % от площта на стопанството, използвано за земеделие, се намира в райони, посочени в член 114, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, допълнителната премия не се изплаща и премията за обагнени овце и кози се намалява със сума, равняваща се на 50 % от допълнителната премия.

4.   Когато е определено, че процентът от площта на стопанството, използвано за земеделие, намиращо се в райони, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 2550/2001, е под 50 %, премията за кози не се изплаща.

5.   Когато е установено, че производител, изкарващ овце на лятна паша, подаващ молба за допълнителна премия, не е пасъл 90 % от животните си поне за 90 дни в района, посочен в член 114, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, допълнителната премия не се заплаща и премията за обагнени овце и кози се намалява със сума, равняваща се на 50 % от допълнителната премия.

6.   Когато се установи, че нередността, посочена в параграфи 2, 3, 4 или 5 произтича от умишлено неспазване, общата сума на помощта посочена в тези параграфи бива отказана.

В този случай земеделският производител се изключва отново от получаване на помощ, равняваща се на тази сума. Тази сума се удържа от плащанията на помощи по схемата за помощи за овце/кози, на която земеделският производител има право в контекста на молби, които подава в течение на три календарни години след календарната година на констатацията.

7.   По отношение на земеделски производители, отглеждащи както овце, така и кози, имащи право на едно и също ниво на премия, когато проверка на място установи разлика в състава на стадото в смисъл на броя животни по видове, животните се считат от една и съща група.

Член 61

Природни събития

Намаленията и изключването, определени в членове 59 и 60, не се прилагат в случаите, когато, поради влиянието на природни събития върху стадото дребен рогат добитък или едър рогат добитък, земеделският производител не може да изпълни задълженията си да задържи животните, за които е поискал помощи през периода на задържане, при условие, че е информирал компетентните органи в писмена форма до 10 работни дни от установяване на всяко намаляване броя на животните.

Без да се засягат действителните събития, които се вземат предвид в отделни случаи, компетентните органи могат да признаят по-специално следните случаи на природни събития върху стадото дребен рогат добитък или едър рогат добитък:

а)

смърт на животно вследствие болест;

б)

смърт на животно вследствие инцидент, за който земеделският производител не може да бъде държан отговорен.

Член 62

Сертификати и декларации с невярно съдържание, издадени от кланици

По отношение на декларациите или сертификатите, издадени от кланиците във връзка с премията за клане, определена в член 35 от Регламент (ЕО) № 2342/1999, ако се установи, че кланицата е издала сертификат или декларация с невярно съдържание в резултат на груба небрежност или умишлено, засегнатата държава-членка прилага необходимите национални санкции. Когато такива нередности са констатирани повторно, въпросната кланица се изключва за период от поне една година от правото да изготвя декларации или издава сертификати, валидни за целите на изплащане на премии.

Член 63

Констатации по отношение на допълнителни плащания

По отношение на допълнителните плащания, предвидени в член 133 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки предвиждат намаления и изключвания, които по същество се равняват на тези, предвидени в настоящия дял.

Раздел III

Премия за млечни продукти и допълнителни плащания

Член 64

Премия за млечни продукти и допълнителни плащания

С оглед на нередности, установени по отношение на молби за помощ за премията за млечни продукти и допълнителни плащания, член 50, член 51, параграф 1 и член 53 се прилагат в смисъл, че „площ“ се счита като „индивидуално референтно количество“ и „определена площ“ като „индивидуално определено референтно количество“.

Когато в случая, посочен в член 30 от Регламент 2237/2003, въпросното лице не се заеме с производство преди крайния срок за молбите, се счита, че определеното индивидуално референтно количество е нула. В този случай молбата за помощ на засегнатото лице за въпросната година бива отказана. Сума, равняваща се на сумата, покриваща отказаната молба, се удържа от плащания на помощи съгласно някоя от схемите за плащане, определени в дялове III и IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, на които лицето има право в контекста на молби, които подава в течение на календарната година след календарната година на констатирането.

ГЛАВА II

КОНСТАТАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КРЪСТОСАНОТО СПАЗВАНЕ

Член 65

Общи принципи и дефиниция

1.   За целите на настоящата глава се прилагат разпоредбите на член 41.

2.   За целите на прилагането на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 дадено действие или бездействие се приписва директно на отделния земеделски производител, който е допуснал неспазването и който по време на определянето на въпросното неспазване е отговорен за въпросното стопанство, парцел, производствена единица или животно. Когато въпросното стопанство, парцел, производствена единица или животно са били прехвърлени на даден земеделски производител след началото на допускане на неспазването, лицето, на което те са прехвърлени, също бива държано отговорно в случай, че неспазването продължава, при условие, че то е могло да установи по разумен път и да прекрати това неспазване.

3.   Когато повече от една разплащателна агенция е отговорна в контекста на управление на различни схеми за преки плащания, определени в член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки вземат необходимите мерки за гарантиране необходимото прилагане на разпоредбите съгласно настоящата глава, по-специално, че за всички преки плащания, за които кандидатства земеделският производител, се прилага един размер на намаление.

4.   Неспазванията се считат за „определени“, ако са констатирани като последица от всякакъв вид проверка, извършена в съответствие с настоящия регламент или след като са били доведени до вниманието на компетентния контролен орган по някакъв друг начин.

Член 66

Прилагане на намаления в случай на небрежност

1.   Без да се засяга член 71, когато определено неспазване произтича от небрежност на земеделския производител, тогава се прилага намаление на общата сума на преките плащания, определени в член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, които са били или трябва да бъдат отпуснати на въпросния земеделски производител по силата на молби за помощ, които той е подал или ще подаде в течение на календарната година на констатацията. Това намаление по принцип съставлява 3 % от общата сума.

Въпреки това, разплащателната агенция може въз основа на оценка, направена от компетентния контролен орган в контролния доклад в съответствие с член 48, параграф 1, буква в) да вземе решение или да намали този процент до 1 % или да го увеличи до 5 % от общата сума или в случаите, посочени в член 48 , параграф 1, алинея втора, буква в), да не налага изобщо намаление.

2.   Когато е бил установен повече от един случай на неспазване относно различни актове или стандарти от същата област на кръстосано неспазване, тези случаи се считат за едно неспазване за целите на определяне на намалението в съответствие с параграф 1.

3.   Когато е установено повече от едно несъответствие по отношение на различните сфери на кръстосано спазване, процедурата за определяне на намалението, определено в параграф 1, се прилага поотделно за всяко несъответствие. Получените проценти намаление се събират. Максималното намаление обаче не може да превишава 5 % от общата сума, посочена в параграф 1.

4.   Без да се засягат случаите на умишлено неспазване съгласно член 67, когато са били установени повторни неспазвания, процентите, определени в съответствие с параграф 1 относно първото неспазване, по отношение на първото повторение, се умножават по коефициент 3. За тази цел разплащателната агенция, в случай когато този процент е фиксиран съгласно параграф 2, определя процента, който е трябвало да бъде приложен за първото неспазване на въпросното изискване или стандарт.

В случай на по-нататъшни повторения мултипликационният коефициент 3 се прилага всеки път към резултата от намалението, определено по отношение на предишното повторно неспазване. Максималното намаление обаче не може да превишава 15 % от общата сума, посочена в параграф 1.

След като е бил достигнат максималния процент от 15 %, компетентният орган информира въпросния земеделски производител, че ако отново бъде установено същото неспазване, ще се счита, че той е действал умишлено по смисъла на член 67. Когато следващо неспазване е констатирано след това, процентът намаление, който да бъде приложен, се определя чрез умножаване на резултата от предишното умножение, когато е приложимо, преди да бъде приложено ограничението от 15 %, предвидено в последното изречение на втора алинея, по коефициент 3.

Член 67

Прилагане на намаления и изключвания в случаи на умишлено неспазване

1.   Без да се засяга член 71, когато установеното неспазване е допуснато умишлено от земеделския производител, намалението за прилагане към общата сума, посочено в първа алинея на член 66, параграф 1, съставлява по принцип 20 % от общата сума.

Въпреки това, разплащателната агенция може, въз основа на оценка, направена от компетентния контролен орган в контролния доклад в съответствие с член 48, параграф 1, буква в), да реши да намали този процент до не по-малко от 15 % или, когато е необходимо, да увеличи този процент до 100 % от общата сума.

2.   Когато умишленото неспазване се отнася до специална схема за помощ, земеделският производител бива изключен от тази схема за помощ за въпросната календарна година.

В крайни случаи по отношение на сериозността или трайността или когато са били установени повторни умишлени неспазвания, земеделският производител освен това бива изключен от въпросната схема за помощ през следващата календарна година.

ГЛАВА III

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 68

Изключения при прилагането на намаления или изключвания

1.   Намаленията и изключванията, предвидени в глава I, не се прилагат, когато земеделският производител е представил фактически точна информация или когато той може да докаже по друг начин, че не е сбъркал.

2.   Намаленията и изключванията, предвидени в глава I, не се прилагат по отношение на части от молбата за помощ, за които земеделският производител информира компетентния орган в писмена форма, че молбата за помощ е нередовна или е станала нередовна, след като е била подадена, при условие че земеделският производител не е бил информиран за намерението на компетентния орган да извърши проверка на място и че органът не е информирал вече земеделския производител за някаква нередност в молбата.

Информацията, дадена от земеделския производител, посочена в първа алинея, има за резултат, че молбата за помощ се коригира спрямо фактическото положение.

Член 69

Изменения и корекции на вписванията в компютърната база данни за животни от рода едър рогат добитък

По отношение на животни от рода на едрия рогат добитък, за които е искана помощ, член 68 се прилага от датата, на която молбата за помощ е подадена с грешки и пропуски във връзка с вписване в компютърната база данни за животни от рода на едрия рогат добитък.

С оглед животни от рода на едрия рогат добитък, за които не е искана помощ, същото се прилага по отношение на намаления и изключване за прилагане в съответствие с глава II от настоящия дял.

ДЯЛ V

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 70

Минимални плащания

Държавите-членки могат да вземат решение да не отпускат помощи, ако сумата на молба за помощ не превишава 100 EUR.

Член 71

Натрупване на намаления

1.   Когато един случай на неспазване представлява също нередност и, следователно, е свързан с оглед прилагането на намаления или изключвания съгласно както глава I, така и глава II от дял IV:

а)

намаленията или изключванията съгласно глава I от дял IV се прилагат с оглед въпросните схеми за помощи;

б)

намаленията или изключванията съгласно глава II от дял IV се прилагат с оглед общата сума плащания за отпускане съгласно схемата за единно плащане и всички схеми да помощи, които не подлежат на намаления или изключвания, посочени в буква а).

2.   Когато е необходимо, след прилагане на параграф 1, след като трябва да бъдат приложени различни намаления като последица от модулация, неспазвания и нередности, компетентният орган изчислява намаленията както следва:

а)

първо, прилагат се намаленията в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 ;

б)

второ, получената сума на помощта, на която земеделският производител би имал право, се намалява с намаленията, предвидени в глава I от дял IV на настоящия регламент;

в)

трето, получената сума на помощта служи като база за изчисляване на всички намаления за прилагане поради късното подаване въз основа на член 21 от настоящия регламент;

г)

четвърто, получената сума се намалява с всички намаления, предвидени в глава II от дял IV от настоящия регламент.

3.   При резервата на член 6 от Регламент (ЕО) № 2988/95 на Съвета (21), намаленията и изключванията съгласно настоящия регламент се извършват, без да се засягат допълнителните санкции съгласно другите разпоредби според националното законодателство или това на Общността.

Член 72

Непреодолима сила и извънредни обстоятелства

Случаи на непреодолима сила и извънредни обстоятелства по смисъла на член 40, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 със съответни доказателства, удовлетворяващи компетентния орган, биват съобщени в писмена форма на органа до десет работни дни от датата, на която земеделският производител е в състояние да го направи.

Член 73

Възстановяване на недължими плащания

1.   Ако е извършено недължимо плащане, земеделският производител възстановява въпросната сума плюс лихва, изчислена в съответствие с параграф 3.

2.   Държавите-членки могат да вземат решение възстановяването на недължимо плащане да се извърши чрез приспадане на съответната сума от всички аванси или плащания съгласно схеми за помощ, посочени в дялове III и IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, направени на въпросния земеделски производител след датата на решението за възстановяване. Въпреки това, земеделският производител може да възстанови сумата, без да чака приспадането.

3.   Лихва се изчислява за периода, изтекъл между уведомлението за задължението за възстановяване на земеделския производител и възстановяването или приспадането.

Приложимият лихвен процент се изчислява в съответствие с националното законодателство, но не може да е по-нисък от лихвения процент, приложим за възстановяване на суми съгласно националните разпоредби.

4.   Задължението за възстановяване, посочено в параграф 1, не се прилага, ако плащането е извършено по грешка на компетентните власти или друг орган и ако грешката не може да бъде установена по разумен път от земеделския производител.

Въпреки това, когато грешката се отнася до фактически елементи, свързани с изчисляването на въпросното плащане, първа алинея се прилага, само ако решението за възстановяване не е било съобщено до 12 месеца след плащането.

5.   Задължението за възстановяване, посочено в параграф 1, не се прилага, ако периодът, изтекъл от датата на плащане на помощта и тази на първото известяване на бенефициента от компетентния орган относно недължимото естество на въпросното плащане, е повече от 10 години.

Въпреки това, периодът, посочен в първа алинея, може да бъде ограничен на четири години, ако бенефициентът е действал добросъвестно.

6.   Сумите за възстановяване вследствие прилагането на намаления и изключвания съгласно член 21 и дял IV подлежат във всички случаи на период на давност от четири години.

7.   Параграфи 4 и 5 не се прилагат в случаи на аванси.

8.   Държавите-членки могат да вземат решение да не се възстановяват суми по-малки или равни на 100 EUR, без лихвите, за земеделски производител и за премиен период, при условие че националното им законодателство предвижда невъзстановяване в такива случаи.

Когато сумите за лихви трябва да бъдат възстановени независимо от недължимо платени главници, държавите-членки могат при същите условия да вземат решение да не възстановяват суми за лихви по-малки или равни на 50 EUR.

Член 74

Прехвърляне на стопанства

1.   За целите на настоящия член:

а)

„прехвърляне на стопанство“ означава продажба, даване под наем или някакъв подобен тип сделка по отношение на въпросната производствена единица;

б)

„прехвърлител“ означава земеделският производител, чието стопанство е прехвърлено на друг земеделски производител;

в)

„приобретател“ означава земеделският производител, на когото е прехвърлено стопанството.

2.   Когато стопанството е прехвърлено изцяло от един земеделски производител на друг, след като е била подадена молба за помощ и преди да са изпълнени всички изисквания за отпускане на помощта, на прехвърлителя не се отпуска помощ по отношение на прехвърленото стопанство.

3.   Помощта, за която е кандидатствал прехвърлителят, се отпуска на новия собственик, когато:

а)

в рамките на периода на прехвърлянето, определен от държавите-членки, приобретателят информира компетентните органи за прехвърлянето и изисква плащането на помощта;

б)

приобретателят представи всички изисквани от компетентните органи доказателства;

в)

всички изисквания за отпускане на помощта са изпълнени по отношение на прехвърленото стопанство.

4.   След като приобретателят информира компетентните органи и изиска плащане на помощта в съответствие с параграф 3, буква а):

а)

всички права и задължения на прехвърлителя, произтичащи от правното отношение между прехвърлителя и компетентния орган, породени от молбата за помощ, се прехвърлят на приобретателя;

б)

всички необходими действия за отпускане на помощта и всички декларации, изготвени от прехвърлителя преди прехвърлянето, преминават към приобретателя за целите на прилагане на съответните правила на Общността;

в)

прехвърленото стопанство се счита, когато е необходимо, за отделно стопанство по отношение на въпросната пазарна година или премиен период.

5.   Когато молба за помощ е подадена след като необходимите за отпускане на помощта действия са били извършени и стопанството е прехвърлено изцяло от един земеделски производител на друг след като тези действия са започнали, но преди да са изпълнени всички изисквания за отпускане на помощ, помощта може да бъде отпусната на приобретателя при условие, че са изпълнени изискванията на параграф 3, букви а) и б). В този случай се прилага параграф 4, буква б).

6.   Държавите-членки могат да вземат решение, когато е необходимо, да отпуснат помощ на прехвърлителя . В такъв случай:

а)

не се отпуска помощ на приобретателя;

б)

държавите-членки прилагат, според случая, изискванията, определени в параграфи от 2 до 5.

7.   Когато едно стопанство се прехвърля изцяло от един земеделски производител на друг през периода, посочен в член 44, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, приобретателят може да използва въпросните парцели за целите на подаване на молба за плащане съгласно схемата за единно плащане.

Член 75

Допълнителни мерки и взаимопомощ между държавите-членки

1.   Държавите-членки вземат всички по-нататъшни мерки, необходими за правилното прилагане на интегрираната система и си оказват нужната взаимна помощ за целите на проверките, изисквани вследствие настоящия регламент. В това отношение държавите-членки могат, когато настоящият регламент не предвижда подходящи намаления или изключвания, да определят подходящи национални санкции за производителите или други участници в търговията, като кланици или асоциации, включени в процедурата за отпускане на помощ, за да се гарантира спазването на контролните изисквания като текущия регистър на стадото едър рогат добитък на стопанството или спазването на задълженията за уведомяване.

2.   Държавите-членки се подпомагат взаимно за гарантиране на ефективен контрол и за гарантиране проверката на автентичността на представените документи и/или точността на обменените данни.

Член 76

Уведомления

1.   Държавите-членки изпращат на Комисията най-късно до 31 март всяка година , за схемата за единно плащане и други схеми за помощи по площи, и най-късно до 31 август всяка година за премии за животни, доклад, обхващащ предишната календарна година, и по-специално относно следните точки:

а)

степента на въвеждане на интегрираната система, включително по-специално избраните опции за контрола на изискванията за кръстосано спазване и компетентните контролни органи, отговорни за проверките на условията и изискванията на кръстосаното спазване;

б)

броя молби, както и общата площ и общия брой животни, разбити по индивидуалната схема за помощ;

в)

броя молби както и общата площ и общия брой животни, обхванати от проверки;

г)

резултата от извършените проверки, показващ намаленията и изключванията, приложени вследствие на дял IV.

Едновременно с изпращането до Комисията на информацията, посочена в първа алинея, относно премиите за животни, държавите-членки обявяват общия брой бенефициенти, получаващи помощи съгласно схемите за помощ, попадащи в обхвата на интегрираната система.

2.   Държавите-членки, освен това, изпращат на Комисията най-късно до 31 октомври всяка година информация относно съотношението между земята за постоянни пасища и общата земеделска земя, посочена в член 3, параграф 1. Най-късно до 31 октомври 2005 г. държавите-членки освен това изпращат на Комисията информация за това съотношение през референтната 2003 година, посочено в член 3, параграф 2.

3.   В изключителни надлежно обосновани случаи държавите-членки могат, по споразумение с Комисията, да дерогират датите, посочени в параграфи 1 и 2.

4.   Компютърните данни, събрани като част от интегрираната система, се използват за подпомагане на информацията, уточнена в рамките на секторните правила, които държавите-членки са задължени да изпращат на Комисията.

ЧАСТ III

МОДУЛАЦИЯ

Член 77

База за изчисляване на намалението

Сумата на намалението в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 се изчислява въз основа на сумите за преки плащания, на които земеделските производители имат право преди прилагането на всички намаления и изключвания съгласно настоящия регламент или в случая на схемите за помощ, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1782/2003, но непопадащи в дялове III и IV от посочения регламент, съгласно специфичното законодателство, приложимо в случая.

Член 78

Способ на разпределение

Способът на разпределение за оставащите суми, посочени в член 10, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003 се изчислява като се вземат дяловете на държавите-членки в земеделската площ и селскостопанската заетост с относително тегло съответно от 65 % и 35 %.

Делът на всяка държава-членка в площта и заетостта се коригира в зависимост от относителния ѝ брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, изразен в стандарт на покупателна способност, посредством една трета от разликата между средната величина на държавите-членки, към които се прилага модулацията.

За тази цел се използват следните основни данни, базирани на наличните данни от Евростат през август 2003 г.:

а)

по отношение на земеделската площ, структурното изследване на селското стопанство 2000 в съответствие с Регламент (ЕО) № 571/88 на Съвета (22);

б)

по отношение на селскостопанската заетост, годишните издания на изследване на работната сила 2001 за заетостта в селското стопанство, лова и риболова в съответствие с Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (23);

в)

по отношение на БВП на глава от населението в покупателна способност, тригодишната средна величина, базирана на данните от националните статистики, 1999 г. до 2001 г.

Член 79

Допълнителни суми на помощи

1.   За целите на определяне дали прага от 5 000 EUR, посочен в член 12 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 е бил достигнат, общата сума на преки плащания, която би трябвало да бъде отпусната преди прилагането на някакви намаления съгласно настоящия Регламент или в случая на схеми за помощ, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1782/2003, но непопадащи в дялове III и IV от посочения регламент, съгласно специалното законодателство, приложимо в случая, се взема предвид.

Когато обаче даден земеделски производител е изключен от получаване на някакви преки плащания вследствие нередности или несъответствия, никакви допълнителни суми помощи не се отпускат.

2.   Най-късно до 31 октомври, държавите-членки съобщават на Комисията общата сума допълнителна помощ, отпусната за предходната година.

ЧАСТ IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 80

Отмяна

1.   С настоящото се отменя Регламент (ЕО) № 2419/2001. Въпреки това, той продължава да се прилага по отношение на молби за помощи относно пазарните години или премийни периоди, стартиращи преди 1 януари 2005 г.

В случаите, когато намаленията за прилагане посредством удържане в съответствие с член 32, параграф 2, втора алинея, член 33, втора алинея, член 34, параграф 2, член 35, параграф 3, последното изречение, член 38, параграф 2, трета алинея, член 38, параграф 4, втора алинея и член 40, параграфи 1 и 6 от Регламент (ЕО) № 2419/2001 не могат да бъдат изцяло удържани преди датата на прилагане на настоящия регламент, останалите суми се удържат от други плащания съгласно някоя от схемите за помощ, включени в настоящия регламент, в случай че сроковете за удържане, предвидени в тези разпоредби още не са изтекли.

2.   Позоваванията на Регламент (ЕО) № 2419/2001 се считат за позовавания на настоящия регламент и се разглеждат в съответствие с таблицата за съответствие в приложение III.

Член 81

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за молбите за помощи относно пазарните години и премийни периоди, стартиращи от 1 януари 2005г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 април 2004 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 21/2004 (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 327, 12.12.2001 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 118/2004 ( ОВ L 17, 24.1.2004 г., стр. 7).

(3)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта относно условията на присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашка република и промените в Договорите за създаване на Европейския съюз – приложение II: Списък, посочен в член 20 от Акта за присъединяването - 6. Селско стопанство - Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство – I. Ветеринарно законодателство (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 381).

(4)  ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 9.

(5)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.

(6)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 355, 5.12.1992 г., стр. 32.

(8)  ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8.

(9)  ОВ L 281, 4.11.1999 г., стр. 30. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1473/2003 (ОВ L 211, 21.8.2003 г., стр. 12).

(10)  ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 105. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2307/2003 (ОВ L 342, 30.12.2003г., стр. 11).

(11)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 85.

(14)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80.

(15)  ОВ L 112, 3.5.1994 г., стр. 2.

(16)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74.

(17)  ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1.

(18)  ОВ L 177, 4.8.1972 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1783/2003 (ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 70).

(20)  ОВ L 74, 15.3.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 963/2003 (ОВ L 138, 5.6.2003 г., стр. 32).

(21)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.

(22)  ОВ L 56, 2.3.1988 г., стр. 1

(23)  ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МЕТОД НА ОБЩНОСТТА ЗА КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ В СОРТОВЕ КОНОП

1.   Обхват и област на прилагане

Този метод служи за определяне на съдържанието на делта-тетрахидроканабинол (по-долу наричан „ТХК“) на сортовете коноп (Cannabis sativa L.). Методът включва прилагането на процедури А и Б, описани по-долу.

Методът се основава на количествено определяне на ТХК чрез газова хроматография (ГХ) след екстракция(извличане) с подходящ разтворител.

1.1.   Процедура А

Процедура А се използва за проверки на производство, предвидени в член 52, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и член 26, параграф 2, буква а) от настоящия регламент.

1.2.   Процедура Б

Процедура Б се използва в случаите, посочени в член 52, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и член 33, параграф 4 от настоящия регламент.

2.   Вземане на проби

2.1.   Проби

а)

Процедура А: в постоянна площ от даден сорт коноп се взема 30 сантиметрова част, съдържаща поне едно женско съцветие от всяко избрано растение. Вземането на проби се извършва през периода от 20 дни след началото на цъфтежа до 10 дни след края му, през деня, следвайки систематичен шаблон, за да се гарантира, че пробата е представителна за полето, но като се изключи периферията на парцела.

Държавите-членки могат да разрешат вземането на проби да се извърши през периода от началото на цъфтежа до 20 дни след началото на цъфтежа при условие че за всеки отглеждан сорт се вземат други представителни проби в съответствие с горепосочените правила през периода от 20 дни след началото на цъфтежа до 10 дни след края му.

б)

Процедура Б: в постоянна площ от даден сорт коноп се взема горната трета от всяко избрано растение .Вземането на проби се извършва през 10-те дни след края на цъфтежа, през деня, следвайки систематичен шаблон за да се гарантира, че пробата е представителна за полето, но като се изключи периферията на парцела.В случай на двудомни сортове, се вземат само женски растения.

2.2.   Размер на пробите

Процедура А: пробата включва части от 50 растения на поле.

Процедура Б: пробата включва части от 200 растения на поле.

Всяка проба се поставя в торба от плат или хартия, без да се мачка, и се изпраща на лабораторията за анализ.

Държавата-членка може да предвиди вземане на втора проба за контра анализ, ако се изисква , която се пази или от производителя или от орган отговорен за анализа.

2.3.   Сушене и съхранение на пробата

Сушенето на пробите започва възможно най-скоро и във всеки случай до 48 часа посредством някакъв метод под 70 °С. Пробите се сушат до постоянно тегло и съдържание на влага между 8 % и 13 %.

След сушенето пробите се съхраняват без да се мачкат при температура под 25 °С на тъмно място.

3.   Определяне на съдържанието на ТХК

3.1.   Подготовка на контролна проба

Стръкове и семена с размер над 2 мм се отстраняват от сушените проби.

Сушените проби се настъргват за получаване на полуфин прах (минаващи през мрежесто сито от 1 мм).

Прахът може да се съхранява 10 седмици при температура под 25 °С на тъмно,сухо място.

3.2.   Реагенти и разтвор за екстрахиране

Реагенти

тетрахидроканабинол ,чист за хроматографски цели,

скалан, чист за хроматографски цели, като вътрешен стандарт.

Разтвор за екстрахиране

35 мг скалан на 100 мл хексан.

3.3.   Екстрахиране на ТХК

100 мг от прахообразната контролна проба се претегля, поставя се в центрофужна тръба и се добавя 5мл от екстракционния разтвор, съдържащ вътрешния стандарт.

Поставете в ултразвукова баня и оставете 20 минути. Центрофугирайте 5 минути при 3 000 оборота в минута и тогава отстранете плаващия на повърхността разтвор на ТХК. Инжектирайте разтвора в хроматографа и извършете количествен анализ.

3.4.   Газова хроматография

а)

Апаратура

газов хроматограф с йонизационен детектор на пламък и раздвоен/нераздвоен инжектор,

колона, позволяваща добро отделяне на канабиноиди, например колона от капилярно стъкло 25 м дълга и с диаметър 0,22 мм, импрегнирана с 5 % неполярна фенил-метил-силоксан фаза.

б)

Калибриращи редове

Поне три пункта за процедура А и пет пункта за процедура Б, включително пункт 0,04 и 0,50 мг/мл ТХК в екстракционен разтвор.

в)

Експериментални условия

Следните условия се дават за пример за колоната посочена в буква а):

температура на пещта 260 °С

температура на инжектора 300 °С

температура на детектора 300 °С

г)

Инжектиран обем: 1 μl

4.   Резултати

Резултатите се изразяват до два десетични знака в грамове ТХК на 100 грама аналитична проба изсушена до постоянно тегло. Допуска се толеранс от 0,03г на 100 г.

Процедура А: едно изчисление на контролна проба.

Когато получения резултат обаче е над определената в член 52, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 граница, се прави второ изчисление на анализираната проба и като резултат се взема средната стойност от двете изчисления.

Процедура Б: резултатът отговаря на средната стойност на две изчисления на контролна проба.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СОРТОВЕ КОНОП, ОТГЛЕЖДАН ЗА ВЛАКНО, ДОПУСТИМ ЗА ПРЕКИ ПЛАЩАНИЯ

а.   Коноп, отглеждан за влакно

 

Carmagnola

 

Beniko

 

Chamaeleon

 

Cs

 

Delta-Ilosa

 

Delta 405

 

Dioica 88

 

Epsilon 68

 

Fedora 17

 

Felina 32

 

Ferimon – Férimon

 

Fibranova

 

Fibrimon 24

 

Futura 75

 

Juso 14

 

Red Petiole

 

Santhica 23

 

Santhica 27

 

Uso 31

б.   Коноп, отглеждан за влакно, разрешен през 2004/2005 пазарна година

 

Bialobrzeskie

 

Cannacomp (1)

 

Fasamo

 

Felina - Félina 34

 

Fibriko TC

 

Finola

 

Lipko (1)

 

Silesia (2)

 

Tiborszállás (1)

 

UNIKO-B


(1)  само в Унгария.

(2)  само в Полша.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Регламент (ЕО) 2419/2001 на Комисията

Настоящия регламент

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 5

Член 4 , параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 14 , параграф 4

Член 5

Член 8

Член 6

Член 7

Член 8

Член 15

Член 9

Член 10

Член 16

Член 11

Член 18

Член 12

Член 19

Член 13

Член 21

Член 14

Член 22

Член 15

Член 23, параграф 1

Член 16

Член 24

Член 17, параграф 1

Член 25 , параграф 1

Член 17 , параграф 2

Член 25, параграф 2

Член 17, параграф 3

Член 23 , параграф 2

Член 18

Член 26

Член 19

Член 27

Член 20

Член 28

Член 21

Член 29

Член 22

Член 30

Член 23

Член 32

Член 24

Член 34

Член 25

Член 35

Член 26

Член 36

Член 27

Член 37

Член 28

Член 38

Член 29

Член 39

Член 30

Член 49

Член 31, параграф 1

Член 50, параграф 1

Член 31 , параграф 2

Член 50 , параграф 3

Член 31 , параграф 3

Член 50 , параграф 6

Член 31, параграф 4

Член 50, параграф 7

Член 32

Член 51

Член 33

Член 53

Член 34

Член 55

Член 35

Член 56

Член 36

Член 57

Член 37

Член 58

Член 38

Член 59

Член 39

Член 40

Член 60

Член 41

Член 61

Член 42

Член 62

Член 43

Член 63

Член 44

Член 68

Член 45

Член 69

Член 46

Член 70

Член 47

Член 71

Член 48

Член 72

Член 49

Член 73

Член 50

Член 74

Член 51

Член 75

Член 52

Член 76

Член 53

Член 54


Top