EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0771

Регламент (ЕО) № 771/2004 на Комисията от 23 април 2004 година за определяне на преходни мерки по отношение на продължаване употребата на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества, след присъединяването на новите държави-членки към Европейския съюзТекст от значение за ЕИП.

OJ L 123, 27.4.2004, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 487 - 490
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 487 - 490
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 487 - 490
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 487 - 490
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 487 - 490
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 487 - 490
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 487 - 490
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 487 - 490
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 487 - 490
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 12 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 12 - 16
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 131 - 134

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/771/oj

03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

12


32004R0771


L 123/7

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 771/2004 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2004 година

за определяне на преходни мерки по отношение на продължаване употребата на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества, след присъединяването на новите държави-членки към Европейския съюз

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 42 от него,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 2, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2076/2002 на Комисията (2) и Решение 2002/928/ЕО на Комисията (3) съдържат разпоредби за невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО и за оттеглянето от страна на държавите-членки на всички разрешителни за продукти за растителна защита, съдържащи тези активни вещества.

(2)

Унгария е поискала преходни мерки за някои активни вещества, за да се гарантира, че производството може да се преустанови постепенно или че може да се представи документация, отговаряща на изискванията по Директива 91/414/ЕИО.

(3)

Всяка преходна мярка, необходима за улесняване преминаването от съществуващия режим в новите държави-членки към режима, произтичащ от прилагането на фитосанитарните правила, е ограничена до период от три години след датата на присъединяване.

(4)

Няколко нови държави-членки информираха Комисията, че на техните пазари има активни вещества, които не присъстват на пазара на настоящите държави-членки. Уместно е да се предвиди възможност тези активни вещества да останат на пазара, за да могат да бъдат преразгледани през четвъртата фаза на програмата за преглед.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Държавата-членка, посочена в колона Б от приложение I, гарантира, че разрешителните за продукти за растителна защита, съдържащи изброените в колона А активни вещества, са оттеглени най-късно до датата, посочена в колона В.

Тя гарантира, че продължителната употреба се допуска само доколкото това не оказва вредно въздействие върху здравето на хората и животните или неприемливо въздействие върху околната среда.

Член 2

Държавите-членки могат да разрешават или да разрешават отново пускането на пазара на продукти за растителна защита, съдържащи посочените в приложение II активни вещества, до 30 април 2007 г., освен ако преди тази дата не бъде взето решение дадено активно вещество да не се включва в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила при условие и на датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/30/ЕО на Комисията (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 50).

(2)  ОВ L 319, 23.11.2002 г., стр. 3. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1336/2003 (ОВ L 187, 26.7.2003 г., стр. 21).

(3)  ОВ L 322, 27.11.2002 г., стр. 53.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък, посочен в член 1

Колона А

Активно вещество

Колона Б

Държава-членка

Колона В

Дата

беномил

Унгария

31.12.2005 г.

бета-циперметрин

Унгария

31.12.2005 г.

бутилат

Унгария

30.4.2006 г.

циклоат

Унгария

30.4.2006 г.

ЕПТК (етил дипропилтиокарбамат)

Унгария

30.4.2006 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

(1R)-1,3,3-триметил-4,6-диоксатрицикло[3.3.1.02,7]нонан (линеатин)

(3-бензилоксикарбонил-метил)-2-бензотиазолинон (бензолинон)

(E)-2-метил-6-метилен-2,7-октадиен-1-ол (мирценол)

(E)-2-метил-6-метилен-3,7-окатадиен-2-ол (изомирценол)

(E,Z)-8,10-тетрадекадиенил

1, 3, 5-тир-(2-хидроксиетил)-хекса-хидро-s-триазин

1-метокси-4-пропенилбензен (анетол)

1-метил-4-изопропилиденциклохекс-1-ен (терпинолен)

2,6,6-триметилбицикло[3.1.1]хепт-2-ен (алфа-пинен)

2-етил-1,6-диоксаспиро (4,4) нонан (чалкогран)

2-хидроксиетил бутил сулфид

2-меркаптобензотиазол

2-метокси-5-нитрофенол натриева сол

2-метоксипропан-1-ол

2- метоксипропан -2-ол

2-метил-6-метилен-2,7-октадиен-4-ол (ипсидиенол)

2-метил-6-метилен-7-окетн-4-ол (ипсенол)

3,7,7-триметилбицикло[4.1.0]хепт-3-ен (3-карен)

3-метил-3-бутен-1-ол

3-фенил-2-пропенал (цинамалдехид)

4,6,6-триметил-бицикло[3.1.1]хепт-3-ен-ол,((S)-цис-вербенол)

Agrobacterium radiobacter K 84

асфалти

елемент на Bacillus subtilis IBE 711

Baculovirus GV

бензотиадиазол

биохумус

калциев карбонат

калциев полисулфид

въглероден монооксид

казеин

хинин хидрохлорид

екстракт от цитрусови плодове/екстракт от грейпфрут

игли от иглолистни растения на прах

меден комплекс: 8-хидроксикинолин със салицилова киселина

кумилфенол

ди-1-p-ментен

додекан-1-ил ацетат

етанедиал (глиоксал)

етил 2,4-декадиеноат

екстракт от растенията червен дъб, кактус „Бодлива круша“, ароматна смрадлика, червена ризофора

екстракт от Menta piperata

екстракт от Equisetum

екстракт от чаено дърво

остатъчни вещества от дестилация на мазнини

мастни киселини/изомаслена киселина

мастни киселини/изовалерианова киселина

мастни киселини/лауринова киселина

мастни киселини/валерианова киселина

флуфензин

флуметсулам

чеснова паста

хексаметилен тетрамин (уротропин)

ихтиол, комплекс

железен пирофосфат

жасминова киселина

лактофен

ланолин

метил p-хидроксибензоат

млечен албумин

горчица на прах

N-фенилфталамова киселина

олеин

p-хидроксибензоена киселина

поливинил ацетат

пропизохлор

прополис

Pythium oligandrum

отблъскващо средство (на вкус) от растителен или животински произход/хранителен екстракт/фосфорна киселина и рибно брашно

отблъскващи средства (на миризма) от животински или растителен произход/смолист вторичен продукт от производството на химичен дървесен пулп

смоли


Top