EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0745(01)

Регламент (ЕО) № 745/2004 на Комисията от 16 април 2004 година за определяне на мерки по отношение на внос на продукти от животински произход, предназначени за лична консумацияТекст от значение за ЕИП.

OJ L 122, 26.4.2004, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 478 - 486
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 478 - 486
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 478 - 486
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 478 - 486
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 478 - 486
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 478 - 486
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 478 - 486
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 478 - 486
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 478 - 486
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 3 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 3 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2009; отменен от 32009R0206 . Latest consolidated version: 15/02/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/745(1)/oj

03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32004R0745(01)


L 122/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 745/2004 НА КОМИСИЯТА

от 16 април 2004 година

за определяне на мерки по отношение на внос на продукти от животински произход, предназначени за лична консумация

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. относно определяне на ветеринарно-санитарни правила за производството, преработката, разпространението и въвеждането на продукти от животински произход, предназначени за човешка консумация (1), и по-специално член 8, параграф 5, трето тире от нея,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (2), и по-специално член 3, параграф 5, член 16, параграф 3 и член 17, параграф 7 от нея,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (3), и по-специално член 6, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 3, параграфи 1 и 2 от Директива 97/78/ЕО изисква от държавите-членки да гарантират, че никоя пратка от трета страна не се внася в Общността, без да се подложи на съответните ветеринарни проверки, и че пратките се внасят в Общността през граничен инспекционен пункт. Съгласно член 16 обаче тези изисквания не се отнасят за продукти, пренасяни от пътници или изпращани на частни лица за лична консумация, при някои условия. Следователно държавите-членки са длъжни да организират проверки и на други пунктове за влизане, за да се гарантира, че продукти, неотговарящи на тези условия, не се внасят, освен през граничните инспекционни пунктове.

(2)

Броят на пунктовете за влизане по границите на Общността, на които пристигат пътници и пакети от трети страни, е по-голям от броя на местата, одобрени за гранични инспекционни пунктове. Компетентните служби на държавите-членки обаче носят отговорност за това пътниците или лицата, отговарящи за пратките, да са запознати и да изпълняват съответните правила на Общността за нетърговските пратки с продукти от животински произход.

(3)

Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията (4) урежда процедурите за ветеринарните проверки, извършвани върху продуктите от трети страни на граничните инспекционни пунктове на Общността. Член 8 постановява максимално тегло от 1 kg като условие за освобождаване от системни ветеринарни проверки предназначените за консумация от човека продукти от одобрени държави или техни части. Той също така урежда някои изключения за малките пакети с продукти от животински произход, внасяни в Дания, inter alia, от Гренландия и Фарьорските острови, както и за някои риби, внасяни във Финландия и Швеция от Русия.

(4)

Решение 2002/349/ЕО на Комисията (5) определя списъка с продукти от животински произход, които следва да се проверяват на граничните инспекционни пунктове. Съгласно член 2 обаче разпоредбите на решението се прилагат, без да се засягат изключенията, посочени в член 16 от Директива 97/78/ЕО.

(5)

На територията на Европейската общност е имало случаи на екзотични животински заболявания, причинени от вируси, които не са били изолирани в Общността преди това, включително случаи на чума по свинете през 1996 г. и 2000 г., както и голяма епидемия от шап през 2001 г. Шапът беше причинен от вируса O1-PanAsia — вид, който не присъстваше в нито една трета страна, от която съобразно законодателството на Общността се внасят продукти от възприемчиви към заболяването животни.

(6)

Предвид риска от внасяне на вируси няколко форума бяха посветени на необходимостта да се повиши чувствителността по тази тема и да се подсилят мерките за контрол на внасянето на продукти от животински произход от страна на пътници (6). Освен това Европейският парламент прие резолюция на 17 декември 2002 г. за мерките за контрол на шапа в Европейския съюз през 2001 г. и за бъдещите мерки за превенция и контрол на животинските болести в Европейския съюз (7), според която най-сериозният източник на риск от внасяне на шап е незаконният внос на продукти от животински произход от държави, където шапът е ендемичен, и трябва да се положат повече усилия за проверката, идентифицирането и унищожаването на незаконно внасяното месо, включително месото, внасяно за лична консумация.

(7)

Тази резолюция също така постанови, че Общността следва да отмени правото на пътниците да внасят малки количества месо за лична консумация като част от личния им багаж и че нарушаването на забраната трябва да се наказва с глоби, достатъчно големи, за да бъдат ефективни. Освен това резолюцията постанови, че държавите-членки трябва да увеличат броя на служителите, извършващи проверките на летищата, за да се намали рискът от пренасяне на заболявания по добитъка посредством нелегалния внос на продукти от животински произход в личния багаж на пътниците, и да увеличат използването на специално обучени кучета при откриването на такива продукти, както и че на всички пунктове за влизане в Европейската общност трябва да се прилагат аналогични мерки и повишена бдителност.

(8)

Решение 2002/995/ЕО на Комисията (8) установи временни мерки за безопасност, за да се ограничи нетърговския внос на продукти от животински произход. Тези мерки бяха въведени като най-подходящ механизъм за предотвратяване вноса на продукти, внасящи сериозни животински заболявания в Общността, до въвеждането на постоянни правила.

(9)

Предвид световната епидемиологичната ситуация по отношение на сериозните инфекциозни заболявания по животните, преносими чрез продукти от тези животни, включително шап, внасянето на такива продукти в Общността за нетърговски цели от трети страни, които не са свободни от тези заболявания, продължава да представлява недопустим риск за здравето на животните.

(10)

Сегашният момент е подходящ за определянето на постоянни правила за внасянето на месо, мляко и месни и млечни продукти за лична консумация, които да заменят съществуващите мерки за безопасност.

(11)

Също така е редно да се посочат видовете и количествата продукти от животински произход, които могат да бъдат освободени от ветеринарните проверки, уредени за нетърговския внос, без това да представлява значителен риск за здравето ан животните. Редно е също така да се предприемат действия да се гарантира, че държавите-членки ще продължат да прилагат подходящите проверки на съответните пунктове за влизане в Общността въз основа на принципите, постановени в Директива 97/78/ЕО, като се вземе предвид нуждата от адаптиране на тези принципи към нетърговския характер на този внос, и че на пътниците ще бъде предоставяна информация за тези проверки.

(12)

Някои трети страни, поради географската им близост и техния зоосанитарен статут, могат да бъдат считани за представляващи минимален риск за ЕС по отношение на здравето на животните. Затова ограничени количества месо, месни продукти, мляко и млечни продукти трябва да бъдат освободени от ветеринарни проверки. Освен това някои съседни трети страни имат специални ветеринарни споразумения с ЕС по отношение на някои аспекти на неговото ветеринарно законодателство. Затова продуктите за лична консумация от тези трети страни трябва да останат извън обхвата на мерките за контрол, определени в настоящия регламент. За целите на надлежното информиране на пътниците обаче тези трети страни трябва да бъдат посочени като освободени от тези мерки във всички съответни материали за информиране.

(13)

Държавите-членки трябва да отделят подходящи и целесъобразни ресурси за предотвратяване внасянето на незаконни пратки месо, мляко и месни и млечни продукти в личния багаж на пътниците през пунктовете за влизане в Европейската общност.

(14)

Трябва да има ефективен възпиращ фактор за предотвратяване личния внос на месо, мляко и месни и млечни продукти в Европейската общност без изискваното ветеринарно разрешение. Затова държавите-членки следва да налагат необходимите глоби и наказания на лицата, отговорни за нарушаването на правилата.

(15)

Държавите-членки следва да предоставят на Европейската комисия надлежната информация относно механизмите, които са използвали, за да наложат спазването на уредените в този регламент правила при пунктовете за влизане в Европейската общност, за които носят отговорност.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват и цел

1.   За целите на настоящия регламент месото, месните продукти, млякото и млечните продукти са определени като продуктите, посочени в раздели 01—04, дял I.2, глава I в приложението към Решение 2002/349/ЕО на Комисията.

2.   За всички видове месо, месни продукти, мляко и млечни продукти, внасяни в Общността от пътници или изпращани на частни лица, важат правилата за внос, определени по силата на Директива 2002/99/ЕО на Съвета. Тези продукти идват от държавите, определени съобразно член 8, и се представят на граничния инспекционен пункт, придружени от документи съгласно член 9 от горепосочената директива.

3.   Те подлежат на ветеринарни проверки съобразно Регламент (ЕО) № 136/2004. Те обаче не подлежат на освобождаването от системни ветеринарни проверки, предвидено в член 8, параграф 1 от същия регламент.

4.   Настоящият регламент не се прилага за продуктите за лична консумация от Андора, Норвегия и Сан Марино. За целите на надлежното информиране на пътниците обаче тези трети страни се указват като освободени в съответните информационни материали.

Член 2

Освобождаване от изискванията

Без да се засягат членове 20 и 22 от Директива 97/78/ЕО от изискванията в член 1 се освобождават:

продуктите, посочени в приложение I, идващи от която и да е трета страна, при условие че тяхното количество не надвишава количеството, което човек може нормално да консумира,

месото и месните продукти, млякото и млечните продукти, влизащи в Общността от Фарьорските острови, Гренландия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария, при условие че внасяното количество не надвишава 5 килограма на човек.

Член 3

Информация за пътниците

1.   Държавите-членки вземат мерки да осигурят, че на всички пунктове за влизане в Общността ветеринарно-санитарните условия за внасянето на продукти от животински произход са сведени до вниманието на пътниците, пристигащи от трети страни. Информацията включва най-малко информацията, предвидена в приложение II, изложена в забележими надписи, разположени на лесно видими места.

2.   Операторите на международен пътнически транспорт обръщат вниманието на всички пътници, които превозват в Общността, върху условията за внасяне на продукти от животински произход в Общността и върху разпоредбите на този регламент, по-конкретно като предоставят информацията, предвидена в приложение III.

Член 4

Проверки и санкции

1.   При всички пунктове за влизане в Европейската общност, определени от компетентния орган, компетентният орган и органите, отговорни за официалните проверки, в сътрудничество с операторите на пристанища и летища и отговарящите за другите пунктове за влизане оператори, организират провеждането на проверки за установяване наличието на незаконни пратки месо, месни продукти, мляко и млечни продукти и следят за спазването на изискванията, определени в членове 1 и 2. Проверките могат да се организират чрез подход, основан на риска, включително, по преценка на държавата-членка, чрез използването на помощни детекторни средства, като скенери и кучета, за проверката за наличие на такива продукти на големи количества личен багаж.

2.   Всички продукти за лична консумация, оценени от компетентния орган като нарушаващи уредените в този регламент правила, се конфискуват и унищожават съобразно националното законодателство.

3.   По усмотрение на компетентния орган в държавата-членка, на лицето, отговарящо за пратка, оценена като нарушаваща уредените в този регламент правила, могат да бъдат наложени разноските и санкциите, определени в член 17, параграф 5 от Директива 97/78/ЕО. При необходимост държавите-членки вземат мерки да осигурят, че посоченото в параграф 2 законодателство, приложимо за конфискуването и унищожаването на лични пратки, идентифицира физическото или юридическото лице, отговорно за разходите по унищожаването на всяка конфискувана или доброволно оставена пратка.

Член 5

Докладване

1.   Всяка държава-членка ежегодно предава на Комисията попълнен формуляр по образеца, представен в приложение IV, обобщаващ съответната информация за мерките, предприети за популяризиране и налагане спазването на правилата в този регламент относно личния внос на месо и мляко, както и резултатите от тези мерки. Предоставената информация ще бъде използвана за оценка на разпоредбите на настоящия регламент, и в частност на член 4.

2.   Периодът за докладване е от 1 януари до 31 декември, а информацията трябва да се предаде до първия ден на месец март на следващата година.

Член 6

Отмяна

Решение 2002/995/ЕО се отменя.

Член 7

Прилагане

1.   Настоящият регламент се прилага от 1 май 2004 г.

2.   Държавите-членки вземат мерки да осигурят, че информацията за пътниците, предвидена в член 3, параграф 1, ще бъде достъпна от 1 май 2004 г.

3.   Комисията предоставя на държавите-членки и на присъединяващите се страни копия на съобщенията, съставени по образеца в приложение II. Оперативните разходи се покриват от бюджета на Общността до максимум 35 000 EUR.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено от Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 31).

(4)  ОВ L 21, 28.1.2004 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 121, 8.5.2002 г., стр. 6.

(6)  

Насоки за оценка на риска от шап, свързан с туризма и транспорта, съгласувани на 33-то заседание на Европейската комисия за контрол на шапа.

(http://www.fao.org/ag/AGA/Agah/EUFMD/reports/sess33/default.htm).

Международна конференция за предотвратяване и контрол на шапа, Брюксел, месец декември 2001 г.

Резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2002 г. относно шапа и световното първенство по футбол в Южна Корея.

(7)  Резолюция на Европейския парламент относно мерките за контрол на шапа в Европейския съюз през 2001 г. и бъдещите мерки за предотвратяване и контрол на животинските заболявания в Европейския съюз. (2002/2153(INI)), 17 декември 2002 г.

(8)  ОВ L 353, 30.12.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Месо и месни продукти и мляко и млечни продукти, които подлежат на изключение от правилата за системни ветеринарни проверки, когато се пренасят от пътници, влизащи в Общността:

бебешко мляко на прах, детски храни и специални храни, необходими по здравословни причини, при условие че тези продукти не изискват съхранение в хладилник преди отваряне, че са пакетирани патентовани маркови продукти, предназначени за директна продажба на крайния потребител, и че целостта на опаковката не е нарушена, освен ако продуктът не се използва в момента.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Това съобщение следва да бъде написано на поне един от официалните езици на държавата-членка, през която се влиза в Европейската общност, и на втори език по преценка на компетентните органи в тази държава-членка, като той може да е езикът на съседната държава или — за летищата и пристанищата — езикът, който най-вероятно се използва от пристигащите пътници.

Държавите-членки следва да добавят към това съобщение допълнителна информация, подходяща за местните условия и обстоятелства, както и своите национални правила, приети въз основа на Директива 97/78/ЕО.

Image

(Това съобщение може да бъде намерено на адрес: http://europa.eu.int/comm/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Операторите на международен пътнически транспорт използват наличните средства за комуникация (листовки, гласови съобщения и съобщения, показвани на монитори и изложени на стени), за да гарантират достъпа до следната информация на всички пътници, които превозват в Общността. Операторите на международен пътнически транспорт също така вземат мерки да осигурят, че тази информация се предава в подходящ формат предвид местните условия и обстоятелства и по начин, който да е разбираем за пътниците:

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Резултати от прилагането на правилата за внос на месо и мляко за лична употреба

Image

Предава се на Европейската комисия не по-късно от първия ден на месец март през годината, непосредствено следваща края на годишния отчетен период.


Top