EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0384

Регламент (ЕО) № 384/2004 на Комисията от 1 март 2004 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

OJ L 64, 2.3.2004, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 203 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 203 - 205
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 147 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/384/oj

02/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

203


32004R0384


L 064/21

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 384/2004 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2004 година

относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки за класирането на стоките, включени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 установява общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат и за всяка друга номенклатура, която се основава изцяло или частично на нея и която е установена чрез специални разпоредби на Общността с оглед прилагането на тарифни или други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Чрез прилагане на упоменатите по-горе общи правила стоките, описани в колона 1 от приложената таблица към настоящия регламент, следва да се класират под съответните кодове по КН, посочени в колона 2, въз основа на мотивите, посочени в колона 3.

(4)

Съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2), е подходящо ползването на обвързващата тарифна информация за класирането на стоки по Комбинираната номенклатура, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не съответства на настоящия регламент, може да се продължи за период от три месеца от титуляра.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описана в колона 1 от приложената таблица, се класират под съответните кодове по Комбинираната номенклатура, посочени в колона 2 от упоменатата таблица.

Член 2

Съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 ползването на обвързващата тарифна информация издадена от митническите органи на държавите-членки, която не съответства на настоящия регламент, може да бъде продължено за период от три месеца.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2004 година.

За Комисията

Frederik BOLKESTEIN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2344/2003 на Комисията (ОВ L 346, 31.12.2003 г., стр. 38).

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(Код по КН)

Мотиви

(1)

(2)

(3)

1.   Несглобен конектор за оптичен кабел, състоящ се от следните компоненти:

една щепселна част, съставена от неблагороден метал с пластмасова вътрешност и керамична втулка, снабдена със стоманена пружинка

една тръбичка от неблагороден метал с оформени краища

един пластмасов цилиндър с обвивка от алуминий

два пластмасови носача.

Щепселната част може да бъде сглобена с другите части и с един от носачите, формирайки по този начин един конектор.

Едно обвито оптично влакно се промушва през керамичната втулка и се фиксира към нея.

Конекторът се използва като свързващ елемент за оптични кабели.

6909 19 00

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1, 2 а), 3 b) и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, както и от текстовете на кодове по КН 6909 и 6909 19 00.

Конекторът не се счита за част или принадлежност за оптичен кабел.

Конекторът се класира според съставния материал. Основният характер на конектора се придава от материала на втулката.

2.   Апарат, състоящ се от:

осов вентилатор с електрически двигател и електронна сглобка за регулиране скоростта на вентилатора, и

алуминиев топлоотвеждащ радиатор.

Функцията на апарата е да отдели излишната топлина от централната единица на автоматичната машина за обработка на информация.

8414 59 30

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1, 3 b) и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текстовете на кодове по КН 8414, 8414 59 и 8414 59 30.

Вентилаторът придава на продукта основния характер. Той е основната съставна част, позволяваща отделянето на излишната топлина.

3.   Артикул („снегоходки“), с дължина 65 cm и 23 cm широчина в най-широката си част, състоящ се от алуминиева рамка с пластмасово покритие, която от едната страна е заострена, а от другата е задръстена. Рамката има прикрепено пластмасово приспособление, с дебелина 1 mm, на което има прорези за метални остриета от долната страна, осигуряващи по-добро пристъпване по снега. От горната страна на рамката, посредством пластмасова лента, е закрепена твърда метална пластина. Към пластината са прикрепени каучукови парчета, обхващащи обувката на този, който използва снегоходката. Към парчетата има ленти от каучук или текстил, с които се закрепва артикулът към обувката.

Артикулът се използва за улесняване на ходенето по сняг.

Виж фотография А (1)

9506 99 90

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, както и от текстовете на кодове по КН 9506, 9506 99 и 9506 99 90.

Тук не става въпрос за артикул за практикуване на зимни ски, тъй като не се използва от скиори.

Не става въпрос и за артикул за физкултура.

Този продукт се счита за артикул за практикуване на спортове на открито.

4.   Колелце от неблагороден метал, със зъбчета, с диаметър 6,74 mm, с дупчица в центъра с диаметър 3 mm и дебелина на колелцето 3,54 mm.

Продуктът е компонент за вграждане в механизма за запалване на запалките за цигари.

Виж фотографии Б (1)

9613 90 00

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, както и от текстовете на кодове по КН 9613 и 9613 90 00.

Това колелце се влага в производството на устройствата за запалване за запалки от позиция 9613.

Image

Image


(1)  Фотографиите имат индикативен характер.


Top