EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0070

Директива 2004/70/ЕО на Комисията от 28 април 2004 година за изменение на Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в ОбщносттаТекст от значение за ЕИП.

OJ L 127, 29.4.2004, p. 97–103 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 61 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 61 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 43 - 49

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/70/oj

03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

61


32004L0070


L 127/97

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2004/70/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2004 година

за изменение на Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива на Съвета 2000/29/ЕО от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 14, втора алинея, букви в) и г) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Член 20 от Акта за присъединяване от 2003 г. се позовава на приложение II към посочения акт, което съдържа някои промени в достиженията на правото на Европейските общности, които е необходимо да бъдат внесени при присъединяването. Въпреки това приложение II по принцип отчита единствено промените в актове, които са приети преди датата на приключване на преговорите по присъединяването, т.е. преди 1 ноември 2002 г.

(2)

Необходимо е да бъдат внесени някои допълнителни промени в достиженията на правото на Европейските общности, по-специално в актове, които са приети след тази дата, както и в актове, които не са могли да бъдат включени в приложение II, или за които, поради промени в обстоятелствата, се налага да бъдат внесени нови изменения.

(3)

След 1 ноември 2002 г. Директива 2000/29/ЕО е изменяна по няколко повода по отношение на някои разпоредби, в които са били внесени изменения с Акта за присъединяване от 2003 г.

(4)

По силата на Акта за присъединяване от 2003 г. на Литва е даден статут на защитена зона по отношение на вируса Beet necrotic yellow vein за ограничен период от време, който изтича на 31 март 2006 г. В този смисъл е уместно текстът на приложение IV да бъде изменен, за да бъдат отразени промените, внесени с Акта за присъединяване.

(5)

По силата на Акта за присъединяване от 2003 г. на Латвия, Словения и Словакия е даден статут на защитени зони по отношение на вируса Globodera pallida (Stone) Behrens за ограничен период от време, който изтича на 31 март 2006 г. В този смисъл е уместно текстът на приложение IV да бъде изменен, за да бъдат отразени промените, внесени с Акта за присъединяване.

(6)

По силата на Акта за присъединяване от 2003 г. на Малта е даден статут на защитена зона по отношение на вируса Citrus tristeza (European strains) за ограничен период от време, който изтича на 31 март 2006 г. В този смисъл е уместно текстът на приложение IV да бъде изменен, за да бъдат отразени промените, внесени с Акта за присъединяване.

(7)

В интерес на внасянето на по-голяма яснота е уместно някои от измененията, направени след 1 ноември 2002 г., да бъдат обединени в един текст. На държавите-членки следва да бъде предоставен съответно необходимият период от време, за да въведат тези разпоредби от настоящата директива, които не са отразени в съществуващото законодателство.

(8)

Директива 2000/29/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(9)

Предвидените в настоящата директива мерки са съобразени със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2000/29/ЕО се изменя, както следва:

1.

Приложения I, II, III и IV се изменят в съответствие с приложение I към настоящата директива.

2.

Част Б от приложение IV се изменя в съответствие с приложение II към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с приложение II към настоящата директива, най-късно до 1 юни 2004 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза на датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия и при условие че последният влезе в сила.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/31/ЕО на Комисията (ОВ L 85, 23.3.2004 г., стр. 18).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложения I, II, III и IV към Директива 2000/29/ЕО се изменят, както следва:

1.

В приложение I, част Б, буква б) точка 1 се заменя със следното:

„1.

Вирус Beet necrotic yellow vein

DK, F (Бретан), FI, IRL, LT, P (Азорите), UK (Северна Ирландия)“

2.

В приложение I, част Б, буква б) точка 2 се заменя със следното:

„2.

Erwina amylovora (Burr.) Winsl. et. al.

Части от растения, с изключение на плодовете, семената и растения предназначени за засаждане, но включително жив цветен прашец предназначен за опрашване на Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L.

E, F (Корсика), IRL, I (Абруци; Апулия; Басиликата; Калабрия; Кампаня; Емилия-Романя; провинциите Форли-Чезена, Парма, Пиаченца и Римини; Фриули-Венеция Джулия; Лацио; Лигурия; Ломбардия; Марше; Молис; Пиемонт; Сардиния; Сицилия; Трентино-Алто Адидже; автономна провинция Тренто; Тоскана, Умбрия; Вал д'Аоста; Венето, с изключение в провинция Ровио, на общини Ровио, Полесела, Виламарцана, Фрата Полесине, Сан Белино, Бадия Полесине, Тречента, Ченесели, Понтечио Полесине, Арка Полесине, Коста ди Ровио, Очиобело, Лендинара, Канда, Фикароло, Гарда Венета, Фрасинеле Полесине, Виланова дел Гебо, Фиесо Умбертиано, Кастелгуглиелмо, Баноло ди По, Гиачиано кон Баручела, Босаро, Канаро, Лусия, Пинкара, Стиента, Гайба, Салара и в провинция Падова общините Кастелбалдо, Барбона, Пиаченца д'Адидже, Вескована, С.Урбано, Боара Писани, Маси, и в провинция Верона общините Палу, Роверчиара, Ленаго, Кастанаро, Ронко ал'Адидже, Вила Бартоломеа, Опеано, Терацо, Исола Рица, Ангиари), LV, LT, A (Бургенланд, Каринтия, Долна Австрия, Тирол (административна област Лиенц), Стирия, Виена), P, SI, SK, FI, UK (Северна Ирландия, о-в Ман и Нормандски острови)“

3.

Част Б на приложение III се изменя, както следва:

а)

точка 1 се заменя със следното:

„1.

Без да се засягат забраните, които важат за растенията, изброени в приложение III, част А, точки 9, 9.1 и 18, когато е уместно, растения и жив цветен прашец за опрашване на: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L., с изключение на плодове и семена с произход от трети страни без Швейцария и без други страни, които са признати за свободни от Erwina amylovora (Burr.) Winsl. еt. al. съгласно процедурата, установена в член 18, параграф 2, или в които са създадени зони, свободни от вредители, по-специално по отношение на Erwina amylovora (Burr.) Winsl. еt. al. съгласно съответния международен стандарт за фитосанитарните мерки, и са признати за такива съобразно процедурата, установена в член 18, параграф 2.

E, F (Корсика), IRL, I (Абруци; Апулия; Басиликата; Калабрия; Кампаня; Емилия-Романя; провинциите Форли-Чезена, Парма, Пиаченца и Римини; Фриули-Венеция Джулия; Лацио; Лигурия; Ломбардия; Марше; Молис; Пиемонт; Сардиния; Сицилия; Трентино-Алто Адидже; автономна провинция Тренто; Тоскана, Умбрия; Вал д'Аоста; Венето, с изключение на провинция Ровио, общините Ровио, Полесела, Виламарцана, Фрата Полесине, Сан Белино, Бадия Полесине, Тречента, Ченесели, Понтечио Полесине, Арка Полесине, Коста ди Ровио, Очиобело, Лендинара, Канда, Фикароло, Гарда Венета, Фрасинеле Полесине, Виланова дел Гебо, Фиесо Умбертиано, Кастильоглиелмо, Баньоло ди По, Гиачиано кон Баручела, Босаро, Канаро, Лусия, Пинкара, Стиента, Гайба, Салара и в провинция Падова общини Кастелбалдо, Барбона, Пиаченца д'Адидже, Вескована, С.Урбано, Боара Писани, Маси, и в провинция Верона общините Палу, Роверчиара, Ленаго, Кастанаро, Ронко ал'Адидже, Вила Бартоломеа, Опеано, Терацо, Исола Рица, Ангиари), LV, LT, A (Бургенланд, Каринтия, Долна Австрия, Тирол (административна област Лиенц), Стирия, Виена), P, SI, SK, FI, UK (Северна Ирландия, о-в Ман и Нормандски острови)“

б)

точка 2 се заменя със следното:

„2.

Без да се засягат забраните, които важат за растенията, изброени в приложение III, част А, точки 9, 9.1, и 18, когато е уместно, растения и жив цветен прашец за опрашване на: Cotoneaster Ehrh. и Photinia davidiana (Dcne.) Cardot., с изключение на плодове и семена с произход от трети страни без тези, които са признати за свободни от Erwina amylovora (Burr.) Winsl. еt. al. съгласно процедурата, установена в член 18, параграф 2, или в които са създадени зони, свободни от вредители, по-специално по отношение на Erwina amylovora (Burr.) Winsl. еt. al. съгласно съответния международен стандарт за фитосанитарните мерки, и са признати за такива съобразно процедурата, установена с член 18, параграф 2.

E, F (Корсика), IRL, I (Абруци; Апулия; Басиликата; Калабрия; Кампаня; Емилия-Романя; провинциите Форли-Чезена, Парма, Пиаченца и Римини; Фриули-Венеция Джулия; Лацио; Лигурия; Ломбардия; Марше; Молис; Пиемонт; Сардиния; Сицилия; Трентино-Алто Адидже; автономна провинция Тренто; Тоскана, Умбрия; Вал д'Аоста; Венето, с изключение в провинция Ровио, на общините Ровио, Полесела, Виламарцана, Фрата Полесине, Сан Белино, Бадия Полесине, Тречента, Ченесели, Понтечио Полесине, Арка Полесине, Коста ди Ровио, Очиобело, Лендинара, Канда, Фикароло, Гарда Венета, Фрасинеле Полесине, Виланова дел Гебо, Фиесо Умбертиано, Кастельоглиелмо, Баньоло ди По, Гиачиано кон Баручела, Босаро, Канаро, Лусия, Пинкара, Стиента, Гайба, Салара, и в провинция Падова общините Кастелбалдо, Барбона, Пиаченца д'Адидже, Вескована, С. Урбано, Боара Писани, Маси, и в провинция Верона общините Палу, Роверчиара, Ленаго, Кастанаро, Ронко ал'Адидже, Вила Бартоломеа, Опеано, Терацо, Исола Рица, Ангиари), LV, LT, A (Бургенланд, Каринтия, Долна Австрия, Тирол (административна област Лиенц), Стирия, Виена), P, SK, SI, FI, UK (Северна Ирландия, о-в Ман и Нормандски острови)“

4.

Приложение IV, част Б се изменя, както следва:

а)

текстът в дясната колона на точка 20.1 се заменя със следния текст:

„DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), UK (Северна Ирландия)“

б)

текстът в дясната колона на точка 20.2 се заменя със следния текст:

„DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), UK (Северна Ирландия)“

в)

точка 21 се заменя със следното:

„21.

Растения и жив цветен прашец, предназначен за опрашване на: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L., с изключение на плодовете и семената им.

Без да се засягат забраните, които важат за растенията, изброени в приложение III, част А, точки 9, 9.1, и 18 и в приложение III, част Б, точка 1, когато е уместно, официално становище, че:

а)

растенията са с произход от трети страни, които са признати за свободни от Erwina amylovora (Burr.) Winsl. еt. al. съгласно процедурата, установена в член 18, параграф 2,

или

б)

растенията са с произход от зони в трети страни, които са свободни от вредители, по-специално по отношение на Erwina amylovora (Burr.) Winsl. еt. al. съгласно съответния международен стандарт за фитосанитарните мерки, и са признати за такива съобразно процедурата, установена с член 18, параграф 2,

или

в)

растенията са с произход от един от следните кантони в Швейцария: Берн (без областите Signau и Trachselwald), Fryburg, Grizonia, Ticino, Vaud, Valais

или

г)

растенията са с произход от защитените зони, изброени в дясната колона,

или

д)

растенията са били произведени, или, когато са били преместени в „буферна зона“ — съхранявани и поддържани в продължение на най-малко 7 месеца, включително периода от 1 април до 31 октомври от последния пълен вегетационен цикъл, в местност, която:

аа)

е разположена на минимум 1 км навътре от границата на официално обозначена „буферна зона“ с площ най-малко 50 km2, в която местните растения са обект на официално одобрен и наблюдаван режим на контрол, установен най-късно преди началото на пълния вегетационен цикъл, предхождащ последния пълен вегетационен цикъл, с цел да се сведе до минимум риска от разпространяване на Erwina amylovora (Burr.) Winsl. еt. al. от отглежданите там растения. Подробна информация за описанието на тази „буферна зона“ трябва да бъде предоставена на разположение на Комисията и останалите държави-членки. След като „буферната зона“ бъде създадена, в зоната извън местността и в радиус 500 метра около нея следва да бъдат извършени официални проверки в подходящо за целта време, най-малко веднъж след началото на последния пълен вегетационен цикъл и всички местни растения, които проявяват симптоми на Erwina amylovora (Burr.) Winsl. еt. al. следва да бъдат незабавно отстранени. Резултатите от тези проверки следва да бъдат предоставени на Комисията и на останалите държави-членки до 1 май на всяка календарна година, и

бб)

е била официално одобрена, както и „буферната зона“, преди началото на пълния вегетационен цикъл, предхождащ последния пълен вегетационен цикъл, за култивиране на растения при условията, установени в настоящата точка, и

вв)

която ведно със зоната в радиус от най-малко 500 m от нея, е призната за свободна от Erwina amylovora (Burr.) Winsl. еt. al. след началото на последния пълен вегетационен цикъл, в резултат от официална проверка, проведена най-малко:

два пъти в самата местност, през най-подходящото за целта време, т.е. веднъж през периода юни—август и веднъж през периода август—ноември;

и

веднъж в цитираната по-горе зона около нея, през най-подходящото за целта време, т.е. през периода август—ноември; и

гг)

растенията са официално изследвани за скрити инфекции съобразно подходящ лабораторен метод, като за целта са ползвани проби, взети официално по време на най-подходящия за целта период.

В периода между 1 април 2004 г. и 1 април 2005 г. тези разпоредби не се прилагат за растения, които са били преместени във или в рамките на защитените зони, изброени в дясната колона, които са произведени и се отглеждат в местности, разположени в официално определени „буферни зони“, съгласно съответните изисквания, които са в сила преди 1 април 2004 г.“

E, F (Корсика), IR, I (Абруци; Апулия; Басиликата; Калабрия; Кампаня; Емилия-Романя; провинциите Форли-Чезена, Парма, Пиаченца и Римини; Фриули-Венеция Джулия; Лацио; Лигурия; Ломбардия; Марше; Молис; Пиемонт; Сардиния; Сицилия; Тоскана, Умбрия; Вал д'Аоста; Венето, с изключение в провинция Ровио на общините Ровио, Полесела, Виламарцана, Фрата Полесине, Сан Белино, Бадия Полесине, Тречента, Ченесели, Понтечио Полесине, Арка Полесине, Коста ди Ровио, Очиобело, Лендинара, Канда, Фикароло, Гарда Венета, Фрасинеле Полесине, Виланова дел Гебо, Фиесо Умбертиано, Кастельоглиелмо, Баньоло ди По, Гиачиано кон Баручела, Босаро, Канаро, Лусия, Пинкара, Стиента, Гайба, Салара и в провинция Падова общини Кастелбалдо, Барбона, Пиаченца д'Адидже, Вескована, С.Урбано, Боара Писани, Маси, и в провинция Верона общините Палу, Роверчиара, Ленаго, Кастанаро, Ронко ал'Адидже, Вила Бартоломеа, Опеано, Терацо, Исола Рица, Ангиари), LV, LT, A (Бургенланд, Каринтия, Долна Австрия, Тирол (административна област Лиенц), Стирия, Виена), P, SI, SK, FI, UK (Северна Ирландия, о-в Ман и Нормандски острови)

г)

точка 21.3 се заменя със следното:

„21.3

От 15 март до 30 юни, пчелни кошери

Документи, доказващи, че пчелните кошери:

а)

са с произход от трети страни, които са признати за свободни от Erwina amylovora (Burr.) Winsl. еt. al. съгласно процедурата, установена в член 18, параграф 2,

или

б)

са с произход от един от следните кантони в Швейцария: Берн (без областите Signau и Trachselwald), Fryburg, Grizonia, Ticino, Vaud, Valais,

или

в)

са с произход от защитените зони, изброени в дясната колона,

или

г)

са били подложени на подходящи карантинни мерки, преди да бъдат преместени.

E, F (Корсика), IR, I (Абруци; Апулия; Басиликата; Калабрия; Кампаня; Емилия-Романя; провинциите Форли-Чезена, Парма, Пиаченца и Римини; Фриули-Венеция Джулия; Лацио; Лигурия; Ломбардия; Марше; Молис; Пиемонт; Сардиния; Сицилия; Тоскана, Умбрия; Вал д'Аоста; Венето, с изключение в провинция Ровио на общините Ровио, Полесела, Виламарцана, Фрата Полесине, Сан Белино, Бадия Полесине, Тречента, Ченесели, Понтечио Полесине, Арка Полесине, Коста ди Ровио, Очиобело, Лендинара, Канда, Фикароло, Гарда Венета, Фрасинеле Полесине, Виланова дел Гебо, Фиесо Умбертиано, Кастельоглиелмо, Баньоло ди По, Гиачиано кон Баручела, Босаро, Канаро, Лусия, Пинкара, Стиента, Гайба, Салара и в провинция Падова общини Кастелбалдо, Барбона, Пиаченца д'Адидже, Вескована, С.Урбано, Боара Писани, Маси, и в провинция Верона общините Палу, Роверчиара, Ленаго, Кастанаро, Ронко ал'Адидже, Вила Бартоломеа, Опеано, Терацо, Исола Рица, Ангиари), LV, LT, A (Бургенланд, Каринтия, Долна Австрия, Тирол (административна област Лиенц), Стирия, Виена), P, SI, SK, FI, UK (Северна Ирландия, о-в Ман и Нормандските острови)“

д)

текстът в дясната колона на точка 22 се заменя със следното:

„DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), UK (Северна Ирландия)“;

е)

текстът в дясната колона на точка 23 се заменя със следното:

„DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), UK (Северна Ирландия)“;

ж)

текстът в дясната колона на точка 25 се заменя със следното:

„DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), UK (Северна Ирландия)“;

з)

текстът в дясната колона на точка 26 се заменя със следното:

„DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), UK (Северна Ирландия)“;

и)

текстът в дясната колона на точка 27.1 се заменя със следното:

„DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), UK (Северна Ирландия)“;

й)

текстът в дясната колона на точка 27.2 се заменя със следното:

„DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), UK (Северна Ирландия)“;

к)

текстът в дясната колона на точка 30 се заменя със следното:

„DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), UK (Северна Ирландия)“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Част Б от приложение IV към Директива 2000/29/ЕО се изменя, както следва:

а)

текстът в дясната колона на точка 20.1 се заменя със следното:

„DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), LT, UK (Северна Ирландия)“;

б)

текстът в дясната колона на точка 20.2 се заменя със следното:

„DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), LT, UK (Северна Ирландия)“;

в)

текстът в дясната колона на точка 20.3 се заменя със следното:

„LV, SI, SK, FI“;

г)

текстът в дясната колона на точка 22 се заменя със следното:

„DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), LT, UK (Северна Ирландия)“;

д)

текстът в дясната колона на точка 23 се заменя със следното:

„DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), LT, UK (Северна Ирландия)“;

е)

текстът в дясната колона на точка 25 се заменя със следното:

„DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), LT, UK (Северна Ирландия)“;

ж)

текстът в дясната колона на точка 26 се заменя със следното:

„DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), LT, UK (Северна Ирландия)“;

з)

текстът в дясната колона на точка 27.1 се заменя със следното:

„DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), LT, UK (Северна Ирландия)“;

и)

текстът в дясната колона на точка 27.2 се заменя със следното:

„DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), LT, UK (Северна Ирландия)“;

й)

текстът в дясната колона на точка 30 се заменя със следното:

„DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), LT, UK (Северна Ирландия)“;

к)

точка 31 се заменя със следното:

„31.

Плодове на Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди с произход от E, F (с изключение на Корсика) и CY

Без да се засягат изискванията, които са в сила за плодовете от приложение IV, част A, глава II, точка 30.1:

а)

плодовете следва да са свободни от листа и стебълца; или

б)

когато плодовете са с листа или стебълца, официална декларация, че плодовете са опаковани в затворени контейнери, които са официално запечатани и ще останат запечатани по време на транспортирането им през дадена защитена зона, призната за такава по отношение на точно тези плодове, както и отличителен знак, който се цитира в паспорта.

EL, F (Корсика), I, M, P“


Top