EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0401

Решение на Комисията от 26 април 2004 година относно невключването на мефлуидид в приложение I към Директива 91/414/ЕО на Съвета и оттеглянето на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2004) 1513)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 123, 27.4.2004, p. 109–110 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 32 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 32 - 33
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 235 - 236

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/401/oj

03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

32


32004D0401


L 123/109

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2004 година

относно невключването на мефлуидид в приложение I към Директива 91/414/ЕО на Съвета и оттеглянето на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество

(нотифицирано под номер C(2004) 1513)

(текст от значение за ЕИП)

(2004/401/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 2, четвърта алинея от нея;

като има предвид, че:

(1)

Член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО предвижда, че дадена държава-членка може, за период от 12 години след нотифицирането на настоящата директива, да разреши пускането на пазара на продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които не са упоменати в приложение I към настоящата директива, които вече са на пазара две години след датата на нотификацията, докато тези вещества постепенно се изследват в рамките на работна програма.

(2)

Регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002 (3) определят подробните правила за прилагането на третия етап от работната програма съгласно член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО. За активни вещества, за които даден уведомител не е успял да изпълни своите задължения съгласно регламента, няма да се прави проверка за пълнота или оценка на документацията. За мефлуидид уведомителят не е представил до 23 май 2003 г. необходимите списъци с данни. Следователно това активно вещество не следва да бъде включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО и държавите-членки следва да оттеглят всички разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи мефлуидид.

(3)

За активните вещества, за които има само кратък период на предварително уведомление за оттеглянето на продуктите за растителна защита, съдържащи такива вещества, е уместно да се предвиди отсрочка за премахването, съхранението, пускането на пазара и употребата на съществуващите наличности за период не повече от 12 месеца, за да се даде възможност съществуващите наличности да се използват за не повече от един допълнителен вегетативен период. В случаите, когато е предвиден по-дълъг период на предварително уведомление, този срок може да се съкрати, така че да изтече в края на вегетативния период.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мефлуидид не се включва в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Член 2

Държавите-членки гарантират, че:

1.

Разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи мефлуидид, се оттеглят до 26 октомври 2004 г.

2.

От 27 април 2004 г. не се предоставят или подновяват никакви разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи мефлуидид, по силата на дерогацията, предвидена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО.

Член 3

Всяка отсрочка, предоставена от държавите-членки в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, е възможно най-къса и изтича не по-късно от 26 октомври 2005 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/30/ЕО на Комисията (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 50).

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1044/2003 (ОВ L 151, 19.6.2003 г., стр. 32).

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1044/2003.


Top