EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0400

Решение на Комисията от 26 април 2004 година относно даване правото на държавите-членки да удължат временните разрешения, предоставени за новото активно вещество профоксидим (нотифицирано под номер C(2004) 1309)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 123, 27.4.2004, p. 107–108 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 527 - 528
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 527 - 528
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 527 - 528
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 527 - 528
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 527 - 528
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 527 - 528
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 527 - 528
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 527 - 528
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 527 - 528
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 30 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 30 - 31
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 233 - 234

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/400/oj

03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

30


32004D0400


L 123/107

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2004 година

относно даване правото на държавите-членки да удължат временните разрешения, предоставени за новото активно вещество профоксидим

(нотифицирано под номер C(2004) 1309)

(текст от значение за ЕИП)

(2004/400/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 1, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО през месец март 1998 г. Испания получи заявление от BASF AG за включването на активното вещество профоксидим (предишни имена: клефоксидим, BAS 625H) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Решение 1999/43/ЕО (2) потвърди, че документацията е пълна и може да се счита удовлетворяваща, по принцип, необходимите данни и информация съгласно приложения II и III към директивата.

(2)

Потвърждаването за пълнотата на документацията е необходимо, за да може тя да бъде подробно проучена и за да се даде възможност на държавите-членки да предоставят временни разрешения, за периоди до три години, за продукти за растителна защита, съдържащи профоксидим, като същевременно се спазват условията, определени в член 8, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО, и по-специално условието, отнасящо се до подробната оценка на активното вещество и на продукта за растителна защита с оглед на изискванията, определени в тази директива.

(3)

Въздействието на профоксидим върху здравето на човека и околната среда беше оценено в съответствие с разпоредбите на член 6, параграфи 2 и 4 от Директива 91/414/ЕИО за употребите, предложени от заявителя. Държавата-членка, която трябва да докладва, предостави на Комисията доклад за проектооценка на 28 март 2001 г.

(4)

Проучването на документацията продължава и след представянето на докладите за проектооценка от държавата-членка, която трябва да докладва, и не е възможно да се завърши оценката в рамките на срока, предвиден в Директива 91/414/ЕИО.

(5)

Тъй като при оценката до момента не са открити никакви причини за непосредствено безпокойство, на държавите-членки следва да се даде възможност да удължат временните разрешения, предоставени за продукти за растителна защита, съдържащи профоксидим, за период от 24 месеца съгласно разпоредбите на член 8 от Директива 91/414/ЕИО, така че да се даде възможност проучването на документацията да продължи. Очаква се оценката и процесът на вземане на решение за възможното включване на профоксидим в приложение I да приключи в рамките на 24 месеца.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителна верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите-членки могат да удължат временните разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи профоксидим, за период не повече от 24 месеца от датата на приемане на настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/30/ЕО на Комисията (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 50.)

(2)  ОВ L 14, 19.1.1999 г., стр. 30.


Top