EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0380

Решение на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Решение 97/365/ЕО по отношение на включването на предприятия от Исландия във временните списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на месни продукти (нотифицирано под номер C(2004) 1520)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 144, 30.4.2004, p. 5–8 (ES, DA, DE, IT, NL, PT, SV)
OJ L 144, 30.4.2004, p. 5–7 (EL, EN, FR, FI)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 286 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 286 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 286 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 286 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 286 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 286 - 287
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 286 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 286 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 286 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 253 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 253 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 214 - 215

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; отменен от 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/380/oj

03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

253


32004D0380


L 144/5

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2004 година

за изменение на Решение 97/365/ЕО по отношение на включването на предприятия от Исландия във временните списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на месни продукти

(нотифицирано под номер C(2004) 1520)

(текст от значение за ЕИП)

(2004/380/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 95/408/ЕО на Съвета от 22 юни 1995 г. относно условията за съставяне за преходен период на временни списъци на предприятия от трети страни, от които държавите-членки могат да внасят някои продукти от животински произход, рибни продукти или живи двучерупчести мекотели (1), и по-специално член 2, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Временни списъци с предприятия в трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на продукти, приготвени от месо от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, еднокопитни животни, овце и кози, са съставени със Решение 97/365/ЕО на Комисията (2).

(2)

Исландия е изпратила списък с предприятия, произвеждащи месни продукти, за които компетентният орган удостоверява, че спазват правилата на Общността.

(3)

Тези предприятия следва да бъдат включени в списъците, съставени с Решение 97/365/ЕО.

(4)

Тъй като още не са извършени проверки на място, вносът от такива предприятия не може да се ползва от намаления брой физически проверки съгласно член 10 от Директива 97/78/ЕО на Съвета (3).

(5)

Следователно Решение 97/365/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 97/365/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 7 май 2004 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 243, 11.10.1995 г., стр. 17. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 154, 12.6.1997 г., стр. 41. Решение, последно изменено с Акта за присъединяване от 2003 г.

(3)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Решение 97/365/ЕО се добавя следния текст в съответствие с азбучния ред на ISO кода на страната:

„Pais: IslandiaLand: IslandLand: IslandΧώρα: ΙσλάνδιαCountry: IslandPays: IslandePaese: IslandaLand: IjslandPaís: IslandiaMaa: IslantiLand: Island

1

2

3

4

5

22

Kaupfelag V- Hunvetninga

Hvammstangi

 

6

23

Sölufélag A- Hunvetninga

Blonduos

 

6

31

Nordlenska

Husavik

 

6

50

Kaupfelag Skagfirdinga

Saudakrokur

 

6“


Top