EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0379

Решение на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Решение 2001/471/ЕО по отношение на бактериологичните тестове в определени месопреработвателни предприятия (нотифицирано под номер C(2004) 1519)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 144, 30.4.2004, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 251 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 251 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; заключение отменено от 32006D0765

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/379/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

251


32004D0379


L 144/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2004 година

за изменение на Решение 2001/471/ЕО по отношение на бактериологичните тестове в определени месопреработвателни предприятия

(нотифицирано под номер C(2004) 1519)

(текст от значение за ЕИП)

(2004/379/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 64/433/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно здравните изисквания за производството и търговията с прясно месо (1), и по-специално член 10, параграф 2 от нея;

като има предвид, че:

(1)

Решение 2001/471/ЕО на Комисията (2) задължава операторите на месопреработвателни предприятия да провеждат редовни проверки на общите хигиенни условия на производството в техните предприятия.

(2)

Настоящото решение определя правилата за бактериологичното тестване на трупове от говеда, свине, овце, кози и коне. То предвижда резултатите от бактериологичните тестове да се преобразуват в дневни логаритмични средни стойности с цел да се сравнят с ограниченията, определени в него.

(3)

Държавите-членки понастоящем използват два различни метода на изчисление за преобразуване на резултатите от тестването в средна логаритмична стойност, което води до различни цифрови стойности.

(4)

Извършването на бактериологичните тестове следва да се хармонизира в рамките на Общността. Следователно методът на изчисление за преобразуването на резултатите от бактериологичните тестове на месо, определени в Решение 2001/471/ЕО, следва да се изясни.

(5)

Следователно Решение 2001/471/ЕО трябва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2001/471/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 20 май 2004 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 2012/64. Директива, последно изменена с Директива 95/23/ЕО (ОВ L 243, 11.10.1995 г., стр. 7).

(2)  ОВ L 165, 21.6.2001 г., стр. 48.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част I от приложението към Решение 2001/471/ЕО се изменя, както следва:

1.

В главата, озаглавена „Прилагане на микробиологични критерии към резултатите от тестването на изрязани проби (таблица 1)“, първото изречение се заменя със следното:

„Дневната средна стойност от логаритмичните резултати следва да се постави в една от трите категории за проверка на технологичния контрол: приемлива, критична и неприемлива.“

2.

Таблица 1 се заменя със следната таблица:

„Таблица 1

Дневна средна стойност от логаритмичните стойности  (1) за критични и неприемливи резултати за критерии за бактериологично действие при говеда, свине, овце, кози и коне (cfu/cm2) за проби, взети по деструктивния метод


 

Приемлив обхват

Критичен обхват

Неприемлив обхват

Говеда/овце/кози/коне

Свине

Говеда/свине/овце/кози/коне

Дневна средна стойност от логаритмичните стойности за

Общ брой на живите организми

< 3,5

< 4,0

3,5 (свине: 4,0) - 5,0

> 5,0

Ентеробактерии

< 1,5

< 2,0

1,5 (свине: 2,0) - 2,5 (свине: 3,0)

> 2,5 (свине: > 3,0)


(1)  Дневната средна стойност от логаритмичните стойности се изчислява като първо се вземе стойността на логаритъма (log10) от всеки индивидуален резултат от тестването и след това се изчисли средноаритметичната от тези логаритмични стойности.“


Top