EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0108

Решение на Комисията от 28 януари 2004 година за изменение на приложение В към Директива 92/51/ЕИО на Съвета относно втора обща система за признаване на професионално образование и обучение за допълнение на Директива 89/48/ЕИО (нотифицирано под номер С(2003) 5381)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 32, 5.2.2004, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 005 P. 7 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 005 P. 7 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 005 P. 7 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 005 P. 7 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 005 P. 7 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 005 P. 7 - 9
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 005 P. 7 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 005 P. 7 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 005 P. 7 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 29 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 29 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/108(1)/oj

05/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29


32004D0108


L 032/15

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 януари 2004 година

за изменение на приложение В към Директива 92/51/ЕИО на Съвета относно втора обща система за признаване на професионално образование и обучение за допълнение на Директива 89/48/ЕИО

(нотифицирано под номер С(2003) 5381)

(текст от значение за ЕИП)

(2004/108/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 92/51/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. относно втора обща система за признаване на професионално образование и обучение за допълнение на Директива 89/48/ЕИО (1) и по-специално член 15 от нея,

като взе предвид представените искания от Германия, Италия, Австрия и Обединеното кралство,

като има предвид, че:

(1)

Германия, Италия, Австрия и Обединеното кралство са представили мотивирани искания за изменение и допълнение на приложение В към Директива 92/51/ЕИО.

(2)

Германия е поискала професионалното название „трудов терапевт“ („Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut“) да се допълни с названието „ерготерапевт“ („Ergotherapeut“). С измененията в Закона за трудовата терапия (Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutengesetz) от 25 май 1976 г., в редакцията му от 8 март 1994 г., в сила от 1 януари 1999 г., се въвежда професионалното название „ерготерапевт“ („Ergotherapeut“), което се използва наравно с преди това съществувалото название.

(3)

Италия е поискала да се премахне позоваването на названието „педикюрист“ („podologo“), тъй като с министерско постановление (Decreto ministeriale) № 666 от 14 септември 1994 г. се определя професионалната квалификация на педикюриста и се предвижда съответната университетска диплома, изискваща тригодишно обучение, да съставлява задължителното обучение за тази професия. След влизането в сила на това постановление професията на педикюриста попада в приложното поле на Директива 89/48/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно обща система за признаване на дипломи за висше образование, които се издават след завършване на професионално образование и обучение с най-малко тригодишна продължителност на обучението (2).

(4)

Австрия е поискала добавянето на две нови професии в областта на счетоводството: „търговски счетоводител“ („Gewerblicher Buchhalter“) съгласно Закона за търговията, занаятчийството и промишлеността от 1994 г. (Gewerbeordnung 1994) и „независим счетоводител“ („Selbständiger Buchhalter“) съгласно Закона за професиите в областта на публичното счетоводство от 1999 г. (Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe 1999). Представени са съответните учебни планове. Предвид степента на специализация и отговорността, която носят притежателите на тази квалификация, тя следва да се счита за съпоставима с квалификация, за която се издава диплома.

(5)

Предвид обновяването на Закона за професиите от 1997 г., BGBl. I № 63/1997 (Gewerbeordnungsnovelle 1997, BGBl. I № 63/1997) Австрия е поискала заличаване от приложение В на дейността на рекламните агенти („Werbeagentur“), тъй като тази дейност вече не е регулирана.

(6)

Обединеното кралство е поискало да се добави професията „регистриран ветеринарен болногледач“ („listed veterinary nurse“) като национална професионална квалификация (NVQ) равнище 3 в Обединеното кралство вследствие на промените в изискванията за обучение за тази професия в Обединеното кралство. Кралският колеж за ветеринарни лекари (The Royal College of Veterinary Surgeons) е акредитиран от Отдела за квалификации и учебни програми (Qualifications and Curriculum Authority (QCA)) като компетентен орган за издаването на дипломи за тази професия. Приложение В към Директива 92/51/ЕИО вече включва NVQ квалификации на това равнище.

(7)

Поради това следва да се внесат съответните изменения в Директива 92/51/ЕИО.

(8)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Kомитета, създаден съгласно член 15 от Директива 92/51/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение В към Директива 92/51/ЕИО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2004 година.

За Комисията

Frederik BOLKESTEIN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 209, 24.7.1992 г., стр. 25. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 19, 24.1.1989 г., стр. 16. Директива, изменена с Директива 2001/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 206, 31.7.2001 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение В към Директива 92/51/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В точка 1 „Курсове на обучение по парамедицинска и социално-педагогическа дейност“, текстът се изменя, както следва:

а)

в подточка „в Германия“, тирето „— трудов терапевт („Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut“)“ се заменя с „— трудов терапевт/ерготерапевт („Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/ Ergotherapeut“)“;

б)

в подточка „в Италия“, тирето „— педикюрист („podologo“)“ се заличава.

2.

В точка 4 „Технически сектор“, текстът в подточка „в Австрия“ се изменя, както следва:

а)

добавят се следните тирета:

(i)

„— търговски счетоводител („Gewerblicher Buchhalter“) съгласно Закона за търговията, занаятчийството и промишлеността от 1994 г. (Gewerbeordnung 1994),“

(ii)

„— независим счетоводител („Selbständiger Buchhalter“) съгласно Закона за професиите в областта на публичното счетоводство от 1999 г. (Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe 1999).“

б)

тирето „— рекламен агент („Werbeagentur“)“ се заличава.

3.

В точка 5 „Курсове в Обединеното кралство, акредитирани като национални професионални квалификации (National Vocational Qualifications) или шотландски професионални квалификации (Scottish Vocational Qualifications)“, в текста в подточка „Обучение за“ се добавя следното тире:

„—

регистриран ветеринарен болногледач („listed veterinary nurse“)“.


Top