EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1329

Регламент (ЕО) № 1329/2003 на Съвета от 21 юли 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 992/95 относно разкриване и управление на тарифни квоти на Общността за някои земеделски и рибни продукти с произход от Норвегия

OJ L 187, 26.7.2003, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 459 - 462
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 459 - 462
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 459 - 462
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 459 - 462
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 459 - 462
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 459 - 462
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 459 - 462
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 459 - 462
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 459 - 462
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 9 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 9 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 123 - 126

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1329/oj

02/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

9


32003R1329


L 187/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1329/2003 НА СЪВЕТА

от 21 юли 2003 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 992/95 относно разкриване и управление на тарифни квоти на Общността за някои земеделски и рибни продукти с произход от Норвегия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 992/95 на Съвета от 10 април 1995 г. за разкриване и управление на тарифни квоти на Общността за някои земеделски и риболовни продукти с произход от Норвегия (1), бяха въведени тарифни квоти на Общността за някои земеделски и риболовни продукти, с произход от Норвегия. Тези квоти бяха отпуснати по силата на споразумението, сключено на 14 май 1973 г. между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия (2).

(2)

В споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия, одобрено с Решение 2003/465/ЕО на Съвета (3), двете страни определиха допълнителните двустранни търговски концесии за земеделските продукти. По силата на това споразумение Общността се ангажира да разкрива всяка година, при известни условия, годишни тарифни квоти с нулева митническа ставка за определен брой продукти с произход от Норвегия.

(3)

Следователно въпросните тарифни квоти следва да се разкриват от 1 януари до 31 декември всяка година. През първата календарна година от приложението на настоящия регламент, цялостният годишен обем следва да бъде намален пропорционално според изтеклия период преди разкриването на квотите.

(4)

Обемът на тарифните квоти с поредни номера 09.0785 и 09.0786 следва да бъде превърнат в еуро. Съгласно член 18, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно Митническия кодекс на Общността (4), размерът в еуро се определя въз основа на курса на норвежката крона от 1 октомври 2002 г., публикуван в Официален вестник на Европейските общности  (5).

(5)

Предвидено е от 1 януари 2004 г. тарифните квоти за продукти с кодове по КН 0204 да се управляват по силата на Регламент (ЕО) № 2529/2001 на Съвета от 19 декември 2001 г. относно общата организация на пазара на овче и козе месо (6). Следователно тарифната квота за тези продукти с произход от Норвегия следва да се управлява според разпоредбите на Регламент (ЕО) № 992/95 само до края на 2003 г. Необходимо е още сега да се предвиди за оставащите месеци от 2003 г., при вноса на тези продукти да се представя документ за произход, съгласно разпоредбите, установени по силата на Регламент (ЕО) № 2529/2001.

(6)

Следователно е необходимо да се измени съответно Регламент (ЕО) № 992/95,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 992/95 се изменя, както следва:

1.

Към член 1 се добавя следният параграф:

„4.   Въпреки това, с дерогация от параграф 3, за продуктите с код по КН 0204, вносителите представят документ за произход, съгласно разпоредбите на член 16, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕО) № 2529/2001 на Съвета от 19 декември 2001 г. относно общата организация общата организация на пазара на овче и козе месо (7).

2.

Приложение І се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

1.   През 2003 г. годишният обем на тарифните квоти, предвидени в Регламент (ЕО) № 992/95, изменен в съответствие с приложението към настоящия регламент, се намалява пропорционално според частта от квотния период в цели месеци, изтекъл преди датата, предвидена в член 3, параграф 2. Така изчислената цифра се закръглява към по-голямата единица.

2.   През 2003 г. обемът на тарифната квота, разкрита през 2003 г. с пореден номер 09.0761, се повишава на 770 t.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2003 г.

Въпреки това, настоящият регламент се прилага само до 31 декември 2003 г. по отношение на продуктите с код по КН 0204.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел 21 юли 2003 година.

За Съвета

Председател

F. FRATTINI


(1)  ОВ L 101, 4.5.1995 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 3161/95 (ОВ L 327, 30.12.1995 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 171, 27.6.1973 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 48.

(4)  ОВ L 303, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2700/2000 (ОВ L 311, 12.12.2000 г., стр. 17).

(5)  ОВ С 235, 1.10.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 3.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 992/95 се изменя, както следва:

1.

След „Продукти с произход от Норвегия“ се вмъква следното:

„Независимо от тълкуването на Комбинираната номенклатура, се счита, че формулировката за описанието на продуктите има само индикативно значение, като преференциалната схема е определена в контекста на настоящето приложение от обхвата на кодовете по Комбинираната номенклатура, както те съществуват по време на приемането на настоящата нормативна уредба. Когато кодовете по КН са означени „ех“, преференциалната схема следва да се определи от приложението на кода по КН и съответното описание, взети заедно.“

2.

Таблицата се изменя, както следва:

а)

заглавието на четвърта колона се заменя с „Обем квоти (в t, ако не е посочено друго)“;

б)

редовете при поредни номера 09.0757, 09.0761 и 09.0762 се заменят със следното:

Номер по ред

Код по КН 1

Описание

Размер на квоти (t)

Митни сборове за квоти (%)

„09.0757

ex 0809 20

Череши, пресни, от 16 юли до 31 август

900

Освободена (1)

09.0761

ex 0810 10 10

Ягоди, пресни, от 9 юни до 31 юли

900

Освободена

09.0762

ex 0810 10 00

Ягоди, пресни, от 1 август до 15 септември

900

Освободена

в)

вмъква се следното:

„09.0781

0204 10 00

0204 21 00

0204 22

0204 23 00 (2)

0204 30 00

0204 41 00

0204 42

0204 43 10 (3)

0204 43 90 (4)

0204 50 11

0204 50 13

0204 50 15

0204 50 19

0204 50 31

0204 50 39 (5)

0204 50 51

0204 50 53

0204 50 55

0204 50 59

0204 50 71

0204 50 79 (5)

Овче или козе месо, прясно, охладено или замразено

300 (6)

Освободена

09.0782

0210

Месо и годни за консумация месни остатъци, осолени, в саламура, сушени, и ястия от месо или остатъци от месо

200

Освободена

09.0783

0705 11 00

Главеста салата

300

Освободена

09.0784

0705 19 00

Други марули

300

Освободена

09.0785

0602 90 51

Многогодишни растения

136 212 EUR

Освободена

09.0786

0602 90 70

Стайни растения:

 

вкоренени калеми и млади растения, без кактуси

544 848 EUR

Освободена

09.0787

1601

Наденица и подобни продукти от месо, месни остатъци или кръв; храни на базата на тези продукти

300

Освободена


(1)  Приложимо е специфично допълнително мито.“

(2)  Обемът на исканията за теглене се определя, като се умножава нетното тегло на продуктите по коефициент от 1,67 (агнешко месо) или 1,81 (овче месо, различно от агнешко).

(3)  Обемът на исканията за теглене се определя, като се умножава нетното тегло на продуктите по коефициент от 1,67.

(4)  Обемът на исканията за теглене се определя, като се умножава нетното тегло на продуктите по коефициент от 1,81.

(5)  Обемът на исканията за теглене се определя, като се умножава нетното тегло на продуктите по коефициент от 1,67 (ярешко месо) или 1,81 (козе месо, различно от ярешко).

(6)  Трупно тегло.“


Top