EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1144

Регламент (ЕО) № 1144/2003 на Комисията от 27 юни 2003 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 1279/98, (ЕО) № 1128/1999 и (ЕО) № 1247/1999 относно някои тарифни квоти за живи животни от рода на едрия рогат добитък и продукти от говеждо и телешко месо с произход от Словашката република, Република България и Република Полша

OJ L 160, 28.6.2003, p. 44–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 446 - 449
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 446 - 449
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 446 - 449
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 446 - 449
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 446 - 449
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 446 - 449
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 446 - 449
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 446 - 449
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 446 - 449
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 119 - 122

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; заключение отменено от 32006R1965

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1144/oj

02/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32003R1144


L 160/44

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1144/2003 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2003 година

за изменение на Регламенти (ЕО) № 1279/98, (ЕО) № 1128/1999 и (ЕО) № 1247/1999 относно някои тарифни квоти за живи животни от рода на едрия рогат добитък и продукти от говеждо и телешко месо с произход от Словашката република, Република България и Република Полша

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 на Комисията (2), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2003/299/ЕО на Съвета от 14 април 2003 г. относно сключване на протокол за хармонизиране на търговските аспекти на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Словашката република, от друга страна, за взимане под внимание на резултатите от преговорите между двете страни относно установяване на нови взаимни селскостопански отстъпки (3), предвижда нови отстъпки за внос на някои живи животни и продукти от говеждо и телешко месо в рамките на откритите от въпросното споразумение тарифни квоти, приложими от 1 май 2003 г.

(2)

Решение 2003/286/ЕО на Съвета от 8 април 2003 г. относно сключване на протокол за хармонизиране на търговските аспекти на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република България от друга страна, за взимане под внимание на резултатите от преговорите между двете страни относно установяване на нови взаимни селскостопански отстъпки (4), предвижда нови отстъпки за внос на някои живи животни и продукти от говеждо и телешко месо в рамките на откритите от въпросното споразумение тарифни квоти, приложими от 1 юни 2003 г.

(3)

Следователно е необходимо да се измени Регламент (ЕО) № 1279/98 на Комисията от 19 юни 1998 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на тарифните квоти за говеждо и телешко месо, предвидени в Регламенти (ЕО) № 2290/2000, (ЕО) № 2433/2000, (ЕО) № 2434/2000, (ЕО) № 1408/2002 на Съвета и от Решения 2003/18/ЕО и 2003/263/ЕО на Съвета за България, Чешката република, Словакия, Унгария, Румъния и Полша (5), последно изменен с Регламент (ЕО) № 673/2003 (6), Регламент (ЕО) № 1128/1999 на Комисията от 28 май 1990 относно определяне на подробни правила на тарифна квота за телета до 80 kg, с произход от определени трети страни (7), последно изменен с Регламент (ЕО) № 673/2003, Регламент (ЕО) № 1247/1999 на Комисията от 16 юни 1999 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на тарифна квота за живи животни от рода на едрия рогат добитък от 80 kg до 300 kg, с произход от определени трети страни (8), последно изменен с Регламент (ЕО) № 673/2003.

(4)

Решение 2003/298/ЕО на Съвета от 14 април 2003 г. относно сключване на протокол за хармонизиране на търговските аспекти на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Чешката република, от друга страна, за взимане под внимание на резултатите от преговорите между двете страни относно установяване на нови взаимни селскостопански отстъпки (9) и Решение 2003/285/ЕО на Съвета от 18 март 2003 г. относно сключване на протокол за промяна на търговските аспекти на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Унгария от друга страна, за взимане под внимание на резултатите от преговорите между двете страни относно установяване на нови взаимни селскостопански отстъпки (10), отмениха съответно Регламент (ЕО) № 2433/2000 на Съвета от 17 октомври 2000 г. относно някои отстъпки под формата на тарифни квоти на Общността за някои селскостопански продукти и за предвиждане на промяна, като автономна и временна мярка, на някои селскостопански отстъпки, предвидени в европейското споразумение с Чешката република (11), и Регламент (ЕО) № 1408/2002 на Съвета от 29 юли 2002 г. относно отстъпки под формата на тарифни квоти на Общността за някои селскостопански продукти и за предвиждане на промяна, като автономна и временна мярка на някои селскостопански отстъпки, предвидени в европейското споразумение с Унгария (12). Следователно трябва да се заменят позоваванията на Регламент (ЕО) № 1279/98.

(5)

Регламент (ЕО) № 1279/1998 на Комисията предвиждаше заявленията за лицензии за внос да се подават на три месеца, с цел да се осигури редовният внос на определените количества; като не противоречи на така поставената цел, практиката показа, че е необходимо да се разреши заявленията да се подават на шест месеца, като срокът на валидност на лицензиите за внос следва да бъде продължен. Следователно е необходимо да се измени регламентът в тази посока, считано от 1 юли 2003 г.

(6)

Решение 2003/299/ЕО и Решение 2003/286/ЕО предвиждат нови отстъпки, съответно от 1 май 2003 г. и от 1 юни 2003 г. Следователно трябва да се установят разпоредби за прилагането на тези отстъпки със задна дата.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съобразени със становището на Управителния комитет по говеждо и телешко месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1279/98 се изменя, както следва:

1.

Заглавието се заменя със следното заглавие:

„РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1279/98 на Комисията от 19 юни 1998 година относно определяне на подробни правила за прилагане на тарифни квоти за говеждо и телешко месо, предвидени в Решение 2003/286/ЕО, 2003/298/ЕО, 2003/299/ЕО, 2003/18/ЕО, 2003/263/ЕО и 2003/285/ЕО на Съвета за България, Чешката република, Словакия, Румъния, Република Полша и Република Унгария.“

2.

Член първи, параграф 1 се заменя със следния текст:

„За всеки внос в Общността на продукти, описани в приложение І на настоящия регламент, който се извършва в рамките на квотите, установени с Решения 2003/286/ЕО (13), 2003/298/ЕО (14), 2003/299/ЕО (15), 2003/18/ЕО (16), 2003/263/ЕО (17) и 2003/285/ЕО (18) на Съвета за България, Чешката република, Словакия, Унгария, Румъния и Полша, трябва да се представи лицензия за внос.

3.

Член 2 се заменя със следния текст:

„Член 2

Количествата по член 1 за всеки период, предвиден в приложение І, се разбиват, както следва:

50 % за периода от 1 юли до 31 декември,

50 % за периода от 1 януари до 30 юни.

Ако количествата, обхванати от представените заявления за лицензии за внос за първия период по първа алинея, са за по-малки от наличните количества за първия период, остатъкът се прибавя към наличните количества за втория период.“

4.

В член 3, параграф 1, буква в), втора алинея се заменя със следния текст:

„Под „група продукти“ по смисъла на буква в) се разбира:

продуктите с кодове по КН 0201 или 0202, произхождащи от една от изброените държави в приложение І,

или продуктите с кодове по КН 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, произхождащи от Словакия или Унгария и с кодове 0210 99 51, 0210 99 59 или 0210 99 90, произхождащи от Унгария,

или продуктите с кодове по КН 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 или 0210 99 51, произхождащи от Румъния,

или продуктите с кодове по КН 1602 50 10, произхождащи от Полша,

или продуктите с кодове по КН 1602 50, произхождащи от Словакия и Румъния.“

5.

В член 5, параграф 2 се замества със следния текст:

„2.   Лицензиите за внос, издадени съгласно този регламент, имат срок на валидност 180 дни, считано от датата на действителното издаване по смисъла на член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. относно определяне на общи подробни правила за приложение на режима за издаване на лицензии за внос и износ и предварително определяне на сертификати за селскостопанските продукти (19).Нито една лицензия няма да бъде валидна след датата 30 юни, следваща датата на издаване.

6.

Приложение І се изменя, както следва:

за сериен номер 09.4824, в колоната „Описание“, последно тире, се добавя бележка под линия (1) със следния текст:

„Коефициент на преобразуване в прясно месо: 2,14, при условие че съдържанието на месо надвишава 60 %.“,

за пореден номер 09.4624, в колоната „приложима митническа ставка“, „20 %“ се заменя с „освободен“,

за пореден номер 09.4651, в колоната „приложима митническа ставка“, „20 %“ се заменя с „освободен“,

следните квоти се добавят към приложение І:

Страна на произход

Сериен №

Код по КН

Описание

Приложима митническа ставка

% от НОН

Годишно количество от 1.7.2002 г. до 30.6.2003 г.

(в t)

Годишно количество от 1.7.2003 г. до 30.6.2004 г.

(в t)

Годишно увеличение от 1.7.2004 г.

(в t)

„Словакия

09.4644

0206 10 95

0206 29 91

0210 20

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък (карантии)

освободено

500

1 000

0

09.4648

1602 50

Други приготвени храни или консерви от месо, карантии или кръв от животни от рода на едрия рогат добитък

освободено

100

200

0“

Член 2

Член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1128/1999 се заменя със следния текст:

„2.   За количеството по параграф 1 митническата ставка е:

намалена с 80 % за животните, произхождащи от Чешката република, Словакия, Естония, Литва и Латвия,

намалена с 90 % за животните, произхождащи от България, Унгария и Румъния,

без мито за животните, произхождащи от Полша.“

Член 3

Член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1247/1999 се заменя със следния текст:

„2.   За количеството по параграф 1 митническата ставка е:

намалена с 80 % за животните, произхождащи от Чешката република, Словакия, Естония, Литва и Латвия,

намалена с 90 % за животните, произхождащи от България, Унгария и Румъния,

без мито за животните, произхождащи от Полша.“

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2003 г. Член 1, параграфи 3 и 5 се прилагат, считано от 1 юли 2003 г.

Член 1, параграф 4 се прилага, считано от 1 май 2003 г.

Член 1, параграф 6 се прилага:

считано от 1 април 2003 г. за сериен номер 09.4824,

считано от 1 май 2003 г. за серийни номера 09.4624, 09.4644 и 09.4648,

считано от 1 юни 2003 г. за сериен номер 09.4651.

Членове 2 и 3 се прилагат, считано от 1 юни 2003 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2003 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 107, 30.4.2003 г., стр. 36.

(4)  ОВ L 102, 24.4.2003 г., стр. 60.

(5)  ОВ L 176, 20.6.1998 г., стр. 12.

(6)  ОВ L 97, 15.4.2003 г., стр. 18.

(7)  ОВ L 135, 29.5.1999 г., стр. 50.

(8)  ОВ L 150, 17.6.1999 г., стр. 18.

(9)  ОВ L 107, 30.4.2003 г., стр. 12.

(10)  ОВ L 102, 24.4.2003 г., стр. 32.

(11)  ОВ L 280, 4.11.2000 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 205, 2.8.2002 г., стр. 9.

(13)  ОВ L 102, 24.4.2003 г., стр. 60.

(14)  ОВ L 107, 30.4.2003 г., стр. 12

(15)  ОВ L 107, 30.4.2003 г., стр. 36.

(16)  ОВ L 8, 14.1.2003 г., стр. 18.

(17)  ОВ L 97, 15.4.2003 г., стр. 53.

(18)  ОВ L 102, 24.4.2003 г., стр. 32.“

(19)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1.“


Top