EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0055

Регламент (ЕО) № 55/2003 на Комисията от 13 януари 2003 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

OJ L 8, 14.1.2003, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 13 - 14
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 13 - 14
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 13 - 14
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 13 - 14
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 13 - 14
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 13 - 14
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 13 - 14
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 13 - 14
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 13 - 14
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 69 - 70
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 69 - 70
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 122 - 123

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/55/oj

02/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

69


32003R0055


L 008/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 55/2003 НА КОМИСИЯТА

от 13 януари 2003 година

относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1832/2002 на Комисията (2), и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки за класирането на стоки, включени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 установява общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат и за всяка друга номенклатура, която се основава изцяло или частично на нея или която добавя, ако е необходимо, подразделения към нея и която е установена чрез специални разпоредби на Общността с оглед прилагането на тарифни или други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Чрез прилагане на упоменатите по-горе общи правила стоките, описани в колона 1 от приложената таблица към настоящия регламент, трябва да се класират под съответните кодове по КН, посочени в колона 2, въз основа на мотивите, посочени в колона 3.

(4)

Съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (3), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2700/2000 на Европейския парламент и на Съвета (4), е подходящо ползването на обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки за класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която не съответства на разпоредбите на настоящия регламент, да може да се продължи за период от три месеца от титуляра.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от приложената таблица, се класират под съответните кодове по КН, посочени в колона 2 от упоменатата таблица.

Член 2

Съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 на Регламент (ЕИО) № 2913/92 ползването на обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не съответства на разпоредбите на настоящия регламент, може да се продължи за период от три месеца.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 януари 2003 година.

За Комисията

Frederik BOLKESTEIN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 290, 28.10.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 311, 12.12.2000 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Мотиви

(1)

(2)

(3)

1.   Приготвено ястие от две съставни части, опаковани отделно, представено в асортимент за продажба на дребно и състоящо се от:

а)

варен ориз (150 g); и

б)

къри (200 g), състоящо се от кокосово мляко (72 %), пилешко месо (20 %), смес от подправки (7 %), лимонено сорго (0,5 %) и екстракт от аншоа (0,5 %).

1904 90 10

Класирането се определя от разпоредбите на общо правило 1, общо прaвило 3, буква б) и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текстовете на кодове по КН 1904, 1904 90 и 1904 90 10.

Този продукт е предназначен за продажба на дребно по смисъла на общо правило 3, буква б). Оризът (позиция 1904) му придава основния характер.

2.   Приготвено ястие от две съставни части, опаковани отделно, представено в асортимент за продажба на дребно и състоящо се от:

а)

варен ориз (150 g); и

б)

къри (200 g), състоящо се от кокосово мляко (65 %), пилешко месо (14 %), смес от подправки (13,2 %), патладжани (3 %), босилек (2,5 %) и екстракт от аншоа (2,3 %).

1904 90 10

Класирането се определя от разпоредбите на общо правило 1, общо прaвило 3, буква б) и общо правило 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текстовете на кодове по КН 1904, 1904 90 и 1904 90 10.

Този продукт е предназначен за продажба на дребно по смисъла на общо правило 3, буква б). Оризът (позиция 1904) му придава основния характер.

3.   Приготвено ястие от две съставни части, опаковани отделно, представено в асортимент за продажба на дребно и състоящо се от:

а)

варен ориз (150 g); и

б)

къри (200 g), състоящо се от кокосово мляко (65,4 %), пилешко месо (15,5 %), картофи (10 %), смес от подправки (7,1 %) и екстракт от аншоа (2 %).

1904 90 10

Класирането се определя от разпоредбите на общо правило 1, общо прaвило 3, буква б) и общо правило 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текстовете на кодове по КН 1904, 1904 90 и 1904 90 10.

Този продукт е предназначен за продажба на дребно по смисъла на общо правило 3, буква б). Оризът (позиция 1904) му придава основния характер.

4.   Приготвено ястие от две съставни части, опаковани отделно, представено в асортимент за продажба на дребно и състоящо се от:

а)

варен ориз (150 g); и

б)

къри (200 g), състоящо се от кокосово мляко (50 %), говеждо месо (20 %), картофи (15 %), смес от подправки (7 %), фъстъци (3 %), екстракт от аншоа и кромид лук (2 %)

1904 90 10

Класирането се определя от разпоредбите на общо правило 1, общо прaвило 3, буква б) и общо правило 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текстовете на кодове по КН 1904, 1904 90 и 1904 90 10.

Този продукт е предназначен за продажба на дребно по смисъла на общо правило 3, буква б). Оризът (позиция 1904) му придава основния характер.

Продукт на прах, чийто състав е следният (в тегловни проценти):


– протеини

92

– – съдържание на колаген:

65

– влажност

4

– пепели (550 °С)

4

Този продукт е разтворим във вода и се получава от кости чрез хидролиза. Използва се в производството на колбасарски продукти например.

3504 00 00

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, както и от текстовете на кодове по КН 3504 и 3504 00 00.

Предвид съдържанието на продукта и това, че се получава от кости, той не може да се счита за екстракт от месо от позиция 1603. Не е и желатин по смисъла на позиция 3503, като се има предвид тегловното съдържание на колаген и на пепели.

Високото съдържание на протеини му придава характеристиките на протеинов изолат от позиция 3504.


Top