EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0108

Директива 2003/108/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 8 декември 2003 година за изменение на Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

OJ L 345, 31.12.2003, p. 106–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 133 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 133 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 002 P. 70 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2014; отменен от 32012L0019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/108/oj

15/ 10

BG

Официален вестник на Европейския съюз

133


32003L0108


L 345/106

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2003/108/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 8 декември 2003 година

за изменение на Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално, член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като се консултираха с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251, параграф 2 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

По време на процедурата по приемането на Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (3), бе изразена загриженост във връзка с възможното финансово отражение на формулировката на член 9 от посочената директива за производителите на съответното оборудване.

(2)

На срещата на Помирителния комитет от 10 октомври 2002 г. във връзка с посочената Директива Европейският парламент, Съветът и Комисията изразиха своите намерения в съвместна декларация да проучат въпросите, свързани с член 9 от Директива 2002/96/ЕО, по отношение на финансирането във връзка с ОЕЕО от потребители, различни от частни домакинства, при пръв удобен случай.

(3)

В съответствие със съвместната декларация Комисията е проучила финансовото отражение върху производителите, произтичащо от действителната формулировка на член 9 от Директива 2002/96/ЕО, като установи, че задълженията за обратно приемане на ОЕЕО, пуснати на пазара в миналото, създава задължение с обратно действие, за което не са предвидени разпоредби, и което евентуално може да изложи някои производители на твърде високи икономически рискове.

(4)

С цел предотвратяването на такива рискове финансовата отговорност за събирането, обработката, повторната употреба, възстановяването и рециклирането на ОЕЕО от потребители, различни от частните домакинства, пуснати на пазара преди 13 август 2005 г., се поема от производителите при доставката на нови продукти, заместващи продукти от еквивалентен тип или изпълняващи същите функции. В случаите, в които такива отпадъци не се заместват с нови продукти, отговорността се поема от такива потребители. Държавите-членки, производителите и потребителите следва да разполагат с възможността да предприемат алтернативни мерки.

(5)

Съгласно член 17 от Директива 2002/96/ЕО на държавите-членки предстои да въведат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с посочената директива преди 13 август 2004 г. С цел предотвратяване възникването на необходимост от внасяне на изменения в законодателството на държавите-членки, прието към тази дата, настоящата директива следва да бъде приета във възможно най-кратки срокове и да бъде приложена в законодателството на държавите-членки едновременно с Директива 2002/96/ЕО.

(6)

Директива 2002/96/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Член 9 от Директива 2002/96/ЕО се заменя със следния текст:

„Член 9

Финансиране във връзка с ОЕЕО от страна на потребители, различни от частните домакинства

1.   Държавите-членки гарантират, че до 13 август 2005 г. финансирането на разходите за събирането, обработката, повторната употреба, възстановяването и рециклирането и разумното изхвърляне на ОЕЕО от потребители, различни от частните домакинства, пуснати на пазара преди 13 август 2005 г., се поема от производителите.

Държавите-членки гарантират, че до 13 август 2005 г. за ОЕЕО от продукти, пуснати на пазара преди 13 август 2005 г. (исторически отпадъци), финансирането на разходите за управление е такова, както е определено в третата и четвъртата алинея.

За историческите отпадъци, които се заместват с нови еквивалентни продукти или с нови продукти, изпълняващи същата функция, финансирането на разходите се обезпечава от производителите на такива продукти при доставката им. Възможно е, във вид на алтернативно решение, държавите-членки да обезпечат потребителите, различни от частните домакинства, също да бъдат принудени да поемат частична или пълна отговорност за такова финансиране.

Финансирането на разходите за останалите исторически отпадъци се обезпечава от потребителите, различни от частните домакинства.

2.   Възможно е производителите и потребителите, различни от частните домакинства, без да се накърнява настоящата директива, да сключат споразумения, в които да са формулирани други методи за финансиране.“

Член 2

Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 13 август 2004 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2003 година.

За Европейския парламент

Председател,

P. COX

За Съвета

Председател

F. FRATTINI


(1)  ОВ С 234, 30.9.2003 г., стр. 91.

(2)  Становище на Европейския парламент от 21 октомври 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 19 ноември 2003 г.

(3)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24.


Top