EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0105

Директива 2003/105/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2003 година за изменение на Директива 96/82/ЕО на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества

OJ L 345, 31.12.2003, p. 97–105 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 20 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 20 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 249 - 257

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; отменен от 32012L0018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/105/oj

05/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

20


32003L0105


L 345/97

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2003/105/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2003 година

за изменение на Директива 96/82/ЕО на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаването на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора в светлината на съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 22 октомври 2003 г. (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 96/82/ЕО (4) има за цел предотвратяване на големи аварии, които включват опасни вещества и ограничаването на последствията за човека и околната среда с оглед гарантирането на висока степен на защита в Общността по последователен и ефективен начин.

(2)

С оглед неотдавнашните промишлени аварии и проучванията за канцерогените и опасните за околната среда вещества, проведени от Комисията по молба на Съвета, приложното поле на Директива 96/82/ЕО трябва да се разшири.

(3)

Разливът на цианид, който замърси Дунав вследствие на авария в Бая Маре в Румъния през януари 2000 г. показа, че определени дейности, свързани със съхраняването и обработването в минната промишленост, особено съоръженията за изхвърляне на отпадъците от рудата, включително отпадъчните езера и язовири могат да предизвикат много сериозни последствия. Съобщенията на Комисията относно безопасната работа при миннодобивните дейности и по шестата програма за действие в областта на околната среда на Европейската общност подчертаха нуждата от разширяване на приложното поле на Директива 96/82/ЕО. В своята резолюция от 5 юли 2001 (5) г. относно съобщението на Комисията за безопасност при миннодобивните дейности, Европейският парламент също приветства разширяването на приложното поле на тази директива, с цел да се обхванат рисковете, свързани със складирането и обработката в минната промишленост.

(4)

Предложението за директива за управлението на отпадъците от добивните промишлености може да бъде подходяща рамка за мерките, свързани с тези съоръжения за управление на отпадъците, които представляват риск от авария, но които не са обхванати от настоящата директива.

(5)

„Инцидентът с фойерверките“ в Еншеде в Холандия през май 2000 г. показа потенциалния риск от голяма авария, свързан със съхранението и производството на пиротехнически и експлозивни вещества. Следователно определението на такива вещества в Директива 96/82/ЕО трябва да бъде уточнено и опростено.

(6)

Експлозията в завода за торове в Тулуза през септември 2001 г. повиши съзнаването на потенциалния риск от авария, свързан със съхранението на амониев нитрат и торове на базата на амониев нитрат, и по-конкретно материали, отказани по време на производствения процес или върнати на производителя (които не отговарят на спецификациите). Следователно съществуващите категории от амониев нитрат и торове на базата на амониев нитрат в Директива 96/82/ЕО трябва да бъдат преразгледани с оглед да се включат тези „материали, които не отговарят на спецификациите“.

(7)

Директива 96/82/ЕО не трябва да се прилага за места на крайни потребители, където амониеви нитрати или торове на базата на амониев нитрат , които при доставката им са съответствали на спецификацията в тази директива, но в последствие са развалени или замърсени, присъстват временно до преместването им за преработка или разрушаване.

(8)

Проучванията, извършени от Комисията в тясно сътрудничество с държавите-членки подкрепят разширяването на списъка от канцерогени с подходящи прагови количества и значително повишават праговите количества за вещества, определени като опасни за околната среда в Директива 96/82/ЕО.

(9)

За предприятия, които попадат впоследствие в приложното поле на Директива 96/82/ЕО, беше показано, че е необходимо да въведат минимални периоди за уведомяване и изготвянето на политики за предотвратяване на аварии, доклади за безопасността и планове за извънредни ситуации.

(10)

Опитът и знанието на съответния персонал в предприятията може до голяма степен да помогнат при съставянето на планове при извънредни ситуации, а целият персонал в едно предприятие и хората, които има вероятност да бъдат засегнати, следва да бъдат съответно информирани за мерките и действията за безопасност.

(11)

Приемането на Решение 2001/792/ЕО, Евратом на Съвета от 23 октомври 2001 г. за създаване на механизъм на Общността за насърчаване на засиленото сътрудничество в рамките на спасителните операции, свързани с гражданската защита (6), подчерта необходимостта от насърчаване на засилено сътрудничество в спасителните операции, свързани с гражданската защита.

(12)

С цел да се улесни планирането на използването на земята е полезно да се изготвят насоки, които определят базата данни, която да бъде използвана за оценка на съвместимостта между предприятията, обхванати от Директива 96/82/ЕО и площите, описани в член 12, параграф 1 на горепосочената директива.

(13)

Държавите-членки трябва да се задължат да предоставят на Комисията минимална информация относно предприятията, обхванати от Директива 96/82/ЕО.

(14)

В същото време е целесъобразно да се уточнят някои пасажи от Директива 96/82/ЕО.

(15)

Предвидените в настоящата директива мерки са били предмет на обществено допитване, включващо заинтересованите страни.

(16)

Поради това Директива 96/82/ЕО трябва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 96/82/ЕО се изменя както следва:

1.

Член 4 се изменя както следва:

а)

точки д) и е) се заменят със следното:

„д)

експлоатацията (проучванията, извличането и обработката) на минералите в мините, кариерите или чрез сондажи, с изключение на химическа и термична обработка и складиране, свързани с тези операции, които включват опасни вещества, определени в приложение I;

е)

офшорно проучване и експлоатация на минерали, включително въглеводороди;“

б)

добавя се следната точка:

„ж)

депа за отпадъци, с изключение на работните съоръжения за изхвърляне на отпадъци от руда, включително водоемите за отпадъци, съдържащи опасни вещества, определени в приложение I, и по-специално, когато са използвани във връзка с химическа и термична обработка на минералите.“

2.

Член 6 се изменя и допълва, както следва:

а)

добавя се следното тире в параграф 1:

„—

за предприятия, които в последствие попадат в приложното поле на настоящата директива, в срок от три месеца след датата, на която настоящата директива се прилага към въпросното предприятие, както е посочено в член 2, параграф 1, първа алинея.“;

б)

След първото тире на член 6, параграф 4 се добавя следното тире:

„—

промени в предприятието или инсталациите, които могат да имат значителни последствия върху опасности от големи аварии, или“.

3.

В член 7 се добавя следният параграф:

„1а.   За предприятия, които попадат впоследствие в приложното поле на настоящата директива, посоченият в параграф 1 документ се изготвя веднага, но при всички случаи в срок от три месеца след датата, на която настоящата директива се прилага за въпросното предприятие, както е определено в член 2, параграф 1, първа алинея.“

4.

Член 8, параграф 2, буква б) се заменя със следното:

„б)

предвижда се сътрудничество в областта на информирането на обществеността и предоставянето на информация на органа, отговорен за изготвянето на външни планове за действие при извънредни ситуации;“.

5.

Член 9 се изменя и допълва както следва:

а)

в параграф 2, първата алинея се заменя със следното:

„2.   Докладът за безопасност съдържа най-малкото данни и информация, включени в приложение II. В него се посочват организациите, включени в изготвянето на доклада. Той също съдържа актуализиран списък на опасните вещества, присъстващи в предприятието.“;

б)

следното тире се добавя между третото и четвъртото тире на параграф 3:

„—

за предприятия, които попадат впоследствие в приложното поле на настоящата директива, незабавно, но във всички случаи в срок от една година след датата, на която настоящата директива се прилага за въпросното предприятие, както е залегнало във въпросната алинея на член 2, параграф 1.“;

в)

в параграф 4 препратката към „второ, трето и четвърто тире“ става съответно „второ, трето, четвърто и пето тире“;

г)

към член 9, параграф 6 се добавя следната точка:

„г)

Комисията се приканва да преразгледа до 31 декември 2006 г. в тясно сътрудничество с държавите-членки съществуващото „Ръководство за изготвяне на доклад за безопасността“.“

6.

Член 11 се изменя както следва:

а)

добавя се следното тире към букви а) и б) на параграф 1:

„—

за предприятия, които попадат впоследствие в приложното поле на настоящата директива, незабавно, и във всички случаи в срок от една година от датата, на която настоящата директива се прилага за въпросните предприятия, както е посочено в член 2, параграф 1, първа алинея.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Без да се засягат задълженията на компетентните власти, държавите-членки гарантират, че вътрешните планове за действия при извънредни ситуации, предвидени в настоящата директива, са изработени след консултация с персонала, който работи в предприятието, включително съответният персонал, който работи на дългосрочен договор като подизпълнител и че обществеността е консултирана по външните планове за действие при извънредни ситуации, когато се изготвят или актуализират.“;

в)

добавя се следният параграф:

„4а.   По отношение на външните планове за действие при извънредни ситуации държавите-членки трябва да отчитат необходимостта да насърчават засиленото сътрудничество при помощта в гражданската защита при големи аварии.“.

7.

Член 12 се изменя както следва:

а)

в параграф 1, втората алинея се заменя със следното:

„Държавите-членки гарантират, че политиката им по отношение на използването на земята и/или друга подобна политика и процедурите за прилагане на тази политика отчитат необходимостта в дългосрочен план да поддържат дистанция между предприятията, обхванати от настоящата директива и жилищни райони, обществени сгради и площи, големи транспортни пътища доколкото е възможно, възстановителни области и природни зони от особен природен интерес, и в случая на съществуващи предприятия, необходимостта от допълнителни технически мерки в съответствие с член 5, така че да не се увеличава рискът за хората.“;

б)

добавя се следният параграф:

„1а.   Комисията се приканва до 31 декември 2006 г., в тясно сътрудничество с държавите-членки, да изготви насоки, определящи техническата база данни, включително данните за риск и сценариите за риск, които трябва да бъдат използвани за оценяване на съвместимостта между предприятията, обхванати от настоящата директива и районите, обхванати в параграф 1. Определението за тази база данни трябва доколкото е възможно да отчете оценките, направени от компетентните власти, информацията, получена от оператори и всякаква друга информация от значение като социално-икономически ползи от развитието и смекчаващите ефекти от плановете за действие при извънредни ситуации.“.

8.

Член 13 се изменя както следва:

а)

в параграф 1, първата алинея се заменя със следното:

„1.   Държавите-членки гарантират, че информацията за мерките за безопасност и необходимото поведение в случай на авария се предоставя редовно и в най-подходящата форма, без да се налага да я изискват, на всички хора и всички служби, обслужващи обществеността (като училища и болници), които могат да бъдат повлияни от големи аварии, произтичащи от предприятие, в съответствие с член 9.“;

б)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   В случай на предприятия, предмет на разпоредбите на член 9, държавите-членки да гарантират, че списъкът на опасните вещества, предвиден в член 9, параграф 2 се предоставя на обществеността при условията на разпоредбите на параграф 4 на настоящия член и на член 20.“.

9.

В член 19 се добавя следният параграф:

„1а.   За предприятия, обхванати от настоящата директива, държавите-членки предоставят на Комисията поне следната информация:

а)

името или търговското наименование на оператора и пълния адрес на въпросното предприятие, и

б)

дейността или дейностите на предприятието.

Комисията създава и поддържа актуална база данни, съдържаща информацията, доставена от държавите-членки. Достъпът до базата данни е запазен за хора, които имат разрешение за това от Комисията или компетентните органи на държавите-членки.“.

10.

Приложение I се изменя както е посочено в приложението.

11.

В приложение II, точка IV, част Б се заменя от следното:

„Б.

Оценката на степента и тежестта на последствията на определени големи аварии, включваща карти, снимки или, доколкото е целесъобразно, еквивалентни описания, показващи площи, които могат да бъдат засегнати от такива аварии, произлизащи от предприятия, предмет на разпоредбите на член 13, параграф 4 и на член 20.“.

12.

В приложение III буква в) се изменя както следва:

а)

i) се заменя със следното:

„i)

организация и персонал — ролите и отговорностите на персонала, включен в управлението на големите рискове на всички нива в организацията. Определянето на необходимостта от обучение на този персонал и на разпоредбите за така определеното обучение. Включването на персонала и на персонала, работещ по договор като подизпълнител, в предприятието.“;

б)

v) се заменя със следното:

„v)

планиране за извънредни ситуации — приемане и прилагане на процедури, за да се определят предвидими извънредни ситуации чрез системен анализ, за да се изготвят, изпитват и преразгледат плановете за извънредни ситуации, за да се реагира при такива извънредни ситуации и да се осигури специфично обучение за съответния персонал. Такова обучение се осигурява на целият персонал, работещ в предприятието, включително на съответния персонал, работещ по договор като подизпълнител.“

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 юли 2005 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат такива разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Редът и условията на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

G. ALEMANNO


(1)  ОВ C 75 Е, 26.3.2002 г., стр. 357 и ОВ C 20 Е, 28.1.2003 г., стр. 255.

(2)  ОВ C 149, 21.6.2002 г., стр. 13.

(3)  Становище на Европейския парламент от 3 юли 2002 г. (ОВ С 271 Е, 12.11.2003 г., стр. 315), обща позиция на Съвета от 20 февруари 2003 г. (ОВ C 102, Е, 29.4.2003, стр. 1) и позиция на Европейския парламент от 19 юни 2003 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 ноември 2003 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 1 декември 2003 г.).

(4)  ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.

(5)  ОВ C 65 Е, 14.3.2002 г., стр. 382.

(6)  ОВ L 297, 15.11.2001 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Директива 96/82/ЕО се изменя с настоящото както следва:

1.

Към въведението се добавят следните точки:

„6.

За целите на настоящата директива, газ е всяко вещество което има абсолютно налягане на парите равно или по-високо от 101,3 кPa при температура 20 °С.

7.

За целите на настоящата директива, течност е всяко вещество, което не е определено като газ и не е в твърдо състояние, и при температура 20 °С при стандартно налягане от 101,3 kPa.“.

2.

В таблицата в Част 1:

а)

вписванията, отнасящи се до „амониев нитрат“ се заменят със следните:

„Амониев нитрат (виж бележка 1)

5 000

10 000

Амониев нитрат (виж бележка 2)

1 250

5 000

Амониев нитрат (виж бележка 3)

350

2 500

Амониев нитрат (виж бележка 4)

10

50“

б)

следните вписвания се добавят след вписванията за амониев нитрат:

„Калиев нитрат (виж бележка 5)

5 000

10 000

Калиев нитрат (виж бележка 6)

1 250

5 000“

в)

вписването, отнасящо се до „следните КАНЦЕРОГЕНИ“ се заменя със следното:

„Следните КАНЦЕРОГЕНИ при концентрации над 5 % от теглото:

 

4-аминобифенил и/или неговите соли, бензотрихлорид, бензидин и/или соли, бис (хлорметил) етер, хлорметил метил етер, 1,2-диброметан, диетилсулфат, диметил сулфат, диметилкарбомилхлорид, 1,2-дибром-3-хлорпропан, 1,2-диметилхидразин, диметилнитрозамин, хексаметилфосфорен триамид, хидразин, 2-нафтиламин и/или соли, 4-нитродифенил, и 1,3 пропанесултон

0,5

2“

г)

вписването, отнасящо се до „автомобилен бензин и други горива“ се заменя със следното:

„Петролни продукти:

а)

газ и нафта;

б)

керосин(включително реактивно гориво);

в)

газов нефт (включително дизелови горива, горива за домашно отопление и газово-нефтени смеси)

2 500

25 000“

д)

i)

бележки 1 и 2 се заменят със следното:

„1.

Амониев нитрат (5 000/10 000)— торове, които могат да се саморазграждат

Това се отнася за торови съединения смеси на основата на нитрати/торови съединения(смеси, съдържащи амониев нитрат с фосфат и/или калий), в които азотното съдържание в резултат на амониевия нитрат е:

между 15,75 % (1) и 24,5 % (2) от теглото, и също с не повече от 0,4 % общо запалими /органични материали или които отговарят на изискванията на приложение II към Директива 80/876/ЕИО,

15,75 % (3) от теглото или по-малко и незабранени запалими материали,

и които могат да се саморазграждат според UN Through Test ( виж препоръки на Организацията на обединените нации за транспорт на опасни товари: Ръководство за изпитвания и критерии, част III, подраздел 38.2).

2.

Амониев нитрат (1 250/5 000): скала за торове.

Това се прилага за прости торове на базата на амониев нитрат и торови съединения/смеси на основата на амониев нитрат, в които азотното съдържание като резултат от амониевия нитрат е:

повече от 24,5 % от теглото, освен за смеси от амониев нитрат с доломит, варовик и/или калциев карбонат с чистота най-малко 90 %,

повече от 15,75 % тегловно за смеси от амониев нитрат и амониев сулфат,

повече от 28 % (4) от теглото за смеси от амониев нитрат с доломит, варовик и/или калциев карбонат с чистота най-малко 90 %,

и които отговарят изискванията на приложение II от Директива 80/876/ЕИО.

3.

Амониев нитрат (350/2500): техническа скала.

Тя се прилага за:

амониев нитрат и препарати от амониев нитрат, в които азотното съдържание като резултат от амониевият нитрат е:

между 24,5 % и 28 % тегловно и които съдържат не повече от 0,4 % запалими вещества,

повече от 28 % тегловно и които съдържат не повече от 0,2 % запалими вещества,

водни разтвори на амониев нитрат , в които концентрацията на амониев нитрат е повече от 80 % тегловно.

4.

Амониев нитрат (10/50): „материали, които не отговарят на спецификациите“ и торове неотговарящи на теста за детонация.

Прилага се за:

материали, изхвърлени по време на производствения процес и за амониев нитрат и препарати от амониев нитрат, прости торове на базата на амониев нитрат и сложни/съставни торове на основата на амониев нитрат, посочени в бележки 2 и 3, които са, или са били върнати от крайния потребител на производителя, в съоръжение за временно складиране или преработвателен завод за преработка, рециклиране или обработка за безопасна употреба, тъй като вече не съответстват на спецификациите в бележки 2 и 3,

торовете, посочени в бележка 1, първо тире , и бележка 2, които не отговарят изискванията на приложение II към Директива 80/876/ЕИО.

5.

Калиев нитрат (5 000/10 000): сложни торове на основата на калиев нитрат, съставени от калиев нитрат под формата на гранули или микрогранули.

6.

Калиев нитрат (1 250/5 000): сложни торове на основата на калиев нитрат, съставени от калиев нитрат под формата на кристали.“

ii)

бележката, отнасяща се до полихлордибензофураните и полихлордибензодиоксините става бележка 7;

iii)

следните бележки под линия се появяват под таблицата, озаглавена „Международни фактори за токсичен еквивалент (ITEF) за сродните вещества, които будят загриженост (NATO/CCMS)“:

„(1)

15,75 % азотно съдържание тегловно като резултат от амониев нитрат отговаря на 45 % амониев нитрат.

(2)

24,5 % азотно съдържание тегловно като резултат от амониев нитрат отговаря на 70 % амониев нитрат.

(3)

15,75 % азотно съдържание тегловно като резултат от амониев нитрат отговаря на 45 % амониев нитрат.

(4)

28 % азотно съдържание тегловно като резултат от амониев нитрат отговаря на 80 % амониев нитрат.“

3.

В част 2

а)

вписвания 4 и 5 се заменят със следното:

„4.

ЕКСПЛОЗИВ (виж бележка 2)

Когато веществото, препаратът или предметът попадат в раздел 1.4. от ADR/ООН.

50

200

5.

ЕКСПЛОЗИВ (виж бележка 2)

Когато веществото, препаратът или предметът попадат в някой от разделите от ADR/ООН 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, или 1.6 или рискова фраза R2 или R3.

10

50“

б)

вписване 9 се заменя от следното:

„9.   

Рискови фрази ОПАСНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

i)

R50: „Силно токсични за водните организми“ (включително R 50/53)

100

200

ii)

R51/53: „Токсични за водните организми; могат да причинят дълготрайни вредни ефекти във водната среда“

200

500“

в)

в бележките:

i)

бележка 1 се заменя със следното:

„1.

Веществата и препаратите се класифицират съгласно следните директиви и техните настоящи адаптации към техническия напредък:

Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (1),

Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати (2).

В случай на вещества и препарати, които не са класифицирани като опасни съгласно една от двете гореспоменати директиви, например отпадък, но които независимо от това присъстват, или има вероятност да присъстват в едно учреждение и които притежават или могат да притежават, според условията, установени в учреждението, еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии, се следват процедурите за временна класификация в съответствие с члена, уреждащ този въпрос в съответната директива.

В случай на вещества и препарати със свойства, които водят до повече от една класификация за целите на настоящата директива, се прилагат най-ниските прагови количества. Въпреки това, за прилагането на правилото в бележка 4, използваното праговото количество трябва е винаги това, което отговаря на въпросната класификацията.

За целите на настоящата директива, Комисията създава и поддържа актуален списък на вещества, които са били класифицирани в горните категории от хармонизирано решение в съответствие с Директива 67/548/ЕИО.“

ii)

бележка 2 се заменя със следното:

„2.

„Експлозив“ означава:

вещество или препарат, който създава риск от експлозия вследствие удар, триене, огън или друг източник на запалване (рискова фраза R2), или

вещество или препарат, който създава изключителен риск от експлозия вследствие удар, триене, огън или друг източник на запалване (рискова фраза R3), или

вещество, препарат или предмет, обхванати от клас 1 от Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ООН/ADR), сключена на 30 септември 1957 г., както е изменено, както е транспонирана с Директива 94/55/ЕО на Съвета от 21 ноември 1994 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно автомобилния превоз на опасни вещества (3).

В това определение се включват пиротехниките, които за целите на настоящата директива са определени като вещества (или смеси от вещества), предназначени да отделят топлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични реакции. Когато едно вещество или препарат са класифицирани и по ООН/ADR и рискови фрази R2 или R3, класификацията ООН/ADR има предимство пред определянето на рисковата фраза.

Веществата и предметите от клас 1 са класифицирани във всеки от разделите от 1.1 до 1.6 в съответствие със схемата за класификация на ООН/ADR. Тези въпросни раздели са:

Раздел 1.1: „Веществата и предметите, които съдържат риск от масова експлозия (масова експлозия е експлозия, която обхваща почти целия товар мигновено).“

Раздел 1.2: „Веществата и предметите, които съдържат риск от изхвърляне, но не опасност от масова експлозия.“

Раздел 1.3:

„Веществата и предметите, които съдържат риск от запалване и дори и най-малката опасност от взрив или опасност от изхвърляне или и от двете, но нямат опасност от масова експлозия:

а)

горене, което предизвиква значима излъчваща се топлина; или

б)

които горят едно след друго, предизвикващи малък ефект на взрив или изхвърляне или и двете.“

Раздел 1.4: „Веществата и предметите, които съдържат само слаб риск при запалване или започване по време на превоз. Ефектите са ограничени до голяма степен в опаковката и не се очаква изхвърлянето на фрагменти със значими размери или обхват. Външният пламък не причинява практически мигновена експлозия на цялото съдържание на опаковката.“

Раздел 1.5: „Много слабо чувствителни вещества, съдържащи риск от масова експлозия, които са толкова слабо чувствителни,че има много малка вероятност от започване или преминаване от горене към детонация при нормални условия на превоз. Като минимално изискване те не експлодират при теста за външен огън.“

Разделение 1.6: „Изключително нечувствителни предмети, които не съдържат риск от масова експлозия. Предметите съдържат само крайно нечувствителни детониращи вещества и показват незначителна вероятност от случайно възпламеняване или разпространяване. Рискът е ограничен до експлозия на единичен предмет.“

В това определение са включени също експлозиви или пиротехнически вещества или препарати, които се съдържат в тези предмети. В случай на предмети, съдържащи експлозиви или пиротехнически вещества или препарати, ако количеството на съдържащото се веществото или преперат е известно, това количество се взема предвид за целите на настоящата директива. Ако количеството не е известно, тогава за целите на настоящата директива, целият предмет се разглежда като експлозив.“

iii)

в бележка 3, буква б), (1), второто тире се заменя със следното:

„—

веществата и препаратите, които имат точка на възпламеняване по-ниска от 55 °С и които остават течни под налягане, когато има специфични условия на експлоатация като например високо налягане или висока температура, могат да създадат опасност от големи аварии.“

iv)

бележка 3, буква в), (2) се заменя със следното:

„2.

Газове, които са възпламеними при контакт с въздуха при стайна температура и налягане (рискова фраза R12, второ тире), които са в газообразно или суперкритично състояние, и“

v)

бележка 3, буква в), (3) се заменя със следното:

„3.

Запалими или силно запалими течни вещества и препарати, поддържани при температура над тяхната точка на кипене.“

vi)

бележка 4 се заменя от следното:

„4.

В случай на установяване, когато никое отделно вещество или препарат не присъства в количество над или равно на съответните прагови количества, трябва да се прилага следното правило, за да се определи дали установяването е обхванато от съответните изисквания на настоящата директива.

Настоящата директива се прилага, ако сумата:

 

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + … е по-голяма или равна на 1,

 

където qx = количеството опасно вещество х или категория опасни вещества, попадащи в част 1 или 2 на настоящото приложение,

 

QUX = съответното прагово количество за вещество или категория от колона 3 от части 1 или 2.

Настоящата директива се прилага с изключение на членове 9, 11 и 13, ако сумата:

 

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … е по-голяма или равна на 1,

 

където qx = количеството опасно вещество х или категория опасни вещества, попадащи в част 1 или 2 на настоящото приложение,

 

QLX = съответното прагово количество за вещество или категория от колона 2 от части 1 или 2.

Това правило се използва за оценяване на общите опасности, свързвани с токсичността, запалимостта и екотоксичността. Следователно то трябва да бъде прилагано три пъти:

а)

за добавянето на вещества и препарати, посочени в част 1 и квалифицирани като токсични или много токсични, заедно с вещества и препарати, попадащи в категории 1 и 2;

б)

за добавянето на вещества и препарати, посочени в част 1 и квалифицирани като окисляващи, експлозивни, възпламеними, силно възпламеними, или особено възпламеними, заедно с вещества и препарати, попадащи в категории 3, 4, 5, 6, 7а, 7б или 8;

в)

за добавянето на вещества и препарати, посочени в част 1 и квалифицирани като опасни за околната среда (R50 ( включително R50/53) или R51/53) заедно с вещества и препарати попадащи в категории 9 i) или 9 ii).

Съответните разпоредби на настоящата директива се прилагат ако някоя от сумите, получени при а), б) или в) е по-голяма или равна на 1.“

vii)

следните бележки под линия се добавят на края на бележките:

„(1)

ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

(2)

ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2001/60/ЕО на Комисията (ОВ L 226, 22.8.2001 г., стр. 5).

(3)

ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 7. Директива, последно изменена с Директива 2003/28/ЕО на Комисията (ОВ L 90, 8.4.2003 г., стр. 45).“


Top