EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0036

Директива 2003/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година относно двадесет и пето изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (вещества, класифицирани като канцерогени, мутагени или вещества, токсични за репродукцията — c/m/r)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 156, 25.6.2003, p. 26–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 185 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 185 - 189

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/36/oj

13/ 39

BG

Официален вестник на Европейския съюз

185


32003L0036


L 156/26

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2003/36/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 май 2003 година

относно двадесет и пето изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (вещества, класифицирани като канцерогени, мутагени или вещества, токсични за репродукцията — c/m/r)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 76/769/ЕИО на Съвета (4), постановява ограничения върху продажбата и употребата на някои опасни вещества и препарати,

(2)

Предвидените в тази директива мерки се вместват в рамките на плана за действие от Решение № 646/96/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 29 март 1996, приемащо план от мерки за ограничаване на раковите заболявания в рамките за действие в сферата на общественото здравеопазване (1996—2000 г.) (5).

(3)

За подобряване на здравната защита и безопасността на потребителите, веществата, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, и препаратите, които ги съдържат, не трябва да бъдат пускани на пазара за употреба от широкия потребител.

(4)

Директива 94/60/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 20 декември 1994 относно четиринадесето изменение на Директива 76/769/ЕИО (6), установява под формата на допълнение относно точки 29, 30 и 31 от приложение I към Директива 76/769/ЕИО списък на вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията от категории 1 и 2. Подобни вещества и препаратите, които ги съдържат, не трябва да бъдат пускани на пазара за употреба от широкия потребител.

(5)

Директива 94/60/ЕО предвижда, че въпросният списък ще бъде разширяван наскоро след всяко публикуване на адаптиране към техническия прогрес на приложение I към Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества (7), което изброява вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията от категории 1 и 2.

(6)

Директива 2001/59/ЕО на Комисията (8) относно двадесет и осмо адаптиране към технически прогрес на Директива 67/548/ЕИО на Съвета, и по-специално приложение I към цитираната директива, изброява две нови вещества, класифицирани като канцерогени от категория 1, 19 нови вещества, класифицирани като канцерогени от категория 2, пет нови вещества, класифицирани като мутагени от категория 2, едно ново вещество, класифицирано като токсично за репродукцията от категория 1, и 16 нови вещества, класифицирани като токсични за репродукцията от категория 2.

(7)

Тези вещества трябва да се добавят към списъка от допълнението към приложение I към Директива 76/769/ЕИО.

(8)

Бяха взети под внимание рисковете и предимствата от новите веществата, класифицирани в съответствие с Директива 2001/59/ЕО като канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията.

(9)

Настоящата директива се прилага без да засяга законодателството на Общността, постановяващо минимални изисквания за защитата на работниците, съдържащи се в Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (9), и произтичащите от нея специални директиви, и по-специално Директива 90/394/ЕИО на Съвета от 28 юни 1990 г. за защита на работниците от рискове, свързани с експозиция на канцерогени по време на работа (10),

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изброените в приложението към настоящата директива вещества се добавят към веществата, изброени в допълнението относно точки 29, 30 и 31, към приложение I към Директива 76/769/ЕИО. Веществата, изброени в точка 1, буква в) от приложението към настоящата директива, се заличат от списък 2 на точка 29 от приложение I към Директива 76/769/ЕИО.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 25 юни 2004. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби считано от 25 декември 2004 г.

2.   Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 май 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

G. DRYS


(1)  ОВ C 126 Е, 28.5.2002 г., стр. 398.

(2)  ОВ C 221, 17.9.2002 г., стр. 8.

(3)  Становище на Европейския парламент от 11 юни 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 21 януари 2003 г. (ОВ C 64 Е, 18.3.2003 г., стр. 6) и Решение на Европейския парламент от 10 април 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201. Директива, последно изменена с Директива 2002/62/ЕО на Комисията (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 58).

(5)  ОВ L 95, 16.4.1996 г., стр. 9. Решение, отменено на 31 декември 2002 г. с Решение№ 1786/2002/ЕО на Европейския парламент и Съвета (ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 196, 16.8.1967 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2001/59/ЕО на Комисията (ОВ L 225, 21.8.2001 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 225, 21.8.2001 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 196, 26.7.1990 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 1999/38/ЕО на Съвета (ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 66).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В допълнението към приложение I към Директива 76/769/ЕИО се изменя както следва:

1.

списъците от „Точка 29 — Канцерогени“ се изменят, както следва:

а)

в списъка за категория 1 се добавят следните вещества:

Вещества

Индекс номер

ЕО номер

CAS номер

Забележки

Бутан [съдържащ ≥ 0.1 % бутадиен (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

Изобутан [съдържащ ≥ 0.1 % бутадиен (203-450-8)] [2]

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

1,3-Бутадиен; бута-1,3-диен

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

б)

в списъка за категория 2 се добавят следните вещества:

Вещества

Индекс номер

ЕО номер

CAS номер

Забележки

Берилиев окис

004-003-00-8

215-133-1

1304-56-9

Е

Натриев хромат

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Трихлоретилен; трихлоретилен

602-027-00-9

201-167-4

79-01-6

 

α-Хлортолуол; бензил хлорид

602-037-00-3

202-853-6

100-44-7

E

2,3-дибромпропан-1-ол; 2,3-дибром-1-пропанол

602-088-00-1

202-480-9

96-13-9

E

Пропиленов окис; 1,2-епоксипропан; метилоксиран

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

E

Фенил глицидилов етер; 2,3-епоксипропил фенилов етер; 1,2-епокси-3-феноксипропан

603-067-00-X

204-557-2

122-60-1

E

Фуран

603-105-00-5

203-727-3

110-00-9

E

R-2,3-епокси-1-пропанол

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

E

(R)–1-хлор-2,3-епоксипропан

603-166-00-8

424-280-2

51594-55-9

 

2,3-динитротолуол

609-050-00-3

210-013-5

602-01-7

E

3,4-динитротолуол

609-051-00-9

210-222-1

610-39-9

E

3,5-динитротолуол

609-052-00-4

210-566-2

618-85-9

E

2,5-динитротолуол

609-055-00-0

210-581-4

619-15-8

E

6-хидрокси-1-(3-изопропоксипропил)-4-метил-2-оксо-5-[4-(фенилазо)фенилазо]-1,2-дихидро-3-пиридинкарбонитрил

611-057-00-1

400-340-3

85136-74-9

 

(6-(4-хидрокси-3-(2-метоксифенилазо)-2-сулфонат-7-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2,4-диил)бис[(амино-1-метилетил)-амониев] формат

611-058-00-7

402-060-7

108225-03-2

 

Тринатриев-[4′-(8-ацетиламино-3,6-дисулфонат-2-нафтилазо)-4′′-(6-бензоламино-3-сулфонат-2-нафтилазо)бифенил-1,3′,3′′, 1′′′-тетраолато-О,О′,О′′,О′′′] мед (II)

611-063-00-4

413-590-3

 

Фенилхидразин [1]

612-023-00-9

202-873-5 [1]

100-63-0 [1]

E

Фенилхидразин хлорид [2]

200-444-7 [2]

59-88-1 [2]

Фенилхидразин хидрохлорид [3]

248-259-0 [3]

27140-08-5 [3]

Фенилхидразин сулфат (2:1) [4]

257-622-2 [4]

52033-74-6 [4]

Смес от: N-[3-хидрокси-2-(2-метилакриламино-метокси)пропоксиметил]-2-метилакриламид; N-[2,3-бис-(2-метилакриламино-метокси)пропоксиметил]-2-метилакриламид; метакриламид; 2-метил-N-(2-метил-акриламинметоксиметил)-акриламид; N-2,3-дихидроксипропоксиметил)-2-метилакриламид

616-057-00-5

412-790-8

 

в)

в списъка за категория 2 се заличават следните вещества:

Вещества

Индекс номер

ЕО номер

CAS номер

Забележки

Бутан [съдържащ ≥ 0.1 % бутадиен (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

Изобутан [съдържащ ≥ 0.1 % бутадиен (203-450-8)] [2]

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

1,3-Бутадиен; бута-1,3-диен

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

2.

в списъка за категория 2 от „Точка 30 — Мутагени“ се добавят следните вещества:

Вещества

Индекс номер

ЕО номер

CAS номер

Забележка

Натриев хромат

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Бутан [съдържащ ≥ 0.1 % бутадиен (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

Изобутан [съдържащ ≥ 0.1 % бутадиен (203-450-8)] [2]

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

1,3-Бутадиен; бута-1,3-диен

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

Пропиленов окис; 1,2-епоксипропан; метилоксиран

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

E

1,3,5-трис-[(2S и 2R)-2,3-епоксипропил]-1,3,5-триазин-2,4,6-(1Н,3Н,5Н)-трион

616-091-00-0

423-400-0

59653-74-6

E

3.

списъците от „Точка 31 — токсични за репродукцията“ се изменят както следва:

а)

в списъка за категория 1 се добавя следното вещество:

Вещества

Индекс номер

ЕО номер

CAS номер

Забележки

2-бромопропан

602-085-00-5

200-855-1

75-26-3

E

б)

в списъка за категория 2 се добавят следните вещества:

Вещества

Индекс номер

ЕО номер

CAS номер

Забележки

Флусилазол (ISO); бис (4-флуорфенил)-(метил)-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)-силан

014-017-00-6

85509-19-9

E

Смес от: 4-[[бис-(4-флуорфенил)-метилсилил]метил]-4Н-1,2,4-триазол; 1-[[бис-(4-флуорфенил)-метил-силил]метил]-1Н-1,2,4-триазол;

014-019-00-7

403-250-2

E

Бис (2-метоксиетил) етер

603-139-00-0

203-924-4

111-96-6

 

R-2,3-епокси-1-пропанол

603-143-002

404-660-4

57044-25-4

E

Флуазифоп-бутил (ISO); бутил (RS)-2-[4-(5-трифлуорметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат

607-304-00-8

274-125-6

69806-50-4

 

Винклозолин (ISO); N-3,5-дихлорфенил-5-метил-5-винил-1,3-оксазолидин-2,4-дион

607-307-00-4

256-599-6

50471-44-8

 

Метоксиоцетна киселина

607-312-00-1

210-894-6

625-45-6

E

Бис (2-етилхексил) фталат; ди-(2-етилхексил) фталат; DEHP

607-317-00-9

204-211-0

117-81-7

 

Дибутил фталат; DBP

607-318-00-4

201-557-4

84-74-2

 

(+/-) тетрахидрофурфурил (R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси) фенилокси]пропионат

607-373-00-4

414-200-4

119738-06-6

E

Флумиоксазин (ISO); N-(7-флуор-3,4-дихидро-3-оксо-4-проп-2-инил-2Н-1,4-бензоксазин-6-ил)циклохекс-1-ен-1,2-дикарбоксамид

613-166-00-X

103361-09-7

 

(2RS,3RS)-3-(2-хлорфенил)-2-(4-флуорфенил)-[(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-метил]оксиран

613-175-00-9

406-850-2

106325-08-0

 

N,N-диметилацетамид

616-011-00-4

204-826-4

127-19-5

E

Формамид

616-052-00-8

200-842-0

75-12-7

 

N-метилацетамид

616-053-00-3

201-182-6

79-16-3

 

N-метилформамид

616-056-00-X

204-624-6

123-39-7

E


Top