EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0034

Директива 2003/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година относно двадесет и трето изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (вещества, класифицирани като канцерогени, мутагени или вещества, токсични за репродукцията — CMR)

OJ L 156, 25.6.2003, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 182 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 182 - 184

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/34/oj

13/ 39

BG

Официален вестник на Европейския съюз

182


32003L0034


L 156/14

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2003/34/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 май 2003 година

относно двадесет и трето изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (вещества, класифицирани като канцерогени, мутагени или вещества, токсични за репродукцията — CMR)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора (3), в светлината на общия текст, одобрен от Помирителния комитет на 17 март 2003 г.,

като имат предвид, че:

(1)

Съгласно член 14 от Договора трябва да се създаде пространство без вътрешни граници, в която да бъде осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали.

(2)

На 29 март 1996 г. Европейският парламент и Съветът приеха Решение № 646/96/ЕО, с което бе приета програма от мерки за ограничаване на раковите заболявания в рамките за действие в сферата на общественото здравеопазване (1996—2000) (4).

(3)

За подобряване на здравната защита и безопасността на потребителите, веществата, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, и препаратите, които ги съдържат, не трябва да бъдат пускани на пазара за употреба от широкия потребител. Комисията трябва да внася възможно най-бързо предложения за забрана на употребата на продукти, които съдържат такива вещества в случаите когато съществуват научни доказателства, че веществата се отделят от въпросните продукти, като влизат в контакт с широкия потребител и го излагат на риск.

(4)

Директива 94/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно четиринадесето изменение на Директива 76/769/ЕИО (5) установява, под формата на допълнение относно точки 29, 30 и 31 от приложение I към Директива 76/769/ЕИО (6), списък на вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията от категории 1 или 2. Подобни вещества и препаратите, които ги съдържат, не трябва да бъдат пускани на пазара за употреба от широкия потребител.

(5)

Директива 94/60/ЕО предвижда, че Комисията ще представя на Европейския парламент и на Съвета предложения за разширяване на въпросния списък не по-късно от шест месеца след всяко публикуване на адаптиране към техническия прогрес на приложение I към Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества (7), които съдържат вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията от категории 1 или 2.

(6)

Директива 98/98/ЕО на Комисията от 15 декември 1998 г. относно двадесет и пето адаптиране към технически прогрес на Директива 67/548/ЕИО на Съвета (8), която адаптира, по-специално, приложение I към въпросната директива, съдържа 20 нови вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията от категории 1 или 2, а Директива 2000/32/ЕО на Комисията от 19 май 2000 г. относно двадесет и шесто адаптиране към технически прогрес на Директива 67/548/ЕИО на Съвета (9), която адаптира, по-специално, приложение I към въпросната директива, съдържа две нови вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията от категории 1 или 2. Тези вещества трябва да се добавят в точки 29, 30 и 31 от допълнението към приложение I към Директива 76/769/ЕИО.

(7)

Бяха взети под внимание рисковете и предимствата от новите класифицирани в съответствие горепосоченото вещества.

(8)

Настоящата директива се прилага без да засяга законодателството на Общността, постановяващо минимални изисквания за защитата на работниците, съдържащи се в Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (10) и произтичащите от нея специални директиви, и по-конкретно Директива 90/394/ЕИО на Съвета от 28 юни 1990 г. за защита на работниците от рискове, свързани с експозиция на канцерогени по време на работа (11),

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изброените в настоящото приложение вещества трябва да се добавят към веществата, изброени в точки 29, 30 и 31 от допълнението към приложение I към Директива 76/769/ЕИО.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 15 юли 2004 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези мерки от 15 януари 2005 г.

2.   Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 май 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

G. DRYS


(1)  ОВ С 213 Е, 31.7.2001 г., стр. 263.

(2)  ОВ С 311, 7.11.2001 г., стр. 7.

(3)  Становище на Европейския парламент от 5 февруари 2002 г. (ОВ С 284 Е, 21.11.2002 г., стр. 88), Обща позиция на Съвета от 3 юни 2002 г. (ОВ С 197 Е, 20.8.2002 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 10 октомври 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник). Решение на Европейския парламент от 27 март 2003 г. и Решение на Съвета от 8 април 2003 г.

(4)  ОВ L 95, 16.4.1996 г., стр. 9. Решение, отменено с Решение № 1786/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201. Директива, последно изменена с Директива 2003/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 42, 15.2.2003 г., стр. 45).

(7)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2001/59/ЕО на Комисията (ОВ L 225, 21.8.2001 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 355, 30.12.1998 г., стр. 1. Директива, изменена с Решение 2000/368/ЕО на Комисията (ОВ L 136, 8.6.2000 г., стр. 108).

(9)  ОВ L 136, 8.6.2000 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 196, 26.7.1990 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 1999/38/ЕО (ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 66).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Точка 29 —   Канцерогени: категория 2

Вещества

Индекс номер

ЕО номер

CAS номер

Кобалтов двухлорид

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

Кобалтов сулфат

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

Кадмиев флуорид

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

Хризол

601-048-00-0

205-923-4

218-01-9

Бензо[е]пирен

601-049-00-6

205-892-7

192-97-2

2,2'-Биоксиран; 1,2:3,4-диепоксибутан

603-060-00-1

215-979-1

1464-53-5

2,3-Епоксипропан-1-ол; глицид

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

2,4-Динитротолуол [1]; динитротолуол [2]; динитротолуол, за технически цели

609-007-00-9

204-450-0 [1]

121-14-2 [1]

246-836-1 [2]

25321-14-6 [2]

2,6-Динитротолуол

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

Хидразин-три-нитрометан

609-053-00-X

414-850-9

Азобензол

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

о-дианизидин-съдържащи азобагрила; 4,4'-диарилазо-3,3'-диметоксибифенилови багрила с изключение на цитираните на други места в приложение I към Директива 67/548/ЕИО

611-029-00-9

о-толидин-съдържащи багрила; 4,4'-диарилазо-3,3'-диметилбифенилови багрила с изключение на цитираните на други места в приложение I към Директива 67/548/ЕИО

611-030-00-4

1,4,5,8-тетрааминоантрахинон; C.I. дисперсно синьо 1

611-032-00-5

219-603-7

2475-45-8


Точка 30 —   Мутагени: категория 2

Вещества

Индекс номер

ЕО номер

CAS номер

Кадмиев флуорид

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

Кадмиев хлорид

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

2,2'-Биоксиран; 1,2:3,4-диепоксибутан

603-060-00-1

215-979-1

1464-53-5


Точка 31 —   Токсични за репродукцията: категория 2

Вещества

Индекс номер

ЕО номер

CAS номер

Кадмиев флуорид

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

Кадмиев хлорид

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

2,3-Епокиспропан-1-ол; глицид

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

2-Метоксипропанол

603-106-00-0

216-455-5

1589-47-5

4,4'-изобутилетилидендифенол; 2,2-бис (4'-хидроксифенил)-4-метилпентан

604-024-00-8

401-720-1

6807-17-6

2-Метоксипропилов ацетат

607-251-00-0

274-724-2

70657-70-4

Тридеморф (ISO); 2,6-диметил-4-тридецилморфолин

613-020-00-5

246-347-3

24602-86-6

Циклохексимид

613-140-00-8

200-636-0

66-81-9


Top