EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0014

Директива 2003/14/ЕО на Комисията от 10 февруари 2003 година за изменение на Директива 91/321/ЕИО относно храните за кърмачета и преходните храниТекст от значение за ЕИП.

OJ L 41, 14.2.2003, p. 37–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 136 - 139
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 136 - 139
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 136 - 139
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 136 - 139
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 136 - 139
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 136 - 139
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 136 - 139
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 136 - 139
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 136 - 139
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 120 - 123
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 120 - 123

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/14/oj

13/ 39

BG

Официален вестник на Европейския съюз

120


32003L0014


L 041/37

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2003/14/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 10 февруари 2003 година

за изменение на Директива 91/321/ЕИО относно храните за кърмачета и преходните храни

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/398/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба (1), последно изменена с Директива 1999/41/ЕО на Европейския парламент и Съвета (2), и по-конкретно член 4, параграф 1 от нея,

като взе предвид становището на Научния комитет по храните,

като има предвид, че:

(1)

Член 6 на Директива 91/321/ЕИО на Комисията (3) последно изменена с Директива 1999/50/ЕО (4), в който се посочва, че храните за кърмачета и преходните храни не съдържат никакво вещество в количество, което може да изложи на опасност здравето на кърмачетата и малките деца.

(2)

Въз основа на становищата, предоставени от Научния комитет по храните на 19 септември 1997 г. и 4 юни 1998 г., Директива 91/321/ЕИО определя общо максимално ниво от 0,01 mg/kg остатъци от всеки пестицид в храни за кърмачета и преходни храни.

(3)

При малък брой пестициди или метаболити на пестициди дори и максималното ниво на остатъци от 0,01 mg/kg би могло в най-лошия случай да доведе до превишаване на допустимата дневна доза при кърмачета и малки деца. Такъв е случаят с пестицидите или метаболити на пестициди, чиято допустима дневна доза е по-ниска от 0,0005 mg/kg телесно тегло.

(4)

Директива 91/321/ЕИО въвежда принципа на забрана за използването на тези пестициди в производството на селскостопански продукти, предназначени за храни за кърмачета и преходни храни. Въпросните пестициди трябва да се изброят в приложение ІХ към Директива 91/321/ЕИО. Тази забрана, обаче не гарантира непременно, че в продуктите не съдържат такива пестициди, тъй като някои от пестицидите замърсяват околната среда и във въпросните продукти може да се установи наличието на остатъци от тях.

(5)

Здравето на кърмачетата и малките деца може да се защити по-добре чрез прилагането на допълнителни изисквания, чието спазване може да се контролира чрез анализ, независимо от произхода на продукта.

(6)

Повечето от пестицидите, чиито допустими дневни дози са по-ниски от 0,0005 mg/kg телесно тегло, са вече забранени в Общността или ще бъдат забранени до месец юли 2003 г. Забранените пестициди не трябва да се откриват в храните за кърмачета и преходните храни чрез аналитични методи. Въпреки това,. някои пестициди се разграждат бавно и все още замърсяват околната среда. Те може да присъстват в храните за кърмачета и преходните храни дори и да не са били използвани. С оглед упражняване на контрол, към проблема трябва да се прилага хармонизиран подход.

(7)

В очакване на решенията на Комисията, които да определят дали разрешените пестициди отговарят изискванията за безопасност, посочени в член 5 на Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (5), последно изменена с Директива 2003/5/ЕО на Комисията (6), използването на разрешените пестициди трябва да остане разрешено, доколкото техните остатъци не превишават максималните нива, определени в настоящата директива. Тези количества трябва да са на нива, които гарантират, че и в най-лошия случай стойностите на допустимите дневни дози няма да бъдат превишени при поемането им от кърмачета и малки деца.

(8)

Директива 91/321/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(9)

Предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 91/321/ЕИО се изменя както следва:

1.

Член 6 се изменя както следва:

Параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Храните за кърмачета и преходните храни не съдържат никакви вещества в количество, което излага на опасност здравето на кърмачетата и малките деца. Незабавно се определят максималните нива и за други вещества, освен посочените в параграфи 2 и 3.“

Параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.

а)

Изброените в приложение ІХ пестициди не трябва да се използват за селскостопански продукти, които са предназначени за производството на храни за кърмачета и преходни храни. Въпреки това, за целите на контрола:

i)

се приема, че пестицидите, посочени в таблица 1 на приложение ІХ, не са използвани, ако остатъците от тях не превишават ниво от 0,003 mg/kg. Това ниво, което се счита за граница на количествено определяне при аналитичните методи, трябва да се следи редовно в светлината на техническия прогрес;

ii)

се приема, че пестицидите, изброени в таблица 2 на приложение ІХ, не са използвани, ако техните остатъци не превишават нивото от 0,003 mg/kg. Това ниво трябва да се следи редовно в светлината на данните за замърсяване на околната среда.

б)

По изключение от параграф 2 за пестицидите, изброени в приложение Х, се прилагат максималните нива за остатъци.

За изброените в приложение Х пестициди, за които има решение относно невключването на активно вещество в приложение І към Директива 91/414/ЕИО, съответно се изменят приложение ІХ и приложение Х към настоящата директива.

в)

Нивата, посочени в букви а) и б), се прилагат за готовите за консумация продукти или които се възстановяват съгласно инструкциите на производителите.“

2.

Приложение ІХ се заменя с приложение І към настоящата директива.

3.

Приложение ІІ към настоящата директива се добавя като приложение Х.

Член 2

1.   Държавите-членки разрешават търговията с продукти, които съответстват на изискванията на член 6, параграф 3 от Директива 91/321/ЕИО, най-късно до 6 март 2004 г.

2.   Държавите-членки забраняват търговията с продукти, които не отговарят на изискванията на член 6, параграф 3 от Директива 91/321/ЕИО, най-късно до 6 март 2005 г.

Член 3

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административни разпоредби, необходими, за да съобразят с настоящата директива, най-късно до 6 март 2004 г. Те уведомяват незабавно Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2003 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 27.

(2)  ОВ L 172, 8.7.1999 г., стр. 38.

(3)  ОВ L 175, 4.7.1991 г., стр. 35.

(4)  ОВ L 139, 2.6.1999 г., стр. 29.

(5)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 8, 14.1.2003 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ І

„ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

Пестициди, чиято употреба е забранена при селскостопански продукти, които са предназначени за производството на храни за кърмачета и преходни храни

Таблица 1

Химическо наименование на веществото (определение на остатъчното количество)

 

Дисулфотон (комбинация от дисулфотон, дисулфотон-сулфоксид и дисулфотон сулфон, изразена като дисулфотон)

 

Фенсулфотион (комбинация от фенсулфотион, неговия кислороден аналог и техните сулфони, изразена като фенсулфотион)

 

Фентин, изразен като трифенилтин катион

 

Халоксифоп (комбинация от халоксифоп, неговите соли и естери, включително техните съединения, изразена като халоксифоп)

 

Хептахлор и транс-хептахлор епоксид, изразени като хептахлор

 

Хексахлорбензол

 

Нитрофен

 

Ометоат

 

Тербуфос (комбинация от тербуфос, неговия сулфоксид и сулфон, изразена като тербуфос)

Таблица 2

Химическо название на съединението

 

Алдрин и диелдрин, изразени като диелдрин

 

Ендрин“


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

„ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Специфични максимални нива на остатъчни вещества от пестициди или метаболити на пестициди в храни за кърмачета и преходни храни

Химическо название на веществото

Максимално ниво на остатък

(mg/kg)

Кадусафос

0,006

Деметон-S-метил/деметон-S-метил сулфон/оксидеметонметил (поотделно или в комбинация, изразена като деметон-S-метил)

0,006

Етопрофос

0,008

Фипронил (комбинация от фипронил и фипронил-десулфинил, изразена като фипронил)

0,004

Пропинеб/пропиленетиурея (комбинация от пропинеб и пропиленетиурея)

0,006“


Top