EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0011

Директива 2003/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 година за изменение за двадесет и четвърти път на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (пентабромодифенил етер, октабромодифенил етер)

OJ L 42, 15.2.2003, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 124 - 126
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 124 - 126

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/11/oj

13/ 39

BG

Официален вестник на Европейския съюз

124


32003L0011


L 042/45

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2003/11/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 февруари 2003 година

за изменение за двадесет и четвърти път на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (пентабромодифенил етер, октабромодифенил етер)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложенията на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора (3), в светлината на съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 8 ноември 2002 г.,

като имат предвид, че:

(1)

Съгласно член 14 от Договора трябва да се създаде пространство без вътрешни граници, в което да бъде осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали.

(2)

Рисковете за околната среда от пентабромодифенил етер (пентаБДЕ) и октабромодифенил етер (октаБДЕ) бяха оценени в съответствие с Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета от 23 март 1993 г. относно оценката и контрола на рисковете от съществуващите вещества (4). Оценките на риска за пентаБДЕ и октаБДЕ очертаха необходимост от ограничаване на рисковете, които тези вещества създават за околната среда. В своите становища от 4 февруари 2000 г. и 31 октомври 2002 г. Научният комитет по токсичност, екотоксичност и околна среда (НКТЕОС) потвърди заключенията от оценките за пентаБДЕ и октаБДЕ за необходимостта от ограничаване на рисковете за опазване на околната среда. Освен това в свое становище от 19 юни 2000 г. НКТЕОС потвърди загрижеността относно експозицията на кърмачетата на въздействието на пентаБДЕ, както и опасенията, че увеличеното съдържание на пентаБДЕ в майчиното мляко може да се дължи на все още неидентифицирана употреба на въпросния химикал.

(3)

В рамките на Регламент (ЕИО) № 793/93 Комисията прие Препоръки относно стратегия за ограничаване на риска при пентаБДЕ (5) и октаБДЕ (6), предвиждаща ограничения върху продажбата и употребата на последните за контрол на рисковете за околната среда. Освен това Комисията препоръча мерките да бъдат съобразени с нарастващата загриженост относно експозицията на кърмачетата чрез майчиното мляко.

(4)

За целите на опазването на здравето и околната среда пускането на пазара и употребата на пентаБДЕ и октаБДЕ и пускането на пазара на изделия, които съдържат едното или двете цитирани вещества, трябва да се забранят.

(5)

Присъствието на пентаБДЕ и октаБДЕ в концентрации, по-високи от 0,1 %, може да се открива с помощта на стандартни аналитични методи, например ГХ-МС (газово хроматографска масова спектрометрия).

(6)

Оценка на риска при декаБДЕ бе приключена през август 2002 г. и демонстрира редица несигурности относно възможните ефекти на това вещество върху околната среда. Общността трябва без всякакво закъснение да предприеме мерки и да приеме стратегия за ограничаване на риска. Комисията очаква резултати от разработването на стратегия за риска не по-късно от 30 юни 2003 г. След това Комисията ще анализира резултатите незабавно и ще предложи подходящи и строги мерки в отговор на идентифицираните рискове. Европейският парламент и Съветът трябва да разгледат предложението без всякакво закъснение. Одобрените от Общността ограничения по отношение на пускането на пазара и употребата на декаБДЕ трябва да влязат в сила без по-нататъшно закъснение, освен ако в резултат на допълнително тестване, възможност за каквото горецитираната оценка на риска предвижда, текущите несигурности не бъдат разрешени чрез формиране на заключение, което да елиминира възникналите опасения.

(7)

Настоящата директива не засяга законодателството на Общността, постановяващо минимални изисквания за защитата на работниците, съдържащи се в Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (7) и базираните на нея специални директиви, и по-конкретно Директива 90/394/ЕИО на Съвета от 28 юни 1990 г. за защита на работниците от рискове, свързани с експозиция на канцерогени по време на работа (Шестата специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО (8), и Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (Четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (9),

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 76/769/ЕИО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 15 февруари 2004 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези мерки считано от 15 август 2004 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваването на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 6 февруари 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

P. EFTHYMIOU


(1)  ОВ С 154 Е, 29.5.2001 г., стр. 112 и

ОВ С 25, 29.1.2002 г., стр. 472.

(2)  ОВ С 193, 10.7.2001 г., стр. 27.

(3)  Становище на Европейския парламент от 6 септември 2001 г. (ОВ С 72 Е, 21.3.2002 г., стр. 235), Обща позиция на Съвета от 6 декември 2001 г. (ОВ С 110 Е, 7.5.2002 г., стр. 23) и Решение на Европейския парламент от 10 април 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  ОВ L 84, 5.4.1993 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 69, 10.3.2001 г., стр. 30.

(6)  ОВ L 249, 17.9.2002 г., стр. 27.

(7)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 196, 26.7.1990 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 1999/38/ЕО (ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 66).

(9)  ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 76/769/ЕИО се добавя следната точка 44:

„44.

дифенилов етер, пентабромово производно C12H5Br5O

1.

Не може да се пуска на пазара или да се използва като вещество или като съставка на вещества или препарати в концентрации, по-високи от 0,1 % по маса.

2.

На пазара не могат да се пускат изделия, ако същите или преминали обработка за забавяне на горенето техни части съдържат това вещество в концентрации, по-високи от 0,1 % по маса.“

В приложение I към Директива 76/769/ЕИО се добавя следната точка 45:

„45.

дифенилов етер, октабромово производно C12H2Br8O

1.

Не може да се пускат на пазара или да се използва като вещество или като съставка на вещества или препарати в концентрации, по-високи от 0,1 % по маса.

2.

На пазара не могат да се пускат изделия, ако същите или преминали обработка за забавяне на горенето техни части съдържат това вещество в концентрации, по-високи от 0,1 % по маса.“


Top