EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0507

Решение на Съвета от 13 юни 2003 година относно присъединяването на Европейската общност към протокола към Конвенцията относно трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на окисляването, еутрофикацията и приземния озон

OJ L 179, 17.7.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 032 P. 62 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 032 P. 62 - 63
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 235 - 236

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/507/oj

13.6.2003   

BG

 

L 179/3


П ротокол към конвенцията от 1979 година за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон

СТРАНИТЕ,

РЕШЕНИ да прилагат Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния,

КАТО СЪЗНАВАТ, че азотните окиси, сярата, летливите органични съединения и редуцираните азотни съединения са свързани с вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда,

ОБЕЗПОКОЕНИ от това, че критичните натоварвания от подкиселяване, критичните натоварвания от биогенен азот и критичните нива на озон за човешкото здраве и растителността все още биват превишавани в много области от региона на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации,

ОБЕЗПОКОЕНИ и от това, че емитираните азотни оксиди, сяра и летливи органични съединения, както и вторичните замърсители като озона и реагентните продукти на амоняка биват пренасяни в атмосферата на далечни разстояния и могат да имат вредно трансгранично въздействие,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че емисиите от страните в региона на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации допринасят за замърсяването на въздуха на полукълбото и в глобален мащаб и като признават потенциала за пренос между континентите и необходимостта от бъдещо проучване с оглед този потенциал,

КАТО ПРИЗНАВАТ СЪЩО ТАКА, че Канада и Съединените американски щати двустранно договарят намаляването на емисиите на азотни оксиди и летливи органични съединения с оглед справянето с трасграничното въздействие на озона,

КАТО ПРИЗНАВАТ ОСВЕН ТОВА, че Канада ще предприеме по-нататъшно намаляване на емисиите на сяра до 2010 г. чрез прилагане на Стратегията за киселинните дъждове за територията на цяла Канада за периода след 2000 г. и че Съединените американски щати са ангажирани с прилагането на програма за намаляване на азотните оксиди в Източните щати и с намаляването на емисиите, необходимо за постигане на националните стандарти за качество на атмосферния въздух за прахови частици,

РЕШЕНИ да прилагат подход, обхващащ множество замърсители и насочен към постигането на множество ефекти, за предотвратяване или минимизиране на надвишенията на критичните натоварвания и нива,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД емисиите от определени съществуващи дейности и инсталации, отговорни за настоящите нива на замърсяване на въздуха, и развитието на бъдещи дейности и инсталации,

КАТО СЪЗНАВАТ, че са налице техники и управленски практики за намаляване на емисиите от тези вещества,

РЕШЕНИ да предприемат мерки за предвиждане, предотвратяване или свеждане до минимум на емисиите на тези вещества, вземайки предвид принципа за предпазните мерки, както е изложено в принцип 15 на Декларацията от Рио де Жанейро за околната среда и развитието,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ОТНОВО, че съгласно Устава на Организацията на обединените нации и принципите на международното право държавите имат суверенното право да експлоатират собствените си ресурси в съответствие със собствените си политики в областта на опазване на околната среда и развитието и са отговорни за недопускане на вреди, причинени от дейностите под тяхна юрисдикция или контрол, върху околната среда на други държави или райони извън рамките на националната им юрисдикция,

КАТО ОСЪЗНАВАТ необходимостта от икономически ефективен регионален подход в борбата със замърсяването на въздуха, който отчита вариациите във въздействията и разходите за намаляването им между отделните страни,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ важния принос на частния и неправителствения сектор за придобиване на знания относно въздействията, свързани с тези вещества, и наличните техники за намаляването им и тяхната роля за подпомагане намаляването на емисиите в атмосферата,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че мерките, предприемани за намаляване на емисиите от сяра, азотни оксиди, амоняк и летливи органични съединения, не следва да бъдат средство за произволна или неоправдана дискриминация или скрита форма за ограничаване на международната конкуренция и търговия,

КАТО СЕ СЪОБРАЗЯВАТ със съществуващите научни и технически знания и данни за емисиите, атмосферните процеси и въздействията на тези вещества върху човешкото здраве и околната среда, както и за разходите за борба със замърсяването и като признават необходимостта от усъвършенстване на тези знания и продължаване на научно-техническото сътрудничество с цел по-дълбоко разбиране на тези проблеми,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че съгласно Протокола за контрол над емисиите от азотни оксиди или техните трансгранични потоци, приет в София на 31 октомври 1988 г., и Протокола за контрол над емисиите на летливи органични съединения или техните трансгранични потоци, приет в Женева на 18 ноември 1991 г., вече съществуват разпоредби относно контрола на емисиите от азотни оксиди и летливи органични съединения и че техническите приложения към тези два протокола вече съдържат технически насоки за намаляване на тези емисии,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ СЪЩО ТАКА, че съгласно Протокола за по-нататъшно намаляване на емисиите от сяра, приет в Осло на 14 юни 1994 г., вече съществуват разпоредби за намаляване на емисиите от сяра с оглед приноса към намаляване на киселинните дъждове чрез намаляване на превишенията на критичните серни отлагания, изведени от критичните натоварвания от киселинност в съответствие с приноса на окислените серни съединения към общото киселинно отлагане през 1990 г.,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ ПО-НАТАТЪК, че този протокол е първото споразумение под конвенцията, което третира специално редуцираните азотни съединения,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че намаляването на емисиите от тези вещества може да донесе допълнителни ползи за контрола върху други замърсители, включително в частност трансграничните вторични прахови аерозоли, които допринасят към въздействията върху човешкото здраве, свързани с въздействието на преносими по въздуха прахови частици,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД СЪЩО ТАКА необходимостта да се избегне, доколкото е възможно, предприемането на мерки за постигането на целите на този протокол, които утежняват други проблеми, свързани със здравето или околната среда,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че мерките, предприети за намаляване на емисиите от азотни оксиди и амоняк, следва да включват отчитане на пълния биогеохимичен цикъл на азота и доколкото е възможно, да не увеличават емисиите от химически активен азот, включително от двуазотен оксид, които биха могли да утежнят други проблеми, свързани с азота.

КАТО СЪЗНАВАТ, че метанът и въглеродният моноксид, емитирани от човешката дейност, допринасят в присъствието на азотни оксиди и летливи органични съединения за формирането на тропосферен озон, и

КАТО СЪЗНАВАТ СЪЩО ангажиментите, които страните са поели съгласно Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за изменението на климата,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Определения

За целите на този протокол,

1.

„Конвенция“ означава Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приета в Женева на 13 ноември 1979 г.;

2.

„ЕМЕП“ означава Съвместна програма за мониторинг и оценка на разпространението на въздушни замърсители на далечни разстояния в Европа;

3.

„Изпълнителен орган“ означава Изпълнителният орган на конвенцията, учреден съгласно член 10, алинея 1 на конвенцията;

4.

„Комисия“ означава Икономическа комисия за Европа на Организацията на обединените нации;

5.

„Страни“ означава страните по този протокол, освен ако контекстът не изисква друго тълкувание;

6.

„Географски обхват на ЕМЕП“ означава район, определен в член 1, алинея 4 от Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, във връзка с дългосрочното финансиране на Съвместната програма за мониторинг и оценка на разпространението на въздушните замърсители на далечни разстояния в Европа (ЕМЕП), приет в Женева на 28 септември 1984 г.;

7.

„Емисия“ означава изпускане на вещество в атмосферата от точков или дифузен източник;

8.

„Азотен оксид“ означава азотен оксид или азотен диоксид, изразен като азотен диоксид (NO2);

9.

„Редуцирани азотни съединения“ означава амоняк или неговите реагентни продукти;

10.

„Сяра“ означава всички серни съединения, изразени като серен диоксид (SO2);

11.

„Летливи органични съединения“ или „ЛОС“ означава, освен ако не е посочено друго, всички органични съединения от антропогенен характер, различни от метана, които са в състояние да произвеждат фотохимични оксиданти чрез реакция с азотни оксиди в присъствието на слънчева светлина;

12.

„Критично натоварване“ означава количествената оценка на експозицията на един или повече замърсители, под която съгласно наличните знания не настъпват значими вредни въздействия върху установени чувствителни елементи на околната среда;

13.

„Критични нива“ означава концентрации на замърсители в атмосферата, над които съгласно наличните знания могат да настъпят преки неблагоприятни въздействия върху приемници, като човешки същества, растения, екосистеми или материали;

14.

„Област за управление на емисиите на замърсители“, или „ОУЕЗ“ област, определена в Приложение III при условията, посочени в член 3, алинея 9;

15.

„Стационарен източник“ означава всяка неподвижна сграда, съоръжение, обект, инсталация или оборудване, което емитира или може да емитира пряко или косвено в атмосферата сяра, азотни оксиди, летливи органични съединения или амоняк;

16.

„Нов стационарен източник“ означава всеки неподвижен източник, чието изграждане или съществено изменение е започнало след изтичането на една година от датата на влизане в сила на този протокол. Дали дадено изменение е съществено или не, е предмет на решение от страна на компетентните национални органи, като се вземат предвид такива фактори като екологичните ползи от изменението.

Член 2

Цел

Целта на този протокол е да се контролират и намалят емисиите от сяра, азотни оксиди, амоняк и летливи органични съединения, които са причинени от антропогенни дейности и които има вероятност да причинят вредни въздействия върху човешкото здраве, природните екосистеми, материалите и посевите поради подкиселяване, еутрофикация или от тропосферен озон като резултат от трансграничен атмосферен пренос на далечни разстояния, и да се осигури, доколкото е възможно, в дългосрочен аспект и поетапно, вземайки предвид напредъка в научните познания, атмосферните отлагания или концентрации да не бъдат надвишавани:

а)

за страни в географския обхват на ЕМЕП и за Канада критичните натоварвания от киселинност са описани в приложение I;

б)

за страни в географския обхват на ЕМЕП критичните натоварвания от биогенен азот са описанив приложение I;

в)

за озон:

i)

за страни в географския обхват на ЕМЕП критичните нива за озон са дадени в приложение I;

ii)

за Канада — Стандарта за озона на територията на цяла Канада; и

iii)

за Съединените американски щати — стандарт за качество на атмосферния въздух за озон.

Член 3

Основни задължения

1.   Всяка от страните, за която има емисионни тавани в която и да е таблица от приложение II, следва да намали и поддържа намаляването на общия годишен обем на емисиите в съответствие с таваните и времевите графици, посочени в това приложение. Всяка страна следва като минимум да контролира своя годишен обем на емисиите от замърсители в съответствие със задълженията в приложение II.

2.   Всяка от страните следва да прилага пределно допустимите стойности, посочени в приложения IV, V и VI, за всеки нов стационарен източник в категорията стационарни източници, посочени в тези приложения, не по-късно от сроковете, определени в приложение VII. Като алтернатива, всяка страна може да прилага различни стратегии за намаляване на емисиите, чрез които се постигат еквивалентни общи нива на емисиите за всички категории източници, взети заедно.

3.   Всяка страна, доколкото е осъществимо технически и икономически и вземайки предвид разходите и предимствата, следва да прилага пределно допустимите стойности, посочени в приложения IV, V и VI, за всеки нов стационарен източник в категорията стационарни източници, посочени в тези приложения, не по-късно от сроковете, определени в приложение VII. Като алтернатива всяка страна може да прилага различни стратегии за намаляване на емисиите, чрез които се постигат еквивалентни общи нива на емисиите за всички категории източници, взети заедно, или за страни извън географския обхват на ЕМЕП - които са необходими за постигане на национални или регионални цели за намаляване на подкиселяването и за изпълняване на националните стандарти за качество на въздуха.

4.   Пределно допустимите стойности за нови и съществуващи парогенератори и технологични пещи с номинална топлинна мощност над 50 мегаватчаса и нови тежкотоварни моторни превозни средства следва да бъдат изчислени от страните на сесия на изпълнителния орган с оглед изменението на приложения IV, V и VIII, не по-късно от две години след датата на влизане в сила на настоящия протокол.

5.   Всяка страна следва да прилага пределно допустимите стойности за горивата и новите мобилни източници, определени в приложение VIII, не по-късно от сроковете, посочени в приложение VII.

6.   Всяка страна следва да прилага най-добрите налични техники спрямо подвижните източници и спрямо всеки нов или съществуващ стационарен източник, вземайки предвид документите с насоки I до V, приети от изпълнителния орган на неговата седемнадесета сесия (Решение 1999/1), и всички техни изменения.

7.   Всяка от страните следва да предприеме подходящи мерки, основаващи се между другото и на научни или икономически критерии, за намаляване на емисиите от летливи органични съединения, свързани с използването на продукти, които не са включени в приложение VI или VII. Не по-късно от втората сесия на изпълнителния орган след влизането в сила на този протокол страните следва да обсъдят пределно допустими стойности за съдържанието на летливи органични съединения за продукти, които не са включени в приложение VI или VIII, с оглед на приемането на приложение за продуктите, включително критерии за избора на такива продукти, както и времеви графици за прилагането на пределно допустими стойности.

8.   При спазване на алинея 10 всяка страна:

а)

следва да прилага като минимум мерките за контрол на амоняка, посочени в приложение IХ; и

б)

следва да прилага, където смята за подходящо, най-добрите налични техники за предотвратяване и намаляване на емисиите от амоняк, както са посочени в насока V, приета от изпълнителния орган на неговата седемнадесета сесия (Решение 1999/1), и всички нейни изменения.

9.   Алинея 10 се отнася до всяка страна:

а)

чиято обща сухоземна площ е по-голяма от 2 милиона квадратни километра;

б)

чийто годишен обем на емисиите от сяра, азотни оксиди, амоняк и/или летливи органични съединения, допринасящи за подкиселяването, еутрофикацията и образуването на озон в области под юрисдикцията на една или повече други страни, е с произход предимно от област под нейна юрисдикция, посочена като ОУЕЗ в приложение III, и която е представила документация в съответствие с точка в) в този смисъл;

в)

която при подписването, ратифицирането, приемането или одобряването или присъединяването към този протокол е представила описание на географския обхват на една или повече ОУЕЗ за един или повече замърсители, придружено от поддържаща документация, за включване в приложение III; и

г)

която при подписването, ратифицирането, приемането, одобряването или присъединяването към този протокол е заявила своето намерение да действа в съответствие с тази алинея.

10.   От страна, до която се отнася тази алинея, следва:

а)

ако се намира в географския обхват на ЕМЕП, да се изисква да изпълнява разпоредбите на този член и приложение II само в съответната ОУЕЗ за всеки замърсител, за който ОУЕЗ под нейна юрисдикция е включена в приложение III; или

б)

ако не се намира в географския обхват на ЕМЕП, да се изисква да изпълнява разпоредбите на алинеи 1, 2, 3, 5, 6 и 7 и приложение II само в съответната ОУЕЗ за всеки замърсител (азотен оксид, сяра и/или летливи органични съединения), за който ОУЕЗ под нейна юрисдикция е включена в приложение III, и да не се изисква да изпълнява алинея 8 където и да било в обхвата на нейната юрисдикция.

11.   Канада и Съединените американски щати следва при ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване към този протокол да представят на изпълнителния орган техните съответни ангажименти за намаляване на емисиите по отношение на сярата, азотните оксиди и летливите органични съединения за автоматично включване в приложение II.

12.   В зависимост от резултатите от първия преглед, предвиден в член 10, алинея 2, и не по-късно от една година след приключването на този преглед страните следва да започнат преговори за по-нататъшни задължения за намаляване на емисиите.

Член 4

Обмен на информация и технологии

1.   Страните в съответствие със своите закони, подзаконови нормативни актове и практики и съгласно своите задължения под този протокол създават благоприятни условия за спомагане на обмена на информация, технологии и методи с цел намаляване на емисиите от сяра, азотни оксиди, амоняк и летливи органични съединения, по-специално чрез поощряване на:

а)

разработването и осъвременяването на бази данни за най-добрите налични техники, включително такива за повишаване на енергийната ефективност, нискоемисионни горелки и добри екологични практики в селското стопанство;

б)

обмена на информация и опит в разработването на транспортни системи с ниско ниво на замърсяване;

в)

директните промишлени връзки и сътрудничество, включително съвместни предприятия; и

г)

предоставянето на техническа помощ.

2.   При поощряване на дейностите, посочени в алинея 1, всяка страна следва да създаде благоприятни условия за улесняване на връзките и сътрудничеството между съответните организации и отделни лица в частния и държавния сектор, разполагащи с възможности за предоставяне на технологии, проектантски и инженерни услуги, оборудване или финансови средства.

Член 5

Информиране на обществеността

1.   Страните, в съответствие със своите закони, подзаконови нормативни актове и практики съдействат за предоставянето на информация на широката общественост, включително информация за:

а)

годишния обем на националните емисии от сяра, азотни оксиди, амоняк и летливи органични съединения и напредъка по постигането на съответствие с националните емисионни тавани или други задължения съгласно член 3;

б)

отлаганията и концентрациите на съответните замърсители и където е възможно, тези отлагания и концентрации във връзка с критичните натоварвания и нива съгласно член 2;

в)

нива на тропосферния озон; и

г)

стратегиите и мерките, които се прилагат или ще се прилагат за намаляване на проблемите със замърсяването на въздуха, разгледани в този протокол и посочени в член 6.

2.   Освен това всяка страна може да предоставя информация на широката общественост с оглед минимизиране на емисиите, включително информация за:

а)

по-малко замърсяващи видове горива, възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, включително използването им в транспорта;

б)

летливи органични съединения в продуктите, включително етикетиране;

в)

възможности за управление на отпадъци, генерирани от населението и съдържащи летливи органични съединения;

г)

добри селскостопански практики за намаляване на емисиите на амоняк;

д)

въздействия върху здравето и околната среда, които са свързани със замърсителите, попадащи в обхвата на този протокол; и

е)

стъпки, които отделни лица и промишлени предприятия могат да предприемат за намаляване на емисиите, покрити от настоящия протокол.

Член 6

Стратегии, политики, програми, мерки и информация

1.   Всяка страна, при необходимост и на базата на солидни научни и икономически критерии и с оглед да съдейства за изпълнение на задълженията си по член 3:

а)

приема подпомагащи стратегии, политики и програми без неоправдано забавяне след влизането в сила за нея на този протокол;

б)

прилага мерки за контрол и намаляване на емисиите от сяра, азотни оксиди, амоняк и летливи органични съединения;

в)

прилага мерки за насърчаване повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници;

г)

прилага мерки за намаляване използването на замърсяващи видове горива;

д)

разработва и внедрява по-малко замърсяващи транспортни системи и поощрява системи за управление на движението с цел намаляване на общите емисии от трафика по пътищата;

е)

прилага мерки за насърчаване на разработването и въвеждането на процеси и продукти с ниско ниво на замърсяване, вземайки предвид документите с насоки I до V, приети от изпълнителния орган на неговата седемнадесета сесия (Решение 1999/1), и техните изменения;

ж)

насърчава прилагането на програми за управление за намаляване на емисиите, включително доброволни програми, и използването на икономически инструменти, вземайки предвид документа с насоки VI, приет от изпълнителния орган на неговата седемнадесета сесия (Решение 1999/1), и неговите изменения;

з)

прилага и продължава да разработва политики и мерки в съответствие с националните условия, като например прогресивно намаляване или прекратяване на пазарни несъвършенства, фискални стимули, освобождаване от мита и такси, а също и субсидии във всички сектори, които емитират сяра, азотни оксиди, амоняк и летливи органични съединения в противоречие с целите на този протокол, и прилага пазарни инструменти; и

и)

прилага мерки, където е икономически ефективно, за намаляване на емисиите от отпадъчни продукти, съдържащи летливи органични съединения.

2.   Всяка страна събира и поддържа информация за:

а)

действителните нива на емисиите от сяра, азотни съединения и летливи органични съединения и на концентрациите и отлаганията на тези съединения в атмосферата и озона, вземайки предвид - за страните в географския обхват на ЕМЕП - работния план на ЕМЕП; и

б)

въздействията на концентрациите в атмосферата и отлаганията от сяра, азотни съединения, летливи органични съединения и озон върху човешкото здраве, сухоземните и водните екосистеми и материалите.

3.   Всяка страна може да предприема по-строги мерки от онези, изисквани от този протокол.

Член 7

Докладване

1.   Съгласно собствените си закони и подзаконови нормативни актове и в съответствие със задълженията си под този протокол:

а)

всяка от страните докладва на изпълнителния орган чрез изпълнителния секретар на комисията през интервал, определен от страните на сесия на изпълнителния орган, информация за мерките, които е предприела за изпълнение на този протокол; освен това:

i)

ако дадена страна прилага различни стратегии за намаляване на емисиите съгласно член 3, алинеи 2 и 3, тя следва да докаже с документи прилаганите стратегии и изпълнението на изискванията на тези алинеи;

ii)

ако дадена страна прецени, че определени пределно допустими стойности, както са посочени в съответствие с член 3, алинея 3, не са технически и икономически възможни, вземайки под внимание разходите и ползите, то тя следва да докладва и обоснове това;

б)

всяка страна в географския обхват на ЕМЕП предоставя на ЕМЕП, чрез изпълнителния секретар на комисията, с периодичност, която предстои да бъде определена от Ръководния орган на ЕМЕП и утвърдена от страните на сесия на изпълнителния орган, следната информация:

i)

нива на емисиите от сяра, азотни оксиди, амоняк и летливи органични съединения, използвайки като минимум методиките и времевия и пространствен мащаб, посочени от Ръководния орган на ЕМЕП;

ii)

нива на емисиите от всяко вещество с отправна година (1990), използвайки като минимум същите методики и времевия и пространствен мащаб, определени от Ръководния орган на ЕМЕП;

iii)

данни за прогнозните емисии и настоящите планове за намаляване; и

iv)

където е подходящо, всички изключителни обстоятелства, оправдаващи емисии, които са временно по-високи от таваните, установени за един или повече замърсители; и

в)

страни извън географския обхват на ЕМЕП следва да предоставят информация, аналогична на посочената в точка (б), ако изпълнителният орган изиска това от тях.

2.   Информацията, която следва да се представи съгласно алинея 1, точка а), трябва да съответства на решението относно нейния формат и съдържание, чието приемане от страните предстои на сесия на изпълнителния орган. Условията на това решение се преразглеждат при необходимост за установяване на всички допълнителни елементи, засягащи формата или съдържанието на информацията, която следва да бъде включена в докладите.

3.   Своевременно преди началото на всяка от годишните сесии на изпълнителния орган ЕМЕП представя информация за:

а)

концентрациите и отлаганията на сяра и азотни съединения в околната среда, както и където са налични, концентрациите в атмосферата на летливи органични съединения и озон; и

б)

изчисления на серния баланс и на баланса на окисления и редуциран азот и съответна информация за преноса на далечни разстояния на озона и неговите предшественици.

Страните в областите извън географския обхват на ЕМЕП следва да предоставят аналогична информация, ако изпълнителният орган изиска това от тях.

4.   Изпълнителният орган в съответствие с член 10, алинея 2, буква б) от конвенцията организира изготвянето на информация относно въздействията от отлаганията на сяра и азотни съединения и концентрациите на озон.

5.   На сесии на изпълнителния орган страните организират периодичното изготвяне на коригирана информация за изчислените и международнооптимизирани разпределения на намаляване на емисиите за страните в географския обхват на ЕМЕП, използвайки модели за комплексна оценка, включително модели за пренос в атмосферата, с оглед по-нататъшното намаляване за целите на член 3, алинея 1 на разликите между действителните отлагания от сяра и азотни съединения и стойностите на критичните натоварвания, както и разликата между действителните концентрации на озона и критичните нива на озона, посочени в приложение I, или такива алтернативни методи за оценка, които са одобрени от страните на сесия на изпълнителния орган.

Член 8

Изследвания, разработки и мониторинг

Страните поощряват изследванията, разработките, мониторинга и сътрудничеството, свързани със:

а)

международното хармонизиране на методи за изчисление и оценка на неблагоприятните въздействия, свързани с веществата, които са предмет на този протокол, за използване при установяване на критични натоварвания и критични нива и ако е подходящо, разработването на процедури за такова хармонизиране;

б)

усъвършенстването на бази данни за емисиите, в частност тези за амоняк и летливи органични съединения;

в)

усъвършенстването на техниките за мониторинг и системите за моделиране на преноса, концентрациите и отлаганията на сяра, азотни съединения и летливи органични съединения, както и формирането на озон и вторични прахови частици;

г)

усъвършенстването на научните познания за дългосрочната съдба на емисиите и тяхното въздействие върху фоновите концентрации на сяра, азот, летливи органични съединения, озон и прахови частици на полукълбото, фокусирайки се в частност върху химията на свободната тропосфера и потенциала за междуконтинентален поток от замърсители;

д)

по-нататъшното разработване на обща стратегия за намаляване на неблагоприятните въздействия от подкиселяването, еутрофикацията и фотохимичното замърсяване, включително синергизма и комбинираните въздействия;

е)

стратегии за по-нататъшното намаляване на емисиите от сяра, азотни оксиди, амоняк и летливи органични съединения на базата на критични натоварвания и критични нива, както и на техническо развитие и усъвършенстването на моделирането на комплексната оценка за изчисляване на международно оптимизирано разпределение на намаляването на емисиите, вземайки предвид необходимостта от избягване на прекомерните разходи за всяка страна; специално внимание следва да бъде отделено на емисиите от селското стопанство и транспорта;

ж)

определянето на тенденции във времето и научното разбиране за широкообхватното въздействие на сярата, азота, летливите органични съединения и фотохимичното замърсяване върху човешкото здраве, включително техния принос към концентрациите от прахови частици, върху околната среда, в частност подкиселяване и еутрофикация, и върху материали, по-специално исторически и културни паметници, вземайки предвид връзката между серните оксиди, азотните оксиди, амоняка, летливите органични съединения и тропосферния озон;

з)

технологии за намаляване на емисиите и технологии и техники за подобряване на енергийната ефективност, съхраняването на енергията и използването на възобновяеми енергийни източници;

и)

ефикасността на техниките за контрол на амоняка във фермите и тяхното въздействие върху отлаганията в локален и глобален мащаб;

й)

управлението на транспортните нужди и разработването и поощряването на способи на транспорт с по-ниско ниво на замърсяване;

к)

количественото изражение и където е възможно, икономическото изчисление на ползите за околната среда и човешкото здраве в резултат от намаляването на емисиите от сяра, азотни оксиди, амоняк и летливи органични съединения; и

л)

разработването на инструменти, чрез които да бъдат направени широко приложими и достъпни методите и резултатите от тази работа.

Член 9

Спазване на задълженията

Спазването от всяка от страните на задълженията й по този протокол подлежи на редовен преглед. Комитетът по изпълнение, учреден с Решение 1997/2 на изпълнителния орган, прието на петнадесетата му сесия, осъществява тези прегледи и докладва пред страните на сесия на изпълнителния орган в съответствие с положенията на приложението към това решение, включително всички изменения към него.

Член 10

Провеждане на прегледи от страните на сесии на изпълнителния орган

1.   Съгласно член 10, алинея 2, точка а) на конвенцията на сесиите на изпълнителния орган страните извършват преглед на информацията, представена от страните, ЕМЕП и други спомагателни органи на изпълнителния орган, а също и на данните за въздействията от концентрациите и отлаганията на сяра и азотни съединения и от фотохимичното замърсяване, както и на докладите на Комитета по прилагането съгласно член 9 от този протокол.

2.

а)

Страните извършват преглед на задълженията по този протокол по време на сесиите на изпълнителния орган, включително:

i)

техните задължения, свързани с тяхното изчислено и международно оптимизирано разпределение на намаляването на емисиите в съответствие с член 7, алинея 5 по-горе; и

ii)

адекватността на задълженията и постигнатия напредък към осъществяване на целите на този протокол.

б)

при провеждането на такива прегледи се отчита най-добрата съществуваща научна информация относно въздействието от подкиселяването, еутрофикацията и фотохимичното замърсяване, включително оценки на съответното въздействие върху здравето, на критичните нива и натоварвания, на развитието и усъвършенстването на модели за комплексна оценка, технологични разработки, на промяната на икономическите условия, постигнатия напредък по отношение на базата данни на емисиите и техниките за намаляването им, по-специално свързани с амоняка и летливите органични съединения, и изпълнението на задълженията за нивата на емисиите.

в)

процедурите, методите и периодичността на провеждане на такива прегледи се определят от страните на сесия на изпълнителния орган; първият от тези прегледи трябва да започне не по-късно от една година след влизането в сила на този протокол.

Член 11

Уреждане на спорове

1.   При възникване на спор между две или повече страни относно тълкуването или прилагането на този протокол заинтересованите страни следва да търсят решение на спора чрез преговори или с други мирни средства по техен избор. Страните по спора уведомяват изпълнителния орган за своите разногласия.

2.   При ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване към този протокол, както и по всяко време след това, страна, която не е регионална организация за икономическа интеграция, може да заяви в писмен документ, представен на депозитаря, че по отношение на всеки спор, засягащ тълкуването или прилагането на протокола, тя признава едното или двете от посочените по-долу средства за уреждане на спорове като имащи задължителна сила ipso facto (по силата на самия факт) и без специално споразумение по отношение на всяка от страните, поела същото задължение:

а)

внасяне на спора в Международния съд;

б)

арбитраж съгласно процедурите, чието приемане от страните предстои на сесия на изпълнителния орган в най-краткия възможен срок и които ще бъдат включени в приложение за арбитража.

Страна, която е регионална организация за икономическа интеграция, може да направи заявление с аналогично действие относно арбитража съгласно процедурите, споменати в буква б).

3.   Заявлението, направено по алинея 2, остава в сила до изтичането на посочения в него срок или след изтичане на три месеца от деня на предаване за съхранение от депозитаря на писмено уведомление за неговото оттегляне.

4.   Ново заявление, уведомление за оттегляне или изтичането на срока на действие на заявление по никакъв начин не засягат съдебното разглеждане, започнало в Международния съд или в арбитражния съд, освен ако страните по спора не вземат друго решение.

5.   Ако след дванадесет месеца, след като една от страните уведоми друга за съществуващия между тях спор, заинтересуваните страни не съумеят да го уредят със средствата, посочени в алинея 1, тогава този спор по молба на някоя от страните по него се представя за решение съгласно помирителната процедура с изключение на случаите, когато страните по спора са се съгласили да използват еднакви средства за решаване на споровете съгласно алинея 2.

6.   За целите на алинея 5 се създава помирителна комисия. Нейният състав включва равен брой членове, назначавани от всяка заинтересована страна, или в случаите, когато участващи в помирителната процедура страни имат еднакви интереси - от групата, споделяща тези интереси, и председател, избран съвместно от членовете, назначени по този начин. Комисията излиза с препоръчително заключение, което страните по спора добросъвестно разглеждат.

Член 12

Приложения

Приложенията към настоящия протокол представляват негова неразделна част.

Член 13

Изменения към протокола

1.   Всяка от страните може да предлага изменения към този протокол. Всяка страна по конвенцията може да предложи поправка към приложение II към този протокол, за да добави своето име заедно с нивата на емисиите, емисионните тавани и намаляването на емисиите в процентно изражение.

2.   Предлаганите поправки се представят в писмен вид на изпълнителния секретар на комисията, който ги изпраща до всички страни. Страните обсъждат предлаганите изменения и поправки на следващата сесия на изпълнителния орган, при условие че предложенията са били изпратени на страните от изпълнителния секретар не по-късно от 90 дни преди началото на сесията.

3.   Измененията към този протокол, включително измененията към приложения II до IХ, се приемат от страните, присъстващи на сесията на изпълнителния орган, чрез консенсус и влизат в сила за приелите ги страни на деветдесетия ден от датата, на която две трети от страните са предали за съхранение на депозитаря своя документ за приемане на измененията. За други страни измененията влизат в сила на деветдесетия ден след датата, на която всяка от тези страни е депозирала своя инструмент за приемането им.

4.   Поправките към приложенията на този протокол, различни от приложенията, посочени в алинея 3, се приемат с консенсус от страните, присъстващи на сесията на изпълнителния орган. След изтичане на деветдесет дни от датата на изпращане от изпълнителния секретар на комисията до всички страни на измененията към някое от тези приложения, те стават валидни за онези страни, които не са представили на депозитаря известие съгласно разпоредбите на алинея 5, при условие че поне шестнадесет от страните не са представили такова известие.

5.   Всяка от страните, която не може да одобри поправка към дадено приложение, различно от приложенията, посочени в алинея 3, уведомява за това депозитаря в писмен вид в рамките на деветдесет дни от датата на съобщението за нейното приемане. Депозитарят незабавно уведомява всички страни за всяко получено подобно уведомление. Дадена страна може по всяко време да смени предишното си известие със съгласие за приемане на изменението и, след предаване за съхранение на депозитаря на документа за приемане, изменението към това приложение става валидно за тази страна.

6.   Поправките на приложение II следва да бъдат приемани с консенсус от страните, представени на сесия на изпълнителния орган, и влизат в сила за всички страни по този протокол на деветдесетия ден след датата, на която изпълнителният секретар на комисията уведоми тези страни в писмен вид за приемането на поправката.

Член 14

Подписване

1.   Този протокол е открит за подписване в Гьотеборг, Швеция, на 30 ноември и 1 декември 1999 г., а след това в седалището на Организацията на обединените нации в Ню Йорк до 30 май 2000 г. от държавите - членки на комисията, както и от държавите с консултативен статут при комисията съгласно алинея 8 на Резолюция 36 (IV) на Икономическия и социален съвет от 28 март 1947 г. и от регионалните организации за икономическа интеграция, учредени от суверенни държави - членки на комисията, с предоставени пълномощия за водене на преговори, сключване и прилагане на международни споразумения по въпроси, разглеждани в този протокол, при условие че тези държави и организации са страни по конвенцията и са изброени в приложение II.

2.   По въпроси от тяхната компетентност такива регионални организации за икономическа интеграция от свое собствено име упражняват правата и изпълняват задълженията, произтичащи от този протокол за държавите членки. В такива случаи държавите-членки на подобни организации, нямат пълномощия за индивидуално осъществяване на тези си права.

Член 15

Ратифициране, приемане, утвърждаване и присъединяване

1.   Този протокол подлежи на ратифициране, приемане или утвърждаване от подписалите го страни.

2.   Този протокол е открит за присъединяване на държави и организации, отговарящи на изискванията на член 14, алинея 1, от 31 май 2000 г.

3.   Документите за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване се депозират при депозитаря.

Член 16

Депозитар

Генералният секретар на Организацията на обединените нации изпълнява функциите на депозитар.

Член 17

Влизане в сила

1.   Този протокол влиза в сила на деветдесетия ден от датата на предаване за съхранение на депозитаря на шестнадесетия документ за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване.

2.   За всяка държава и организация, отговаряща на изискванията на член 14, алинея 1, която ратифицира, приема или утвърждава този протокол или се присъединява към него след като бъде депозиран шестнадесетият документ за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване, протоколът влиза в сила на деветдесетия ден от датата на депозиране от тази страна на документа й за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване.

Член 18

Оттегляне

По всяко време след изтичане на пет години от датата на влизане в сила на този протокол спрямо дадена страна, тази страна може да се оттегли от протокола, като изпрати за това писмено уведомление до депозитаря. Всяко такова оттегляне влиза в сила на деветдесетия ден от датата на получаване от депозитаря на това уведомление, или по-късно в срок, който може да бъде посочен в уведомлението за оттегляне.

Член 19

Автентичност на текстовете

Оригиналът на този протокол, чийто английски, руски и френски текст се приемат за еднакво автентични, се предава за съхранение на Генералния секретар на Организацията на обединените нации.

ЗА ДА УДОСТОВЕРЯТ ТОВА, долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха този протокол.

Съставен в Гьотеборг, Швеция, на тридесети ноември хиляда деветстотин деветдесет и девета година.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРИТИЧНИ НАТОВАРВАНИЯ И НИВА

I.   КРИТИЧНИ НАТОВАРВАНИЯ ОТ КИСЕЛИННОСТ

А.   За страни в географския обхват на ЕМЕП

1.

Критичните натоварвания (съгласно дефиницията в член 1) от киселинност за екосистемите се определят в съответствие с Наръчника към конвенцията за методологиите и критериите за картографиране на критични нива/товари и географските области, където те са превишени. Те представляват максималното количество окисляващи отлагания, които една екосистема може да понесе в дългосрочен аспект, без да бъде увредена. Критичните натоварвания от киселинност по отношение на азота отчитат процесите на отстраняване на азота вътре в екосистемата (например поглъщане от растителност). Критичните натоварвания от киселинност по отношение на сярата не отчитат тези процеси. Комбинираният серен и азотен критичен товар от киселинност отчита азота само когато азотното отлагане е по-голямо от възможностите на екосистемата за отстраняване на азота. Всички критични натоварвания, докладвани от страните, са обобщени с цел да бъдат прилагани в модели за комплексна оценка, които да бъдат използвани при определянето основните принципи за установяване на емисионните тавани, дадени в приложение II.

Б.   За страни в Северна Америка

2.

За Източна Канада критичните натоварвания от сяра плюс азот за залесени екосистеми са определени с научни методологии и критерии (Оценка на киселинните дъждове в Канада, 1997 г.), подобни на тези в Наръчника към конвенцията за методологиите и критериите за картографиране на критични нива/товари и географските области, където те са превишени. Стойностите за критичните товари от киселинност за Източна Канада (както са определени в член 1) са за сулфат във валежите, изразен в kg/ha/y. Провинция Алберта в Западна Канада, където нивата на отлаганията понастоящем са под екологичните граници, е приела базисната система за класификация на критичните натоварвания за потенциална киселинност при почвите, използвана в Европа. Потенциалната киселинност се определя като общите (влажни и сухи) отлагания от основни катиони се извадят от тези от сяра и азот. В допълнение към критичните натоварвания за потенциална киселинност провинция Алберта е установила целеви и мониторингови товари за управление на подкиселяващите емисии.

3.

За Съединените американски щати последиците от подкиселяването се изчисляват чрез оценка на чувствителността на екосистемите, общото натоварване в екосистемите от подкиселяващи съединения и неопределеността, свързана с процесите на отстраняване на азот в рамките на екосистемите.

4.

Тези натоварвания и ефекти се използват в моделирането на интегрираната оценка и дават насоки за определянето на емисионни тавани и/или намаляването на емисиите за Канада и Съединените американски щати, дадени в приложение II.

II.   КРИТИЧНИ НАТОВАРВАНИЯ ОТ БИОГЕНЕН АЗОТ

За страни в географския обхват на ЕМЕП

5.

Критичните натоварвания (както са определени в член 1) от биогенен азот (еутрофикация) за екосистемите се определят в съответствие с Наръчника към конвенцията за методологиите и критериите за картографиране на критични нива/товари и географските области, където те са превишени. Те представляват максималното количество еутрофициращи биогенни отлагания, които една екосистема може да понесе в дългосрочен аспект без да бъде увредена. Всички критични натоварвания, докладвани от страните, са обобщени с цел да бъдат прилагани в модели за комплексна оценка, които да бъдат използвани при определянето на основните принципи за установяване на емисионните тавани, дадени в приложение II.

III.   КРИТИЧНИ НИВА НА ОЗОНА

А.   За страни в географския обхват на ЕМЕП

6.

Критичните натоварвания от озон (както са определени в член 1) се определят с оглед на опазването на растенията в съответствие с Наръчника към конвенцията за методологиите и критериите за картиране на критични нива/товари и географските области, където те са превишени. Те се изразяват в кумулативна експозиция над праговата концентрация на озон от 40 ppb (обемни части за милиард). Този индекс на излагане на въздействие се нарича АОТ40 (акумулирана експозиция над прага от 40 ppb). АОТ40 се изчислява като сума от разликите между часовата концентрация (в ppb) и 40 ppb за всеки час, когато концентрацията надвишава 40 ppb.

7.

За определянето на рискови области, където критичното ниво е превишено, се използва дългосрочното критично ниво за озон за посеви в размер на АОТ40 от 3 000 ppb часове за периода от май до юли (използван като типичен сезон на растеж) и за дневните часове. С разработването на модели за комплексна оценка, които да бъдат използвани при определянето на основните принципи за установяване на емисионните тавани, дадени в приложение II, се цели специфично намаляване на превишенията. Дългосрочното критично ниво на озона за посевите е разчетено така, че да осигурява защита и за други растения като дървета и естествена растителност. Осъществява се по-нататъшна научна работа с оглед разработването на по-диференцирана интерпретация на превишенията на критичните нива на озона за растителността.

8.

Критичното ниво на озона за човешкото здраве представлява нивото за озон според Насоките за качество на въздуха на Световната здравна организация от 120 mg/m3, определени като средна стойност за период от 8 часа. В сътрудничество с Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (РОЕ/СЗО) за Насоките за качество на въздуха на СЗО с оглед изработването на модели за комплексна оценка е прието като заместител критично ниво, изразено като АОТ60 (акумулирана експозиция над прага от 60 ppb), тоест 120 mg/m3, изчислено за една година. То е използвано за определяне на рискови зони, където критичното ниво е надвишено. С разработването на модели за комплексна оценка, извършено за този протокол за насоки в определянето на емисионни тавани в приложение II, се цели конкретно намаляването на тези превишения.

Б.   За страни в Северна Америка

9.

За Канада критичните нива на озона се определят с оглед опазване на човешкото здраве и околната среда и се използват за създаване на Стандарт за озона на територията на цяла Канада. Емисионните тавани в приложение II се определят в съответствие с желаното ниво, изисквано за постигане на Стандарт за озона на територията на цяла Канада.

10.

За Съединените американски щати критичните нива на озона се определят с оглед опазване на общественото здраве с достатъчен резерв от безопасност, опазване на благополучието на обществото от всички известни или очаквани неблагоприятни ефекти, и се използват за установяване на национален стандарт за качество на атмосферния въздух. Разработването на модели за комплексна оценка и стандартът за качество на въздуха се използват при определянето на основните принципи за установяване на емисионните тавани и/или намаляване на емисиите за Съединените американски щати, дадени в приложение II.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕМИСИОННИ ТАВАНИ

Емисионните тавани, дадени в таблиците по-долу, са свързани с разпоредбите на член 3, алинеи 1 и 10 от този протокол. Нивата на емисиите за 1980 г. и 1990 г. и процентното намаление на емисиите са дадени само за информация.

Таблица 1.   Емисионни тавани за сяра (в килотона SO2 на година)

Страна

Нива на емисиите

Емисионни тавани за

2010 г.

Процент на намаляване на емисиите за 2010 г.

(базова година 1990)

1980 г.

1990 г.

Армения

141

73

73

0 %

Австрия

400

91

39

–57 %

Беларус

740

637

480

–25 %

Белгия

828

372

106

–72 %

България

2 050

2 008

856

–57 %

Канада (в национални нива) (1)

4 643

3 236

 

 

ОУЕЗ (ОУСО)

3 135

1 873

 

 

Хърватска

150

180

70

–61 %

Чешка република

2 257

1 876

283

–85 %

Дания

450

182

55

–70 %

Финландия

584

260

116

–55 %

Франция

3 208

1 269

400

–68 %

Германия

7 514

5 313

550

–90 %

Гърция

400

509

546

7 %

Унгария

1 633

1 010

550

–46 %

Ирландия

222

178

42

–76 %

Италия

3 757

1 651

500

–70 %

Латвия

119

107

–10 %

Лихтенщайн

0,39

0,15

0,11

–27 %

Литва

311

222

145

–35 %

Люксембург

24

15

4

–73 %

Нидерландия

490

202

50

–75 %

Норвегия

137

53

22

–58 %

Полша

4 100

3 210

1 397

–56 %

Португалия

266

362

170

–53 %

Република Молдова

308

265

135

–49 %

Румъния

1 055

1 311

918

–30 %

Руска федерация (2)

7 161

4 460

 

 

ОУЕЗ

1 062

1 133

635

–44 %

Словакия

780

543

110

–80 %

Словения

235

194

27

–86 %

Испания (2)

2 959

2 182

774

–65 %

Швеция

491

119

67

–44 %

Швейцария

116

43

26

–40 %

Украйна

3 849

2 782

1 457

–48 %

Обединено кралство

4 863

3 731

625

–83 %

Съединени американски щати (3)

 

 

 

 

Европейска общност

26 456

16 436

4 059

–75 %


Таблица 2.   Емисионни тавани за азотни оксиди (в килотона NO2 за година)

Страна

Нива на емисиите

1990 г.

Емисионни тавани за

2010 г.

Процент на намаляване на емисиите за 2010 г.

(базова година 1990)

Армения

46

46

0 %

Австрия

194

107

–45 %

Беларус

285

255

–11 %

Белгия

339

181

–47 %

България

361

266

–26 %

Канада (4)

2 104

 

 

Хърватска

87

87

0 %

Чешка република

742

286

–61 %

Дания

282

127

–55 %

Финландия

300

170

–43 %

Франция

1 882

860

–54 %

Германия

2 693

1 081

–60 %

Гърция

343

344

0 %

Унгария

238

198

–17 %

Ирландия

115

65

–43 %

Италия

1 938

1 000

–48 %

Латвия

93

84

–10 %

Лихтенщайн

0,63

0,37

–41 %

Литва

158

110

–30 %

Люксембург

23

11

–52 %

Нидерландия

580

266

–54 %

Норвегия

218

156

–28 %

Полша

1 280

879

–31 %

Португалия

348

260

–25 %

Република Молдова

100

90

–10 %

Румъния

546

437

–20 %

Руска федерация (5)

3 600

 

 

ОУЕЗ

360

265

–26 %

Словакия

225

130

–42 %

Словения

62

45

–27 %

Испания (5)

1 113

847

–24 %

Швеция

338

148

–56 %

Швейцария

166

79

–52 %

Украйна

1 888

1 222

–35 %

Обединено кралство

2 673

1 181

–56 %

Съединени американски щати (6)

 

 

 

Европейска общност

13 161

6 671

–49 %


Таблица 3.   Емисионни тавани за амоняк (в килотона NH3 за година)

Страна

Нива на емисиите

1990 г.

Емисионни тавани за

2010 г.

Процент на намаление на емисиите за 2010 г.

(базова година 1990)

Армения

25

25

0 %

Австрия

81

66

–19 %

Беларус

219

158

–28 %

Белгия

107

74

–31 %

България

144

108

–25 %

Хърватска

37

30

–19 %

Чешка република

156

101

–35 %

Дания

122

69

–43 %

Финландия

35

31

–11 %

Франция

814

780

–4 %

Германия

764

550

–28 %

Гърция

80

73

–9 %

Унгария

124

90

–27 %

Ирландия

126

116

–8 %

Италия

466

419

–10 %

Латвия

44

44

0 %

Лихтенщайн

0,15

0,15

0 %

Литва

84

84

0 %

Люксембург

7

7

0 %

Нидерландия

226

128

–43 %

Норвегия

23

23

0 %

Полша

508

468

–8 %

Португалия

98

108

10 %

Република Молдова

49

42

–14 %

Румъния

300

210

–30 %

Руска федерация (7)

1 191

 

 

ОУЕЗ

61

49

–20 %

Словакия

62

39

–37 %

Словения

24

20

–17 %

Испания (7)

351

353

1 %

Швеция

61

57

–7 %

Швейцария

72

63

–13 %

Украйна

729

592

–19 %

Обединено кралство

333

297

–11 %

Европейска общност

3 671

3 129

–15 %


Таблица 4.   Емисионни тавани за летливи органични съединения (в килотона ЛОС за година)

Страна

Нива на емисии

1990 г.

Тавани за емисии

2010 г.

Процентни редукции на емисиите за 2010 г.

(базова година 1990 г.)

Армения

81

81

0 %

Австрия

351

159

–55 %

Беларус

533

309

–42 %

Белгия

324

144

–56 %

България

217

185

–15 %

Канада (8)

2 880

 

 

Хърватска

105

90

–14 %

Чешка република

435

220

–49 %

Дания

178

85

–52 %

Финландия

209

130

–38 %

Франция

2 957

1 100

–63 %

Германия

3 195

995

–69 %

Гърция

373

261

–30 %

Унгария

205

137

–33 %

Ирландия

197

55

–72 %

Италия

2 213

1 159

–48 %

Латвия

152

136

–11 %

Лихтенщайн

1,56

0,86

–45 %

Литва

103

92

–11 %

Люксембург

20

9

–55 %

Нидерландия

502

191

–62 %

Норвегия

310

195

–37 %

Полша

831

800

–4 %

Португалия

640

202

–68 %

Република Молдова

157

100

–36 %

Румъния

616

523

–15 %

Руска федерация (9)

3 566

 

 

ОУЕЗ

203

165

–19 %

Словакия

149

140

–6 %

Словения

42

40

–5 %

Испания (9)

1 094

669

–39 %

Швеция

526

241

–54 %

Швейцария

292

144

–51 %

Украйна

1 369

797

–42 %

Обединено кралство

2 555

1 200

–53 %

Съединени американски щати (10)

 

 

 

Европейска общност

15 353

6 600

–57 %


(1)  След ратифициране, приемане или утвърждаване или присъединяване към този протокол Канада следва да подаде емисионни тавани за сяра или на национално равнище, или за нейната ОУЕЗ и да положи усилия да даде таван за 2010 г. ОУЕЗ за сяра е областта за управление на серни оксиди (ОУСО), избрана в съответствие с приложение III на протокола за по-нататъшно намаляване на емисиите от сяра, приет в Осло на 14 юни 1994 г. за ОУСО на Югоизточна Канада. Това е площ от 1 милион км2, която включва цялата територия на провинциите остров Принц Едуард, Нова Скотия и Ню Брунсуик, цялата територия на провинция Квебек южно от правата линия между Хавър и Сен Пиер по северното крайбрежие на залива Сен Лорънс и точката, където границата Квебек - Онтарио пресича бреговата линия на залива Джеймз, и цялата територия на провинция Онтарио южно от правата линия между точката, където границата Квебек - Онтарио пресича бреговата линия на залива Джеймз и река Нипигон близо до северния бряг на Горното езеро.

(2)  Числата се отнасят за европейската част в обхвата на EMEП.

(3)  При ратифициране, приемане или утвърждаване или присъединяване към този протокол Съединените американски щати предоставят за включване в това приложение: a) конкретни мерки за намаляване на емисиите, приложими към мобилни и стационарни източници на сяра, които да бъдат прилагани или на национално равнище, или в ОУЕЗ, ако са предоставили ОУЕЗ за сяра за включване в приложение III; б) стойност за общите изчислени нива на емисиите на сяра за 1990 г. - на национално равнище или за ОУЕЗ; в) индикативна стойност за общите нива на емисиите на сяра за 2010 г. - на национално равнище или за ОУЕЗ; и г) свързаните с това оценки за процента на намаляване на емисиите от сяра. Буква б) се включва в таблицата, а букви а), в) и г) се включват в забележка под линия към таблицата.

(4)  След ратифициране, приемане или утвърждаване на или присъединяване към този протокол Канада следва да подаде нива на емисиите за 1990 г. и емисионни тавани за 2010 г. за азотни оксиди или на национално равнище, или за нейната ОУЕЗ за азотни оксиди, ако е предоставила такава.

(5)  Числата се отнасят за Европейската част в обхвата на ЕМЕП.

(6)  При ратифициране, приемане или утвърждаване на или присъединяване към този протокол Съединените американски щати предоставят за включване в това приложение: a) специфични мерки за намаляване на емисиите, приложими към мобилни и стационарни източници на азотни оксиди, които да бъдат прилагани или на национално равнище, или в ОУЕЗ, ако са предоставили ОУЕЗ за азотни оксиди за включване в приложение III; б) стойност за общите изчислени нива на емисиите на азотни оксиди за 1990 г. - на национално равнище или за ОУЕЗ; в) индикативна стойност за общите нива на емисиите на азотни оксиди за 2010 г. - на национално равнище или за ОУЕЗ; и г) свързаните с това оценки за процента на намаляване на емисиите от азотни оксиди. Буква б) се включва в таблицата, а букви а), в) и г) се включват в забележка под линия към таблицата.

(7)  Числата се отнасят за Европейската част в обхвата на ЕМЕП.

(8)  След ратифициране, приемане или утвърждаване на или присъединяване към този протокол Канада следва да подаде нива на емисиите за 1990 г. и емисионни тавани за 2010 г. за летливи органични съединения - на национално равнище или за нейната ОУЕЗ за летливи органични съединения, ако е представила такава.

(9)  Числата се отнасят за европейската част в обхвата на ЕМЕП.

(10)  При ратифициране, приемане или утвърждаване на или присъединяване към този протокол Съединените американски щати предоставят за включване в това приложение: a) специфични мерки за намаляване на емисиите, приложими към мобилни и стационарни източници на летливи органични съединения, които да бъдат прилагани или на национално равнище, или в ОУЕЗ, ако са предоставили ОУЕЗ за летливи органични съединения за включване в приложение III; б) стойност за общите изчислени нива на емисиите на летливи органични съединения за 1990 г. - на национално равнище или за ОУЕЗ; в) индикативна стойност за общите нива на емисиите на летливи органични съединения за 2010 г. - на национално равнище или за ОУЕЗ; и г) свързаните с това оценки за процента на намаляване на емисиите от летливи органични съединения. Буква б) се включва в таблицата, а букви а), в) и г) се включват в забележка под линия към таблицата.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЛАСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ (ОУЕЗ)

За целите на този протокол са изброени следните ОУЕЗ.

ОУЕЗ на Руската федерация

Това е районът, обхващащ Мурманска област, Република Карелия, Ленинградска област (включително Санкт Петербург), Псковска област, Новгородска област и Калининградска област. Границите на ОУЕЗ съвпадат с държавните и административните граници на тези териториални единици на Руската федерация.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИ ЕМИСИИ НА СЯРА ОТ СТАЦИОНАРНИ ИЗТОЧНИЦИ

1.   Раздел А се отнася за страни, различни от Канада и Съединените американски щати, раздел Б се отнася за Канада, а раздел В се отнася за Съединените американски щати.

А.   Страни, различни от Канада и Съединените американски щати

2.

За целите на раздел А, с изключение на таблица 2 и алинеи 11 и 12, пределно допустима стойност означава количеството газообразно вещество, съдържащо се в отпадъчните газове от една инсталация, което не трябва да бъде превишавано. Ако не е посочено друго, тя се изчислява чрез масата на замърсяващото вещество за даден обем от отпадъчни газове (изразена в mg/m3), при стандартни условия за температура и налягане на сух газ (обем при 273,15 K, 101,3 kPa). По отношение на съдържанието на кислород в отработените газове следва да се прилагат стойностите, дадени в таблиците по-долу за всяка категория източници. Не се допуска разреждане с цел намаляване концентрацията на замърсяващо вещество в отпадъчните газове. Изключват се случаите на пускане в действие, закриване и работи по поддръжка на оборудването.

3.

Извършва се мониторинг на емисиите (1) във всички случаи. Спазването на пределно допустимите стойности се верифицира. Методите на верификация могат да включват непрекъснати или периодични измервания, одобрение на типа или други технически издържани методи.

4.

Вземането на проби и анализът на замърсителите, както и референтните методи за измерване за калибриране на измервателните системи се извършват в съответствие със стандартите, определени от Европейския комитет за стандартизация (CEN) или Международната организация за стандартизация (ISO). До разработването на CEN или ISO стандарти следва да се прилагат националните стандарти.

5.

Измерването на емисиите се извършва непрекъснато в случаите, когато емисиите на SO2 надвишат 75 kg/h.

6.

В случаите на непрекъснати измервания при нова инсталация се счита, че е постигнато съответствие с нормите за емисии, ако изчислените среднодневни стойности не надвишават пределно допустимите стойности и ако нито една часова стойност не надвишава пределно допустимата стойност със 100 %

7.

В случаите на непрекъснати измервания при съществуваща инсталация се счита, че е постигнато съответствие с нормите за емисии, ако: а) нито една от средномесечните стойности не надвишава пределно допустимите стойности; и б) 97 % от всички 48-часови средни стойности не надвишават 110 % от пределно допустимите стойности.

8.

В случаите на периодични измервания за съществуваща инсталация като минимално изискване се счита, че е постигнато съответствие с нормите за емисии, ако средната стойност, базирана на подходящ брой измервания при представителни условия, не надвишава стойността на нормата за емисии.

9.

Парогенератори и технологични пещи с номинална топлинна мощност над 50 мегаватчаса:

Таблица 1.   Пределно допустими стойности за емисии на SOx от парогенератори (2)

 

Топлинна мощност

(MWth)

Пределно допустима стойност (3)

(mg SO2/Nm3)

Алтернативна ефикасност на очистване за местни твърди горива

Твърди и течни горива, нови инсталации

50—100

850

90 % (5)

100—300

850—200 (4)

(линейно намаляване)

92 % (5)

> 300

200 (4)

95 % (5)

Твърди горива, съществуващи инсталации

50—100

2 000

 

100—500

2 000—400

(линейно намаляване)

 

> 500

400

 

50—150

 

40 %

150—500

 

40—90 %

(линейно увеличаване)

> 500

 

90 %

Течни горива, съществуващи инсталации

50—300

1 700

 

300—500

1 700—400

(линейно намаляване)

 

> 500

400

 

Газообразни горива (в общия случай, нови и съществуващи инсталации

 

35

 

Втечнен газ, нови и съществуващи инсталации

 

5

 

Нискокалорични газове (напр. газификация с остатъци от рафинерии или изгаряне на газ от коксова пещ)

 

нови 400

съществуващи 800

 

Газ от доменни пещи

 

нови 200

съществуващи 800

 

Нови горивни инсталации в рафинерии (средно от всички нови горивни инсталации)

> 50

(общ капацитет на рафинерията)

600

 

Съществуващи горивни инсталации в рафинерии (средно от всички съществуващи горивни инсталации)

 

1 000

 

10.

Газьол:

Таблица 2.   Пределно допустими стойности за съдържанието на сяра в газьол (6)

 

Съдържание на сяра (тегловни проценти)

Газьол

< 0,2 след 1 юли 2000 г.

< 0,1 след 1 януари 2008 г.

11.

Инсталация за производство на сяра чрез Клаус-процес: за инсталация, която произвежда повече от 50 mg сяра дневно:

а)

степен на превръщане на сяра 99,5 % - за нова инсталация;

б)

степен на превръщане на сяра 97 % - за съществуваща инсталация.

12.

Производство на титанов диоксид: в нови и съществуващи съоръжения емисиите от етапите спичане и пържене при производството на титанов диоксид следва да бъдат намалени до стойност, възлизаща на не повече от 10 kg SO2 еквивалент на един Mg произведен титанов диоксид.

Б.   Канада

13.

Пределно допустимите стойности за намаляване на емисиите на серен диоксид от нови стационарни източници от следните категории стационарни източници се определят на база на наличната информация за контролни технологии и нива, включително пределно допустими стойности, прилагани в други страни, и на следния документ: „Канада газет“, Част I. Отдел. Емисии от генериране на топлинна енергия - Национално ръководство за нови стационарни източници. 15 май 1993 г., стр. 1633 - 1638.

В.   Съединени американски щати

14.

Пределно допустими стойности за контролиране на емисиите на серен диоксид от нови стационарни източници от следните категории стационарни източници са посочени в следните документи:

1.

Парогенератори в електроцентрали - 40 Кодекс с федерални наредби (К.Ф.Н.), част 60, раздели D и Dа;

2.

Парогенератори в промишления, търговския и учрежденския сектор - 40 Кодекс с федерални наредби (К.Ф.Н.), част 60, раздели Db и Dc;

3.

Инсталации за сярна киселина - 40 Кодекс с федерални наредби (К.Ф.Н.), част 60, раздел Н;

4.

Петролни рафинерии - 40 Кодекс с федерални наредби (К.Ф.Н.), част 60, раздел J;

5.

Пещи за първично топене на мед - 40 Кодекс с федерални наредби (К.Ф.Н.), част 60, раздел Р;

6.

Пещи за първично топене на цинк - 40 Кодекс с федерални наредби (К.Ф.Н.), част 60, раздел Q;

7.

Пещи за първично топене на олово - 40 Кодекс с федерални наредби (К.Ф.Н.), част 60, раздел R;

8.

Стационарни газови турбини - 40 Кодекс с федерални наредби (К.Ф.Н.), част 60, раздел GG;

9.

Преработка на природен газ на сушата - 40 Кодекс с федерални наредби (К.Ф.Н.), част 60, раздел LLL;

10.

Съоръжения за изгаряне на битови отпадъци - 40 Кодекс с федерални наредби (К.Ф.Н.), част 60, раздел Еа и раздел Еb;

11.

Инсинератори за болнични/медицински/инфекциозни отпадъци - 40 Кодекс с федерални наредби (К.Ф.Н.), част 60, раздел Еc;


(1)  Под мониторинг следва да се разбира цялостна дейност, включваща измерване на емисии, определяне на масовия баланс и др. Може да се извършва непрекъснато или периодично.

(2)  В частност, пределно допустимите стойности не се прилагат за:

инсталация, в която продуктите от изгарянето се използват за директно нагряване, сушене или друга обработка на предмети или материали, като например нагревателни пещи за отгряване, пещи за топлинна обработка,

следгоривна инсталация, тоест всяко техническо съоръжение, проектирано за пречистване на отпадъчните газове от изгарянето, което не се експлоатира като самостоятелна горивна инсталация,

съоръжения за регенерация на катализатори за каталитичен крекинг,

съоръжения за превръщане на сероводород в сяра,

реактори, използвани в химическата промишленост,

коксови пещи,

каупери,

пещи за изгаряне на отпадъци, и

инсталации, при които енергията се получава от дизелови, бензинови или газови двигатели или чрез газови турбини, независимо от използваното гориво.

(3)  Референтното съдържание на О2 е 6 % за твърдо гориво и 3 % за други горива.

(4)  400 - за течно тежко гориво със съдържание на S < 0,25 %.

(5)  Ако инсталацията достигне 300 mg /Nm3 SO2, за нея може да бъде направено изключение за прилагане на мерки по отношение ефективността на очистване.

(6)  Газьол означава нефтен продукт в рамките на HS 2710 или всеки нефтен продукт, който поради своите граници на дестилация попада в категорията на средните дестилати, предназначени за използване като горива, и от който поне 85 % обемни, включително загубите при дестилация, се дестилира при 350 °С. Горивата, използвани от транспортните машини за пътен и извънпътен транспорт и селскостопанските трактори, се изключват от тази дефиниция. Корабните дестилатни горива се включват в дефиницията, ако отговарят на горното описание или имат вискозитет или плътност, попадащи в обхвата на вискозитет или плътност, определен за корабни дестилатни горива в таблица I на ISO 8217 (1996).


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИ ЗА ЕМИСИИТЕ НА АЗОТНИ ОКСИДИ ОТ СТАЦИОНАРНИ ИЗТОЧНИЦИ

1.   Раздел А се отнася за страни, различни от Канада и Съединените американски щати, раздел Б се отнася за Канада, а раздел В се отнася за Съединените американски щати.

А.   Страни, различни от Канада и Съединените американски щати

2.

За целите на раздел А пределно допустима стойност означава количеството газообразно вещество, съдържащо се в отпадъчните газове от една инсталация, което не трябва да бъде превишавано. Ако не е посочено друго, тя се изчислява чрез масата на замърсяващото вещество за даден обем от отпадъчни газове (изразена в mg/m3), при стандартни условия за температура и налягане за сух газ (обем при 273,15 K, 101,3 kPa). По отношение на съдържанието на кислород в отработените газове следва да се прилагат стойностите, дадени в таблиците по-долу за всяка категория източници. Не се допуска разреждане с цел намаляване концентрацията на замърсяващо вещество в отпадъчните газове. Пределно допустимите стойности се отнасят за NO и NO2, наричани общо NOx и изразени като NO2. Изключват се случаите на пускане в действие, закриване и работи по поддръжка на оборудването.

3.

Извършва се мониторинг на емисиите (1) във всички случаи. Спазването на пределно допустимите стойности се верифицира. Методите на верификация могат да включват непрекъснати или периодични измервания, одобрение на типа или други технически издържани методи.

4.

Вземането на проби и анализът на замърсяващите вещества, както и еталонните методи за измерване за калибриране на всяка измервателна система се извършват в съответствие със стандартите, определени от Европейския комитет за стандартизация (CEN) или Международната организация за стандартизация (ISO). До разработването на CEN или ISO стандарти следва да се прилагат националните стандарти.

5.

Измерването на емисиите се извършва непрекъснато в случаите, когато емисиите на NOx надвишат 75 kg/h.

6.

В случаите на непрекъснати измервания, с изключение на съществуваща горивна инсталация, отразена в таблица 1, се счита, че е постигнато съответствие с нормите за емисии, ако изчислените среднодневни стойности не надвишават пределно допустимите стойности и ако нито една часова стойност не надвишава пределно допустимата стойност със 100 %

7.

В случаите на непрекъснати измервания при съществуваща инсталация, отразена в таблица 1, се счита, че е постигнато съответствие с нормите за емисии, ако: а) нито една от средномесечните стойности не надвишава пределно допустимите стойности за емисии; и б) 95 % от всички 48-часови средни стойности не надвишават 110 % от пределно допустимите стойности за емисии.

8.

В случаите на периодични измервания се счита като минимално изискване, че е постигнато съответствие със стандартите за емисии, ако средната стойност, базирана на подходящ брой измервания при представителни условия, не надвишава стойността на стандарта за емисии.

9.

Парогенератори и технологични пещи с номинална топлинна мощност над 50 мегаватчаса:

Таблица 1.   Пределно допустими стойности за емисии на NOx от парогенератори (2)

 

Пределно допустими стойности (mg/Nm3) (3)

Твърди горива, нови инсталации:

 

Парогенератори, 50—100 MWth

400

Парогенератори, 100—300 MWth

300

Парогенератори, > 300 MWth

200

Твърди горива, съществуващи инсталации:

 

Твърди, общо:

650

Твърди, с по-малко от 10 % летливи съединения

1 300

Течни горива, нови инсталации:

 

Парогенератори, 50 — 100 MWth

400

Парогенератори, 100 — 300 MWth

300

Парогенератори, > 300 MWth

200

Течни горива, съществуващи инсталации

450

Газообразни горива, нови инсталации:

 

Гориво: природен газ

 

Парогенератори, 50 — 300 MWth

150

Парогенератори, > 300 MWth

100

Гориво: всички други газове

200

Газообразни горива, съществуващи инсталации

350

10.

Горивни турбини на сушата с номинална топлинна мощност, надвишаваща 50 мегаватчаса: пределно допустимите стойности за NOx, изразени в mg/Nm3 (със съдържание на О2 15 %), следва да се прилагат за единична турбина. Пределно допустимите стойности в таблица 2 се отнасят само за натоварване над 70 %.

Таблица 2.   Пределно допустими стойности за емисии на NOx от горивни турбини на сушата

> 50 MWth (топлинна мощност при условия по ISO)

Пределно допустими стойности (mg/Nm3)

Нови инсталации, природен газ (4)

50 (5)

Нови инсталации, течни горива (6)

120

Съществуващи инсталации, всякакви горива (7)

 

Природен газ

150

Течни горива

200

11.

Производство на цимент:

Таблица 3.   Пределно допустими стойности за емисии на NOx от производство на цимент (8)

 

Пределно допустими стойности (mg/Nm3)

Нови инсталации (10 % О2)

 

Сушилни пещи

500

Други пещи

800

Съществуващи инсталации (10 % О2)

1 200

12.

Стационарни двигатели:

Таблица 4.   Пределно допустими стойности за емисии на NOx от нови стационарни двигатели

Мощност, техника, спецификация на горивата

Пределно допустими стойности (9)(mg/Nm3)

Двигатели с искрово запалване (карбураторни), 4-тактови, > 1 MWth

 

Двигатели с бедна горивна смес

250

Всички други двигатели

500

Двигатели с компресионно запалване (дизелови), > 5 MWth

 

Гориво: природен газ (двигатели със струйно запалване)

500

Гориво: тежко течно гориво

600

Гориво: дизелово гориво или газьол

500

13.

Производство и обработка на метали:

Таблица 5.   Пределно допустими стойности емисии на NOx от първично производство на чугун и стомана (10)

Капацитет, техника, спецификация на горивата

Пределно допустими стойности (mg/Nm3)

Нови и съществуващи агломерационни инсталации

400

14.

Производство на азотна киселина:

Таблица 6.   Пределно допустими стойности за емисии на NOx от производство на азотна киселина с изключение на блокове за киселинна концентрация

Капацитет, техника, спецификация на горивата

Пределно допустими стойности (mg/Nm3)

Нови инсталации

350

Съществуващи инсталации

450

Б.   Канада

15.

Пределно допустимите стойности за контролиране на емисиите от азотни оксиди (NOx) от нови стационарни източници от следните категории стационарни източници се определят на база наличната информация за контролни технологии и нива, включително пределно допустими стойности, прилагани в други страни, и следните документи:

а)

Канадски съвет на министрите за околната среда (ССМЕ). Национален наръчник за емисиите от стационарни горивни турбини. Декември 1992 г. PN1072;

б)

Канадски Държавен вестник, Част I. Министерство на околната среда. Емисии от генериране на топлинна енергия - Национално ръководство за нови стационарни източници. 15 май 1993 г., стр. 1633–1638, и

в)

СМЕ. Национален наръчник за емисии от циментови пещи. Март 1998. PN1284.

В.   Съединени американски щати

16.

Пределно допустими стойности за контролиране на емисиите от серен диоксид от нови стационарни източници от следните категории стационарни източници са посочени в следните документи:

а)

Парогенератори на въглища - 40 Кодекс с федерални наредби (К.Ф.Н.), част 76;

б)

Парогенератори в електроцентрали - 40 К.Ф.Н., част 60, раздели D и Dа;

в)

Парогенератори в промишления, търговския и учрежденския сектор - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел Db;

г)

Инсталации за азотна киселина - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел G;

д)

Стационарни газови турбини - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел GG;

е)

Съоръжения за изгаряне на битови отпадъци - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел Еа и раздел Еb; и

ж)

Инсинератори за болнични/медицински/ инфекциозни отпадъци - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел Еc.


(1)  Под мониторинг следва да се разбира цяостна дейност, включваща измерване на емисии, определяне на масовия баланс и др. Може да се извършва непрекъснато или периодично.

(2)  В частност, пределно допустимите стойности не се прилагат за:

инсталация, в която продуктите от изгарянето се използват за директно нагряване, сушене или друга обработка на предмети или материали, като например нагревателни пещи за отгряване, пещи за топлинна обработка,

следгоривна инсталация, тоест всяко техническо съоръжение, проектирано за пречистване на отпадъчните газове от изгарянето, което не се експлоатира като самостоятелна горивна инсталация,

съоръжения за регенерация на катализатори за каталитичен крекинг,

съоръжения за превръщане на сероводород в сяра,

реактори, използвани в химическата промишленост,

коксови пещи,

каупери,

инсинератори за отпадъци, и

инсталации, при които енергията се получава от дизелови, бензинови или газови двигатели или чрез газови турбини, независимо от използваното гориво.

(3)  Тези стойности не се прилагат за парогенератори, работещи по-малко от 500 часа годишно. Референтното съдържание на О2 е 6 % за твърдо гориво и 3 % за други горива.

(4)  „Природен газ“ означава метан с естествен произход с не повече от 20 % (обемни) инертни газове и други компоненти.

(5)  75 mg/Nm3 при:

газова турбина, използвана като комбинирана система за топлина и електричество; или

газова турбина, задвижваща компресор за подаване в обществената газоснабдителна мрежа.

За горивни турбини, които не попадат в нито една от горните категории, но имат ефективност, по-голяма от 35 %, определена при базови условия на ISO за натоварване, пределно допустимата стойност следва да бъде 50*n/35, където n е ефективността на турбината с вътрешно горене, изразена в проценти (и определена при базови условия на ISO за натоварване).

(6)  Тази пределно допустима стойност се отнася само за горивни турбини, използващи леки и средни дестилати.

(7)  Пределно допустимите стойности не се прилагат за горивни турбини, работещи по-малко от 150 часа годишно.

(8)  инсталации за производство на циментов клинкер във въртящи се пещи с капацитет > 500 Mg за ден или в други пещи с капацитет > 50 Mg за ден.

(9)  Тези стойности не се прилагат за двигатели, работещи по-малко от 500 часа годишно. Референтното съдържание на О2 е 5 %.

(10)  Производство и обработка на метали: инсталации за пържене на метални руди или агломерационни инсталации, инсталации за производство на чугун от висока доменна пещ или стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене с капацитет, надвишаващ 2,5 Mg за час, инсталации за производство на черни метали (машини за горещо валцоване > 20 Mg за час нерафинирана стомана).


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИ ЗА ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ОТ СТАЦИОНАРНИ ИЗТОЧНИЦИ

1.   Раздел А се отнася за страни, различни от Канада и Съединените американски щати, раздел Б се отнася за Канада, а раздел В се отнася за Съединените американски щати.

А.   Страни, различни от Канада и Съединените американски щати

2.

Този раздел от това приложение се отнася за стационарни източници на емисии на неметанови летливи органични съединения (НМЛОС), изброени в алинеи 8 до 21 по-долу. Разделът не се отнася за инсталации или части от инсталации за изследвания, разработване или тестване на нови продукти и процеси. Праговите стойности са дадени в отделни таблици по сектори по-долу. Те се отнасят най-общо до потреблението на разтворители или масовия поток на емисии. Когато един оператор извършва няколко дейности, попадащи в една подкатегория, на една и съща инсталация на една и съща площадка, потреблението на разтворители или масовият поток на емисии от такива дейности се сумират. Ако не са посочени прагови стойности, дадената пределно допустима стойност се отнася до всички разгледани инсталации.

3.

За целите на раздел А от това приложение:

а)

„съхранение и разпространение на бензин“ означава натоварването на камиони, железопътни вагони, шлепове и морски кораби в депа и в диспечерски станции на нефтени рафинерии, с изключение презареждането с гориво на моторни превозни средства в бензиностанции, разглеждани в съответните документи за мобилни източници;

б)

„нанасяне на слепващо покритие“ означава всеки процес, при който върху дадена повърхност се нанася лепило, с изключение на нанасянето на слепващо покритие и ламинирането, свързани с печатарските процеси, и ламинирането на дърво и пластмаса;

в)

„ламиниране на дърво и пластмаса“ всеки процес на слепване на дърво и/или пластмаса за получаване на ламинати;

г)

„нанасяне на покритие“ означава полагането на метални и пластмасови покрития върху: автомобили, кабини на камиони, камиони, автобуси или дървени повърхности, и включва всеки процес, при който се полага еднократно или многократно непрекъснат слой от покритието върху:

i)

нови моторни превозни средства, дефинирани (виж по-долу) като моторни превозни средства от категория М1, и от категория N1, ако при тях се полага покритие в същата инсталация, както при превозните средства М1;

ii)

кабини на камиони, определени като помещения за водача, и всички интегрирани помещения за техническо оборудване при моторни превозни средства от категориите N2 и N3;

iii)

фургони и камиони, дефинирани като моторни превозни средства от категориите N1, N2 и N3, с изключение на кабините на камиони;

iv)

автобуси, дефинирани като моторни превозни средства от категориите М2 и М3; и

v)

други метални и пластмасови повърхности, включително тези на самолети, кораби, влакове и др., дървени повърхности, текстил, тъкани, хартия и филмова лента.

Тази категория източници не включва нанасянето на метално покритие върху основа чрез електрофорезни техники или шприцоване. Ако дейността по нанасяне на покритие включва етап, на който върху същото изделие се нанася отпечатък, този етап на отпечатване се смята за част от общия процес на нанасяне на покритието. Дейностите по отпечатване, извършвани като отделна дейност, обаче не се включват. В тази дефиниция:

моторни превозни средства М1 са тези, използвани за превоз на пътници и имащи не повече от осем места в допълнение към мястото на шофьора,

моторни превозни средства М2 са тези, използвани за превоз на пътници и имащи повече от осем места в допълнение към мястото на шофьора, и с максимална маса, която не надвишава 5 Mg,

моторни превозни средства М3 са тези, използвани за превоз на пътници и имащи повече от осем места в допълнение към мястото на шофьора, и с максимална маса, надвишаваща 5 Mg,

моторни превозни средства N1 са тези, предназначени за превоз на стоки и имащи максимална маса, която не надвишава 3,5 Mg,

моторни превозни средства N2 са тези, предназначени за превоз на стоки и имащи максимална маса, надвишаваща 3,5 Mg и ненадвишаваща 12 Mg,

моторни превозни средства N3 са тези, предназначени за превоз на стоки и имащи максимална маса, надвишаваща 12 Mg;

д)

„нанасяне на покритие върху рулони“ означава всеки процес, при който върху рулони от стомана, неръждаема стомана, апретирана стомана, медни сплави или алуминиеви ленти се нанася филмообразуващо или ламиниращо покритие при непрекъснат процес;

е)

„химическо чистене“ означава всеки промишлен или търговски процес, използващ ЛОС в инсталация за почистване на облекла, мебели и други подобни потребителски стоки, с изключение на ръчното отстраняване на петна и лекета в текстилната и трикотажната промишленост;

ж)

„производство на покрития, лакове, мастила и лепила“ означава производството на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила и на междинни продукти, доколкото те се произвеждат в същата инсталация, чрез смесване на пигменти, смоли и свързващи материали с органични разтворители или други носители; тази категория включва също така приготвянето и предварителната подготовка на дисперсии, постигането на определен вискозитет или оттенък и пълненето на готовите продукти в контейнери;

з)

„печатане“ означава всеки процес на възпроизвеждане на текст и/или изображения, при който чрез използването на носител се нанася мастило върху дадена повърхност; терминът се отнася до следните подпроцеси:

i)

флексопечат: печатарски процес, използващ носител от гума или еластични фотополимери, при който печатащите мастила са над непечатните повърхности, използващ течни мастила, които изсъхват чрез изпаряване;

ii)

топъл ролен офсетов печат: процес на печатане с използване на рулони, използващ носител, при който зоната за печатане и непечатната зона са в една и съща равнина, като използването на рулон означава, че материалът, върху който се печата, се подава в машината от рулон, а не на отделни листа; непечатните зони се обработват да привличат вода и по този начин да отблъскват мастилото; печатните зони се обработват така, че да поемат и пренасят мастило върху повърхността за отпечатване; изпаряването се осъществява в пещ, където за загряване на отпечатания материал се използва горещ въздух;

iii)

дълбок печат за издания: печатане чрез дълбок печат върху хартия за списания, брошури, каталози или подобни продукти, при което се използват мастила на толуенова основа;

iv)

дълбок печат: печатарски процес, използващ цилиндричен носител, при който зоната за печат е под непечатната зона, и течни мастила, които изсъхват чрез изпаряване; вдлъбнатините се запълват с мастило, а излишъкът се почиства от непечатната зона, преди повърхността, върху която предстои нанасянето на отпечатъка, да влезе в контакт с цилиндъра и да отдели мастилото от вдлъбнатините;

v)

ротативен ситопечат: печатарски процес с подаване от рулон, при който мастилото се полага върху отпечатваната повърхност чрез прокарването му през порест носител на изображението и зоната за печатане е открита, а непечатната зона - изолирана; използват се течни мастила, които изсъхват само чрез изпарение; подаване от рулон означава, че материалът за нанасяне на печата се подава в машината от рулон, а не на отделни листа;

vi)

ламиниране, свързано с процеса на печатане: слепване на два или повече гъвкави материала за получаване на ламинати; и

vii)

лакиране: процес, при който върху гъвкав материал се нанася лак или слепващо покритие с цел по-късното запечатване на опаковъчния материал;

и)

„производство на фармацевтични продукти“ означава химичен синтез, ферментация, екстракция, получаване и окончателна обработка на фармацевтични продукти и ако се извършва на същата площадка, производството на междинни продукти;

й)

„преработка на естествен или синтетичен каучук“ означава всеки процес на смесване, смилане, прибавяне на подобряващи вещества, каландриране, екструдиране и вулканизиране на естествен или синтетичен каучук и допълнителните процеси за обработката на естествен или синтетичен каучук за получаване на краен продукт;

к)

„почистване на повърхности“ означава всеки процес, различен от химическо чистене, който използва органични разтворители за отстраняване на замърсявания от повърхността на материал, включително обезмасляване; почистващ процес, състоящ се от повече от един етап преди или след който и да е друг етап на обработка, се разглежда като един процес на почистване на повърхност; процесът се отнася до почистването на повърхността на продукти, а не до почистване на технологично оборудване;

л)

„екстракция на растителни масла и животински мазнини и рафиниране на растителни масла“ означава екстракцията на растителни масла от семена и друга растителна маса, преработката на сухия остатък за производството на храна за животни и пречистването на животински мазнини и растителни масла, получени от семена, растителна маса и/или животинска материя;

м)

„пребоядисване на моторни превозни средства“ означава всяка промишлена или търговска дейност по нанасяне на покрития и свързаните с нея дейности по обезмасляване, при която се извършва:

i)

нанасяне на покритие върху пътни транспортни средства или части от тях в рамките на извършван ремонт, консервация или декориране на моторно превозно средство извън производствени инсталации; или

ii)

нанасяне на първоначално покритие върху пътни транспортни средства или части от тях с материали за пребоядисване, когато това не се извършва на първоначалната производствена линия; или

iii)

нанасяне на покрития върху ремаркета (включително полуремаркета);

н)

„импрегниране на дървени повърхности“ означава всеки процес на импрегниране на дървен материал с консервант;

о)

„нормални условия“ означава температура 273,15 К и налягане 101,3 кРа;

п)

„НМЛОС“ включва всички органични вещества освен метана, които при 273,15 К имат парно налягане най-малко 0,01 kРа или които проявяват сравнима летливост при дадени условия на използване;

р)

„отпадъчен газ“ означава изпусканият във въздуха от комин или съоръжение за отстраняване на емисиите краен газообразен продукт, съдържащ НМЛОС или други замърсители. Дебитът на потока се изразява в m3/h при нормални условия;

с)

„неорганизирани емисии на НМЛОС“ означава емисии (извън отпадъчните газове) на НМЛОС във въздуха, почвата и водата, както и, ако не е посочено друго, разтворители, съдържащи се в даден продукт, и включва неорганизирани емисии от НМЛОС, изпуснати във външната околна среда през прозорци, врати, вентилационни отвори и други подобни отвори. Пределно допустимите стойности на неорганизираните емисии се изчисляват на базата на плана за управление на разтворители (виж анекс I към това приложение);

т)

„общи емисии от НМЛОС“ означава сумата от неорганизираните емисии на НМЛОС и емисиите на НМЛОС в отпадъчните газове;

у)

„потребление“ означава количеството органични разтворители и тяхното количество в препаратите, използвани при извършването на даден процес, включително разтворителите, рециклирани вътре и извън инсталацията, и които се отчитат всеки път, когато се използват за извършването на дадена дейност;

ф)

„пределно допустима стойност“ означава максималното количество газообразно вещество, съдържащо се в отпадъчните газове от инсталация, което не бива да бъде надвишавано по време на нормална експлоатация; ако не е посочено друго, тя се изчислява като маса на замърсителя за обем от отпадните газове (изразено в mg C/Nm3, освен ако не е посочено друго), при нормални условия по температура и налягане за сух газ; за инсталации, използващи разтворители, пределно допустимите стойности са дадени като масови единици, отнесени за характерни единици за съответната дейност; обемите газ, които се добавят към отпадъчния газ за охлаждане или разреждане, не се отчитат при определянето на масовата концентрация на замърсителя в отпадъчния газ; пределно допустимите стойности се отнасят най-общо до всички летливи органични съединения с изключение на метана (не се прави по-нататъшно разграничаване, например по отношение на реактивност или токсичност);

х)

„нормална експлоатация“ означава всички периоди на експлоатация с изключение на операциите по въвеждане и извеждане от експлоатация и обслужване на оборудването;

ц)

„веществата, вредни за човешкото здраве“ се разделят на две категории:

i)

халогенирани ЛОС, при които съществува възможен риск от необратими въздействия; или

ii)

опасни вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични по отношение на възпроизводството или могат да причинят рак, могат да причинят наследствени генетични изменения, могат да причинят рак при вдишване, могат да увредят плодовитостта или да причинят вреда на неродено дете.

4.

Следва да бъдат изпълнени следните изисквания:

а)

Във всички случаи се извършва мониторинг на емисиите от НМЛОС (1), като спазването на пределно допустимите стойности се удостоверява (верифицира). Методите на верификация могат да включват непрекъснати или периодични измервания, одобрение на типа или други технически издържани методи; освен това те трябва да бъдат икономически оправдани;

б)

Концентрациите на замърсители на въздуха в газопреносни тръбопроводи се измерват по представителен начин. Вземането на проби и анализът на всички замърсяващи вещества, както и еталонните методи за измерване за калибриране на всяка измерителна система се извършват в съответствие със стандартите, определени от Европейския комитет за стандартизация (CEN) или Международната организация за стандартизация (ISO). До разработването на CEN или ISO стандарти следва да се прилагат националните стандарти.

в)

Ако се изисква измерване на емисиите от НМЛОС, то се извършва непрекъснато, ако емисиите от НМЛОС надвишат 10 kg от общия органичен въглерод (ООВ) за час в изпускателния тръбопровод по направление на потока от инсталацията за намаляване на емисиите и времето за експлоатация превишава 200 часа годишно. За всички останали инсталации се изискват като минимум периодични измервания. За удостоверяване на спазването на изискванията могат да се използват собствени подходи, при условие че те водят до резултати със същата точност.

г)

В случай на непрекъснати измервания, като минимално изискване се счита, че е постигнато съответствие със стандартите за емисии, ако среднодневните стойности при нормална експлоатация не надвишават пределно допустимите стойности и ако нито една часова стойност не надвишава пределно допустимата стойност със 150 %. За удостоверяване на съответствието с изискванията могат да се използват собствени подходи, при условие че получените резултати са със същата точност.

д)

В случай на периодични измервания, като минимално изискване, съответствие със стандартите за емисии се постига, ако средната стойност от всички показания не надвишава пределно допустимата стойност и нито една средночасова стойност не надвиши пределно допустимата стойност със 150 %. За удостоверяване на съответствието с изискванията могат да се използват собствени подходи, при условие че те водят до резултати със същата точност.

е)

Следва да бъдат взети всички предпазни мерки за минимизиране на емисиите на НМЛОС по време на въвеждане и извеждане от експлоатация и в случай на отклонение от нормалната експлоатация; и

ж)

Не се изискват измервания, ако не е необходимо крайно оборудване за намаляване на емисиите за спазване на пределно допустимите стойности, посочени по-долу, и ако може да бъде удостоверено, че тези пределно допустими стойности не се надвишават.

5.

За отпадъчни газове следва да се прилагат следните пределно допустими стойности, освен ако по-долу не е посочено друго:

а)

20 mg вещество за m3 за изпускане на халогенирани летливи органични съединения (които могат да се отнесат към рискова фраза: възможен риск от необратими въздействия), където общият масов поток на разглежданите съединения е по-голям от или равен на 100 g/h; и

б)

2 mg/m3 (изразени като сумата от масите на отделните съединения) за изпускане на летливи органични съединения (които се отнасят към следните рискови фрази: могат да причинят рак, наследствени генетични изменения, рак при вдишване, да увредят плодовитостта или да причинят вреда на неродено дете), където общият масов поток на разглежданите съединения е по-голям от или равен на 10 g/h.

6.

За категориите източници, изброени в алинеи 9 до 21 по-долу, се отнасят следните изменения:

а)

Вместо да прилагат на пределно допустимите стойности за инсталации, дадени по-долу, на операторите на съответните инсталации може да бъде разрешено да използват схема за намаляване (виж анекс II към това приложение). Целта на схемата за намаляване е да даде на оператора възможност да постигне с други средства намаляване на емисиите, еквивалентна на тази, която би се постигнала, ако се използват дадените пределно допустими стойности; и

б)

За неорганизирани емисии на НМЛОС стойностите за неорганизирани емисии, дадени по-долу, се прилагат като пределно допустима стойност. В случаите обаче, когато пред компетентните органи по удовлетворителен за тях начин е демонстрирано, че за отделна инсталация тази стойност е непостижима от техническа и икономическа гледна точка, компетентният орган може да направи изключение за тази инсталация, при условие че не се очакват значителни рискове за човешкото здраве или околната среда. За всяко изменение операторът трябва да покаже пред компетентните органи по удовлетворителен за тях начин, че е била използвана най-добрата налична техника.

7.

Пределно допустимите стойности за емисии на ЛОС за категориите източници, дефинирани в алинея 3, са тези, посочени в алинеи 8 до 21 по-долу.

8.

Съхранение и разпространение на бензин:

Таблица 1.   Пределно допустимите стойности за емисиите на ЛОС, изпускани при съхранение и разпространение на бензин, с изключение на товаренето на морски кораби

Капацитет, технология, допълнителна спецификация

Прагови стойности

Пределно допустими стойности

Инсталация за регенериране на парите от съоръжения за съхранение и разпространение в резервоарно стопанство или терминали в рафинерии

Производителност от 5 000 m3 бензин годишно

10 г. ЛОС/Nm3, включително метан

Забележка: Парите, изтласквани при пълненето на резервоари за съхранение на бензин, следва да се отвеждат или в други резервоари за съхранение, или в съоръжение за намаляване на емисиите, отговарящо на пределно допустимите стойности, посочени в горната таблица.

9.

Нанасяне на слепващо покритие:

Таблица 2.   Пределно допустими стойности за емисиите на НМЛОС, изпускани при нанасяне на слепващо покритие

Капацитет, технология, допълнителна спецификация

Прагови стойности за потребление на разтворители

(Mg/y)

Пределно допустими стойности

Пределно допустима стойност за

неорганизирани емисии от НМЛОС (% от вложените разтворители)

Обувна промишленост; нови и съществуващи инсталации

> 5

25 грама разтворител за чифт

 

Други видове нанасяне на слепващо покритие, освен в обувната промишленост; нови и съществуващи инсталации

5—15

50 (2) mg C/Nm3

25

> 15

50 (2) mg C/Nm3

20

10.

Ламиниране на дърво и пластмаса:

Таблица 3.   Пределно допустими стойности за емисиите на НМЛОС, изпускани при ламиниране на дърво и пластмаса

Капацитет, технология, допълнителна спецификация

Прагови стойности за потребление на разтворители

(Mg/y)

Пределно допустими стойности за общите емисии на НМЛОС

Ламиниране на дърво и пластмаса; нови и съществуващи инсталации

> 5

30 g НМЛОС/m2

11.

Нанасяне на покрития (метални и пластмасови покрития в лични автомобили, шофьорски кабини, камиони, автобуси, дървени повърхности):

Таблица 4.   Пределно допустими стойности за емисиите на НМЛОС, изпускани при нанасяне на покрития в автомобилната промишленост

Капацитет, технология, допълнителна спецификация

Прагови стойности за потребление на разтворители

(Mg/y) (3)

Пределно допустими стойности за общите емисии от НМЛОС (4)

Нови инсталации, нанасяне на покритие на леки автомобили (М1, М2)

> 15

(и нанесено покритие върху > 5 000 детайла за година)

45 g НМЛОС/m2 или 1,3 kg/детайл и 33 g НМЛОС/m2

Съществуващи инсталации, нанасяне на покритие на леки автомобили (М1, М2)

> 15

(и нанесено върху > 5 000 детайла за година)

60 g НМЛОС/m2 или 1,9 kg/детайл и 41 g НМЛОС/m2

Нови и съществуващи инсталации, нанасяне на покритие на леки автомобили (М1, М2)

> 15

(≤ 5 000 монококови конструкции или нанесено покритие върху > 3 500 шасита за година)

90 g НМЛОС/m2 или 1,5 kg/детайл и 70 грама НМЛОС/m2

Нови инсталации, нанасяне на покритие на нови кабини на камиони (N1, N2, N3)

> 15

(≤ 5 000 детайла с нанесено покритие за година)

65 g НМЛОС/m2

Нови инсталации, нанасяне на покритие на нови кабини на камиони (N1, N2, N3)

> 15

(> 5 000 детайла с нанесено покритие за година)

55 g НМЛОС/m2

Съществуващи инсталации, нанасяне на покритие на нови кабини на камиони (N1, N2, N3)

> 15

(≤ 5 000 детайла с нанесено покритие за година)

85 g НМЛОС/m2

Съществуващи инсталации, нанасяне на покритие на нови кабини на камиони (N1, N2, N3)

> 15

(> 5 000 детайла с нанесено покритие за година)

75 g НМЛОС/m2

Нови инсталации, нанасяне на покритие на кабини на нови камиони и фургони (без кабината) (N1, N2, N3)

> 15

(≤ 2 500 детайла с нанесено покритие за година)

90 g НМЛОС/m2

Нови инсталации, нанасяне на покритие на кабини на нови камиони и фургони (без кабината) (N1, N2, N3)

> 15

(> 2 500 детайла с нанесено покритие за година)

70 g НМЛОС/m2

Съществуващи инсталации, нанасяне на покритие на кабини на нови камиони и фургони (без кабината) (N1, N2, N3)

> 15

(≤ 2 500 детайла с нанесено покритие за година)

120 g НМЛОС/m2

Съществуващи инсталации, нанасяне на покритие на кабини на нови камиони и фургони (без кабината) (N1, N2, N3)

> 15

(> 2 500 детайла с нанесено покритие за година)

90 g НМЛОС/m2

Нови инсталации, нанасяне на покритие на нови автобуси (М3)

> 15

(≤ 2 000 детайла с нанесено покритие за година)

210 g НМЛОС/m2

Нови инсталации, нанасяне на покритие на нови автобуси (М3)

> 15

(> 2 000 детайла с нанесено покритие за година)

150 g НМЛОС/m2

Съществуващи инсталации, нанасяне на покритие на нови автобуси (М3)

> 15

(≤ 2 000 детайла с нанесено покритие за година)

290 g НМЛОС/m2

Съществуващи инсталации, нанасяне на покритие на нови автобуси (М3)

> 15

(> 2 000 детайла с нанесено покритие за година)

225 g НМЛОС/m2


Таблица 5.   Пределно допустими стойности за емисиите на НМЛОС, изпускани при нанасяне на покритие в различни промишлени сектори

Капацитет, технология, допълнителна спецификация

Прагови стойности за потребление на разтворители

(Mg/y)

Пределно допустими стойности

(mg C/Nm3)

Пределно допустима стойност за неорганизирани емисии от НМЛОС

(% от вложените разтворители)

Нови и съществуващи инсталации: други процеси на нанасяне на покритие, включително върху метал, пластмаси, текстил, тъкани, фолио и хартия (с изключение на ротативен ситопечат за текстил, виж печатане)

5 — 15

100 (5)  (6)

25 (6)

> 15

50/75 (6)  (7)  (8)

20 (6)

Нови и съществуващи инсталации: нанасяне на покритие върху дърво

15—25

100 (5)

25

> 25

50/75 (7)

20

12.

Нанасяне на покритие върху рулони:

Таблица 6.   Пределно допустими стойности за емисиите на НМЛОС, изпускани при нанасяне на покритие върху рулони

Капацитет, технология, допълнителна спецификация

Прагови стойности за потребление на разтворители

(Mg/y)

Пределно допустими стойности

(mg C/Nm3)

Пределно допустима стойност за неорганизирани емисии от НМЛОС

(% от вложените разтворители)

Нови инсталации

> 25

50 (9)

5

Съществуващи инсталации

> 25

50 (9)

10

13.

Химическо чистене:

Таблица 7.   Пределно допустими стойности за емисии на НМЛОС, изпускани при химическо чистене

Капацитет, технология, допълнителна спецификация

Прагови стойности за потребление на разтворители

(Mg/y)

Пределно допустими стойности

(НМЛОС/kg)

Нови и съществуващи инсталации

0

20 g (10)

14.

Производство на покрития, лакове, мастила и лепила:

Таблица 8.   Пределно допустими стойности за емисиите на НМЛОС, изпускани при производство на покрития, лакове, мастила и лепила

Капацитет, технология, допълнителна спецификация

Прагови стойности за потребление на разтворители

(Mg/y)

Пределно допустими стойности

(mg C/Nm3)

Пределно допустима стойност за неорганизирани емисии от НМЛОС

(% от вложените разтворители)

Нови и съществуващи инсталации

100—1 000

150 (11)

5 (11)  (13)

> 1 000

150 (12)

3 (12)  (13)

15.

Печатане (флексопечат, топъл ролен офсетов печат, дълбок печат за издания и др.):

Таблица 9.   Пределно допустими стойности за емисиите на НМЛОС, изпускани при процеси на печатане

Капацитет, технология, допълнителна спецификация

Прагови стойности за потребление на разтворители

(Mg/y)

Пределно допустими стойности

(mg C/Nm3)

Пределно допустима стойност за неорганизирани емисии от НМЛОС

(% разход на разтворител)

Нови и съществуващи инсталации: топъл рулонов офсетов печат

15—25

100

30 (14)

> 25

20

30 (14)

Нови инсталации: дълбок печат за издания

> 25

75

10

Съществуващи инсталации: дълбок печат за издания

> 25

75

15

Нови и съществуващи инсталации: блокове за друг вид дълбок печат, флексопечат, ротативен ситопечат, ламиниране и лакиране

15—25

100

25

> 25

100

20

Нови и съществуващи инсталации: ротативен ситопечат върху текстил, картон

> 30

100

20

16.

Производство на фармацевтични продукти:

Таблица 10.   Пределно допустими стойности за емисиите на НМЛОС, изпускани при производството на фармацевтични продукти

Капацитет, технология, допълнителна спецификация

Прагови стойности за потребление на разтворители

(Mg/y)

Пределно допустими стойности

(mg C/Nm3)

Пределно допустима стойност за неорганизирани емисии от НМЛОС

(% от вложените разтворители)

Нови инсталации

> 50

20 (15)  (16)

5 (16)  (18)

Съществуващи инсталации

> 50

20 (15)  (17)

15 (17)  (18)

17.

Преобразуване на естествен или синтетияен каучук:

Таблица 11.   Пределно допустими стойности за емисиите на НМЛОС, изпускани при преработка на естествен или синтетичен каучук

Капацитет, технология, допълнителна спецификация

Прагови стойности за потребление на разтворители

(Mg/y)

Пределно допустими стойности

(mg C/Nm3)

Пределно допустима стойност за неорганизирани емисии от НМЛОС

(% от вложените разтворители)

Нови и съществуващи инсталации: преобразуване на естествен или синтетичен каучук

> 15

20 (19)  (20)

25 (19)  (21)

18.

Почистване на повърхности:

Таблица 12.   Пределно допустими стойности за емисиите на НМЛОС, изпускани при почистване на повърхности

Капацитет, технология, допълнителна спецификация

Прагови стойности за потребление на разтворители

(Mg/y)

Пределно допустими стойности

(mg C/Nm3)

Пределно допустима стойност за неорганизирани емисии от НМЛОС

(% от вложените разтворители)

Нови и съществуващи инсталации: почистване на повърхности с използване на веществата, упоменати в алинея 3, буква ц)

1—5

20

15

> 5

20

10

Нови и съществуващи инсталации: друг вид почистване на повърхности

2—10

75 (22)

20 (22)

> 10

75 (22)

15 (22)

19.

Екстракция на растителни масла и животински мазнини и рафиниране на растителни масла:

Таблица 13.   Пределно допустими стойности за емисиите на НМЛОС, изпускани при екстракция на растителни масла и животински мазнини и рафиниране на растителни масла

Капацитет, технология, допълнителна спецификация

Прагови стойности за потребление на разтворители

(Mg/y)

Обща пределно допустима стойност

(kg/Mg)

Нови и съществуващи инсталации

> 10

Животинска мазнина:

1,5

Рициново семе:

3,0

Семе от рапица:

1,0

Слънчогледово семе:

1,0

Зърна соя (нормална каша):

0,8

Зърна соя (бели люспи):

1,2

Други семена и части от растения:

3,0 (23)

Всички процеси на разделяне, с изключение на отстраняване на шрот (24):

1,5

Отстраняване на шрот:

4,0

20.

Пребоядисване на моторни превозни средства:

Таблица 14.   Пределно допустими стойности за емисиите на НМЛОС, изпускани при пребоядисване на моторни превозни средства

Капацитет, технология, допълнителна спецификация

Прагови стойности за потребление на разтворители

(Mg/y)

Пределно допустими стойности

(mg C/Nm3)

Пределно допустима стойност за неорганизирани емисии от НМЛОС

(% от вложените разтворители)

Нови и съществуващи инсталации

> 0,5

50 (25)

25

21.

Импрегниране на дървени повърхности:

Таблица 15.   Пределно допустими стойности за емисиите на НМЛОС, изпускани при импрегниране на дървени повърхности

Капацитет, техника, допълнителна спецификация

Прагови стойности за потребление на разтворители

(Mg/y)

Пределно допустими стойности

(mg C/Nm3)

Пределно допустима стойност за неорганизирани емисии от НМЛОС

(% от вложените разтворители)

Нови и съществуващи инсталации

> 25

100 (26)  (27)

45 (27)

Б.   Канада

22.

Пределно допустимите стойности за контролиране на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) от нови стационарни източници от следните категории стационарни източници се определят на база на наличната информация за контролни технологии и нива, включително пределно допустими стойности, прилагани в други страни, и следните документи:

а)

Канадски Съвет на министрите на околната среда (ССМЕ). Екологичен кодекс на практиките за редуциране на емисиите от разтворители от съоръжения за химическо чистене. Декември 1992 г. PN1053;

б)

ССМЕ. Екологичен кодекс на практиките за контрол на емисии от процеси с летливи органични съединения от операции с нови органични химични съединения. Септември 1993. PN1108;

в)

ССМЕ. Екологичен кодекс на практиките за измерване и контрол на неорганизирани емисии на ЛОС от утечки в оборудването. Октомври 1993. PN1106;

г)

ССМЕ. Програма за намаляване с 40 % на емисиите от летливи органични съединения от лепила и уплътнители. Март 1994. PN1116;

д)

ССМЕ. План за намаляване с 20 % на емисиите от летливи органични съединения от покрития за потребителски повърхности. Март 1994. PN1114;

е)

ССМЕ. Екологичен наръчник за контрол на емисиите от летливи органични съединения от надземни резервоари. Юни 1995. PN1180;

ж)

ССМЕ. Екологичен кодекс на практиките за регенериране на пари при презареждане на моторни превозни средства в обслужващи станции и други съоръжения за разпространение на бензин. (Етап II). Април 1995. PN1184;

з)

ССМЕ. Екологичен кодекс на практиките за намаляване на емисиите от разтворители от търговски и промишлени инсталации за обезмасляване. Юни 1995. PN1182;

и)

ССМЕ. Стандарти за изпълнение на нови източници и насоки за намаляване на емисиите от летливи органични съединения от съоръженията за нанасяне на покритие на канадските производители на оригинално оборудване за автомобили (ОЕМ). Август 1995. PN1234;

й)

ССМЕ. Екологични насоки за намаляване на емисиите от летливи органични съединения от промишлеността, преработваща пластмаси. Юли 1997. PN1276; и

к)

ССМЕ. Национални стандарти за съдържанието на летливи органични съединения в канадските търговски/промишлени продукти за нанасяне на покритие върху повърхности - довършителни работи за автомобили. Август 1997. PN1288;

В.   Съединени американски щати

23.

Пределно допустимите стойности за контрол на емисиите на летливи органични съединения от нови стационарни източници от следните категории стационарни източници са посочени в следните документи:

а)

Съдове за съхранение на петролни течни горива - 40 Кодекс с федерални наредби (К.Ф.Н.), част 60, раздел К и раздел Ка;

б)

Съдове за съхранение на летливи органични течности - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел Кb;

в)

Петролни рафинерии - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел J;

г)

Нанасяне на покрития върху метални принадлежности - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел ЕЕ;

д)

Нанасяне на покрития при автомобили и леки камиони - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел ММ;

е)

Печатане - дълбок печат за издания - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел QQ;

ж)

Операции по нанасяне на покритие чрез натиск върху чувствителни ленти и етикети - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел RR;

з)

Нанасяне на покрития върху големи уреди, метални намотки и консервени кутии за напитки - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел SS, раздел ТТ и раздел WW;

и)

Терминали за бензин на едро - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел ХХ;

й)

Производство на каучукови гуми - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел ВВВ;

к)

Производство на полимери - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел DDD;

л)

Нанасяне на покритие и печат върху гъвкав винил и полиуретан - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел FFF;

м)

Утечки в оборудването в петролни рафинерии и системи за отпадни води - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел GGG и раздел QQQ;

н)

Производство на синтетични влакна - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел ННН;

о)

Бензинови продукти за химическо чистене - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел JJJ;

п)

Преработка на природен газ на брега - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел ККК;

р)

Утечки от оборудване, блокове за въздушна оксидация, дестилационни операции и реакторни процеси - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел VV, раздел III, раздел NNN и раздел RRR;

с)

Нанасяне на покрития върху магнитни ленти - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел SSS;

т)

Промишлено нанасяне на покрития върху повърхности - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел ТТТ; и

у)

Полимерни покрития от помощни съоръжения за субстрати - 40 К.Ф.Н., част 60, раздел VVV;


(1)  Под мониторинг следва да се разбира цялостна дейност, включваща измерване на емисии, определяне на масовия баланс и др. Може да се извършва непрекъснато или периодично.

(2)  Ако са използвани технологии, които позволяват използването на регенериран разтворител, пределно допустимата стойност е 150 mg С/Nm3.

(3)  За консумация на 15 Mg разтворител за година (нанасяне на покритие на автомобили) се използва таблица 14 за довършителни дейности при моторни превозни средства.

(4)  Общите пределно допустими стойности се изразяват чрез масата на емитирания разтворител (g) спрямо площта на изделието (m2). Площта на изделието се дефинира като сума от общата площ за електрофоретично нанасяне на покритие и площта на онези части, които могат да бъдат добавени в последващите фази на процеса на нанасяне на покритие и които имат същото покритие. Площта за електрофоретично нанасяне на покритие се изчислява чрез формулата: (2 x общото тегло на металния корпус на изделието): (средната дебелина на металния лист x плътността на металния лист).

(5)  Пределно допустимата стойност се отнася до нанасяне на покрития и процеси на сушене, извършвани при контролирано изпускане на отпадъчните газове.

(6)  Ако не е възможно контролирано изпускане на отпадъчните газове при полагане на покритие (нанасяне на покритие на морски съдове, самолети и др.), за инсталацията може да бъде направено изключение от тези стойности. В този случай следва да се използва схемата за намаляване от алинея 6(а), освен ако е демонстрирано пред компетентните органи по удовлетворителен за тях начин, че тази възможност е непостижима от техническа и икономическа гледна точка. В този случай операторът трябва да демонстрира пред компетентните органи по удовлетворителен за тях начин, че е била използвана най-добрата налична техника.

(7)  Първата стойност се отнася до процесите на изсушаване, втората - до процесите на нанасяне на покритието.

(8)  Ако при полагане на покритие върху текстил се използват технологии, които позволяват използването на регенериран разтворител, пределно допустимата стойност е 150 Mg С/Nm3 общо за сушенето и нанасянето на покритие.

(9)  Ако се използват технологии, които позволяват използването на регенериран разтворител, пределно допустимата стойност е 150 Mg С/Nm3.

(10)  Пределно допустимата стойност за общите емисии на НМЛОС, изчислени като маса на емитирания разтворител, отнесена към масата на почистения и изсушен продукт.

(11)  Вместо пределно допустимата стойност за концентрация в отпадъчен газ и пределно допустимата стойност за неорганизирани емисии на НМЛОС може да се използва обща пределно допустима стойност, равна на 5 % от вложения разтворител.

(12)  Вместо пределно допустимата стойност за концентрация на отпадъчен газ и пределно допустимата стойност за неорганизирани емисии на НМЛОС може да се използва обща пределно допустима стойност, равна на 3 % от вложения разтворител.

(13)  Пределно допустимата стойност за неорганизирани емисии не включва разтворителите, продадени като компонент към препарата в плътно затворен контейнер.

(14)  Остатъците от разтворители в готовите продукти не се считат за част от неорганизираните емисии на НМЛОС.

(15)  Ако се използват технологии, които позволяват използването на регенериран разтворител, пределно допустимата стойност е 150 Mg С/Nm3.

(16)  Вместо пределно допустимата стойност за концентрация в отпадъчен газ и пределно допустимата стойност за неорганизирани емисии на НМЛОС може да се използва обща пределно допустима стойност, равна на 5 % от вложения разтворител.

(17)  Вместо пределно допустимата стойност за концентрация на отпадъчен газ и пределно допустимата стойност за неорганизирани емисии на НМЛОС може да се използва обща пределно допустима стойност, равна на 15 % от вложения разтворител.

(18)  (Пределно допустимата стойност за неорганизирани емисии не включва разтворителите, продадени като компонент към препарата в плътно затворен контейнер.

(19)  Вместо пределно допустимата стойност за концентрация в отпадъчен газ и пределно допустимата стойност за неорганизирани емисии на НМЛОС може да се използва обща пределно допустима стойност, равна на 25 % от вложения разтворител.

(20)  Ако се използват технологии, които позволяват използването на регенериран разтворител, пределно допустимата стойност е 150 Mg С/Nm3.

(21)  Пределно допустимата стойност за неорганизирани емисии не включва разтворителите, продадени като компонент към препарата в плътно затворен контейнер.

(22)  Може да се направи изключение по отношение на тези стойности за инсталации, при които се демонстрира пред компетентните органи по удовлетворителен за тях начин, че средното съдържание на органичен разтворител във всички почистващи препарати не надхвърля 30 % тегловни.

(23)  Пределно допустимите стойности за общите емисии от НМЛОС от инсталациите, преработващи единични партиди семена или друга растителна маса, се определят от компетентните органи индивидуално за всеки случай на базата на най-добрите налични техники.

(24)  Отстраняването на клей от маслото.

(25)  Спазването на пределно допустимите стойности се доказва чрез 15-минутни средни стойности.

(26)  Не се прилага за импрегнация с креозот.

(27)  Вместо пределно допустимата стойност за концентрация в отпадъчни газове и пределно допустимата стойност за неорганизирани емисии от НМЛОС може да се използва обща пределно допустима стойност от 11 kg разтворител за m3 от третирания дървесен материал.


Допълнение I

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗТВОРИТЕЛИТЕ

Въведение

1.

Този анекс към Приложението за пределно допустимите стойности на емисиите от неметанови летливи органични съединения (НМЛОС) от стационарни източници дава насоки за изпълнение на план за управление на разтворителите. Той определя принципите, които да се прилагат (алинея 2), дава рамката за масовия баланс (алинея 3) и дава указания за изискванията за верифициране на спазването на изискванията (алинея 4).

Принципи

2.

Планът за управление на разтворителите служи на следните цели:

а)

верифициране на спазването на изискванията, както е посочено в приложението; и

б)

определяне на бъдещи възможности за намаляване.

Определения

3.

Следните определения дават рамката за извършване на масовия баланс:

а)

Вложени органични разтворители:

I1.

Количеството органични разтворители или тяхното количество в доставените препарати, които се използват за влагане в процеса в периода от време, за който се изчислява масовият баланс.

I2.

Количеството органични разтворители или тяхното количество в рециклирани препарати, използвани повторно за влагане в процеса като разтворители (рециклираният разтворител се отчита всеки път, когато се използва за извършване на дейността).

б)

продукти от употребата на органични разтворители:

О1.

емисии от НМЛОС в отпадъчните газове.

О2.

загуби от органични разтворители във вода, ако е необходимо да се взема предвид пречистването на отпадни води при изчисляването на О5.

О3.

количеството органични разтворители, което остава като замърсяване или остатък в готовите продукти от процеса.

О4.

неуловени емисии на органични разтворители във въздуха; тук се включва общата вентилация на помещения, когато въздухът се изпуска навън в околната среда през прозорци, врати, вентилационни отвори и други подобни отвори.

О5.

загуби от органични разтворители и/или органични съединения поради химични или физични реакции (включително онези разтворители, които биват унищожавани, например чрез изгаряне или друг начин на пречистване на отпадъчни газове или отпадъчни води, или уловени, например чрез адсорбция, стига те да не са отчетени в О6, О7 или О8).

О6.

Органични разтворители, съдържащи се в събрани отпадъци.

О7.

органични разтворители или съдържащи се в препарати органични разтворители, които се продават или са предназначени за продажба като продукт с търговска стойност.

О8.

органични разтворители, съдържащи се в рециклирани препарати за повторна употреба, но не за влагане в процеса, стига те да не са отчетени в О7.

О9.

органични разтворители, изпускани по друг начин.

Насоки за използването на плана за управление на разтворители за верифициране на спазване на изисквания

4.

Използването на плана за управление на разтворителите се определя от конкретното изискване, чието спазване трябва да се верифицира, както следва:

а)

верифициране на спазването на изискване за намаляване, споменато в алинея 6, буква а) от приложението, с обща стойност на емисиите, изразена в емисии от разтворителя за единица продукт, или както е определено по друг начин в приложението:

i)

за всички дейности, използващи възможността за намаляване, спомената в алинея 6, буква а) от приложението, планът за управление на разтворителите следва да се прилага ежегодно за определяне на потреблението; потреблението може да бъде изчислено чрез следното уравнение:

Formula

Успоредно с това следва да се определят твърдите вещества, използвани при нанасянето на покрития, с оглед да се получи годишната контролна емисия и целевата емисия за всяка година;

ii)

за оценка на спазването на изискванията чрез общата пределно допустима стойност, изразена в емисии от разтворителя за единица продукт, или както е определено по друг начин в приложението, планът за управление на разтворителите следва да се прилага ежегодно за определяне на емисиите на НМЛОС; емисиите на НМЛОС могат да бъдат изчислени чрез следното уравнение:

Formula

където F са неорганизираните емисии от НМЛОС, както са определени в буква б), подточка (i) по-долу; стойността, получена за емисиите, трябва да се раздели на съответния параметър за продукта;

б)

определяне на неорганизираните емисии на НМЛОС за сравнение със стойностите на неорганизираните емисии, дадени в приложението:

i)

Методология: Случайните емисии на НМЛОС могат да се изчислят чрез следното уравнение:

Formula

или

Formula

Това количество може да бъде определено чрез директно измерване на съответните количества. Друга възможност е еквивалентно изчисление да бъде направено чрез други средства, например като се използва ефективността на улавяне на емисиите при процеса.

Стойността на неорганизираните емисии се изразява като част от вложените разтворители, която може да се определи чрез следното уравнение:

Formula

ii)

Честота: Неорганизираните емисии на НМЛОС могат да бъдат определени чрез кратък, но изчерпателен набор от измервания. Последните не е необходимо да бъдат извършвани отново, докато не бъдат направени модификации в оборудването.


Допълнение II

СХЕМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ

Принципи

1.

Целта на схемата за намаляване е да даде на оператора възможност да постигне чрез други средства намаляване на емисиите, еквивалентно на това, което би било постигнато с прилагането на пределно допустимите стойности. За тази цел операторът може да използва всяка схема за намаляване, специално разработена за неговата инсталация, при условие, че накрая се постига еквивалентно намаляване на емисиите. Страните следва да докладват за напредъка при постигането на същото намаляване на емисиите, включително за опита си при прилагането на схема за намаляване.

Практика

2.

При прилагането на покрития, лакове, лепила или мастила може да бъде използвана изложената по-долу схема. В случаите, когато тя е неподходяща, компетентните органи могат да позволят на оператора да прилага която и да е алтернативна схема, която по задоволителен начин осъществява принципите, изложени тук. При разработването на схемата се отчитат следните факти:

а)

когато заместители, съдържащи малко или никакъв разтворител, са все още в процес на разработване, на оператора трябва да бъде дадено удължаване на срока за прилагане на неговия план за намаляване на емисиите;

б)

контролната точка за намаляване на емисиите следва да съответства колкото е възможно повече на емисиите, които биха се получили, ако не бяха предприети никакви действия за намаляване.

3.

Следната схема може да се приложи за инсталации, за които може да се определи постоянно съдържание на твърдо вещество в продукта, което да се използва за определяне на контролната точка за намаляване на емисиите.

а)

операторът следва да представи план за намаляване на емисиите, който съдържа в частност намаляване на средното количество съдържащ се разтворител в общото количество вложени вещества и/или повишаване на ефективността при използването на твърди вещества за постигане на намаляването на общите емисии от инсталацията до даден процент от годишните контролни емисии, наречен целева емисия. Това следва да бъде направено в следната времева рамка:

Период от време

Максимално допустими общи годишни емисии

Нови инсталации

Съществуващи инсталации

До 31.10.2001 г.

До 31.10.2005 г.

Целева емисия × 1,5

До 31.10.2004 г.

До 31.10.2007 г.

Целева емисия

б)

Годишната контролна емисия се изчислява, както следва:

i)

определя се общата маса твърди вещества в количеството покритие и/или мастило, лак или лепило, употребени за една година; твърди вещества са всички материали в покрития, мастила, лакове или лепила, които стават твърди, след като се изпари водата или летливите органични съединения;

ii)

изчисляват се годишните контролни емисии, като масата, определена в подточка (i), се умножи по подходящ коефициент от дадените в таблицата по-долу; компетентните органи могат да регулират тези коефициенти за отделите инсталации, така че да отразят документираната повишена ефективност при използването на твърди вещества;

Дейност

Коефициент за умножение за целите на буква б), подточка ii)

Ротационен дълбок печат; флексопечат; ламиниране като част от печатарската дейност; печатане; лакиране като част от печатарската дейност; нанасяне на покрития върху дърво; нанасяне на покрития върху текстил, тъкани, филм или хартия; нанасяне на залепващи покрития

4

Нанасяне на покрития върху проводник: пребоядисване на моторни превозни средства

3

Контактно покритие за хранителни продукти; боядисване на летателни апарати

2,33

Други покрития и ротационен екранен печат

1,5

iii)

целевата емисия е равна на годишната еталонна емисия, умножено с процент, равен на:

(стойността на неорганизираните емисии + 15) за инсталации в следните сектори:

нанасяне на покрития при моторни превозни средства (потребление на разтворители < 15 Mg/y) и пребоядисване на моторни превозни средства,

нанасяне на покрития върху метал, пластмаса, текстил, тъкани, филм и хартия (потребление на разтворители между 5 и 15 Mg/y),

нанасяне на покрития върху дървени повърхности (потребление на разтворители между 15 и 25 Mg/y),

(стойността на случайните емисии + 5) за всички останали инсталации;

iv)

изискванията са спазени, ако действителната емисия от разтворители, определена от плана за управление на разтворителите, е по-малка или равна на целевата емисия.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ВРЕМЕВИ ГРАФИЦИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 3

1.   Времевите скали за прилагане на пределно допустимите стойности съгласно член 3, алинеи 2 и 3 са:

а)

за нови стационарни източници - една година след датата на влизане в сила на този протокол за въпросната страна; и

б)

за съществуващи стационарни източници:

i)

в случай на страна, която не е държава с икономика в преход - една година след датата на влизане в сила на този протокол или 31 декември 2007 г., в зависимост от това, коя дата е по-късна; и

ii)

в случай на страна, която е държава с икономика в преход - осем години след датата на влизане в сила на този протокол.

2.   Времевите графици за прилагане на пределно допустимите стойности за горива и нови мобилни източници съгласно член 3, алинея 5 и пределно допустимите стойности за леко дизелово гориво (газьол) съгласно приложение IV, таблица 2 са:

i)

в случай на страна, която не е държава с икономика в преход - датата на влизане в сила на този протокол или датите, свързани с мерките, посочени в приложение VIII, и с пределно допустимите стойности, посочени в приложение IV, таблица 2, в зависимост от това, коя дата е по-късна; и

ii)

в случай на страна, която е държава с икономика в преход - пет години след датата на влизане в сила на този протокол или пет години след датите, свързани с мерките, посочени в приложение VIII, и с пределно допустимите стойности, посочени в приложение IV, таблица 2, в зависимост от това, коя дата е по-късна.

Времевите графици не се отнасят до страна по този протокол дотолкова, доколкото тази страна е предмет на по-кратък времеви график по отношение на газьола по Протокола за по-нататъшно намаляване на емисиите от сяра.

3.   За целите на това приложение „държава с икономика в преход“ означава страна, която чрез своя инструмент за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване е декларирала, че желае да бъде третирана като страна с икономика в преход за целите на алинеи 1 и/или 2 от това приложение.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИ ЗА ГОРИВА И НОВИ МОБИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Раздел А се отнася за страни, различни от Канада и Съединените американски щати, раздел Б се отнася за Канада, а раздел В се отнася за Съединените американски щати.

2.

Приложението съдържа пределно допустими стойности за NOx, изразени като NO2-еквиваленти, и за въглеводороди, повечето от които са летливи органични съединения, както и екологични спецификации за продавани горива за моторни превозни средства.

3.

Времевите графици за прилагане на пределно допустимите стойности в това приложение са дадени в приложение VII.

А.   Страни, различни от Канада и Съединените американски щати

Пътнически автомобили и лекотоварни моторни превозни средства

4.

Пределно допустимите стойности за задвижвани с двигатели моторни превозни средства с поне четири колела и използвани за превоз на пътници (категория М) и товари (категория N), са дадени в таблица 1.

Тежкотоварни моторни превозни средства

5.

Пределно допустимите стойности за двигатели за тежкотоварни моторни превозни средства са дадени в таблици 2 и 3 в зависимост от прилаганите тестови процедури.

Мотоциклети и мотопеди

6.

Пределно допустимите стойности за мотоциклети и мотопеди са дадени в таблица 6 и таблица 7.

Извънпътни моторни превозни средства и машини

7.

Пределно допустимите стойности за двигатели за земеделски и горскостопански трактори и други извънпътни моторни превозни средства/машини са изброени в таблици 4 и 5. Етап I (таблица 4) е базиран на Правило 96 на ИКЕ „Общи разпоредби относно одобрението на двигатели с компресионно запалване за инсталиране в селскостопански и горски трактори с оглед емисиите на замърсители от двигателя“.

Качество на горивото

8.

Екологични спецификации за качеството на околната среда за бензин и дизел са дадени в таблици 8—11.

Таблица 1.   Пределно допустими стойности за пътнически автомобили и лекотоварни моторни превозни средства

Категория

Клас

Да се прилага от (2)

Еталонна маса

(ЕМ)

(kg)

Пределно допустими стойности

Въглероден оксид

Въглеводороди

Азотни оксиди

Въглеводороди и азотни оксиди смесено

Прахови частици (1)

L1 (g/кm)

L2 (g/кm)

L3 (g/кm)

L2 + L3 (g/кm)

L4 (g/кm)

Бензин

Дизел

Бензин

Дизел

Бензин

Дизел

Бензин

Дизел

Дизел

A

M (3)

 

1.1.2001 г.

Всички (7)

2,3

0,64

0,20

0,15

0,50

0,56

0,05

N1 (4)

I

1.1.2001 г. (5)

ЕМ ≤ 1 305

2,3

0,64

0,20

0,15

0,50

0,56

0,05

II

1.1.2002 г.

1 305 < ЕМ ≤ 1 760

4,17

0,80

0,25

0,18

0,65

0,72

0,07

III

1.1.2002 г.

1 760 < ЕМ

5,22

0,95

0,29

0,21

0,78

0,86

0,10

B

M (3)

 

1.1.2006 г.

Всички

1,0

0,50

0,10

0,08

0,25

0,30

0,025

N1 (4)

I

1.1.2006 г. (6)

ЕМ ≤ 1 305

1,0

0,50

0,10

0,08

0,25

0,30

0,025

II

1.1.2007 г.

1 305 < ЕМ ≤ 1 760

1,81

0,63

0,13

0,10

0,33

0,39

0,04

III

1.1.2007 г.

1 760 < ЕМ

2,27

0,74

0,16

0,11

0,39

0,46

0,06


Таблица 2.   Пределно допустими стойности за тежкотоварни моторни превозни средства - Европейски тест за цикъл на установен режим (ESC) и Европейски тест за чувствителност на натоварване (ELR)

 

Да се прилага от (8)

Въглероден моноксид

(g/kWh)

Въглеводороди

(g/kWh)

Азотни оксиди

(g/kWh)

Прах

(g/kWh)

Пушек

-1)

А

1.10.2001 г.

2,1

0,66

5,0

0,10/0,13 (9)

0,8

Б1

1.10.2006 г.

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

Б2

1.10.2009 г.

1,5

0,46

2,0

0,02

0,5


Таблица 3.   Пределно допустими стойности за тежкотоварни моторни превозни средства - Европейски тест за преходен цикъл (10)

 

Да се прилага от (11)

Въглероден моноксид

(g/kWh)

Неметанови въглеводороди

(g/kWh)

Метан (12)

(g/kWh)

Азотни оксиди

(g/kWh)

Прах (13)

(g/kWh)

А (2000)

1.10.2001 г.

5,45

0,78

1,6

5,0

0,16/0,21 (14)

Б1 (2005)

1.10.2006 г.

4,0

0,55

1,1

3,5

0,03

Б2 (2008)

1.10.2009 г.

4,0

0,55

1,1

2,0

0,03


Таблица 4.   Пределно допустими стойности (етап I) за дизелови двигатели за извънпътни мобилни машини (процедура за измерване ISO 8178)

Нетна мощност (Р)

(kW)

Да се прилага от (15)

Въглероден моноксид

(g/kWh)

Въглеводороди

(g/kWh)

Азотни оксиди

(g/kWh)

Прах

(g/kWh)

130 ≤ P < 560

31.12.1998 г.

5,0

1,3

9,2

0,54

75 ≤ P < 130

31.12.1998 г.

5,0

1,3

9,2

0,70

37 ≤ P < 75

31.3.1998 г.

6,5

1,3

9,2

0,85

Забележка: Това са пределно допустими стойности при излизане на газовете извън двигателя и следва да бъдат постигнати преди каквато и да е тяхна последваща обработка.


Таблица 5.   Пределно допустими стойности (етап II) за дизелови двигатели за извънпътни мобилни машини (процедура за измерване ISO 8178)

Нетна мощност (Р)

(kW)

Да се прилага от (16)

Въглероден моноксид

(g/kWh)

Въглеводороди

(g/kWh)

Азотни оксиди

(g/kWh)

Прах

(g/kWh)

130 ≤ P < 560

31.12.2001 г.

3,5

1,0

6,0

0,2

75 ≤ P < 130

31.12.2002 г.

5,0

1,0

6,0

0,3

37 ≤ P < 75

31.12.2003 г.

5,0

1,3

7,0

0,4

18 ≤ P < 37

31.12.2000 г.

5,5

1,5

8,0

0,8


Таблица 6.   Пределно допустими стойности за мотоциклети и 3- и 4-колесни машини (> 50 сm3; > 45 кm/h), приложими от 17 юни 1999 г. (17)

Тип двигател

Пределно допустими стойности

Двутактов

СО = 8 g/кm

HC = 4 g/кm

NOx = 0,1 g/кm

Четиритактов

СО = 13 g/кm

HC = 3 g/кm

NOx = 0,3 g/кm

Забележка: За 3- и 4-колесни машини пределно допустимите стойности се умножават по 1,5.


Таблица 7.   Пределно допустими стойности за мотопеди (£ 50 сm3; < 45 кm/h)

Етап

Да се прилага от (18)

Пределно допустими стойности

СО (g/кm)

HC + NOx (g/кm)

I

17.6.1999 г.

6,0 (19)

3,0 (19)

II

17.6.2002 г.

1,0 (20)

1,2


Таблица 8.   Екологични спецификации за пуснати на пазара горива, които да се използват за моторни превозни средства, оборудвани с двигатели с принудително запалване

Тип: Бензин

Параметри

Единица

Граници (21)

Тест

Минимум

Максимум

Метод (22)

Дата на публикуване

Октаново число по изследователски метод

 

95

EN 25164

1993 г.

Октаново число по моторен метод

 

85

EN 25163

1993 г.

Налягане на наситените пари, летен период в)

kPa

60

EN 12

1993 г.

Дестилационни характеристики:

 

 

 

 

 

изпаряване при 100 °C

% v/v

46

EN-ISO 3405

1988 г.

изпаряване при 150 °C

% v/v

75

 

 

Въглеводороден състав:

 

 

 

 

 

олефини

% v/v

18,0 (24)

ASTM D1319

1995 г.

ароматни

 

42

ASTM D1319

1995 г.

бензоли

 

1

PrEN 12177

1995 г.

Съдържание на кислород

% m/m

2,7

EN 1601

1996 г.

Съдържание на кислородсъдържащи съединения:

 

 

 

 

 

метанол (добавят се стабилизиращи агенти)

% v/v

3

EN 1601

1996 г.

етанол (може да бъдат необходими стабилизиращи агенти)

% v/v

5

EN 1601

1996 г.

изопропилов алкохол

% v/v

10

EN 1601

1996 г.

третичен бутилов алкохол

% v/v

7

EN 1601

1996 г.

изобутилов алкохол

% v/v

10

EN 1601

1996 г.

етери (5 и повече въглеродни атоми)

% v/v

15

EN 1601

1996 г.

други кислородсъдържащи (25)

% v/v

10

EN 1601

1996 г.

Съдържание на сяра

mg/kg

150

PrEN-ISO/DIS 14596

1996 г.

Забележка: Не по-късно от 1 януари 2000 г. страните следва да осигурят продажбата на тяхна територия на бензин само ако той съответства на екологичните спецификации, дадени в таблица 8. Ако дадена страна установи, че забраната на бензин със съдържание на сяра, което не отговаря на спецификациите за съдържание на сяра в таблица 8, но не надвишава съдържанието на сяра в момента, ще предизвика големи трудности за промишлеността при осъществяване на необходимите промени в техните производствени мощности до 1 януари 2000 г., тя може да удължи периода за пускане на пазара в рамките на своята територия до 1 януари 2003 г. най-късно. В такъв случай страната следва да заяви в декларация, която се депозира заедно с нейния инструмент за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване, че възнамерява да удължи периода и да представи пред изпълнителния орган писмена информация относно причините за това.


Таблица 9.   Екологични спецификации за пуснати на пазара горива, които да се използват за моторни превозни средства, оборудвани с двигатели с компресионно запалване

Тип: Дизелово гориво

Параметри

Единица

Граници (26)

Тест

Минимум

Максимум

Метод (27)

Дата на публикуване

Цетанов индекс

 

51

EN-ISO 5165

1992 г.

Плътност при 15 °C

kg/m3

845

EN-ISO 3675

1995 г.

Точка на дестилация: 95 %

°C

360

EN-ISO 3405

1988 г.

Полициклични ароматни въглеводороди

% m/m

11

IP 391

1995 г.

Съдържание на сяра

mg/kg

350

PrEN-ISO/DIS 14596

1996 г.

Забележка: Не по-късно от 1 януари 2000 г. страните следва да осигурят продажбата на тяхна територия на дизелово гориво само ако то съответства на екологичните спецификации, дадени в таблица 9. Ако дадена страна установи, че забраната на дизелово гориво със съдържание на сяра, което не отговаря на спецификациите за съдържание на сяра в таблица 9, но не надвишава съдържанието на сяра в момента, ще предизвика големи трудности за промишлеността при осъществяване на необходимите промени в техните производствени мощности до 1 януари 2000 г., тя може да удължи периода за пускане на пазара в рамките на своята територия до 1 януари 2003 г. най-късно. В такъв случай страната следва да заяви в декларация, която се депозира заедно с нейния инструмент за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване, че възнамерява да удължи периода и да представи пред изпълнителния орган писмена информация относно причините за това.


Таблица 10.   Екологични спецификации за пуснати на пазара горива, които да се използват за моторни превозни средства, оборудвани с двигатели с принудително запалване

Тип: Бензин

Параметри

Единица

Граници (28)

Тест

Минимум

Максимум

Метод (29)

Дата на публикуване

Октаново число по изследователски метод

 

95

 

EN 25164

1993 г.

Октаново число по моторен метод

 

85

 

EN 25163

1993 г.

Налягане на наситените пари, летен период

kPa

 

 

 

Дестилационни характеристики:

 

 

 

 

 

изпаряване при 100 °C

% v/v

 

 

изпаряване при 150 °C

% v/v

 

 

Групов въглеводороден състав:

 

 

 

 

 

олефини

% v/v

 

 

 

ароматни

% v/v

35

ASTM D1319

1995 г.

бензоли

% v/v

 

 

 

Съдържание на кислород

% m/m

 

 

 

Съдържание на сяра

mg/kg

50

PrEN-ISO/DIS 14596

1996 г.

Забележка: Не по-късно от 1 януари 2005 г. страните следва да осигурят продажбата на тяхна територия на бензин само ако той съответства на екологичните спецификации, дадени в таблица 10. Ако дадена страна установи, че забраната на бензин със съдържание на сяра, което не отговаря на спецификациите за съдържание на сяра в таблица 10, но съответства със спецификациите за съдържание на сяра в таблица 8, ще предизвика големи трудности за промишлеността при осъществяване на необходимите промени в техните производствени мощности до 1 януари 2005 г., тя може да удължи периода за пускане на пазара в рамките на своята територия до 1 януари 2007 г. най-късно. В такъв случай страната следва да заяви в декларация, която се депозира заедно с нейния инструмент за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване, че възнамерява да удължи периода и да представи пред изпълнителния орган писмена информация относно причините за това.


Таблица 11.   Екологични спецификации за пуснати на пазара горива, които да се използват за моторни превозни средства, оборудвани с двигатели с компресионно запалване

Тип: Дизелово гориво

Параметри

Единица

Граници (30)

Тест

Минимум

Максимум

Метод (31)

Дата напубликуване

Цетанов индекс

 

 

 

 

Плътност при 15 °C

kg/m3

 

 

 

Точка на дестилация: 95 %

°C

 

 

 

Полициклични ароматни въглеводороди

% m/m

 

 

 

Съдържание на сяра

mg/kg

50

Проект EN - ISO/DIS 14596

1996 г.

Забележка: Не по-късно от 1 януари 2005 г. страните следва да осигурят продажбата на тяхна територия на дизелово гориво само ако то съответства на екологичните спецификации, дадени в таблица 11. Ако дадена страна установи, че забраната на дизелово гориво със съдържание на сяра, което не отговаря на спецификациите за съдържание на сяра в таблица 11, но отговаря на спецификациите за съдържание на сяра в таблица 9, ще предизвика големи трудности за промишлеността при осъществяване на необходимите промени в техните производствени мощности до 1 януари 2005 г., тя може да удължи периода за пускане на пазара в рамките на своята територия до 1 януари 2007 г. най-късно. В такъв случай страната следва да заяви в декларация, която се депозира заедно с нейния инструмент за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване, че възнамерява да удължи периода и да представи пред изпълнителния орган писмена информация относно причините за това.

Б.   Канада

9.

Нови стандарти за емисии от нови моторни превозни средства за лекотоварни моторни превозни средства, лекотоварни камиони, тежкотоварни моторни превозни средства, тежкотоварни двигатели и мотоциклети: Закон за безопасността на моторните превозни средства (и последващо законодателство), Каталог V на Наредби за безопасността на моторни превозни средства: Емисии от моторни превозни средства (Стандарт 1100), SOR/97-376 (28 юли 1997) и изменения.

10.

Канадски закон за опазване на околната среда, наредби за дизеловото гориво, SOR/97-110 (4 февруари 1997 г., сяра в дизеловото гориво) и изменения.

11.

Канадски закон за опазване на околната среда, наредби за бензолите в бензина, SOR/97-493 (6 ноември 1997 г.) и изменения.

12.

Канадски закон за опазване на околната среда, наредби за сярата в бензина, Канадски държавен вестник, част II, 4 юни 1999 г., и изменения.

В.   Съединени американски щати

13.

Прилагане на програма за контрол на емисиите от мобилни източници за лекотоварни моторни превозни средства, лекотоварни камиони, тежкотоварни камиони и горива до размера, изискван от раздели 202, буква а), 202, буква ж) и 202, буква з) на Закона за чистотата на въздуха, прилагана чрез:

а)

40 Кодекс с федерални наредби (К.Ф.Н.), част 80, раздел D - Реформулиран бензин;

б)

40 К.Ф.Н., част 86, раздел А - Общи разпоредби за наредби за емисиите;

в)

40 К.Ф.Н., част 80, раздел 80.29 - Контрол и забрани за качество на дизеловото гориво.


(1)  За двигатели с компресионно запалване.

(2)  Регистрацията, продажбата или влизането в експлоатация на нови моторни превозни средства, които не отговарят на съответните пределно допустими стойности, следва да бъде отказвана от датите, дадени в тази колона. Типово одобрение не може да бъде издавано с валидност, започваща 12 месеца преди тези дати.

(3)  Освен моторни превозни средства, чиято максимална маса надвишава 2 500 кг.

(4)  И онези моторни превозни средства от категория М, посочени в забележка в).

(5)  1.1.2002 г. за онези моторни превозни средства от категория М, посочени в забележка в).

(6)  1.1.2007 г. за онези моторни превозни средства от категория М, посочени в забележка в).

(7)  До 1 януари 2003 г. моторни превозни средства от тази категория, оборудвани с двигатели с компресионно запалване, които са извънпътни моторни превозни средства и моторни превозни средства с маса, по-голяма от 2 000 кг, предназначени за превозването на повече от шестима пътници, включително шофьора, следва да се разглеждат като моторни превозни средства категория N1, клас III на ред А.

(8)  Считано от посочените дати, освен за моторни превозни средства и двигатели, предназначени за износ в държави, които не са страни по този протокол, и за подмяна на двигатели на използвани моторни превозни средства страните следва да забранят регистрацията, продажбата, влизането в употреба или използването на нови моторни превозни средства, задвижвани от двигатели с компресионно запалване или газови двигатели, и продажбата и използването на нови двигатели с компресионно запалване или газови двигатели, ако техните емисии не отговарят на съответните пределно допустими стойности. Считано дванадесет месеца преди тези дати, следва да се отказва одобрение на типа, ако няма съответствие с пределно допустимите стойности.

(9)  За двигатели с работен ходов обем на цилиндъра под 0,75 dm3 за цилиндър и номинална скорост на задвижване над 3 000 оборота в минута.

(10)  Условията за удостоверяване (верифициране) приемливостта на ЕТС тестовете при измерване на емисиите от задвижвани с газово гориво двигатели спрямо пределно допустимите стойности, приложими в ред А, следва да бъдат проверени отново и ако е необходимо, да бъдат видоизменени в съответствие с процедурата, дадена в член 13 от Директива 70/156/ЕЕС.

(11)  Считано от дадените дати, освен за моторни превозни средства и двигатели, предназначени за износ в държави, които не са страни по този протокол, и за подмяна на двигатели на използвани моторни превозни средства страните следва да забранят регистрацията, продажбата, влизането в употреба или използването на нови моторни превозни средства, задвижвани от двигатели с компресионно запалване или газови двигатели, и продажбата и използването на нови двигатели с компресионно запалване или газови двигатели, ако техните емисии не отговарят на съответните пределно допустими стойности. Считано дванадесет месеца преди тези дати, следва да се отказва одобрение на типа, ако няма съответствие с пределно допустимите стойности.

(12)  Само за двигатели с природен газ.

(13)  Не се прилага за задвижвани с газово гориво двигатели на етап А и етапи В1 и В2.

(14)  За двигатели с работен ходов обем на цилиндъра под 0,75 dm3 за цилиндър и номинална скорост на задвижване над 3 000 оборота в минута.

(15)  Считано от посочените дати, освен за машини и двигатели, предназначени за износ в държави, които не са страни по този протокол, страните следва да разрешават регистрацията, където е приложимо, и пускането на пазара на нови двигатели - независимо дали са инсталирани в машина или не, само ако те отговарят на пределно допустимите стойности, дадени в таблицата. Одобрение на типа за тип или семейство двигатели следва да бъде отказвано считано от 30 юни 1998 г., ако те не отговарят на пределно допустимите стойности.

Забележка: Това са пределно допустими стойности при излизане на газовете извън двигателя и следва да бъдат постигнати преди каквато и да е тяхна последваща обработка.

(16)  Считано от посочените дати, освен за машини и двигатели, предназначени за износ в държави, които не са страни по този протокол, страните следва да разрешават регистрацията, където е приложимо, и пускането на пазара на нови двигатели - независимо дали инсталирани в машина или не, само ако те отговарят на пределно допустимите стойности, дадени в таблицата. Одобрение на типа за тип или семейство двигатели следва да бъде отказвано дванадесет месеца преди тези дати, ако те не отговарят на пределно допустимите стойности.

(17)  Одобрение на типа следва да бъде отказвано, считано от посочената дата, ако емисиите на моторното превозно средство не отговарят на пределно допустимите стойности.

Забележка: За 3- и 4-колесни машини пределно допустимите стойности се умножават по 1,5.

(18)  Одобрение на типа следва да бъде отказвано, считано от дадената дата, ако емисиите на моторното превозно средство не отговарят на пределно допустимите стойности.

(19)  За 3- и 4-колесни машини пределно допустимите стойности се умножават по 2.

(20)  3- и 4-колесни машини 3,5 g/km.

(21)  Стойностите, цитирани в спецификацията, са „реални стойности“. При определянето на техните пределно допустими стойности са използвани положенията на ISO 4259 „Нефтопродукти. Определяне и прилагане на точни на данни по отношение на методите на изпитване“, като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от нула) (R = възпроизводимостта на резултатите от изпитването). Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, описани в ISO 4259 (публикувани през 1995 г.).

(22)  EN — Европейски стандарт; ASTM — Американско дружество за изпитване и материали; DIS — Проект на международен стандарт.

(23)  Летният период започва не по-късно от 1 май и приключва не по-рано от 30 септември. За страни членки с полярни климатични условия летният период започва не по-късно от 1 юни и приключва не по-рано от 31 август, а налягането на наситените пари е ограничено до 70 kРа.

(24)  Освен за обикновения безоловен бензин (минимално октаново число по моторен метод 81 и минимално октаново число по изследователски метод 91), за който максималното съдържание на олефини е 21 % об. Тези пределно допустими стойности не препятстват пускането на пазара от страна на страните членки на други безоловни бензини с по-малки октанови числа от посочените тук.

(25)  Други моноалкохоли с крайна точка на дестилация не по-висока от крайната точка на дестилация, дадена в националните спецификации или, там, където такива не съществуват, в промишлените спецификации за моторни горива.

Забележка: Не по-късно от 1 януари 2000 г. страните следва да осигурят продажбата на тяхна територия на бензин само ако той съответства на екологичните спецификации, дадени в таблица 8. Ако дадена страна установи, че забраната на бензин със съдържание на сяра, което не отговаря на спецификациите за съдържание на сяра в таблица 8, но не надвишава съдържанието на сяра в момента, ще предизвика големи трудности за промишлеността при осъществяване на необходимите промени в техните производствени мощности до 1 януари 2000 г., тя може да удължи периода за пускане на пазара в рамките на своята територия до 1 януари 2003 г. най-късно. В такъв случай страната следва да заяви в декларация, която се депозира заедно с нейния инструмент за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване, че възнамерява да удължи периода и да представи пред изпълнителния орган писмена информация относно причините за това.

(26)  Стойностите, цитирани в спецификацията, са „реални стойности“. При определянето на техните пределно допустими стойности са използвани положенията на ISO 4259 „Нефтопродукти. Определяне и прилагане на точни на данни по отношение на методите на изпитване“, като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от нула) (R = възпроизводимостта на резултатите от изпитването). Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, описани в ISO 4259 (публикувани през 1995 г.).

(27)  EN — Европейски стандарт; IР — Институт за бензините; DIS — Проект на международен стандарт.

Забележка: Не по-късно от 1 януари 2000 г. страните следва да осигурят продажбата на тяхна територия на дизелово гориво само ако то съответства на екологичните спецификации, дадени в таблица 9. Ако дадена страна установи, че забраната на дизелово гориво със съдържание на сяра, което не отговаря на спецификациите за съдържание на сяра в таблица 9, но не надвишава съдържанието на сяра в момента, ще предизвика големи трудности за промишлеността при осъществяване на необходимите промени в техните производствени мощности до 1 януари 2000 г., тя може да удължи периода за пускане на пазара в рамките на своята територия до 1 януари 2003 г. най-късно. В такъв случай страната следва да заяви в декларация, която се депозира заедно с нейния инструмент за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване, че възнамерява да удължи периода и да представи пред изпълнителния орган писмена информация относно причините за това.

(28)  Стойностите, цитирани в спецификацията, са „реални стойности“. При определянето на техните пределно допустими стойности са използвани положенията на ISO 4259 „Нефтопродукти. Определяне и прилагане на точни на данни по отношение на методите на изпитване“, като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от нула) (R = възпроизводимостта на резултатите от изпитването). Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, описани в ISO 4259.

(29)  EN — Европейски стандарт; ASTM — Американско дружество за изпитване и материали; DIS — Проект на международен стандарт.

Забележка: Не по-късно от 1 януари 2005 г. страните следва да осигурят продажбата на тяхна територия на бензин само ако той съответства на екологичните спецификации, дадени в таблица 10. Ако дадена страна установи, че забраната на бензин със съдържание на сяра, което не отговаря на спецификациите за съдържание на сяра в таблица 10, но съответства със спецификациите за съдържание на сяра в таблица 8, ще предизвика големи трудности за промишлеността при осъществяване на необходимите промени в техните производствени мощности до 1 януари 2005 г., тя може да удължи периода за пускане на пазара в рамките на своята територия до 1 януари 2007 г. най-късно. В такъв случай страната следва да заяви в декларация, която се депозира заедно с нейния инструмент за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване, че възнамерява да удължи периода и да представи пред изпълнителния орган писмена информация относно причините за това.

(30)  Стойностите, цитирани в спецификацията, са „реални стойности“. При определянето на техните пределно допустими стойности са използвани положенията на ISO 4259 „Нефтопродукти. Определяне и прилагане на точни на данни по отношение на методите на изпитване“, като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от нула) (R = възпроизводимостта на резултатите от изпитването). Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, описани в ISO 4259 (публикувани през 1995 година).

(31)  EN — Европейски стандарт; DIS — Проект на международен стандарт.

Забележка: Не по-късно от 1 януари 2005 г. страните следва да осигурят продажбата на тяхна територия на дизелово гориво само ако то съответства на екологичните спецификации, дадени в таблица 11. Ако дадена страна установи, че забраната на дизелово гориво със съдържание на сяра, което не отговаря на спецификациите за съдържание на сяра в таблица 11, но отговаря на спецификациите за съдържание на сяра в таблица 9, ще предизвика големи трудности за промишлеността при осъществяване на необходимите промени в техните производствени мощности до 1 януари 2005 г., тя може да удължи периода за пускане на пазара в рамките на своята територия до 1 януари 2007 г. най-късно. В такъв случай страната следва да заяви в декларация, която се депозира заедно с нейния инструмент за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване, че възнамерява да удължи периода и да представи пред изпълнителния орган писмена информация относно причините за това.


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ЕМИСИИТЕ ОТ АМОНЯК ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИЗТОЧНИЦИ

1.

Страните, които са предмет на задълженията по член 3, алинея 8, буква а), предприемат мерките, дадени в това приложение.

2.

Всяка страна своевременно отчита необходимостта от намаляване на загубите от целия азотен цикъл.

А.   Препоръчителни правила за добра земеделска практика

3.   В рамките на една година от датата на влизане в сила на този протокол за дадена страна тя следва да разработи, публикува и разпространи сборник с препоръчителни правила за добра земеделска практика за контролиране на емисиите от амоняк. Сборникът следва да отчита специфичните условия на територията на страната и да съдържа разпоредби относно:

управление на азота предвид целия азотен цикъл,

стратегии за хранене на добитъка,

нискоемисионни техники за разпръскване на торове,

нискоемисионни системи за съхранение на торове,

нискоемисионни системи за обори за животни, и

възможности за ограничаване на емисиите от амоняк от използването на минерални торове.

Страните дават такова заглавие на сборника, че да се избегне объркването с други наръчници и ръководства.

Б.   Урея и амониево-карбонатни торове

4.

В рамките на една година от датата на влизане в сила на този протокол за дадена страна тя следва да предприеме възможните стъпки за ограничаване на емисиите на амоняк от използването на твърди торове на базата на урея.

5.

В рамките на една година от датата на влизане в сила на този протокол за дадена страна тя следва да забрани използването на амониево-карбонатни торове.

В.   Приложение на животински тор

6.

Всяка страна следва да осигури използването на нискоемисионни техники на разпръскване на утайки (както са изброени в Документ с насоки V, приет от Изпълнителния орган на неговата Седемнадесета сесия (решение 1999/1) и неговите изменения), за които е показано, че намаляват емисиите с поне 30 % в сравнение с контролните данни, дадени в този Документ с насоки, стига въпросната страна да ги смята за приложими, вземайки предвид местните почвени и геоморфологични условия, типа на утайките и структурата на стопанството. Времевите графици за прилагането на тези мерки са: 31 декември 2009 г. за страни с икономики в преход и 31 декември 2007 г. за другите страни (1).

7.

В рамките на една година от датата на влизане в сила на този протокол за дадена страна тя следва да осигури смесването на твърдия тор, разпръскван върху земите, които предстои да бъдат изорани, да бъде в рамките на поне 24 часа от разпръскването, доколкото страната смята тази мярка за приложима, вземайки предвид местните почвени и геоморфологични условия и структурата на стопанството.

Г.   Съхраняване на животински тор

8.

В рамките на една година от датата на влизане в сила на този протокол за дадена страна тя следва да използва за нови складове за утайки в големи свинеферми с 2 000 прасета за угояване или 750 свине или в птицеферми с 40 000 птици нови нискоемисионни системи за съхранение или техники, за които е показано, че намаляват емисиите с 40 % или повече в сравнение с контролните данни (както са изброени в Документа с насоки, споменат в алинея 6) или други системи или техники с доказана еквивалентна ефективност (2).

9.

За съществуващи складове за утайки в големи свинеферми с 2 000 прасета за угояване или 750 свине или в птицеферми с 40 000 птици страната следва да постигне намаляване на емисиите с 40 %, доколкото страната смята, че необходимите техники са технически и икономически осъществими (2). Времевите графици за прилагане на тези мерки са: 31 декември 2009 г. за страни с икономики в преход и 31 декември 2007 г. за другите страни (1).

Д.   Обори за животни

10.

В рамките на една година от датата на влизане в сила на този протокол за дадена страна тя следва да използва за нови обори за животни в големи свинеферми с 2 000 прасета за угояване или 750 свине или в птицеферми с 40 000 птици системи за обори, за които е показано, че намаляват емисиите с 20 % или повече в сравнение с контролните данни (както са изброени в документа с насоки, споменат в алинея 6), или други системи или техники с доказана еквивалентна ефективност (2). Прилагането им може да бъде ограничено по причини, свързани с осигуряване на подходящи условия за животните, например в системи на базата на слама за прасета и птичарници и системи за свободно отглеждане на птици.


(1)  За целите на настоящото приложение „страна с икономика в преход“ означава страна, която чрез своя документ за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване е декларирала, че желае да бъде третирана като страна с икономика в преход за целите на алинея 6 и/или 9 от настоящото приложение.

(2)  Ако дадена страна прецени, че други системи или техники с доказана еквивалентна ефективност могат да бъдат използвани за съхранение на торове и в оборите за животни с оглед постигане на съответствие с ал. 8 и 10 или ако дадена страна прецени, че намаляването на емисиите от съхранението на торове, изисквано съгласно алинея 9, не е икономически и технически осъществимо, документацията за тази цел следва да бъде докладвана в съответствие с член 7, алинея 1, буква а).

Top

11/ 32

BG

Официален вестник на Европейския съюз

62


32003D0507


L 179/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 13 юни 2003 година

относно присъединяването на Европейската общност към протокола към Конвенцията относно трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на окисляването, еутрофикацията и приземния озон

(2003/507/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Окисляването, еутрофикацията и приземният озон предизвикват неприемлива вреда на околната среда и човешкото здраве в рамките на Общността.

(2)

На 30 ноември 1999 г. Управителният съвет към Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния прие протокол за намаляване на окисляването, еутрофикацията и приземния озон (Протокол от Готенбург). Протоколът от Готенбург установява максимално допустими нива на емисии (тавани за емисиите) за всяка национална страна по него, за четирите основни прекурсорни замърсители, отговорни за окисляването, еутрофикацията и приземния озон: серен двуокис, окиси на азота, летливи органични съединения и амоняк; тези тавани трябва да бъдат достигнати до 2010 г.

(3)

Изпълнението на Протокола от Готенбург ще допринесе за постигане на целите на Общността за защита на околната среда и човешкото здраве.

(4)

Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители (3) установява национални тавани за емисиите, които трябва да бъдат достигнати най-късно до 2010 г., които са равни на или дори по-амбициозни от тези, които се изискват в Протокола от Готенбург за всяка държава-членка.

(5)

Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации (4) установява нови гранични стойности за емисиите от този сектор, които са в съгласие със стойностите по Протокола от Готенбург.

(6)

Общността следва следователно да се присъедини към Протокола от Готенбург,

РЕШИ:

Член 1

Одобрява се от името на Общността присъединяването на Общността към протокола към Конвенцията от 1979 г. относно трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на окисляването, еутрофикацията и приземния озон.

Текстът на протокола се съдържа в приложението към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета се упълномощава с настоящото да посочи лице/а, упълномощенио/и да депозира/т документа за присъединяване при генералния секретар на Оргaнизацията на обединените нации, съгласно член 16 от протокола.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 13 юни 2003 година.

За Съвета

Председател

G. PAPANDREOU


(1)  ОВ C 151 E, 25.6.2002 г., стр. 74.

(2)  Становище от 4 юли 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22.

(4)  ОВ L 309, 27.11.2001 г. стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

 


Top