EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1324

Регламент (ЕО) № 1324/2002 на Комисията от 22 юли 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1163/2002 относно изменение на Регламент (ЕО) № 1501/95 относно условията за изплащане на възстановявания при износ на зърнени продукти

OJ L 194, 23.7.2002, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 383 - 383
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 383 - 383
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 383 - 383
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 383 - 383
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 383 - 383
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 383 - 383
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 383 - 383
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 383 - 383
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 383 - 383
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 043 P. 242 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 043 P. 242 - 242
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 80 - 80

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1324/oj

03/ 43

BG

Официален вестник на Европейския съюз

242


32002R1324


L 194/26

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1324/2002 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2002 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1163/2002 относно изменение на Регламент (ЕО) № 1501/95 относно условията за изплащане на възстановявания при износ на зърнени продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1666/2000 (2), и по-специално член 13 от него,

като има предвид,че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1163/2002 на Комисията (3) предвижда изключения от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията от 15 април 1999 г. относно определяне на общи подробни правила за прилагането на режима на възстановявания при износ на селскостопански продукти (4), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1253/2002 (5), по отношение на изплащането на диференцирано възстановяване.

(2)

Член 2 определя упоменатият регламент да се прилага от 1 юли 2002 г. Тъй като тази дата може да предизвика известно объркване, приложното поле на регламента трябва да се определи изрично.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1163/2002 се заменя със следното:

„Прилага се за декларации за износ, приети на или след 1 юли 2002 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2002 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 181, 1.7.1992 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 193, 29.7.2000 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 170, 29.6.2002 г., стр. 46.

(4)  ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 12.


Top