EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0096

Директива 2002/96/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

OJ L 37, 13.2.2003, p. 24–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 359 - 374
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 359 - 374
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 359 - 374
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 359 - 374
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 359 - 374
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 359 - 374
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 359 - 374
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 359 - 374
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 359 - 374
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 184 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 184 - 199
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 25 - 39

No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2014; отменен от 32012L0019 . Latest consolidated version: 01/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/96/oj

15/ 09

BG

Официален вестник на Европейския съюз

184


32002L0096


L 037/24

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 януари 2003 година

относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (3),

като действаха в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора в светлината на общия проект, одобрен от Помирителния комитет на 8 ноември 2004 г. (4),

като имат предвид, че:

(1)

Целите на Общността в областта на околната среда са по-специално съхраняването, предпазването и подобряването качеството на околната среда, защита здравето на човека и рационалното и благоразумното използване на природните ресурси. Тази политика е основана на принципа на предпазливост и принципите за предприемане на превантивни мерки и принципите, че вредите върху околната среда следва приоритетно да се отстраняват при техния източник, и че замърсителят следва да плаща.

(2)

Програмата на Общността за политика и действие по отношение на околната среда и устойчивото развитие (Петата програма на Общността за политика и действие в областта на околната среда и устойчивото развитие) (5) обявява, че постигането на устойчиво развитие изисква значителни промени в сегашния модел на развитие, производство, консумация и поведение и препоръчва, inter alia, намаляване прекомерната консумация на природни ресурси и превенция на замърсяването. Тя определя отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) като една от областите, които се цели да бъдат регулирани, по отношение прилагането принципите на превенция, оползотворяване и безопасно изхвърляне на отпадъци.

(3)

Съобщението на Комисията от 30 юли 1996 г. за преглед на стратегията на Общността относно управлението на отпадъците заявява, че където не може да се избегне образуване на отпадъци, те следва да се използват отново или да се възстановят за материал или енергия.

(4)

Съветът в своята Резолюция от 24 февруари 1997 г. относно стратегията на Общността за управление на отпадъците (6) настоява за нуждата от насърчаване оползотворяването на отпадъци с оглед намаляване количеството отпадъци за изхвърляне и запазване на природните ресурси, по-специално чрез повторна употреба, рециклиране, наторяване и оползотворяване на енергия от отпадъци и признава, че изборът на възможности при всеки отделен случай трябва да бъде съобразен с ефектите върху околната среда и икономиката, и че докато има напредък в науката и технологиите и се продължава да се работи върху анализа на цикъла на живот, повторното използване и оползотворяване се предпочитат, когато и доколкото те са най-добрите варианти за околната среда. Съветът също покани Комисията да разработи, колкото е възможно по скоро, подходяща последваща работа по проектите с приоритетна програми за отпадъци, включително за ОЕЕО.

(5)

Европейският парламент в своята Резолюция от 14 ноември 1996 г. (7), изисква Комисията да предостави предложения за директиви относно отпадъците, включително отпадъци от електрическо и електронно оборудване, и да основе тези предложения на принципа за отговорността на производителя. Европейският парламент, в същата резолюция, изиска Съветът и Комисията да направят предложение за намаляване обема на отпадъците.

(6)

Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. за отпадъците (8) предвижда, че чрез отделни директиви може да се създават специални правила за определени случаи или допълващи тези в Директива 75/442/ЕИО за управление на определени категории отпадъци.

(7)

Количеството ОЕЕО, произведено в Общността, нараства бързо. Съставът на опасните компонентни в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО) е основна грижа при фазата на управление на отпадъците и рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване не се извършва в необходимата степен.

(8)

Целта да се подобри управлението на ОЕЕО не може да бъде ефективно постигната от държавите-членки, действащи поотделно. По-специално различното прилагане на национално ниво на принципа за отговорността на производителя може да доведе до значителни несъответствия във финансовата тежест, която поемат икономическите оператори. Наличието на различни национални политики относно управлението на ОЕЕО спъва ефективността на политиките за рециклиране. Поради тази причина основния критерий се определя на ниво Общност.

(9)

Разпоредбите на настоящата директива се прилагат за продукти и производители, независимо от това по какъв начин извършват продажбата, включително дистанционна и електронна продажба. В тази връзка дотолкова, доколкото е приложимо, задълженията на производителите и разпространителите, които използват канали за дистанционна и електронна продажба, прилагат същата форма и се налагат по същия начин, с цел да се избегне увеличаването на други канали, които да поемат разноските по прилагането разпоредбите на настоящата директива относно ОЕЕО, при които оборудването се продава чрез дистанционна и електронна продажба.

(10)

Настоящата директива се отнася за всяко електрическо и електронно оборудване, използвано от потребителите, и електрическо и електронно оборудване за лична употреба. Настоящата директива се прилага, без да се накърнява законодателството на Общността относно безопасността и здравните изисквания, с които се защитават всички, които са в контакт с ОЕЕО, така както и специалното законодателство на Общността за управление на отпадъците, по-специално Директива 91/157/ЕИО на Съвета от 18 март 1991 г. относно батериите и акумулаторите, съдържащи някои опасни вещества (9).

(11)

Директива 91/157/ЕИО на Съвета следва да бъде ревизирана колкото е възможно по скоро, по-специално в светлината на настоящата директива.

(12)

Регулирането чрез настоящата директива на отговорността на производителя, е едно от средствата за насърчаване разработването и произвеждането на електрическо и електронно оборудване, при което напълно се взема предвид и се улеснява тяхната поправка, възможно подобрение, повторна употреба, демонтиране и рециклиране.

(13)

С цел да се гарантират безопасността и здравето на хората, които разпространяват и които участват във връщането на ОЕЕО обратно, държавите-членки, в съответствие с националното законодателство и с това на Общността за безопасността и здравните изисквания, определят условията, при които разпространителите могат да откажат обратно връщане.

(14)

Държавите-членки насърчават разработването и произвеждането на електрическо и електронно оборудване, при което са взети предвид и са улеснени разглобяването и оползотворяването, по-специално повторната употреба и рециклирането на ОЕЕО, техните компоненти и материали. Производителите не следва да пречат на повторно използване на електрическо и електронно оборудване чрез специфични характеристики на дизайна или производствените процеси, освен ако такива специфични характеристики на дизайна или производствените процеси представляват най-важната полза, например по отношение на защитата на околната среда и/или изискванията за безопасност.

(15)

Разделното събиране е предварително условие, за да се гарантира специалното обработване и рециклиране на ОЕЕО, и е необходимо, за да се постигне избрано ниво на защита на човешкото здраве и околната среда в Общността. Потребителите следва активно да подпомагат постигането на успех при такова събиране и следва да бъдат насърчавани да връщат обратно отпадъци от електрическо и електронно оборудване. За тази цел следва да се поставят удобни съоръжения за връщане на ОЕЕО, включително обществени пунктове за събиране, където домакинствата да могат да връщат техните отпадъци безплатно.

(16)

За да се постигнат избрано ниво на защита и хармонизираните цели на Общността в областта на околната среда, държавите-членки приемат подходящите мерки с цел намаляване до минимум изхвърлянето на ОЕЕО като несортирани общински отпадъци и с цел да се постигне високо ниво на разделно събиране на ОЕЕО. За да се гарантира, че държавите-членки полагат усилия да създадат ефикасна система за събиране, от тях се изисква да постигнат високо ниво на събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване от домакинствата.

(17)

За да се гарантира избягване на разпръскване на замърсители в рециклираните материали или отпадъците, е належащо да се извършва специална обработка на ОЕЕО. Такава обработка е най-ефективното средство за гарантиране съответствието с избраното ниво на защита на околната среда на Общността. Всяко учреждение и предприятие, което рециклира и обработва, спазва минимум стандарти, за да предотврати отрицателното въздействие върху околната среда, което е резултат от обработката на ОЕЕО. Използват се най-добрите налични техники за обработка, оползотворяване и рециклиране, при условие че те гарантират човешкото здраве и висока защита на околната среда. Най-добрите налични техники за обработка, оползотворяване и рециклиране могат да се определят допълнително в съответствие с процедурите на Директива 96/61/ЕО.

(18)

Ако е целесъобразно, се предпочита повторната употреба на ОЕЕО и техните компоненти, монтажни възли и резервни части. Когато повторната употреба не е за предпочитане, всички отпадъци от електрическо и електронно оборудване, които са разделно събрани, се изпращат за оползотворяване, по време на което се постига високо ниво на рециклиране и възстановяване. Като допълнение, производителите се насърчават да използват рециклирани материали в ново оборудване.

(19)

Основният принцип по отношение финансиране управлението на ОЕЕО се урежда на ниво Общност и финансовите схеми следва да поддържат висока степен на събираемост, така също и прилагането на принципа за отговорността на производителя.

(20)

Ползвателите на електрическо и електронно оборудване от домакинствата следва да имат възможност да връщат обратно ОЕЕО безплатно. Следователно производителите финансират събирането от съоръженията за събиране, както и обработката, оползотворяването и изхвърлянето на ОЕЕО. За да има максимален ефект от принципа за отговорност на производителя, всеки производител следва да е отговорен за финансиране управлението на отпадъците от неговата собствена продукция. Производителят следва да може да избира да изпълни това задължение или сам, или чрез обща схема за събиране. Всеки производител, който разпространява на пазара продукти, осигурява финансови гаранции, за да предотврати тежестта на разходите за управление на ОЕЕО от продукти, чиито производители вече не са на пазара, да премине върху обществото или останалите производители. Отговорността за финансиране управлението на стари отпадъци се разпределя между всички съществуващи производители в общата финансова схема, при която всички производители, съществуващи на пазара, когато правят разходи, дават своя дял пропорционално. Общите финансови схеми не следва да водят до игнориране на малките производители, вносителите и новите участници. По време на преходния период, при пускане в продажбата на нови продукти, производителите могат да представят на купувачите, на доброволни начала, разходите по събирането, обработката и изхвърлянето на отпадъците от миналото, от гледна точка на въздействието върху околната среда. Производителите, ползващи се от условията на тази разпоредба, гарантират, че упоменатите разходи не надвишават действително понесените разходи.

(21)

Информация за потребителите относно изискванията да не се изхвърлят ОЕЕО като несортирани общински отпадъци и разделното събиране на ОЕЕО, и относно системите за събиране и тяхната роля при управлението на ОЕЕО, е необходима за успеха при събирането на ОЕЕО. Такава информация предполага подходящо маркиране на електрическо и на електронно оборудване, които могат да бъдат поставени в кофи за боклук или подобни средства за събиране на отпадъци в общините.

(22)

Осигуряването от страна на производителите на информация за идентификацията на компонентите и материалите е важно за улесняване управлението, и по-специално обработката и оползотворяването/рециклирането на ОЕЕО.

(23)

Държавите-членки гарантират, че инфраструктурата за извършване на инспекции и мониторинг позволява да се извършва контрол за надлежното прилагане на настоящата директива, като се има предвид, inter alia, Препоръка 2001/331/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно определяне на минимални критерии за екологични инспекции в държавите-членки (10).

(24)

За да се наблюдава постигането на целите на настоящата директива, е необходима информация относно теглото, или ако това не е възможно, относно броя на електрическото и на електронното оборудване, пуснати на пазара в Общността, и степента на събиране, повторна употреба (включително възможно повторното използване на целия уред, оползотворяването/рециклирането и износа на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, събрани в съответствие с настоящата директива.

(25)

Чрез постигане на споразумение между компетентния орган и заинтересуваните икономически сектори, държавите-членки могат да решат да не прилагат определени разпоредби на настоящата директива, при условие че се спазят съответните изисквания.

(26)

Адаптирането към научния и технически прогрес на определени разпоредби от директивата, на списъка с продукти, попадащи в категориите, посочени в приложение I А, на селективната обработка на материали и компоненти на ОЕЕО, на техническите изисквания за съхраняване и обработка на ОЕЕО и на символите за маркиране на ЕЕО, се извършва от Комисията съгласно процедурата на комитета.

(27)

Мерките, необходими за изпълнение на настоящата директива, се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно определяне процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (11).

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цели

Целта на настоящата директива е, като основен приоритет, предотвратяването на образуване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и в допълнение на това, повторната употреба, рециклирането и други форми на оползотворяване на такива отпадъци, така че да се намали изхвърлянето на отпадъци. Тя също цели да подобри функционирането на операторите по отношение на околната среда, които участват в жизнения цикъл на електрическото и електронното оборудване, т.е. производители, разпространители и потребители, и по-специално тези оператори, които директно участват в обработката на отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящата директива се прилага за електрическо и електронно оборудване, попадащи в категориите, изброени в приложение I А, при условие че съответният уред не е част от друг вид уред, който не попада в приложното поле на настоящата директива. Приложение I Б съдържа списък с продукти, които попадат в категориите, посочени в приложение I А.

2.   Настоящата директива се прилага, без да засяга законодателството на Общността относно безопасността и здравните изисквания и специалното законодателство на Общността относно управление на отпадъците.

3.   Уредите, които са свързани със защитата на основните интереси за сигурност на държавите-членки, оръжия, амуниции и други военни материали са изключени от приложното поле на настоящата директива. Това обаче не важи за продукти, които не са предназначени за специални военни цели.

Член 3

Определения

По смисъла на настоящата директива се използват следните определения:

а)

„електрическо и електронно оборудване“ или ЕЕО означава уреди, които зависят от електрически ток или електромагнитно поле, за да работят правилно, както и уреди за генериране, трансфер и измерване на такъв ток и полета, попадащи в категориите, посочени в приложение I А, и разработени за употреба с напрежение не по-вече от 1 000 волта за променлив ток и 1 500 волта за постоянен ток;

б)

„отпадъци от електрическо и електронно оборудване“ или ОЕЕО означава електрическо и електронно оборудване, които са отпадъци по смисъла на член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО, включително всички компоненти, монтажни връзки и резервни части, които са част от продукта по време на бракуването;

в)

„предотвратяване“ означава мерки, чрез които се намаляват количеството и вредността за околната среда на ОЕЕО и на материали и вещества, които се съдържат в тях;

г)

„повторна употреба“ означава всяка операция, с която ОЕЕО или техни компоненти се използват повторно за същата цел, за която са били предназначени, включително продължителната употреба на уредите или техните компоненти, които са върнати в пунктовете за събиране, на разпространителите, на тези, които ги рециклират, или на производителите;

д)

„рециклиране“ означава преработка в производствен процес на отпадъчните материали за тяхната първоначална цел или за друга цел, но без оползотворяване на енергия, което означава използване на запалими отпадъци като средство за генериране на енергия чрез пряко изгаряне със или без използването на други отпадъци, но с оползотворяване на топлина;

е)

„оползотворяване“ означава всяка от приложимите операции, описани в приложение II Б към Директива 75/442/ЕИО;

ж)

„изхвърляне“ означава всяка от приложимите операции, описани в приложение II А към Директива 75/442/ЕИО;

з)

„обработване“ означава всички дейности, извършвани след като всички ОЕЕО са били предадени в съответното съоръжение за почистване, разглобяване, раздробяване, оползотворяване и подготовка за изхвърляне и всякакви други операции, извършвани за оползотворяване и/или изхвърляне на ОЕЕО.

и)

„производител“ е всяко лице, което, независимо от начина на продажба, включително средствата за дистанционни съобщения в съответствие с Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителите по отношение на дистанционните договори (12):

i)

произвежда и продава електрическо и електронно оборудване със своя запазена марка,

ii)

препродава със своя запазена марка оборудване, произведено от друг доставчик, като прекупвачът не се счита за „производител“, ако запазената марка на производителя е поставена върху оборудването, както е посочено в подточка i), или

iii)

внася или изнася електрическо и електронно оборудване за професионални нужди в държава-членка.

Този, който осигурява изключително само финансиране съгласно и във връзка с някакво финансово споразумение, не се счита за „производител“, освен ако същият не действа като производител по смисъла на някоя от подточки от i) до iii);

й)

„разпространител“ означава всяко лице, което осигурява електрическо и електронно оборудване с търговска цел на лицето, което ще ги използва;

к)

„отпадъци от електрическо и електронно оборудване от домакинства“ означава отпадъци от електрическо и електронно оборудване, които идват от домакинства, както и от търговски, институционални и други източници, които поради своите качества и количество са подобни на тези от домакинствата;

л)

„опасни вещества и препарати“ означава всяко вещество или препарат, което се счита за опасно съгласно Директива 67/548/ЕИО (13) на Съвета или Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (14);

м)

„финансово споразумение“ означава всеки договор или споразумение за заем, лизинг, наем или продажба с отсрочено плащане относно всяко оборудване, независимо дали условията на този договор или споразумение, или на всеки допълнителен договор или споразумение предвиждат, че прехвърлянето на собствеността на това оборудване ще се или може да се състои.

Член 4

Разработване на продукта

Държавите-членки насърчават разработването и производството на електрическо и електронно оборудване, при които е взето предвид и се улеснява разглобяването на части и оползотворяването, по-специално повторната употреба и рециклирането на ОЕЕО, техните компоненти и материали. В този смисъл държавите-членки предприемат подходящите мерки, така че производителите да не попречат на повторното използване на ОЕЕО чрез специфични характеристики на дизайна или производствените процеси, освен ако такива специфични характеристики на дизайна или производствените процеси не представляват най-важната полза, например по отношение на защитата на околната среда и/или изискванията за безопасност.

Член 5

Разделно събиране

1.   Държавите-членки предприемат подходящите мерки, за да намалят до минимум изхвърлянето на ОЕЕО като неразделени общински отпадъци и да постигнат високо ниво на разделно събиране на ОЕЕО.

2.   За ОЕЕО от домакинствата държавите-членки гарантират, че до 13 август 2005 г.:

а)

са поставени удобни съоръжения, които позволяват на крайните държатели и разпространители да връщат такива отпадъци безплатно. Държавите-членки гарантират наличността и достъпа до необходимите съоръжения за събиране, взимайки предвид по-специално гъстотата на населението;

б)

когато се предоставя нов продукт, разпространителите са отговорни да гарантират, че този отпадък може да се върне обратно на разпространителя безплатно, въз основа на принципа на взаимност, доколкото оборудването е от сходен вид и изпълнява същите функции като предоставеното оборудване. Държавите-членки могат да се отклонят от тази разпоредба, при условие че гарантират, че връщането обратно на ОЕЕО не е по-сложно за крайния държател и при условие че тези системи остават безплатни за него. Държавите-членки, които използват тази разпоредба, съобщават на Комисията за това;

в)

без да нарушава разпоредбите на букви а) и б), производителят има право да създаде и действа по индивидуална и/или обща система за обратно връщане на ОЕЕО от домакинствата, при условие че тези системи следват целите на настоящата директива;

г)

вземайки предвид безопасността и здравните стандарти на национално ниво и ниво Общност, може да се откаже връщането по букви а) и б) на ОЕЕО, които представляват риск за здравето и безопасността на лицата, които работят с тях, поради наличие на вредни примеси. Държавите-членки постигат определени споразумения за такъв вид ОЕЕО.

Държавите-членки могат да обезпечат постигането на такива специфични споразумения за връщане на ОЕЕО съгласно букви а) и б), ако оборудването не съдържа основните компоненти, или ако оборудването съдържа отпадъци, различни от ОЕЕО.

3.   В случай на ОЕЕО, различни от ОЕЕО от домакинства, и без да се нарушава член 9, държавите-членки гарантират, че производителите или трети страни, действащи от тяхно име, осигуряват събирането на такива отпадъци.

4.   Държавите-членки гарантират, че всички ОЕЕО, събрани съгласно по-горните параграфи 1, 2 и 3, се транспортират до съоръженията за обработка, за които има разрешение съгласно член 6, освен ако тези устройства са повторно използвани като цяло. Държавите-членки гарантират, че предвиденото повторно използване не води до заобикаляне на настоящата директива, по-специално по отношение на членове 6 и 7. Събирането и транспортирането на разделно събрани ОЕЕО се извършва по начин, който оптимизира повторната употреба и рециклирането на тези компоненти или цели устройства, които могат да се рециклират или използват повторно.

5.   Без да се засяга параграф 1, държавите-членки гарантират, че най-късно до 31 декември 2006 г. следва да се постигне степен на разделно събиране на ОЕЕО от минимум четири килограма средно за един жител на година.

Европейският парламент и Съветът, по предложение на Комисията и вземайки предвид техническия и икономически опит, натрупан от държавите-членки, определят нова задължителна цел до 31 декември 2008 г. Тя може да представлява процент от количествата електрическо и електронно оборудване, продадени на домакинствата през предходните години.

Член 6

Обработка

1.   Държавите-членки гарантират, че производителите или трети страни, действащи от тяхно име, в съответствие със законодателството създават системи, чрез които се осигурява обработката на ОЕЕО чрез използване на най-добри налични техники за обработка, оползотворяване и рециклиране. Системите могат да бъдат създадени от производителите индивидуално и/или колективно. За да се гарантира съответствие с член 4 от Директива 75/442/ЕИО, обработването включва минимум отстраняване на всички течности и селективна обработка в съответствие с приложение II към настоящата директива.

Според процедурата, посочена в член 14, параграф 2, с приложение II могат да се въведат и други технологии за обработка, които гарантират поне същото ниво на защита на човешкото здраве и околната среда.

За целите на защитата на околната среда държавите-членки могат да създадат минимум стандарти за качество на обработката на събраните ОЕЕО. Държавите-членки, които изберат такива стандарти за качество, съобщават за това на Комисията, която публикува тези стандарти.

2.   Държавите-членки гарантират, че всяка организация и предприятие, които извършват обработка, са получили разрешително от компетентните органи в съответствие с членове 9 и 10 от Директива 75/442/ЕИО.

Дерогацията от разрешителното, което се изисква съобразно член 11, параграф 1, буква б) от Директива 75/442/ЕИО, може да се прилага за дейности по оползотворяване на ОЕЕО, ако проверката се извърши от компетентния орган преди регистрацията, за да се гарантира съответствие с член 4 от Директива 75/442/ЕИО.

При проверката се прави преглед на:

а)

вида и количествата отпадъци, които следва да се обработват;

б)

основните технически изисквания, които следва да се спазват;

в)

предварителните мерки за безопасност, които следва да се вземат.

Проверката се извършва най-малко един път в годината и резултатите се съобщават на Комисията от държавите-членки.

3.   Държавите-членки гарантират, че организациите и предприятията, извършващи обработката, съхраняват и обработват ОЕЕО при спазване на техническите изисквания, определени в приложение III.

4.   Държавите-членки гарантират, че разрешителното или регистрацията, посочени в параграф 2, включват всички условия, необходими за постигане на съответствие с изискванията на параграфи 1 и 3 за постигане на целите на оползотворяването, посочени в член 7.

5.   Действията по обработка може също така да бъдат предприети от външни за държавите-членки или Общността страни, при условие че транспортирането на ОЕЕО е в съответствие с Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 г. относно наблюдаването и контрола на превозите на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност (15).

ОЕЕО, изнесени от Общността в съответствие с Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1420/1999 на Съвета от 29 април 1999 г. за определяне на общи правила и процедури, които да се прилагат за експедициите на определени типове отпадъци в определени страни, които не са членки на ОИСР (16) и Регламент (ЕО) № 1547/1999 на Комисията от 12 юли 1999 г. за определяне на процедури за контрол съгласно Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета, които се прилагат за експедицията на определени видове отпадъци до определени страни, за които не се прилага окончателният вариант на Решение С (92)39 на ОИСР (17), се следят относно спазването на задълженията и целите, посочени в член 7, параграфи 1 и 2 от настоящата директива, само ако износителят може да докаже, че операциите по оползотворяване, повторна употреба и/или рециклиране са се извършили при условия, еквивалентни на изискванията на настоящата директива.

6.   Държавите-членки насърчават организациите и предприятията, които извършват обработка, да въвеждат сертифицирани системи за управление на околната среда в съответствие с Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. за допускане на доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околната среда и одит (EMAS) (18).

Член 7

Оползотворяване

1.   Държавите-членки гарантират, че производителите и трети лица, действащи от тяхно име, създават системи, индивидуално или колективно, в съответствие със законодателството но Общността, с които осигуряват оползотворяването на ОЕЕО, които са събрани разделно в съответствие с член 5. Държавите-членки дават приоритет на повторната употреба на целите уреди. До датата, посочена в параграф 4, тези уреди не се вземат предвид при определяне на целите, залегнали в параграф 2.

2.   Относно ОЕЕО, определени за обработка в съответствие с член 6, държавите-членки гарантират, че до 31 декември 2006 г. производителите са постигнали следните цели:

а)

за ОЕЕО, попадащи в категории 1 и 10 на приложение I A,

степента на оползотворяване е увеличена до минимум 80 % от средното тегло за уред, и

повторно използваните и рециклирани компоненти, материали и вещества се увеличават на минимум 75 % от средното тегло за един уред;

б)

за ОЕЕО, попадащи в категории 3 и 4 на приложение I A,

степента на оползотворяване е увеличена до минимум 75 % от средното тегло за уред, и

повторно използваните и рециклирани компоненти, материали и вещества се увеличавта на минимум 65 % от средното тегло за един уред;

в)

за ОЕЕО, попадащи в категории 2, 5, 6, 7 и 9 на приложение I A,

степента на оползотворяване е увеличена до минимум 70 % от средното тегло за уред, и

повторно използваните и рециклирани компоненти, материали и вещества се увеличават на минимум 50 % от средното тегло за един уред;

г)

за газоразрядни лампи степента на компонентите, материалите и веществата, които са повторно използвани или рециклирани, достига минимум 80 % от теглото на лампите.

3.   Държавите-членки гарантират, че за определяне на тези цели производителите или третите страни, действащи от тяхно име, запазват данни относно масата от ОЕЕО, техните компоненти, материали и вещества, когато те влизат и излизат от съоръженията за обработка и/или когато влизат в съоръжение за оползотворяване или рециклиране.

Комисията, в съответствие с процедурата, определена в член 14, параграф 2, създава подробни правила за съответствие на мониторинга, включително спецификации за материали, на държавите-членки с целите, посочени в параграф 2. Комисията представя тези мерки до 13 август 2004 г.

4.   Европейският парламент и Съветът, действащи по предложение на Комисията, поставят нови цели за оползотворяване и повторна употреба/рециклиране, включително повторната употреба на уредите, когато е целесъобразно, както и на продукти, попадащи в категория 8 от приложение I A, до 31 декември 2008 г. Това се прави като се вземат предвид ползите за околната среда от електрическо и електронно оборудване, които са в употреба, такива като подобряване ефективността на ресурсите в резултат на развитието в областта на материалите и технологиите. Техническият прогрес при повторната употреба, оползотворяването и рециклирането, продуктите и материалите, както и опитът, натрупан от държавите-членки и промишлеността, също се вземат предвид.

5.   Държавите-членки насърчават разработването на нови технологии за оползотворяване, рециклиране и обработка.

Член 8

Финансиране по отношение на ОЕЕО от домакинствата

1.   Държавите-членки гарантират, че до 13 август 2005 г. производителите осигуряват най-малко финансиране за събирането, обработката, оползотворяването и екологичното изхвърляне на ОЕЕО от домакинствата, поставени в съоръженията за събиране, предоставени в съответствие с член 5, параграф 2.

2.   За продукти, пуснати на пазара след 13 август 2005 г., всеки производител носи отговорност за финансирането на дейностите, посочени в параграф 1 и отнасящи се до отпадъците от продуктите, които те произвеждат. Производителите могат да изберат да изпълнят това задължение индивидуално или чрез обща схема за събиране.

Държавите-членки гарантират, че при пускане на продукт на пазара всеки производител осигурява гаранция, която показва, че управлението на ОЕЕО ще бъде финансирано, и че производителите ясно са маркирали техните продукти в съответствие с член 11, параграф 2. Тази гаранция е за това, че дейностите, посочени в параграф 1, отнасящи се до тези продукти, ще бъдат финансирани. Гаранцията може да има формата на участие на производителя в подходящите схеми за финансиране управлението на ОЕЕО, застраховка за рециклиране или блокиране на банкова сметка.

Разходите по събирането, обработката и изхвърлянето, съобразени с околната следа, не се показват отделно на купувачите по време на продажбата на новите продукти.

3.   Отговорността за покриване на разходите по управление на ОЕЕО от продукти, пуснати на пазара преди датата, посочена в параграф 1 (стари отпадъци), се поема от една или повече системи, които всички производители, съществуващи на пазара, когато се появят съответните разходи, поддържат пропорционално, т.е. съответно на техния дял на пазара в зависимост от вида на оборудването.

Държавите-членки гарантират, че за преходния период от 8 години (10 години за категория 1 от приложение I A) след влизането в сила на настоящата директива производителите могат да показват на купувачите разходите за събиране, обработка и изхвърляне по начин, благоприятен за околната среда, по време на продажбата на нови продукти. Упоменатите разходи не следва да превишават действителните разходи.

4.   Държавите-членки гарантират, че производителите, поддържащи електрическо и електронно оборудване чрез дистанционна комуникация също спазват изискванията, определени в настоящия член, по отношение на оборудване, предоставено в държавата-членка, в която пребивава купувачът на това оборудване.

Член 9

Финансиране с оглед ОЕЕО от потребители, различни от домакинства

Държавите-членки гарантират, че до 13 август 2005 г. поемането на разходите за събиране, обработка, оползотворяване и съобразено с околната среда изхвърляне на ОЕЕО от продукти, идващи от потребители, различни от домакинства, и пуснати на пазара след 13 август 2005 г. се осигурява от производителите.

За ОЕЕО от продукти, пуснати на пазара след 13 август 2005 г. (стари отпадъци), поемането на разходите по управление се осигурява от производителите. Държавите-членки могат, като алтернатива, да вземат мерки тези потребители, които не са домакинства, да поемат част или изцяло отговорността за това финансиране.

Производителите и потребителите, които не са домакинства, могат, без да нарушават настоящата директива, да сключат споразумения, с които се уговорят методите на финансиране.

Член 10

Информация за потребителите

1.   Държавите-членки гарантират, че потребителите на електрическо и електронно оборудване в домакинствата получават необходимата информация за:

а)

изискванията да не се изхвърлят ОЕЕО като несортирани общински отпадъци и за разделното събиране на такива ОЕЕО;

б)

системите за връщане и събиране, които са на разположение;

в)

тяхната роля при повторната употреба, рециклирането и други форми на оползотворяване на ОЕЕО;

г)

възможното влияние върху околната среда и здравето на човека като резултат от присъствието на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване;

д)

значението на символите, показани в приложение IV.

2.   Държавите-членки приемат подходящите мерки, така че потребителите да участват в събирането на ОЕЕО и за насърчаването им да улеснят процеса на повторна употреба, обработка и оползотворяване.

3.   С оглед минимизиране изхвърлянето на ОЕЕО като несортирани общински отпадъци и улесняване тяхното разделно събиране, държавите-членки гарантират, че производителите поставят подходящата маркировка върху електрическото и електронното оборудване, пуснато на пазара след 13 август 2005 г. със символа, показан в приложение IV. В изключителни случаи, когато това е необходимо поради размера или функциите на продукта, символът се напечатва върху опаковката, върху инструкциите за употреба и върху гаранционната карта на електрическото и електронното оборудване.

4.   Държавите-членки могат да изискат част от или цялата информация, посочена в параграфи от 1 до 3, да бъде предоставена от производителите и/или разпространителите в инструкциите за употреба или на мястото на продажбата.

Член 11

Информация за съоръженията за обработка

1.   С цел да се улесни повторното използване, правилното и съобразено с околната среда обработване на ОЕЕО, включително поддръжката, подобряването, подновяването и рециклирането, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че производителите осигуряват информация за обработката и рециклирането за всички видове ново ЕЕО, пуснато на пазара, в периода от една година след пускането на пазара на оборудването. Информацията показва, доколкото това е необходимо, за да могат центровете за повторно използване и съоръженията за обработка и рециклиране да постигнат съответствие с разпоредбите на настоящата директива, различните компоненти и материали в ЕЕО, както и местоположението на опасните вещества и препарати в ЕЕО. Тя се предоставя на разположение на центровете за повторно използване и съоръженията за обработка и рециклиране от производителите на ЕЕО във формата на наръчници или чрез електронните медии (т.е. CD-ROM, онлайн услуги).

2.   Държавите-членки гарантират, че всички производители на електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара след 13 август 2005 г. са обозначили ясно уреда посредством поставена маркировка върху уреда. Нещо повече, за да може датата, на която уредcj е пуснат на пазара, да бъде недвусмислено определена, маркировката върху уреда показва, че последният е бил пуснат на пазара след 13 август 2005 г. Комисията насърчава подготовката на Европейски стандарти за тази цел.

Член 12

Информация и докладване

1.   Държавите-членки съставят регистър на производителите и събират информация, включително доказани оценки, въз основа на годишните количества и категории относно електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара, събрано чрез всички начини, повторно използвано, рециклирано и оползотворено в държавите-членки, както и относно изнесените събрани отпадъци по тегло или, ако това е възможно, по брой.

Държавите-членки гарантират, че производителите, доставящи електрическо и електронно оборудване чрез средствата на дистанционната комуникация, осигуряват информация за съобразяването с изискванията на член 8, параграф 4 и за количествата и категориите електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара в държавата-членка, където купувачът на това оборудване пребивава.

Държавите-членки гарантират, че изискваната информацията се съобщава на Комисията на две години, в срок от 18 месеца след края на съответния двегодишен период. Първата информация обхваща 2005 и 2006 г. Тази информация се във формат, който ще бъде определен в рамките на годината след влизането в сила на настоящата директива и в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2, с оглед създаването на база данни за ОЕЕО и тяхната обработка.

Държавите-членки осигуряват обмяната на актуална информация с цел да се постигне съответствие с настоящия параграф, и по-специално за дейностите по обработка, посочени в член 6, параграф 5.

2.   Без да се засягат изискванията на параграф 1, държавите-членки изпращат доклад на Комисията за прилагането на настоящата директива на всеки три години. Докладът се съставя въз основата на въпросник или план, създадени от Комисията в съответствие с процедурата, залегнала в член 6 от Директива 91/692/ЕИО на Съвета от 23 декември 1991 г. относно стандартизиране и рационализиране на докладите за прилагане на някои директиви, свързани с околната среда (19). Въпросникът или планът се изпращат на държавите-членки шест месеца преди започването на периода, за който се отнася докладът. Докладът се предоставя на Комисията в срок от девет месеца след края на тригодишния период, обхванат от него.

Първият тригодишен доклад обхваща периода от 2004 г. до 2006 г.

Комисията публикува доклад по прилагането на настоящата директива в срок от девет месеца след получаване на докладите от държавите-членки.

Член 13

Адаптиране към научния и техническия прогрес

Всички изменения, които са необходими, за да се адаптират член 7, параграф 3, приложение I Б, (по-специално с оглед на възможното прибавяне на осветителни тела в домовете, електрически лампи с нажежаема жичка и фотоволтаични продукти, като соларни панели), приложение II (по-специално като се вземат предвид новите технически разработки за обработване на ОЕЕО), и приложения III и IV към научния и технически напредък, се приемат в съответствие с процедурата, определена в член 14, параграф 2.

Преди да се изменят приложенията, Комисията, inter alia, се консултира с производителите на електрическо и електронно оборудване, с тези, които рециклират, с операторите по обработката и с екологичните организации, както и с асоциациите на работодателите и потребителите.

Член 14

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитетът, създаден съобразно член 18 от Директива 75/442/ЕИО.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се взема предвид и член 8 от него.

Периодът, посочен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, е три месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 15

Санкции

Държавите-членки определят санкциите, приложими при нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива. Така предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 16

Проверки и мониторинг

Държавите-членки гарантират, че чрез извършване на инспекции и мониторинг се осигурява контрол за правилното прилагане на настоящата директива.

Член 17

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, преди 13 август 2004 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за текста на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети в областта, уредена с настоящата директива.

3.   При условие че целите, заложени в настоящата директива, са постигнати, държавите-членки могат да транспонират разпоредбите, посочени в член 6, параграф 6, член 10, параграф 1 и член 11 чрез постигане на споразумение между компетентните органи и заинтересованите икономически сектори. Такива споразумения отговарят на следните изисквания:

а)

споразуменията да са влезли в сила;

б)

споразуменията определят целите със съответните крайни срокове;

в)

споразуменията се публикуват в националния официален вестник или в официален документ, които са еднакво достъпни за обществеността и се изпращат на Комисията;

г)

постигнатите резултати се наблюдават през определени периоди от време, съобщават се на компетентните органи и Комисията, и се предоставят на обществеността при условията, посочени в споразумението;

д)

компетентните органи гарантират, че постигнатият напредък по споразумението е проверен;

е)

в случай на несъответствие със споразумението държавите-членки прилагат съответните разпоредби на настоящата директива чрез законови, подзаконови и административни мерки.

4.

а)

Гърция и Ирландия, които поради техните:

дефицит на инфраструктура за рециклиране,

географски особености, като голям брой малки острови и наличие на селски и планински области,

ниска гъстота на населението, и

ниско ниво на потребление на електрическо и електронно оборудване,

не могат да постигнат целите за събиране, посочени в член 5, параграф 5, първа алинея, или целите за оползотворяване, посочени в член 7, параграф 2, и които, съгласно член 5, параграф 2, трета алинея от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депониране на отпадъците (20), могат да поискат удължаване на крайния срок, определен в този член,могат да удължат периода, посочен в член 5, параграф 5 и член 7, параграф 2 от настоящата директива с 24 месеца.

Тези държави-членки съобщават на Комисията за техните решения най-късно до въвеждането на настоящата директива.

б)

Комисията информира другите държави-членки и Европейския парламент относно тези решения.

5.   В срок от пет години след влизането в сила на настоящата директива, Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, основан на опита по прилагането на настоящата директива, по-специално по отношение на разделното събиране, обработване, оползотворяване и финансовите системи. Като допълнение докладът се основава на развитието на технологиите, натрупания опит, екологичните изисквания и функционирането на вътрешния пазар. Докладът, ако е целесъобразно, се придружава от предложения за ревизия на съответните разпоредби от настоящата директива.

Член 18

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 19

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 януари 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

G. DRYS


(1)  ОВ С 365 Е, 19.12.2000 г., стр. 184. и

ОВ C 240 Е, 28.8.2001 г., стр. 298.

(2)  ОВ C 166, 20.4.2001 г., стр. 38.

(3)  ОВ C 148, 18.5.2001 г., стр. 1.

(4)  Становище на Европейския парламент от 15 май 2001 г. (ОВ С 34 Е, 7.2.2002 г., стр. 115), Обща позиция на Съвета от 4 декември 2001 г. (ОВ С 110 Е, 7.5.2002 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 10 април 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник). Решение на Европейския парламент от 18 декември 2002 г. и Решение на Съвета от 16 декември 2002 г.

(5)  ОВ C 138, 17.5.1993 г., стр. 5.

(6)  ОВ C 76, 11.3.1997 г., стр. 1.

(7)  ОВ C 362, 2.12.1996 г., стр. 241.

(8)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 47. Директива, последно изменена с Решение 96/350/ЕО на Комисията (ОВ L 135, 6.6.1996 г., стр. 32).

(9)  ОВ L 78, 26.3.1991 г., стр. 38. Директива, изменена с Директива 98/101/ЕО на Комисията (ОВ L 1, 5.1.1999 г., стр. 1).

(10)  ОВ L 118, 27.4.2001 г., стр. 41.

(11)  ОВ L 148,17.1.1999 г., стр. 23.

(12)  ОВ L 144, 4.6.1997 г., стр. 19.

(13)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2001/59/ЕО на Комисията (ОВ L 225, 21.8.2001 г., стр. 1).

(14)  ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2001/60/ЕО на Комисията (ОВ L 226, 22.8.2001 г., стр. 5).

(15)  ОВ L 30, 6.2.1993 г., стр. 1. Регламент,последно изменен с Регламент (ЕО) № 2557/2001 на Комисията. (ОВ L 349, 31.12.2001 г., стр. 1).

(16)  ОВ L 166, 16.7.1999 г., стр. 6. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2243/2001 на Комисията (ОВ L 303, 20.11.2001 г., стр. 11).

(17)  ОВ L 185, 17.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2243/2001 на Комисията.

(18)  O L 114, 24.4.2001 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48.

(20)  ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I A

Категории електрическо и електронно оборудване, попадащи под обхвата на настоящата директива

1.

Големи домакински уреди

2.

Малки домакински уреди

3.

Информационно-технологични и телекомуникационни уреди

4.

Потребителски уреди

5.

Осветителни тела

6.

Електрически и електронни средства (с изключение на широки неподвижни промишлени устройства)

7.

Играчки, уреди за спорт и отдих

8.

Медицински уреди (с изключение на всички присадени и замърсени продукти)

9.

Инструменти за мониторинг и контрол

10.

Автоматични дозатори


ПРИЛОЖЕНИЕ I Б

Списък на продуктите, които следва да се вземат предвид за целите на настоящата директива, и които попадат в категориите на приложение I A

1.   Големи домакински уреди

 

Големи уреди за охлаждане

 

Хладилници

 

Фризери

 

Други големи уреди, използвани за охлаждане, консервиране и съхраняване на храна

 

Перални машини

 

Сушилни за дрехи

 

Миялни машини

 

Готварски печки

 

Електрически фурни

 

Електрически тигани

 

Микровълнови печки

 

Други големи уреди, използвани за готвене и друга обработка на храна

 

Електрически отоплителни уреди

 

Електрически радиатори

 

Други големи уреди за отопление на стаи, легла, мебели за сядане

 

Електрически вентилатори

 

Климатични инсталации

 

Други вентилационни, изсмукващи и климатични уреди

2.   Малки домакински уреди

 

Прахосмукачки

 

Уреди за почистване на килими

 

Други уреди за почистване

 

Уреди, използвани за шиене, плетене, тъкане и друга обработка на тъкани

 

Ютии и други уреди за гладене, пресоване и друга грижа за дрехите

 

Тостери

 

Тигани за пържене

 

Мелнички, кафе машини и уреди за отваряне и затваряне на контейнери и пакети

 

Електрически ножове

 

Уреди за подстригване, изсушаване на коса, измиване на зъби, бръснене, масаж и други уреди за грижа за тялото

 

Ръчни и стенни часовници и уреди за измерване, отчитане и регистриране на време

 

Везни

3.   Информационно-технологични и телекомуникационни уреди

Централизирана обработка на данни:

 

Мейнфреймс

 

Миникомпютри

 

Техника за принтиране

 

Персонално изчисляване:

 

Персонални компютри (CPU, мишка, екран и клавиатура)

 

Лаптоп компютри (CPU, мишка, екран и клавиатура)

 

Ноутбук компютри

 

Ноутпад компютри

 

Принтери

 

Копирно оборудване

 

Електрически и електронни пишещи машини

 

Джобни и офис калкулатори

 

и други продукти и уреди за събиране, съхраняване, обработка, представяне или съобщаване на информация чрез електронните средства

 

Потребителски терминали и системи

 

Факсимиле

 

Телекс

 

Телефони

 

Платени телефони

 

Безжични телефони

 

Клетъчни телефони

 

Телефонни секретари

 

и други продукти и уреди за предаване на звук, картина или друга информация чрез телекомуникации

4.   Потребителски уреди

 

Радиоприемници

 

Телевизори

 

Видеокамери

 

Видеозаписващи устройства

 

Нi-fi записващи устройства

 

Аудиоусилватели

 

Музикални инструменти

 

и други продукти или уреди за запиване или възпроизвеждане на звук или картина, включително сигнали или други технологии за разпространение на звук и картина, различни от технологиите

5.   Осветителни тела

 

Осветителни тела за флуоресцентни лампи с изключение на осветителните тела в домакинствата

 

Прави флуоресцентни лампи

 

Малки флуоресцентни лампи

 

Високо интензивни газоразрядни лампи, включително натриеви лампи с високо налягане и метал-халогенни лампи

 

Натриеви лампи с ниско налягане

 

Друго осветление или уреди за разпръскване или контролиране на светлина с изключение на електрически лампи с нажежаема жичка

6.   Електрически и електронни средства (с изключение на широки неподвижни промишлени устройства)

 

Бормашини

 

Триони

 

Шевни машини

 

Инструменти за струговане, мелене, почистване с шкурка, рязане с трион, нарязване, отрязване, пробиване, правене на дупки, перфориране, сгъване, прегъване или подобни процеси на обработка на дърво, метал и други материали

 

Инструменти за занитване, заковаване или завинтване или отстраняване на нитове, пирони, винтове или за подобна употреба

 

Инструменти за заваряване, спояване или за подобна употреба

 

Уреди за разпръскване, пръскане, разсейване или друга обработка на течности или газообразни вещества чрез други средства

 

Инструменти за косене или други градинарски дейности

7.   Играчки, уреди за спорт и отдих

 

Електрически влакчета и комплекти състезателни коли

 

Конзоли за ръчни видео игри

 

Видеоигри

 

Изчислителни уреди при каране на колело, гмуркане, бягане, гребане и други

 

Спортни уреди са електрическо или електронно оборудване

 

Машини с монети

8.   Медицински уреди (с изключение на всички присадени и замърсени продукти)

 

Уреди за радиотерапия

 

Кардиология

 

Диализа

 

Белодробни апарати за пречистване

 

Ядрена медицина

 

Лабораторно оборудване за ин витро диагнози

 

Уреди за анализ

 

Фризери

 

Тестове за оплождане

 

Други уреди за определяне, предотвратяване, мониторинг, третиране, облекчаване при заболяване, нараняване или инвалидност

9.   Инструменти за мониторинг и контрол

 

Детектори за дим

 

Регулатори на топлина

 

Термостати

 

Приспособления за измерване, теглене или регулиране в домакинствата или лабораторно оборудване

 

Други инструменти за мониторинг и контрол, които се използват в промишлените инсталации (например в контролните панели)

10.   Автоматични дозатори

 

Автоматични дозатори за горещи напитки

 

Автоматични дозатори за горещи или студени бутилки или метални кутии

 

Автоматични дозатори за твърди продукти

 

Автоматични дозатори за пари

 

Всички уреди, които автоматично доставят всякакви видове продукти


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Селективна обработка на материали и компоненти от отпадъци от електрическо и електронно оборудване в съответствие с член 6, параграф 1

1.   От всички разделно събрани отпадъци от електрическо и електронно оборудване следва да се отстранят най-малко:

полихлорирани бифенили (РСВ), съдържащи кондензатори в съответствие с Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. относно обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (РСВ/РСТ) (1),

компонентни, съдържащи живак, като прекъсвачи и лампи за светене отзад,

батерии,

платки с печатна схема на мобилните телефони основно, и други уреди, ако повърхността на платките с печатна схема е по-голяма от 10 квадратни сантиметра,

тонери, течни и пастообразни, също и цветни тонери,

пластмаси, съдържащи броминатни стабилизатори на пламък,

азбестови отпадъци и компоненти, които съдържат азбест,

електронно-лъчеви тръби,

хлорофлуоркарбони (CFC), хидрохлорофлуоркарбони (HCFC) или хидрофлорокарбони (HFC), хидрокарбони (HC),

газоразрядни лампи,

течно-кристални дисплеи (заедно с техните корпуси, когато е целесъобразно) с повърхност повече от 100 квадратни сантиметра и всички, които са вътрешно осветени с газоразрядни лампи,

външни електрически кабели,

компоненти, съдържащи огнеупорни керамични влакна, както са посочени в Директива 97/69/ЕО на Комисията от 5 декември 1997 г. относно двадесет и трето адаптиране към техническия прогрес на Директива 67/548/ЕИО на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (2),

компоненти, съдържащи радиоактивни вещества, с изключение на компоненти, които са под праговете на напрежение, определени в член 3 от приложение I към Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. за определяне на основните норми на безопасност за защита на здравето на професионално заетите лица и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение (3),

електролитни кондензатори, съдържащи вещества (височина > 25 mm, диаметър > 25 mm или пропорционално подобен обем)

Тези вещества, препарати и компоненти се изхвърлят или оползотворяват в съответствие с член 4 от Директива 75/442/ЕИО на Съвета.

2.   Следните компонентни от ОЕЕО, които са разделно събрани, следва да се третират, както е посочено:

електронно-лъчеви тръби: флуоресцентната обвивка следва да бъде премахната,

оборудване, съдържащо газове, които разрушават озоновия слой или имат глобално затоплящ потенциал (ГЗП) над 15, като тези, които се съдържат в пяната и схемите за охлаждане: газовете трябва да бъдат правилно изведени и обработени. Озоноразрушаващите газове трябва да бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юли 2000 г. относно веществата, които разрушават озоновия слой (4).

газоразрядни лампи: следва да се отстрани живакът.

3.   Като се вземат предвид съображението относно околната среда и препоръчването за повторна употреба и рециклиране, параграфи 1 и 2 се прилагат по същия начин, така че да не се пречи на повторната употребата и рециклиране на компонентите или целия уред.

4.   Спазвайки процедурата по член 14, параграф 2, Комисията прави оценка приоритетно дали точките относно:

платка с печатна схема на мобилните телефони, и

течнокристалните дисплеи

да бъдат изменени.


(1)  ОВ L 243, 24.9.1996 г., стр. 31.

(2)  ОВ L 343, 13.12.1997 г., стр. 19.

(3)  ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2039/2000 (ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Технически изисквания в съответствие с член 6, параграф 3

1.

Площадките за складиране (включително за временно складиране) на ОЕЕО преди тяхната обработка (без да се накърняват изискванията на Директива 1999/31/ЕО на Съвета):

херметични повърхности за подходящите области с осигуряване на преливници и, където е целесъобразно, утайници и обезмаслители,

водоустойчиви покрития за съответните зони;

2.

Площадките за обработка на ОЕЕО:

мерки за балансиране на теглото на обработените отпадъци,

херметични повърхности и водоустойчиви покрития за подходящите зони с осигуряване на преливници и, където е целесъобразно, утайници и обезмаслители,

подходящото складиране на отделени резервни части,

подходящи контейнери за складиране на батерии, полихлорирани бифенили/полихлоринатни терфенили (РСВ/РСТ), съдържащи кондензатори и други опасни вещества, такива като радиоактивни отпадъци,

оборудване за пречистване на водата в съответствие със здравните изисквания и изискванията за околната среда.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Символ за маркиране на електрическо и електронно оборудване

Символът, които индицира разделното събиране на електрическо и електронно оборудване, представлява зачертана с кръст кофа за боклук на колелца, както е показано по-долу. Символът трябва да се отпечатва явно, четливо и незаличимо.

Image


Top