EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0646

Решение на Комисията от 31 юли 2002 година за изменение на Решение 1999/283/EО относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране за внос на прясно месо от някои африкански страни, и по-специално от Ботсуана, и за изменение на Решение 2000/585/EО за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните изисквания и ветеринарното сертифициране за вноса на месо от дивеч и отгледан във ферми дивеч, както и на заешко месо от трети страни (нотифицирано под номер С (2002) 2889)текст от значение за ЕИП.

OJ L 211, 7.8.2002, p. 23–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 437 - 442
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 437 - 442
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 437 - 442
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 437 - 442
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 437 - 442
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 437 - 442
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 437 - 442
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 437 - 442
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 437 - 442
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 043 P. 283 - 288
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 043 P. 283 - 288
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 37 - 42

No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/646/oj

03/ 43

BG

Официален вестник на Европейския съюз

283


32002D0646


L 211/23

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 31 юли 2002 година

за изменение на Решение 1999/283/EО относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране за внос на прясно месо от някои африкански страни, и по-специално от Ботсуана, и за изменение на Решение 2000/585/EО за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните изисквания и ветеринарното сертифициране за вноса на месо от дивеч и отгледан във ферми дивеч, както и на заешко месо от трети страни

(нотифицирано под номер С (2002) 2889)

(текст от значение за ЕИП)

(2002/646/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 72/462/EИО на Съвета от 12 декември 1972 г. относно ветеринарно-санитарните и здравните изисквания при вноса на говеда, овце, кози и свине, прясно месо или месни продукти от трети страни (1), последно изменена с Регламент (EО) № 1452/2001 (2), и по-специално член 14, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 92/45/EИО на Съвета от 16 юни 1992 г. относно ветеринарно-санитарните и здравните изисквания, свързани с отстрелването на дивеч и с пускането на пазара на дивечово месо (3), последно изменена с Директива 97/79/EО (4), и по-специално член 16, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 92/118/EИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните изисквания относно търговията и вноса в Общността на продукти, които не са подчинени, по отношение на посочените изисквания, на специалните правила на Общността, посочени в глава I от приложение А към Директива 89/662/ЕИО и, по отношение на патогените, на Директива 90/425/ЕИО (5), последно изменена с Решение 1999/724/EО (6), и по-специално член 10, параграф 3 и членове 15 и 22 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Ветеринарно-санитарните изисквания и ветеринарното сертифициране при внос на прясно месо от някои африкански държави са определени в Решение 1999/283/EО на Комисията (7), последно изменено с Решение 2002/219/EО (8).

(2)

Ветеринарно-санитарните и здравните изисквания, както и ветеринарното сертифициране при внос на месо от дивеч, месо от дивеч, отглеждан във ферми, и заешко месо от трети страни, са посочени в Решение 2000/585/EО на Комисията (9), последно изменено с Решение 2002/219/EО.

(3)

На 7 февруари 2002 г. в Ботсуана е докладвано за огнище на шап, възникнало в одобрената зона на ЕО № 7, и компетентните ветеринарни органи на Ботсуана незабавно са прекратили износа за Европейската общност на обезкостено прясно говеждо, овче и козе месо, както и на месо от диви и отглеждани във ферми копитни животни от цялата страна.

(4)

Компетентните ветеринарни органи са предоставили информация и гаранции във връзка с районирането на зони 10, 11, 12, 13 и 14 в Ботсуана, от които вносът на територията на Общността на обезкостено прясно говеждо, овче или козе месо, както и на месо от диви и отглеждани във ферми копитни животни, е бил разрешен с Решение 2002/219/EО.

(5)

Съгласно Директива 72/462/EИО трета страна може да се счита за свободна от шап поне за две години, дори ако ограничен брой огнища на болестта са били регистрирани на ограничена част от нейната територия, при условие че огнището е било ликвидирано в рамките на период, по-малък от три месеца.

(6)

Ботсуана е използвала принудителна ваксинация с последващо клане на ваксинираните животни и не е докладвано за възникване на други огнища.

(7)

Ето защо се счита, че съществуват достатъчно гаранции за допълнителното райониране на Ботсуана и за разрешаване на вноса на обезкостено говеждо, овче и козе месо, и на месо от диви и отглеждани във ферми копитни животни от зони 5, 6, 7, 8, 9 и 18.

(8)

Решения 1999/283/EО и 2000/585/EО на Комисията следва да бъдат съответно изменени.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Приложение II към Решение 1999/283/EО се заменя с приложение I към настоящото решение.

2.   В приложение III към Решение 1999/283/EО бележка под линия 5 в здравния сертификат в образец A се заменя със: „В случая на Ботсуана до 8 февруари 2003 г., независимо от възникването на огнища на шап, потвърдено в „определения от EО за свободен“ район на Ботсуана през февруари 2002 г., тази част от страната може да се счита за свободна от шап без ваксинация за поне 12 месеца.“

Член 2

1.   Приложение II към Решение 2000/585/EО се заменя с приложение II към настоящото решение.

2.   В приложение III към Решение 2000/585/EО, бележка под линия 8 в здравния сертификат в модел A и бележка под линия 7 в здравния сертификат в образец Е се заменят със: „Трябва да се включи и серийният номер, упоменат в съответното и актуално решение за прясно месо от съответните податливи домашни видове, както и освен това, в случая на Ботсуана до 8 февруари 2003 г., независимо от възникването на огнища на шап, потвърдено в „определения от EО за свободен“ район на Ботсуана през февруари 2002 г., тази част от страната може да се счита за свободна от шап без ваксинация за поне 12 месеца.“

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2002 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 302, 31.12.1972 г., стр. 28.

(2)  ОВ L 198, 21.7.2001 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 35.

(4)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 31.

(5)  ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 49.

(6)  ОВ L 290, 12.11.1999 г., стр. 32.

(7)  ОВ L 110, 28.4.1999 г., стр. 16.

(8)  ОВ L 72, 14.3.2002 г., стр. 32.

(9)  ОВ L 251, 6.10.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБРАЗЦИ НА ИЗИСКВАНИ ЗДРАВНИ СЕРТИФИКАТИ

Страна

Код

Прясно месо за консумация от човека

Прясно месо, предназначено за други цели, освен за консумация от човека

Говеда

Свине

Овце/кози

Еднокопитни

ОC (1)

ДГ (2)

ОC (1)

ДГ (2)

ОC (1)

ДГ (2)

ОC (1)

ДГ (2)

Ботсуана

BW

 

 

 

Г

 

BW-01

A (4)

a

 

В (4)

a

Г

 

 

BW-02

A (5)

a

 

В (5)

a

Г

 

Мароко

MA

 

 

 

Г

 

Мадагаскар

MG

 

 

 

 

Намибия

NA

 

 

 

Г

 

NA-01

A

a

 

В

a

Г

 

Свазиленд

SZ

 

 

 

Г

 

SZ-01

A

a

 

 

Г

 

Южна Африка

ZA

 

 

 

Г

 

ZA-01

A

a

 

В

a

Г

 

Зимбабве

ZW

 

 

 

 

ZW-01

 

 

 

 


(1)  

ОC: Образец на сертификат, който следва да бъде попълнен. Буквите (А, Б, В, Г), появяващи се в таблиците, са образците на ветеринарни гаранции, описани в приложение III, които следва да бъдат приложени за всяка категория продукт, съгласно член 2 от настоящото решение; тирето „—“ обозначава, че вносът не е разрешен.

(2)  

ДГ: Допълнителни гаранции. Буквите (а, б, в, г), появяващи се в таблиците, са допълнителните гаранции, които следва да се предоставят от страната износител, съгласно описаното в приложение IV. Тези допълнителни гаранции трябва да се попълнят от страната износител в раздел V на всеки образец на сертификат, посочен в приложение III.

(4)  Месо с произход от животни, заклани след 7 юли 2002 г., може да се внесе в Общността.

(5)  Месо с произход от животни, заклани след 7 март 2002 г., може да се внесе в Общността.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Ветеринарни гаранции, които следва да се изискат при удостоверяването на месо от дивеч, на месо от дивеч, отглеждан във ферми и на заешко месо

Страна

Код на територия

Двукопитен дивеч, с изключение на дивата свиня

Дива свиня

Пернат дивеч

Диви еднокопитни

Leporidae

(диви и домашни зайци)

Други диви сухоземни бозайници

Дива

Отглеждан във ферми

Див

Отглеждан във ферми

Див

Отглеждана във ферми

ОC (1)

СУ (2)

Див заек

Домашен заек

ОC (1)

СУ (2)

OC (1)

CY (2)

OC (1)

CY (2)

OC (1)

CY (2)

OC (1)

CY (2)

ОC (1)

СУ (2)

ОC (1)

СУ (2)

ОC (1)

СУ (2)

ОC (1)

СУ (2)

AR

Аржентина

AR

 

 

 

 

Г

8

И

 

 

В

 

З

 

 

AU

Австралия

AU

A

9

Е

 

Й

9

Ж

 

Г

8

И

 

 

В

 

З

 

Д

 

BG

България

BG

 

 

 

 

Г

 

И

 

 

В

 

З

 

 

BG-1

A

 

Е

 

 

 

Г

 

И

 

 

В

 

З

 

 

BG-2

A

 

Е

 

 

 

Г

 

И

 

 

В

 

З

 

 

BG-3

 

 

 

 

Г

 

И

 

 

В

 

З

 

 

BR

Бразилия

BR

 

 

 

 

 

 

 

В

 

З

 

 

BR-1

 

 

 

 

Г

8

И

 

 

В

 

З

 

 

BW

Ботсуана

BW

 

 

 

 

 

 

Б

 

В

 

З

 

 

BW-01

А(у)

1, 2

Е(у)

2, 3

 

 

 

 

Б

 

В

 

З

 

 

BW-02

A(x)

1, 2

Е(x)

2, 3

 

 

 

 

Б

 

В

 

З

 

 

CA

Канада

CA

A

9

Е

 

Й

9

Ж

 

Г

8

И

 

 

В

 

З

 

Д

 

CH

Швейцария

CH

A

 

Е

 

Й

 

Ж

 

Г

 

И

 

 

В

 

З

 

 

CL

Чили

CL

A

9

Е

 

 

 

Г

8

И

 

 

В

 

З

 

 

CY

Кипър

CY

A

9

Е

 

Й

9

Ж

 

Г

8

И

 

 

В

 

З

 

 

CZ

Чешка република

CZ

A

 

Е

 

 

Ж

 

Г

 

И

 

 

В

 

З

 

 

CZ-1

A

 

Е

 

Й

 

Ж

 

Г

 

И

 

 

В

 

З

 

 

CZ-2

A

 

Е

 

 

Ж

 

Г

 

И

 

 

В

 

З

 

 

EE

Естония

EE

A

 

Е

 

 

 

 

 

 

В

 

З

 

Д

 

GL

Гренландия

GL

A

 

Е

 

 

 

Г

 

 

 

В

 

З

 

Д

 

HR

Хърватска

HR

A

 

Е

 

 

 

Г

 

И

 

 

В

 

З

 

 

HU

Унгария

HU

A

 

Е

 

Й

7

Ж

 

Г

 

И

 

 

В

 

З

 

 

IL

Израел

IL

 

 

 

Г

8

И

 

 

В

 

З

 

 

LI

Литва

LI

A

 

Е

 

 

 

Г

 

И

 

 

В

 

З

 

Д

 

LV

Латвия

LV

A

 

Е

 

 

 

 

 

 

В

 

З

 

Д

 

NA

Намибия

NA

 

 

 

 

 

 

Б

 

В

 

З

 

 

NA-01

A

1, 2

Е

2, 3

 

 

 

 

Б

 

В

 

З

 

 

NC

Нова Каледония

NC

A

 

Е

 

 

 

 

 

 

В

 

З

 

 

NZ

Нова Зеландия

NZ

A

9

Е

 

Й

9

Ж

 

Г

8

И

 

 

В

 

З

 

Д

 

PL

Полша

PL

A

 

Е

 

 

 

Г

 

И

 

 

В

 

З

 

 

RO

Румъния

RO

A

 

Е

 

 

 

Г

 

И

 

 

В

 

З

 

Д

 

RU

Русия

RU

 

 

 

 

 

В

 

З

 

Д

 

RU-1

Е

5

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

З

 

Д

 

SL

Словения

SL

A

 

Е

 

 

 

Г

 

И

 

 

В

 

З

 

 

SK

Словашка република

SK

A

 

Е

 

 

 

Г

 

И

 

 

В

 

З

 

 

SZ

Свазиленд

SZ

 

 

 

 

 

 

Б

 

В

 

З

 

 

SZ-01

A

1, 2

Е

2, 3

 

 

 

 

Б

 

В

 

З

 

 

TH

Тайланд

TH

 

 

 

 

Г

8

И

 

 

В

 

З

 

 

TN

Тунис

TN

 

 

 

 

Г

8

И

 

 

В

 

З

 

 

US

Съединени американски щати

US

A

9

Е

 

Й

9

Ж

 

Г

8

И

 

 

В

 

З

 

 

UY

Уругвай

UY

 

 

 

 

 

 

 

В

 

З

 

 

ZA

Южна Африка

ZA

 

 

 

 

 

 

Б

 

В

 

З

 

 

ZA-01

A

1, 2

Е

2, 3

 

 

 

 

 

 

Б

 

В

 

З

 

 

ZW

Зимбабве

ZW

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

З

 

 

ZW-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

З

 

 

Трети страни, различни от упоменатите по-горе, включени в списъка от първата част на приложението към Решение 79/542/EИО, както е последно изменено

В

 

З

 

 

(y):

Месо с произход от животни, заклани след 7 юли 2002 г., може да се внесе в Общността.

(x)

Месо с произход от животни, заклани след 7 март 2002 г., може да се внесе в Общността.“


(1)  

ОС: образец на сертификат, който следва да бъде попълнен. Буквите (A, Б,В, Г и т.н.) в таблиците се отнасят до образците на ветеринарни гаранции, описани в приложение III към настоящото решение, които следва да се приложат за всяка категория прясно месо и произход, съгласно член 2 от настоящото решение. Тирето „—“ означава, че вносът не е разрешен.

(2)  

СУ: специални условия. Номерата (1, 2, 3, и т.н.) в таблицата се отнасят до специалните условия, които следва да се осигурят от страната износител, съгласно описаното в приложение IV. Тези допълнителни гаранции трябва да се попълнят от страната износител в раздел V на всеки образец на сертификат, посочен в приложение III.

Забележка:

(y):

Месо с произход от животни, заклани след 7 юли 2002 г., може да се внесе в Общността.

(x)

Месо с произход от животни, заклани след 7 март 2002 г., може да се внесе в Общността.“


Top