EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0598

Решение на Комисията от 15 юли 2002 година за одобрение на ваксини срещу бруцелоза по говедата в рамките на Директива 64/432/EИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2002) 2592)текст от значение за ЕИП.

OJ L 194, 23.7.2002, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 384 - 385
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 384 - 385
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 384 - 385
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 384 - 385
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 384 - 385
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 384 - 385
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 384 - 385
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 384 - 385
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 384 - 385
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 043 P. 243 - 244
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 043 P. 243 - 244
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 123 - 124

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/598/oj

03/ 43

BG

Официален вестник на Европейския съюз

243


32002D0598


L 194/45

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 юли 2002 година

за одобрение на ваксини срещу бруцелоза по говедата в рамките на Директива 64/432/EИО на Съвета

(нотифицирано под номер C(2002) 2592)

(текст от значение за ЕИП)

(2002/598/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 64/432/EИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), последно изменена с Регламент (EО) № 535/2002 (2) на Комисията, и по-специално глава II, точка 4, i), трето тире от приложение A към нея;

като има предвид, че:

(1)

Правилата на Общността за използването на ваксини срещу бруцелоза по говедата са установени в Директива 64/432/ЕИО.

(2)

Бруцелозата по говедата продължава да се среща в някои райони на Общността. Ваксинацията се счита ефективен начин за прилагане при определени условия във връзка с тестова и кланична политика, по-специално в райони с много разпространено отглеждане на добитък.

(3)

Новосъздадена ваксина предлага допълнителни предимства към тези, които са вече одобрени, и по-специално не взаимодейства с диагностичните процедури, приложени в рамките на програмите за ликвидиране, които са в сила в някои държави-членки, в съответствие със законодателството на Общността.

(4)

В някои случаи бруцелозата по говедата е свързана с бруцелозата по овцете и козите, и е необходимо да се приложат мерки за ликвидиране в рамките на програмите за ликвидиране на бруцелоза, причинена от Brucella melitensis, включително ваксинация с подходящата ваксина.

(5)

Изискванията за производството и препоръките за използването на ваксини с жив щам RB 51 и жив щам Rev. 1 срещу бруцелоза по говедата са включени в Наръчника по стандарти за диагностични тестове и ваксини на Международното бюро по епизоотиите, четвърто издание от 2000 г., публикуван през август 2001 г.

(6)

Следователно е необходимо да се одобри, при определени условия, използването на ваксини с жив щам RB 51 и жив щам Rev. 1 в рамките на програмите за ликвидиране на бруцелозата, одобрени съгласно Решение 90/424/EИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно някои разходи във ветеринарната област (3), последно изменено с Решение 2001/572/EО (4), с цел да се вземат предвид научното развитие и международните стандарти.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

По смисъла на настоящото решение „компетентен орган“ означава централният орган на държава-членка, компетентен да провежда ветеринарни и зоотехнически проверки, или друг орган, на който е делегирал тази компетентност за целите на прилагането на настоящото решение.

Член 2

Следните ваксини срещу бруцелоза по говедата се одобряват с настоящото за имунизация на женски животни от рода на едрия рогат добитък при условията, установени в член 3:

a)

ваксина с жив щам RB 51 за животни с риск от инфекция от Brucella abortus;

б)

ваксина с жив щам Rev. 1 ваксина за животни с риск от инфекция от Brucella melitensis.

Член 3

1.   Държавите-членки, които използват ваксини, одобрени съгласно член 2, следва да гарантират, че са изпълнени условията, установени в параграфи 2—6.

2.   Складирането, доставката, разпространението и продажбата на ваксини се осъществява под контрола на компетентния орган.

3.   Ваксините се използват само от официален ветеринарен лекар или ветеринарен лекар, който е специално оторизиран от компетентния орган в рамките на програма за ликвидиране на бруцелоза, предоставена от държава-членка и одобрена от Комисията съгласно член 24, параграф 7 от Решение 90/424/EИО.

4.   Компетентният орган предоставя на Комисията и на другите държави-членки подробна информация за програмата за ваксинация, по-специално относно района на ваксинация, възрастта на животните, които трябва да бъдат ваксинирани и приложената тестова система, с цел да се идентифицират ваксинираните животни.

5.   Компетентният орган гарантира, че ваксинираните животни не са предмет на търговия в рамките на Общността, по-специално посредством прилагането на допълнителни методи на маркиране и регистриране на ваксинирани животни.

6.   Компетентният орган информира службите по обществено здраве за използването на тези ваксини, наличната диагностика и прилаганите терапевтични системи.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 юли 2002 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64.

(2)  ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19.

(4)  ОВ L 203, 28.7.2001 г., стр. 16.


Top