EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0357

Решение на Съвета и Комисията от 26 март 2002 година относно сключване на Евро-средиземноморското споразумение за създаване на асоциация между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашимитското кралство Йордания, от друга страна

OJ L 129, 15.5.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 042 P. 20 - 21
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 042 P. 20 - 21
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 042 P. 20 - 21
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 042 P. 20 - 21
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 042 P. 20 - 21
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 042 P. 20 - 21
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 042 P. 20 - 21
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 042 P. 20 - 21
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 042 P. 20 - 21
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 027 P. 218 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 027 P. 218 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 043 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/357/oj

32002D0357Официален вестник n° L 129 , 15/05/2002 стр. 0001 - 0002
специално чешко издание глава 11 том 42 стр. 20 - 21
специално испанско издание глава 11 том 42 стр. 20 - 21
специално унгарско издание глава 11 том 42 стр. 20 - 21
специално литвийско издание глава 11 том 42 стр. 20 - 21
LV.ES глава 11 том 42 стр. 20 - 21
MT.ES глава 11 том 42 стр. 20 - 21
PL.ES глава 11 том 42 стр. 20 - 21
SK.ES глава 11 том 42 стр. 20 - 21
специално словенско издание глава 11 том 42 стр. 20 - 21


20020326

Решение на Съвета и Комисията

от 26 март 2002 година

относно сключване на Евро-средиземноморското споразумение за създаване на асоциация между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашимитското кралство Йордания, от друга страна

(2002/357/EО, ЕОВС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 238 във връзка с член 228, параграф 2, второ изречение, и с член 228, параграф 3, втора алинея от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), и по-специално член 95 от него,

след консултация с Консултативния комитет и единодушното съгласие на Съвета,

като взеха предвид одобрението на Европейския парламент [1],

като има предвид, че:

Евро-средиземноморското споразумение за създаване на Асоциация между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитското кралство Йордания, от друга страна, подписано в Брюксел на 24 ноември 1997 г., следва да бъде одобрено,

РЕШИ:

Член 1

Евро-средиземноморското споразумение за създаване на Асоциация между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитското кралство Йордания, от друга страна, протоколите към него и декларациите, приложени към Заключителния акт, с настоящето решение се одобряват от името на Европейската общност и Европейското общност за въглища и стомана (ЕОВС).

Текстовете на споразумението, протоколите към него и Заключителния акт са приложени към настоящото решение.

Член 2

1. Позицията, която следва да приеме Общността в рамките на Съвета на Асоциацията и Комитета на Асоциацията, се определя от Съвета, по предложение на Комисията, или по целесъобразност, от Комисията, съгласно съответните разпоредби на Договорите за създаване на Европейската общност и Европейската общност за въглища и стомана.

2. Председателят на Съвета, в съответствие с член 90 от споразумението, председателства Съвета на Асоциацията и представя неговата позиция на Общността. Представител на председателя на Съвета председателства Комитета на Асоциацията в съответствие с член 93 от споразумението и представя позицията на Общността.

Член 3

Председателят на Съвета внася документа за нотификация по член 106 на споразумението от името на Европейската общност. Председателят на Комисията внася този документ от името на Европейското общност за въглища и стомана.

Съставено в Брюксел на 26 март 2002 година.

За Съвета

Председател

A.M. Birulés Y Bertrán

За Комисията

Председател

R. Prodi

[1] ОВ C 226, 20.7.1998 г., стр. 26.

--------------------------------------------------

Top