EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2414

Регламент (ЕО) № 2414/2001 на Съвета от 7 декември 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване

OJ L 327, 12.12.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 189 - 190
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 189 - 190
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 007 P. 9 - 10

No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2018; отменен от 32018R1806

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2414/oj

32001R2414Официален вестник n° L 327 , 12/12/2001 стр. 0001 - 0002
специално чешко издание глава 19 том 04 стр. 172 - 173
специално испанско издание глава 19 том 04 стр. 172 - 173
специално унгарско издание глава 19 том 04 стр. 172 - 173
специално литвийско издание глава 19 том 04 стр. 172 - 173
LV.ES глава 19 том 04 стр. 172 - 173
MT.ES глава 19 том 04 стр. 172 - 173
PL.ES глава 19 том 04 стр. 172 - 173
SK.ES глава 19 том 04 стр. 172 - 173
специално словенско издание глава 19 том 04 стр. 172 - 173


20011207

Регламент (ЕО) № 2414/2001 на Съвета

от 7 декември 2001 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 62, параграф 2, буква б), i) от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент [1],

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕИО) № 539/2001 [2] включва Румъния между третите страни, чиито граждани са освободени от изисквания за визи, но кандидатстването за освобождаване от визи за румънски граждани е условно и зависи от решение, което следва да се приеме на по-късен етап от Съвета. Това решение е основано на доклад, който Комисията трябваше да представи до Съвета до 30 юни 2001 г. най-късно и който следва да е придружен с препоръки, които биха били подходящи.

(2) В своя доклад от 29 юни 2001 г. Комисията отбелязва безусловния напредък, постигнат от Румъния по отношение на незаконната имиграция от страната си, визовите проверки на границите си. Комисията също така определя задълженията, които Румъния е поела в тази област. Комисията заключава чрез препоръки до Съвета, че румънските граждани следва да бъдат освободени от изисквания за визи от 1 януари 2002 г.

(3) За прилагане на визовото изключение за румънски граждани разпоредбите на Регламент (ЕО) № 539/2001, които съдържат предварителното запазване на изискванията за визи, следва да се заличат.

(4) Съгласно член 1 от протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Ирландия и Обединеното кралство не участват в приемането на настоящия регламент. Следователно, без да се засяга член 4 от посочения протокол, разпоредбите на настоящия регламент не се прилагат за Ирландия или Обединеното кралство.

(5) По отношение на Република Исландия и Кралство Норвегия настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген в областта по член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген [3],

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 539/2001 се изменя, както следва:

1. Дванадесетото съображение се заменя със следното:

"(12) Настоящият регламент предвижда пълно хармонизиране по отношение на трети страни, към чиито граждани има изискване за визи при преминаване на външните граници на държавите-членки и тези, чиито граждани са освободени от това изисквания."

2. Член 1, параграф 2 се заменя със следното:

"Граждани на трети страни, включени в приложение II, са освободени от изисквания за визи по параграф 1 за престой не повече от общо три месеца."

3. Член 8 се заменя със следното:

"Член 8

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности"

4. Следното се заличава от приложение II:

- звездичката срещу Румъния;

- бележката под линия към член 8, параграф 2.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2001 година.

За Съвета

Председател

M. Verwilghen

[1] Становище от 29 ноември 2001 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

[2] ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1.

[3] ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

--------------------------------------------------

Top