EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2243

Регламент (ЕО) № 2243/2001 на Комисията от 16 ноември 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1420/1999 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1547/1999 на Комисията по отношение на превозите на определени видове отпадъци до Камерун, Парагвай и СингапурТекст от значение за ЕИП.

OJ L 303, 20.11.2001, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 294 - 298
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 294 - 298
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 294 - 298
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 294 - 298
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 294 - 298
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 294 - 298
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 294 - 298
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 294 - 298
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 294 - 298
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 205 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 205 - 209
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 79 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2243/oj

15/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

205


32001R2243


L 303/11

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2243/2001 НА КОМИСИЯТА

от 16 ноември 2001 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1420/1999 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1547/1999 на Комисията по отношение на превозите на определени видове отпадъци до Камерун, Парагвай и Сингапур

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 г. относно надзора и контрола върху превози на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност (1), последно изменен с Решение 1999/816/ЕО на Комисията (2), и по-специално член 17, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1420/1999 на Съвета от 29 април 1999 г. за определяне на общи правила и процедури, които да се прилагат за превозите на определени видове отпадъци в определени страни, които не са членки на ОИСР (3), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1800/2001 на Комисията (4), и по-специално член 3, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

През месец януари 2000 г. Комисията е изпратила вербална нота до всички страни, които не са членки на ОИСР (както и на Унгария и Полша, които все още не прилагат Решение С(92)39 final на ОИСР). Тази вербална нота има три цели: а) да информира тези страни за новите регламенти на Общността; б) да поиска потвърждение на съответните позиции, указани в приложенията към Регламент (ЕО) № 1420/1999 и към Регламент (ЕО) № 1547/1999 на Комисията от 12 юли 1999 г. за определяне на процедури за контрол съгласно Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета, които да се прилагат за превози на определени видове отпадъци за определени страни, за които не се прилага Решение С(92)39 final на ОИСР (5), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1800/2001, и в) да получи отговор от тези страни, които не са отговорили през 1994 г.

(2)

Измежду отговорилите страни Парагвай е нотифицирал Комисията, че вносът на някои отпадъци, изброени в приложение II към Регламент (ЕИО) № 259/93, се приема без каквато и да е процедура за контрол. По отношение на другите отпадъци позицията на страната остава непроменена (отговор от 1 март 2000 г.).

(3)

Сингапур е нотифицирал Комисията, че вносът на определени отпадъци, които са изброени в приложение II на Регламент (ЕИО) № 259/93, се приема без каквато и да е процедура за контрол или съгласно процедурата, която се прилага към отпадъците, изброени в приложение III към същия регламент („жълта процедура“). По отношение на другите отпадъци позицията на страната остава непроменена (отговор от 4 януари 2001 г.).

(4)

Съгласно член 17, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 259/93, комитетът, създаден по член 18 от Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. относно отпадъците (6), последно изменена с Решение 96/350/ЕО на Комисията (7), е бил нотифициран за официалното искане на Сингапур на 11 януари 2001 г., както и за официалното искане на Парагвай на 8 февруари 2001 г.

(5)

За да се отчете новата ситуация в тези страни, е необходимо едновременно да се изменят Регламент (ЕО) № 1420/1999 и Регламент (ЕО) № 1547/1999.

(6)

По отношение на Камерун е необходимо да се измени раздел GA от приложение А към Регламент (ЕО) № 1420/1999, за да се бъде съгласуван с Регламент (ЕО) № 1547/1999.

(7)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на комитета по член 18 от Директива 75/442/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения А и Г на Регламент (ЕО) № 1547/1999 се изменят съгласно приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложение А към Регламент (ЕО) № 1420/1999 се изменя съгласно приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след неговото публикуване в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 2001 година.

За Комисията

Pascal LAMY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 30, 6.2.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 316, 10.12.1999 г., стр. 45.

(3)  ОВ L 166, 1.7.1999 г., стр. 6.

(4)  ОВ L 244, 14.9.2001 г., стр. 19.

(5)  ОВ L 185, 17.7.1999 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39.

(7)  ОВ L 135, 6.6.1996 г., стр. 32.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложения А и Г към Регламент (ЕО) № 1547/1999 се изменят, както следва:

1.

В приложение А, раздел GC („Други отпадъци, които съдържат метали“) в текста за Сингапур се добавя следната позиция:

„GC 020

Скрап от електронни уреди (като печатни платки, електронни компоненти, кабели и др.) и възстановени електронни компоненти, които са подходящи за оползотворяване на основни и благородни метали“.

2.

В приложение Г целият текст за Парагвай се заменя със следния:

„ПАРАГВАЙ

1.

В раздел GA („Отпадъци от метали и метални сплави в метална недисперсна форма“ (1):

GA 120

7404 00

Отпадъци и скрап от мед

GA 140

7602 00

Отпадъци и скрап от алуминий

GA 150

ex 7802 00

Отпадъци и скрап от олово

GA 160

7902 00

Отпадъци и скрап от цинк

GA 170

8002 00

Отпадъци и скрап от калай

GA 430

7204

Скрап от желязо или стомана

2.

Всички видове в раздел GH („Твърди пластмасови отпадъци“).

3.

Всички видове в раздел GI („Хартия, картон и хартиени отпадъци“).

4.

В раздел GJ („Текстилни отпадъци“):

GJ 010

5003

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене, отпадъци от прежди и развлакнени текстилни материали):

GJ 011

5003 10

— некардирани, нито пенирани

GJ 030

5202

Отпадъци от памук (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци)

GJ 031

5202 10

Отпадъци от прежди (включително отпадъците от конци

GJ 032

5202 91

Развлакнени отпадъци

5.

В раздел GL („Необработен корк и дървени отпадъци“):

GL 010

ex 4401 30

Дървесни отпадъци и остатъци, независимо дали са агломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или други подобни форми

GL 020

4501 90

Коркови отпадъци: натрошен, гранулиран или пулверизиран корк

3.

В приложение Г целият текст за Сингапур се заменя със следния текст:

„СИНГАПУР

1.

В раздел GA („Отпадъци от метали и метални сплави в метална недисперсна форма (2))“

GA 430

7204

Скрап от желязо или стомана


(1)  „Недисперсна форма“ не включва отпадъци под формата на прах, утайка, пепел или плътни изделия, в които са затворени течни опасни отпадъци“

(2)  „Недисперсна форма“ не включва отпадъци под формата на прах, утайка, пепел или плътни изделия, в които са затворени течни опасни отпадъци.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение А към Регламент (ЕО) № 1420/1999 се изменя, както следва

1.

В раздел GA („Отпадъци от метали и метални сплави в недисперсна форма относно КАМЕРУН“) Следната позиция:

„GA 130

7503 00

Отпадъци и скрап от никел“

се заменя с позицията:

„GА 140

7602 00

Отпадъци и скрап от алуминий“.

2.

Целият текст за ПАРАГВАЙ се заменя със следния:

„ПАРАГВАЙ

Всички видове освен:

1.

В раздел GA („Отпадъци от метали и метални сплави в недисперсна форма (1)“)

GА 120

7404 00

Отпадъци и скрап от мед

GА 140

7602 00

Отпадъци и скрап от алуминий

GА 150

ex 7802 00

Отпадъци и скрап от олово

GА 160

7902 00

Отпадъци и скрап от цинк

GА 170

8002 00

Отпадъци и скрап от калай

GА 430

7204

Скрап от желязо или стомана

2.

Всички видове в раздел GH („Твърди пластмасови отпадъци“).

3.

Всички видове в раздел GI („Хартия, картон и хартиени отпадъци“).

4.

В раздел GJ („Текстилни отпадъци“):

GJ 010

5003

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене, отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали):

GJ 011

5003 10

— некардирани, нито пенирани

GJ 030

5202

Отпадъци от памук (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци)

GJ 031

5202 10

Отпадъци от прежди (включително отпадъците от конци

GJ 032

5202 91

Развлакнени отпадъци

5.

В раздел GL („Необработен корк и дървени отпадъци“):

GL 010

ex 4401 30

Дървесни отпадъци и остатъци, независимо дали са агломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или други подобни форми

GL 020

4501 90

Коркови отпадъци: натрошен, гранулиран или пулверизиран корк

3.

Целият текст за СИНГАПУР се заменя със следния текст:

„СИНГАПУР

Всички видове освен:

1.

В раздел GА („Отпадъци от метали и метални сплави в метална недисперсна форма (2)“)

 

Отпадъци от следните благородни метали и техните сплави:

GА 010

ex 7112 10

от злато

GА 020

ex 7112 20

от платина (понятието „платина“ включва платина, индий, осмий, паладий, родий и рутений)

GА 030

ex 7112 90

други благородни метали, например сребро

Забележка: живакът е специално изключен като замърсител на тези метали, техните сплави или амалгами.

 

Отпадъци от следните цветни метали и техните сплави:

GA 120

7404 00

Отпадъци и скрап от мед

GA 130

7503 00

Отпадъци и скрап от никел

GA 140

7602 00

Отпадъци и скрап от алуминий

GA 150

ex 7802 00

Отпадъци и скрап от олово

GA 170

8002 00

Отпадъци и скрап от калай

GA 190

ex 8102 91

Отпадъци и скрап от молибден

GA 250

ex 8108 10

Отпадъци и скрап от титан

GA 260

ex 8109 10

Отпадъци и скрап от цирконий

GA 280

ex 8111 00

Отпадъци и скрап от манган

GA 300

ex 8112 20

Отпадъци и скрап от хром

GA 320

ex 8112 40

Отпадъци и скрап от ванадий

GA 350

ex 8112 91

Отпадъци и скрап от ниобий

GA 430

7204

Скрап от желязо или стомана

2.

В раздел GC („Други отпадъци, съдържащи метали“):

CG 020

 

Скрап от електронни уреди (като печатни платки, електронни компоненти, кабели и др.) и възстановени електронни компоненти, подходящи за оползотворяване на основни и благородни метали.

CG 070

ex 2619 00

Шлаки от производството на желязо и въглеродни стомани (включително нисколегирана стомана) с изключение на шлаките, които са били специално произведени по съответните национални и международни изисквания и стандарти (3)

3.

В раздел GD („Отпадъци от експлоатацията на мините: при условие че са в недисперсна форма“):

GD 020

ex 2514 00

Отпадъци от шисти, включително грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин

4.

В раздел GH („Твърди пластмасови отпадъци“):

GH 013

ex 3915 30

Отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаса от:

полимери на винилхлорида


(1)  „Недисперсна форма“ не включва отпадъци под формата на прах, утайка, пепел или плътни изделия, в които са затворени течни опасни отпадъци.“

(2)  „Недисперсна форма“ не включва отпадъци под формата на прах, утайка, пепел или плътни изделия, в които са затворени течни опасни отпадъци.“

(3)  Тази позиция включва употребата на тези шлаки като източник на титанов диоксид и ванадий.


Top