EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1788

Регламент (ЕО) № 1788/2001 на Комисията от 7 септември 2001 година за определяне на подробни правила за прилагане на разпоредбите за сертификата за инспекция при внос от трети страни по член 11 от Регламент (ЕО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

OJ L 243, 13.9.2001, p. 3–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 173 - 183
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 173 - 183

No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2008; отменен от 32008R0605 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1788/oj

15/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

173


32001R1788


L 243/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1788/2001 НА КОМИСИЯТА

от 7 септември 2001 година

за определяне на подробни правила за прилагане на разпоредбите за сертификата за инспекция при внос от трети страни по член 11 от Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни (1) последно изменен с Регламент (ЕО) № 436/2001 на Комисията (2), и по-специално член 11, параграф 3, буква б) и параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Необходимо е да се определи процедура, с цел да се координират на ниво Общност някои видове инспекции на продуктите, внасяни от трети страни, с оглед тези продукти да се пускат на пазара с указания за метода на биологично производство.

(2)

По отношение на продуктите, които се внасят съгласно процедуратапо член 11, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2092/91, като в него е установено съдържанието на сертификата за инспекция . Не съществува разпоредба от този тип за продуктите, които се внасят съгласно процедурата по член 11, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2092/91. Следователно е необходимо да се разшири използването на този сертификат за да обхване и продуктите, внасяни съгласно член 11, параграф 6, с цел да се гарантира, че тези продукти са произведени по производствени норми, еквивалентни на тези, предвидени в член 6 от Регламент (ЕИО) № 2092/91, и че инспекционните мерки, приложени спрямо тях, са също толкова ефективни, колкото мерките, предвидени в член 8 и член 9, и че тези инспекционни мерки се прилагат постоянно и ефективно в съответната трета страна.

(3)

Регламент (ЕИО) № 3457/92 на Комисията (3) предвижда сертификат за инспекция за продуктите, внасяни от трети страни съгласно разпоредбите на член 11, параграф 1 на Регламент (ЕИО) № 2092/91; за по-голяма яснота, Регламент (ЕИО) № 3457/92 се заменя с настоящия регламент.

(4)

Настоящият регламент се прилага, без да се засяга инспекционния режим, установен с член 8 и член 9 и с приложение III, раздел Б и В към Регламент (ЕИО) № 2092/91.

(5)

Настоящият регламент се прилага, без да се засягат митническите разпоредби на Общността, нито други разпоредби, отнасящи се до вноса на продукти по член 1 от Регламент ЕИО № 2092/91 с оглед на пускането им на пазара в Общността.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствието със становището на комитета, посочен в член 14 от Регламент (ЕИО) № 2092/91,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Настоящият регламент определя условията за използване на сертификата за инспекция, изискван съгласно член 11, параграф 1, буква б) и член 11, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2092/91, както и за представянето на този сертификат при внос, осъществен съгласно разпоредбите на член 11, параграф 6 от цитирания регламент.

2.   Настоящият регламент не се прилага към продуктите:

които не са предназначени за пускане в свободно обращение в Общността в суров вид или след преработка.

които са признати за освободени от вносни мита съгласно Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета (4) относно въвеждането на общ режим на освобождаване от митнически сборове. Въпреки това настоящият регламент се прилага към продуктите, освободени от вносни мита, съгласно член 39 и член 43 от Регламент (ЕИО) № 918/83.

Член 2

По смисъла на настоящия регламент:

1.

„сертификат за инспекция“ означава сертификатът за инспекция, който обхваща една пратка и който се предвижда в член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2092/91 и в член 3, член 4 и приложението към настоящия регламент.

2.

„пратка“ означава количеството продукти с един или няколко кода по Комбинираната номенклатура, описано в общ сертификат за инспекция, превозено със същите транспортни средства и с произход от една и съща трета държава.

3.

„проверка на пратката“ означава проверката от компетентните органи на държавите-членки на сертификата за инспекция с оглед спазването на член 4, параграф 2 и когато тези органи сметнат за оправдано, проверката на продуктите с оглед на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2092/91.

4.

„пускане в свободно обращение в Общността“ означава освобождането от митницата на пратката от компетентните органи с оглед свободното движение на стоките в Общността.

5.

„компетентни органи на държавите-членки“ означава митническите или други органи, посочени от държавата-членка.

Член 3

Член 11, параграф 1, буква б) относно изискванията за издаване на сертификат за инспекция и член 11, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2092/91 се прилагат към пускането в свободно обращение в Общността на продуктите, посочени в член 1 от Регламент (ЕИО) № 2092/91, независимо дали тези продукти се внасят за пускане на пазара съгласно член 11, параграф 1 или съгласно член 11, параграф 6 от този регламент.

Член 4

1.   За пускането в свободно обращение в Общността на пратка продукти, посочени в член 1 от Регламент (ЕИО) № 2092/91, се изисква:

a)

представяне на оригинален сертификат за инспекция на компетентния орган на държавата-членка, и

б)

проверка на пратката от компетентия орган на държавата-членка и заверяване на сертификата за инспекция съгласно параграф 11.

2.   Оригиналът на сертификата за инспекция се попълва съгласно следващите параграфи от 3 до10 и по образеца и бележките в приложение I.

3.   Сертификатът за инспекция се издава:

a)

от компетентната власт или орган на третата държава, посочени за съответната трета страна в приложението към Регламент (ЕИО) № 94/92 на Комисията (5);

б)

от компетентната власт или орган, одобрен да издава сертификат за инспекция по процедурата, предвидена в член 11, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2092/91.

4.   Властта или органът, издаващ сертификата за инспекция:

a)

издава сертификата и заверяват декларацията в клетка 15 само след документна проверка на всички необходими документи за инспекция, включително и програмата за производство на съответните продукти, транспортните и търговските документи, и след като този власт или орган е извършил физически инспекция на пратката, преди тя да напусне изпращащата трета страна или след като е получил ясна декларация от износителя, че съответната пратка е произведена и/или изготвена съгласно разпоредбите, определени от съответния власт или орган за внос и пускане на пазара в Европейската общност на продукти, посочени в член 1 от Регламент (ЕИО) № 2092/91, съгласно член 11, параграф 1 или член 11, параграф 6 от този регламент.

б)

дава изходящ номер на всеки един от издадените сертификати и води регистър на издадените сертификати.

5.   Сертификатът за инспекция се изготвя на един от официалните езици на Общността и се попълва, с изключение на печатите и подписите, или ръкописно само с главни букви, или напечатано.

Сертификатът за инспекция се изготвя за предпочитане на един от официалните езици на държавата-членка получател. При необходимост властите на съответната държава-членка могат да поискат превод на сертификата за инспекция на един от официалните езици.

Незаверени промени и зачерквания правят сертификата невалиден.

6.   Сертификатът за инспекция се изготвя в един оригинален екземпляр.

Първият получател или, ако няма такъв, вносителят може да направи копие, за да информира инспекцияната власт или орган съгласно приложение III, раздел В, точка 3 от Регламент (ЕИО) № 2092/91. Всяко направено копие следва да носи надпис „КОПИЕ“ или „ДУБЛИКАТ“, напечатан или положен с клеймо.

7.   Сертификатът за инспекция, посочен в параграф 3, буква б), съдържа в клетка 16, в момента на представянето му съгласно параграф 1, декларация на компетентния орган на държавата-членка, издал разрешението съгласно процедурата, предвидена в член 11, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2092/91.

8.   Компетентният орган на държавата-членка, издал разрешението, може да делегира правомощието си по отношение на декларацията в клетка 16 на властта или органа, инспекцияиращи вносителя по силата на член 8 и член 9 от Регламент (ЕИО) № 2092/91 или на органите, посочени от държавата-членка като компетентни органи.

9.   Декларацията в клетка 16 не е необходима:

a)

когато вносителят представи документ в оригинал, издаден от компетентния орган на държавата-членка, издал разрешението по член 11, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2092/91, като удостовери, че пратката е получила разрешение, или

б)

когато органът на държавата-членка, издала разрешението съгласно член 11, параграф 6, е предоставил пряко на органите, отговорни за проверката на пратката, достатъчно доказателства, че тя е получила разрешение. Тази процедура за пряка информация не е задължителна за държавата-членка, издала разрешението.

10.   В документа, съдържащ доказателствата по букви a) и б) се означава:

изходящият номер на разрешението за внос и датата му на валидност;

името и адреса на вносителя;

третата страна на произход на пратката;

данните на издаващата власт или орган и, ако са различни, данните на инспекцияния власт или орган на третата страна;

наименованията на съответните продукти.

11.   При проверка на пратка продукти, посочени, в член1 от Регламент (ЕИО) № 2092/91, оригиналът на сертификата за инспекция се парафира от компетентните органи на държавата-членка, посочени в клетка 17, след което се изпраща на лицето, представило сертификата.

12.   При получаване на пратката първият получател попълва клетка 18 на оригиналния сертификат за инспекция, за да удостовери, че пратката е получена съгласно приложение III, раздел В, точка 7 от Регламент (ЕИО) № 2092/91.

Първият получател предава оригинала на сертификата на вносителя, посочен в клетка 11 на сертификата, за да спази разпоредбите на член 11, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2092/91, освен когато сертификатът трябва да придружи пратката за нуждите на обработката,посочена в член 5, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 5

1.   Когато в рамките на митнически режим с отложено плащане съгласно Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (6) за създаване на митнически кодекс на Общността, една пратка от трета страна е предназначена, преди пускането ѝ в свободно обращение в Общността, да бъде подложена в една държава-членка на една или няколко обработки, определени в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2092/91 и които могат да бъда извършени съгласно член 522, параграф 1 и член 552, параграф 1, буква а), iv) от Регламент (ЕИО) № 2464/93 на Комисията (7) относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92, към тази пратка, преди първата ѝ обработка, следва да се приложат мерките по член 4, параграф 1 от настоящия регламент.

Обработката може да включва операции от рода на:

Опаковане или преопаковане, или

Етикетиране с указание за метода на биологично производство.

След тази обработка парафираният оригинал на сертификата за инспекция придружава пратката и се представя на компетентния орган на държавата-членка, съгласно член 4, параграф 1, с оглед пускането ѝ в свободно обращение.

След приключването на тази процедура оригиналът на сертификата за инспекция се връща на вносителя на пратката, посочен в клетка 11 на сертификата, съгласно член 11, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2092/91.

2.   Когато в рамките на митнически режим с отложено плащане съгласно Регламент (ЕИО) № 2913/92 една пратка от трета страна трябва да бъде подложена в една държава-членка, преди пускането ѝ в свободно обращение в Общността, на разделяне на няколко пратки, преди разделянето ѝ към тази пратка се прилагат мерките, определени в член 4, параграф 1.

За всяка една от пратките, получени след извършеното разделяне, извлечение от сертификата за инспекция се предоставя на компетентния орган на държавата-членка съобразно образеца и обяснителните бележки в приложение II. Извлечението от сертификата се парафира от компетентните органи на държавата-членка, посочени в клетка 14.

Копие от всяко парафирано извлечение от сертификата за инспекция се съхранява заедно с оригинала на сертификата от лицето, определено като първоначален вносител на пратката и посочено в клетка 11 на сертификата за инспекция. Копието трябва да носи надпис „КОПИЕ“ или „ДУБЛИКАТ“, напечатан или положен с клеймо.

След разделянето на пратката парафираният оригинал на всяко извлечение от сертификата за инспекция придружава съответната пратка, получена след разделянето, и се представя на компетентния орган на държавата-членка съгласно член 4, параграф 1 с оглед пускането в свободно обращение на съответната пратка.

Получателят на дадена пратка, получена след разделянето, попълва при получаването ѝ оригинала на извлечението от сертификата за инспекция, описан в клетка 15, за да удостовери, че пратката е получена съгласно приложение III, раздел Б, точка 6 от Регламент (ЕИО) № 2092/91.

Получателят на една пратка съхранява извлечението от сертификата за инспекция на разположение на инспекцияната власт и/или орган в продължение най-малко на две години.

3.   Операциите по обработка и разделяне, описани в параграф 1 и 2, се извършват съгласно съответните разпоредби на член 8 и член 9 от Регламент (ЕИО) № 2092/91, както и на приложение III, раздел Б и В от него и по-специално точки 3 и 7 от раздел В. Операциите се извършват при спазване на член 5 от Регламент (ЕИО) № 2092/91.

Член 6

Без да се засягат мерки или действия, предприети съгласно член 9, параграф 9 и/или член 10 а от Регламент (ЕИО) № 2092/91, пускането в свободно обращение в Общността на продукти, неотговарящи на условията на посочения правилник, е в зависимост от премахване на указанията за биологичния начин на производство върху етикета, в рекламите и придружаващите документи.

Член 7

Съответните власти на държавите-членки и властите на държавите-членки, отговорни за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2092/91, както и инспекцияните власти и органи, се подпомагат взаимно в прилагането на настоящия регламент.

До 1 април 2001 г. държавите-членки се информират взаимно и информират Комисията за властите, които са определили по смисъла на член 2, параграф 5, както и делегирането на правомощия, които са предоставили за прилагане на член 4, параграф 9, буква б). Държавите-членки актуализират тази информация при всяка възникнала промяна.

Член 8

Регламент (ЕИО) № 3457/92 се отменя, считано от 1 юли 2002 г.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности и се прилага от 1 юли 2002 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 септември 2001 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 631, 3.3.2001 г., стр. 16.

(3)  ОВ L 350, 1.12.1992 г., стр. 56.

(4)  ОВ L 105, 23.4.1983 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 11, 17.1.1992 г., стр. 14.

(6)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНСПЕКЦИЯ ПРИ ВНОС НА ПРОДУКТИ ОТ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Образецът на сертификата е задължителен по отношение на:

текста,

формата, а именно само един лист,

оформлението и размера на клетките.

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБРАЗЕЦ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ СЕРТИФИКАТА ЗА ИНСПЕКЦИЯ

Образецът на извлечението е задължителен по отношение на:

текста,

формата,

оформлението и размера на графите.

Image

Image


Top