EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0349

Регламент (ЕО) № 349/2001 на Комисията от 21 февруари 2001 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 94/92 за определяне на подробни правила за прилагане на режима за внос от трети страни, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета

OJ L 52, 22.2.2001, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 56 - 57
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 56 - 57
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 56 - 57
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 56 - 57
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 56 - 57
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 56 - 57
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 56 - 57
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 56 - 57
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 56 - 57
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 54 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 54 - 55

No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2008; заключение отменено от 32008R0345

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/349/oj

15/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

54


32001R0349


L 052/14

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 349/2001 НА КОМИСИЯТА

от 21 февруари 2001 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 94/92 за определяне на подробни правила за прилагане на режима за внос от трети страни, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на селскостопански продукти и означаването му върху земеделските продукти и храните (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2020/2000 на Комисията (2), и по-специално член 11, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 11, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2092/91 предвижда, че продуктите, които са внесени от трета страна, могат да бъдат пускани на пазара само когато са с произход от трета страна, която е включена в списък, съставен в съответствие с критериите, определени в член 11, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2092/91. Списъкът е представен в приложението към Регламент (ЕИО) № 94/92 на Комисията (3), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2426/2000 (4).

(2)

Унгария поиска от Комисията да измени условията за включването ѝ в списъка, за да се разреши вносът на биологично произведени суровини, като предостави необходимата информация съгласно член 2, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 94/92. В резултат от проучването на предоставената информация беше направено заключението, че изискванията в страната са еквивалентни на тези, които произтичат от законодателството на Общността.

(3)

Аржентина предостави на Комисията исканите гаранции по отношение на производството и инспекцията на животните и продуктите от животински произход. Поради това крайният срок на включване, изтичащ на 28 февруари 2001 г., следва да бъде продължен, за да продължи вносът.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 14 от Регламент (ЕИО) № 2092/91,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕИО) № 94/92 се изменя по отношение на Аржентина и Унгария съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2001 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 241, 26.9 2000 г., стр. 39.

(3)  ОВ L 11, 17.1.1992 г., стр. 14.

(4)  ОВ L 279, 1.11.2000 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Точка 5 от текста за Аржентина се заменя със следния текст:

„5.

Срок на включване: 30 юни 2003 г.“

Точка 2 от текста за Унгария се заменя със следния текст:

„2.

Произход: продукти от категория 1 а) и съставки, получени от биологично производство на продукти от категория 1 б), произведени или внесени в Унгария:

или от Европейската общност

или от трета страна в рамките на режим, признат за еквивалентен съгласно разпоредбите на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2092/91.“


Top