EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0107

Директива 2001/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 януари 2002 година за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), с оглед регулиране на управляващите дружества и опростяване на проспектите

OJ L 41, 13.2.2002, p. 20–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 149 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 149 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/107/oj

06/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

149


32001L0107


L 041/20

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2001/107/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 януари 2002 година

за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), с оглед регулиране на управляващите дружества и опростяване на проспектите

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и, по-специално член 47, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като действат в съответствие с процедурата, определена в член 251 на Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 85/611/ЕИО от 20 декември 1985 г. относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (4) вече допринесе съществено за осъществяването на единния пазар в тази сфера, като въведе — за първи път в сектора на финансовите услуги — принципа на взаимното признаване на разрешителни и други разпоредби, които улесняват свободното движение в Европейския съюз на дялови единици на предприятията за колективно инвестиране (дялови тръстове/взаимни фондове или инвестиционни дружества), които са релеватни за настоящата директива.

(2)

Въпреки това, Директива 85/611/ЕИО обхваща само много частично дейността на дружествата, които управляват предприятията за колективно инвестиране (наречени „управляващи дружества“). Директива 85/611/ЕИО не определя разпоредби, гарантиращи във всички държави-членки еднакви правила за достъп до пазара и на еквивалентни условия на работа на тези дружества. Директива 85/611/ЕИО не урежда разпоредби, регулиращи създаването на клонове и свободното предоставяне на услуги от тези дружества в държавите-членки, различни от държавата-членка по произход.

(3)

Предоставеното разрешително в държавата-членка по произход на управляващото дружество трябва да гарантира защитата на инвеститорите и платежоспособността на управляващите дружества с оглед допринасянето за стабилността на финансовата система. Приетият подход цели да осигури съществена хармонизация, необходима и достатъчна за успеха на взаимното признаване на разрешителни и на системите за разумен надзор, така че да позволяват предоставянето на едно разрешително, валидно в целия Европейски съюз, и осъществяването на надзора от държавата-членка по произход.

(4)

Необходимо е за защитата на инвеститорите да се осигури вътрешният контрол на всяко управляващо дружество, по-специално благодарение на управление от двама души и на адекватни механизми за вътрешен контрол.

(5)

За да се гарантира, че управляващото дружество ще бъде в състояние да изпълни задълженията, произтичащи от неговите дейности и да осигури по такъв начин своята стабилност, се изисква наличието на първоначален капитал и на допълнителни собствени фондове. За да се вземе предвид развитието, по-специално от гледна точка на изискванията за капитал, свързани с оперативния риск в рамките на Европейския съюз и на други международни образувания, тези изисквания, включително използването на гаранции, следва да бъдат изследвани повторно в срок от три години.

(6)

Взаимното признаване ще позволи на одобрените управляващи дружества в тяхната държава-членка по произход да предлагат услуги, за които те са получили разрешително в целия Европейски съюз, чрез създаването на клонове или чрез свободно предоставяне на услуги. Одобрението на правилата на взаимните фондове/дялови тръстове попада пот компетенцията на държавата-членка по произход на управляващото дружество.

(7)

По отношение на колективното управление на портфейла (управление на дялови тръстове/взаимни фондове и на инвестиционни дружества), разрешителното, издадено на одобрено управляващо дружество в неговата държава-членка по произход, следва да му позволява да изпълнява в приемащите държави-членки следните дейности: да дистрибутират дялови единици от хармонизираните дялови тръстове/взаимни фондове, управлявани от дружеството в държавата-членка по произход; да дистрибутират дялови единици от хармонизираните инвестиционни дружества, управлявани от такова дружество; изпълнение на всякакви други функции и задачи, включени в дейността на колективно управление на портфейла; управление на активи на инвестиционни дружества, регистрирани в държави-членки, различни от държавата-членка по произход; изпълнение на основата на мандати и за сметка на управляващи дружества, регистрирани в държави-членки, различни от държавата-членка по произход, на функции, включени в дейността по колективното управление на портфейла.

(8)

Принципите на взаимно признаване и на надзор от страна на държавата-членка по произход изискват компетентните органи на всяка държава-членка да не издават или да отнемат разрешителното в случай, че фактори като съдържанието на програмата за дейностите, географското разпределение или действително осъществяваните дейности сочат по ясен начин, че управляващото дружество е избрало юридическа система на държава-членка, за да заобиколи по-строги норми, които са в сила в друга държава-членка, на територията на която то възнамерява да осъществява цялата или по-голямата част от своите дейности. По смисъла на настоящата директива управляващо дружество следва да бъде одобрено в държавата-членка, в която се намира неговото седалище според устройствения акт. В съответствие с принципа на контрола, осъществяван от държавата на произход, единствено държавата-членка, в която е седалището на управляващото дружество според устройствения акт, може да бъде считана за компетентна да одобри правилата на дялови тръстове/взаимни фондове, установени от това дружество, както и избора на депозитар. За да предотврати разумната преценка и да насърчи доверието в ефективността на надзора, осъществяван от органите на държавата-членка по произход, едно от условията за издаване на разрешително на ПКИПЦК следва да бъде, че никакви юридически пречки не го възпрепятстват да продава своите дялови единици в своята държава-членка по произход. Това не засяга възможността, след като ПКИПЦК е оторизирано, да избира свободно държавата/ите-членка/и, където ще бъдат търгувани неговите дялови единици в съответствие с настоящата директива.

(9)

Директива 85/611/ЕИО ограничава дейността на управляващите дружества единствено до управлението на дяловите тръстове/взаимните фондове и на инвестиционните дружества (колективно управление на портфейла). За да се отчита последното развитие в националното законодателство на държавите-членки и за да се позволи на тези дружества да осъществяват важни икономии, е желателно да се преразгледа това ограничение. Следователно е желателно да се позволи на тези дружества да осъществяват също дейността по управление на инвестиционните портфейли на персонализирана основа (индивидуално управление на портфейла), включително управлението на пенсионните фондове и някои специфични спомагателни дейности, свързани с основната дейност. Това разширение на дейността на управляващите дружества не следва да засяга тяхната стабилност. Следва да се въведат специфични правила за предпазване от конфликти на интереси, когато управляващите дружества са оторизирани да осъществяват едновременно дейности по колективно и индивидуално управление на портфейла.

(10)

Дейността по управление на портфейлни инвестиции е инвестиционна услуга, която е вече обхваната от Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 г. относно инвестиционните услуги в сферата на ценните книжа (5). За да се осигури хомогенна регулаторна рамка в тази сфера е желателно да се подчинят управляващите дружества, чието разрешително покрива също тази услуга, на условията за работа, посочени в настоящата директива.

(11)

Държавата-членка по произход може, като общо правило, да постановява по-строги правила от установените в настоящата директива, по-специално относно условията за оторизиране, изискванията за разумност и правилата, отнасящи се до декларирането и до пълния проспект.

(12)

Желателно е да се установят правила, определящи разумните условия, при които едно управляващо дружество може да делегира на основата на мандати, специфичните задачи и функции на трети лица с оглед повишаване на ефективността на своето управление. За да се гарантира правилното прилагане на принципите на взаимното признаване на разрешителните и на контрола от страна на държавата на произход, държавите-членки, позволяващи такова делегиране, следва да осигурят управляващите дружества, на които са предоставили разрешителни, да не делегират изцяло своите функции на едно или повече трети лица, така че да се превърнат в дружества „пощенска кутия“, и че наличието на мандати не възпрепятства ефективния надзор над управляващите дружества. Това делегиране на функции не следва в никакъв случай да засяга отговорността на управляващото дружество и на депозитаря по отношение на притежателите на дялови единици и на компетентните органи.

(13)

За да се запазят интересите на акционерите и гарантирането на справедливи условия на конкуренция на пазара за предприятията за колективно инвестиране, се изисква първоначален капитал за инвестиционните дружества. Във всеки случай инвестиционните дружества, които са посочили управляващо дружество, ще бъдат покрити от допълнителна сума собствени фондове, предоставена от управляващото дружество.

(14)

Одобрените инвестиционни дружества следва винаги да спазват членове 5ж и 5з все едно, че се отнасят за тях самите, пряко, в съответствие с член 13б, или непряко, като се отчита фактът, че ако едно оторизирано инвестиционно дружество избере да посочи управляващо дружество, това управляващо дружество следва да бъде одобрено в съответствие с настоящата директива и впоследствие да бъде задължено да спазва членове 5ж и 5з.

(15)

За да се отчете развитието на информационните техники е желателно да се преразгледа настоящата рамка в областта на информацията от Директива 85/611/ЕИО. Желателно е, по-специално, да се въведат освен съществуващия пълен проспект и нов тип проспект за ПКИПЦК (опростен проспект). Един такъв проспект следва да бъде създаден така, че да е лесно разбираем от инвеститорите и да бъде източник на ценна информация за средния инвеститор. Този проспект следва да дава основни информации за ПКИПЦК ясно, синтезирано и лесно. Въпреки това, инвеститорът следва да бъде винаги информиран чрез посочване в този смисъл в опростения проспект, че в пълния проспект, в шестмесечния и годишния доклад на ПКИПЦК се съдържат по-обстойни информации, като те могат да бъдат получени безплатно с обикновено искане. Опростеният проспект следва да бъде винаги отворен безплатно за подписващите договора преди неговото сключване. Спазването на това изискване следва да бъде предварително условие, достатъчно за удовлетворяването на законовото задължение, предвидено чрез настоящата директива, да се предоставят информации на подписващите преди сключването на договора.

(16)

Необходимо е да се осигури да се поставят при равни условия посредниците в областта на финансовите услуги, когато предоставят едни и същи услуги, и да се осигури най-малкото минимална хармонизация в областта на защитата на инвеститорите. Минималното равнище на хармонизация на условията за започване на дейност и условия на дейност е съществено предварително условие за реализацията на вътрешния пазар за тези оператори. Следователно, само задължителна директива на Общността, която да определи минималните стандарти за целта, може да постигне поставените цели. Настоящата директива засяга само минималната изискуема хармонизация и не надвишава необходимото за достигане на поставените цели в съответствие с член 5, параграф 3 от Договора.

(17)

Комисията може да предвиди предлагането на кодификация в надлежен срок, след приемане на предложенията,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 85/611/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Добавя се следният член:

„Член 1а

По смисъла на настоящата директива:

1.

„депозитар“: означава всяка институция, натоварена със задачите, посочени в членове 7 и 14 и предмет на другите разпоредби, посочени в раздели IIIa и IVa;

2.

„управляващо дружество“: означава всяко дружество, чиято обичайна дейност е управлението на ПКИПЦК под формата на дялови тръстове/взаимни фондове и/или инвестиционни дружества (колективно управление на портфейла на ПКИПЦК); включително функциите, посочени в приложение II;

3.

„държава-членка по произход на управляващо дружество“: означава държавата-членка, в която е седалището на управляващото дружество според устройствения му акт;

4.

„държава-членка, приемаща управляващо дружество“: означава държава-членка, различна от държавата-членка по произход, на територията на която дадено управляващо дружество има клон или предоставя услуги;

5.

„държава-членка по произход на ПКИПЦК“:

а)

когато ПКИПЦК е учредено като дялов тръст/взаимен фонд, държавата-членка, в която е седалището на управляващото дружество според устройствения му акт;

б)

когато ПКИПЦК е учредено като инвестиционно дружество, държавата-членка, в която е седалището на инвестиционното дружество според устройствения акт;

6.

„държава-членка, приемаща ПКИПЦК“: означава държава-членка, различна от държавата-членка по произход на ПКИПЦК, в която се търгуват дялови единици на взаимния фонд/дяловия тръст или на инвестиционното дружество;

7.

„клон“: означава място за дейност, което е част от управляващо дружество, без да е юридическо лице и което предоставя услуги, за които управляващото дружество е било оторизирано; всички места на дейност, създадени в същата държава-членка от управляващо дружество с главно управление в друга държава-членка, се приемат като един клон;

8.

„компетентни органи“: означава органите, които всяка държава-членка посочва по силата на член 49 от настоящата директива;

9.

„тесни връзки“: означава ситуация, каквато е определена в член 2, параграф 1 от Директива 95/26/ЕО (6);

10.

„квалифицирано дялово участие“: означава всяко дялово участие в управляващо дружество, пряко или непряко, което представлява най-малко 10 % от капитала или от правата на глас, или което позволява да се осъществява значително влияние върху управлението на управляващото дружество, в което е налице това участие.

По смисъла на това определение правата на глас, посочени в член 7 от Директива 88/627/ЕИО (7), се взимат предвид;

11.

„ДИУ“: означава Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 г. относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа (8);

12.

„предприятие-майка“: означава предприятие-майка по смисъла на членове 1 и 2 от Директива 83/349/ЕИО (9);

13.

„дъщерно предприятие“: означава дъщерно предприятие по смисъла на членове 1 и 2 от Директива 83/349/ЕИО; всяко дъщерно предприятие на дъщерно предприятие се смята също за дъщерно предприятие на предприятието майка, което е начело на тези предприятия;

14.

„първоначален капитал“: означава елементите, посочени в член 34, параграф 2, точки 1 и 2 от Директива 2000/12/ЕО (10);

15.

„собствени фондове“: собствените фондове по смисъла на дял V, глава 2, раздел 1 от Директива 2000/12/ЕО; във всеки случай това определение може да бъде изменено в случаите, посочени в приложение V към Директива 93/6/ЕИО (11).

;

2.

Член 4, параграф 3 се заменя от следния текст:

„3.   Компетентните органи не могат да оторизират ПКИПЦК ако управляващото дружество или инвестиционното дружество не е в съответствие с предварителните условия, определени в настоящата директива, съответно в раздели III и IV.

Освен това компетентните органи не могат да оторизират ПКИПЦК ако ръководителите на депозитаря нямат изискваните почтеност или опит, като се има предвид също и типът ПКИПЦК, който ще се управлява. За тази цел властите следва да бъдат незабавно уведомявани за самоличността на ръководителите на депозитаря, както и на всяко лице, което е приемник на техните функции.

Под „директори“ се разбират лицата, които по силата на закона или на учредителните документи, представляват депозитаря или които ефективно определят ориентацията на дейността на депозитаря.

3а.   Компетентните органи не предоставят разрешително, ако за съответното ПКИПЦК съществува правна забрана (напр. от разпоредба, съдържаща се в правилата или в учредителните документи) да търгува своите дялови единици или акции в своята държава-членка по произход.“

3.

Заглавието на раздел III и членове 5 и 6 се заменят от следния текст:

„РАЗДЕЛ III

Задължения относно управляващите дружества

Дял А

Условия на започване на дейност

Член 5

1.   Достъпът до дейност като управляващо дружество е подчинено на официално предварително разрешително, което се предоставя от компетентните органи на държавата-членка по произход. Издаденото разрешително на управляващо дружество на основата на настоящата директива е валидно за всички държави-членки.

2.   Дейностите на управляващото дружество трябва да се ограничават до управлението на ПКИПЦК, разрешени в съответствие с настоящата директива, което не изключва възможността да се управляват, от друга страна, други дружества за колективно инвестиране, които не са обхванати от настоящата директива и за които управляващото дружество е обект на разумен надзор, но чиито дялови единици не могат да бъдат търгувани в други държави-членки по силата на настоящата директива.

Дейностите по управление на доверителни тръстове/взаимни фондове и на инвестиционните дружества включват, по смисъла на настоящата директива, функциите, посочени в приложение II, чиито списък не е изчерпателен.

3.   Чрез дерогация от параграф 2, държавите-членки могат да разрешават на управляващите дружества да предоставят, освен управлението на доверителни тръстове/взаимни фондове и на инвестиционните дружества, следните услуги:

а)

управление на инвестиционните портфейли, включително тези, които са притежавани от пенсионни фондове, в съответствие с мандати, възложени на инвеститорите на дискреционна и индивидуализирана основа, когато тези портфейли съдържат един или повече от инструментите, изброени в раздел Б от приложението към ДИУ;

б)

като допълнителни услуги:

съвети за инвестиции, обхващащи един или повече от инструментите, изброени в раздел Б от приложението към ДИУ,

опазване и администрация за дялови единици от предприятията за колективно инвестиране.

Управляващите дружества не могат в никакъв случай да получат разрешително по силата на настоящата директива да предоставят само услугите, посочени в настоящия параграф, или да предоставят спомагателни услуги, без да бъдат разрешени като услугите, посочени в буква а).

4.   Член 2, параграф 4, член 8, параграф 2, членове 10, 11 и 13 от ДИУ се прилагат към разпоредбите за предоставянето на услугите, посочени в параграф 3 от настоящия член, от управляващите дружества.

Член 5а

1.   Без да се засягат другите условия на общо прилагане, предвидени от националното законодателство, компетентните органи дават съгласие на управляващото дружество само ако:

а)

управляващото дружество разполага с първоначален капитал най-малко 125 000 EUR:

Когато стойността на портфейлите на управляващото дружество надхвърля 250 милиона EUR, управляващото дружество следва да предостави допълнителна сума собствени фондове. Тази допълнителна сума собствени фондове е равна на 0,02 % от сумата на стойността на портфейлите на управляващото дружество, надхвърляща 250 милиона EUR. Общият изискуем първоначален капитал и на допълнителната сума във всеки случай не надхвърля 10 милиона EUR.

По смисъла на настоящия параграф следните портфейли се смятат за портфейли на управляващото дружество:

i)

доверителни тръстове/взаимни фондове, управлявани от съответното дружество, включително портфейлите, за които то е делегирало управлението, с изключение на портфейлите, които то управлява чрез делегиране;

ii)

инвестиционните дружества, за които управляващото дружество е определеното управляващо дружество;

iii)

другите предприятия за колективно инвестиране, управлявани от управляващото дружество, включително портфейлите, на които то е делегирало управлението, с изключение на портфейлите, които то управлява чрез делегиране.

Независимо от размера на тези изисквания собствените фондове на управляващото дружество никога не са по-малки от сумата, установена в приложение IV към Директива 93/6/ЕИО.

Държавите-членки могат да разрешават на управляващите дружества да не предоставят до 50 % от допълнителните собствени фондове, посочени в първо тире, ако те се ползват от гаранция за същата сума, дадена от кредитна институция или от застрахователно дружество. Седалището на съответната кредитна институция или застрахователно дружество според устройствения акт трябва да е установено в държава-членка или в държава, която не е членка, доколкото то е обект на разумни правила, които компетентните органи оценяват като еквивалентни на определените в правото на Общността.

Най-късно до 13 февруари 2005 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на това изискване в областта на капитала, като предлага в краен случай, изменения с оглед неговата ревизия;

б)

лицата, ръководещи фактически дейността на дружеството, също отговарят на условията за почтеност и опит, изисквани за типа ПКИПЦК, управляван от съответното дружество. За тази цел компетентните органи биват уведомени незабавно за самоличността на тези лица, както и за всяко лице, което е приемник на техните функции. Осъществяването на дейността на дружеството трябва да бъде определено от най-малко две лица, отговарящи на тези изисквания;

в)

заявлението за разрешително се придружава от програма за дейност, в която inter alia, е посочена структурата на организацията на управляващото дружество;

г)

неговото главно управление и неговото седалище според устройствения акт са разположени в същата държава-членка.

2.   Освен това когато са налице тесни връзки между управляващото дружество и други физически или юридически лица, компетентните органи предоставят разрешително само ако тези връзки не възпрепятстват ефективното осъществяване на техните надзорни функции.

Компетентните органи отказват също да издадат разрешително, ако законовите, подзаконовите или административните разпоредби на дадена държава, която не е членка, на които са подчинени едно или повече физически или юридически лица, с които управляващото дружество поддържа тесни връзки, или ако затрудненията, свързани с тяхното прилагане, възпрепятстват ефективното упражняване на техните надзорни функции.

Компетентните органи изискват от управляващите дружества да им предоставят информацията, която те изискват, за да осигурят спазването на условията, предвидени в настоящия параграф.

3.   Кандидатът бива информиран в срок от шест месеца, считани от представянето на едно пълно искане, че разрешителното е издадено или е направен отказ. Отказът за издаване на разрешително се мотивира.

4.   Управляващото дружество може да започне своята дейност от момента, в който бъде предоставено разрешително.

5.   Компетентните органи могат да отнемат разрешителното, издадено на управляващо дружество, обект на тази директива, само когато:

а)

в срок от дванадесет месеца то не се използва, изрично се отказва от разрешителното или дейността, обхваната от настоящата директива, е прекратена от повече от шест месеца, освен ако държавата-членка не е предвидила, че в тези случаи разрешителното става невалидно;

б)

е получило разрешителното посредством неверни твърдения или по всякакъв друг неправомерен начин;

в)

вече не отговаря на условията, съгласно които разрешителното е било предоставено;

г)

вече не спазва разпоредбите на Директива 93/6/ЕИО, ако неговото разрешително покрива също и услугата по портфейлно управление на дискреционна основа, посочена в член 5, параграф 3, буква а) от настоящата директива;

д)

е възпрепятствало сериозно и/или систематично е нарушавало разпоредбите, приети в съответствие с настоящата директива; или

е)

попада под един от случаите на отнемане, предвидени от националното законодателство.

Член 5б

1.   Компетентните органи не предоставят разрешително, позволяващо започване на дейност като управляващо дружество, преди да са получили информация за самоличността на акционерите или съдружниците, преки или непреки, физически или юридически лица, които имат квалифицирано участие, и за размера на това участие.

Компетентните органи отказват да издадат разрешително ако, като се вземе предвид необходимостта да се гарантира стабилно и благоразумно управление на управляващото дружество, не се убедят, че съответните акционери или съдружници са подходящи за тази функция.

2.   Държавите-членки не прилагат за клоновете на управляващите дружества, чието седалище според устройствения акт е извън Европейския съюз, започващи или осъществяващи своите дейности, разпоредби, които им осигуряват по-благоприятно третиране от това на клоновете на управляващите дружества, чието седалище според устройствения акт е в държава-членка.

3.   Разрешителното за управляващо дружество е обект на предварителна консултация с компетентните органи на другата засегната държава-членка, когато управляващото дружество е:

а)

дъщерно предприятие на друго управляващо дружество, на инвестиционно предприятие, на кредитна институция или на застрахователно предприятие, оторизирано в друга държава-членка;

б)

дъщерно предприятие на предприятието майка на друго управляващо дружество, на инвестиционно предприятие, на кредитна институция или на застрахователно предприятие, оторизирано в друга държава-членка, или

в)

контролирано от същите физически или юридически лица, които контролират друго управляващо дружество, инвестиционно предприятие, кредитна институция или застрахователно предприятие, оторизирано в друга държава-членка.

Дял Б

Отношения с трети страни

Член 5в

1.   Отношенията с трети страни се регулират от съответните разпоредби, определени в член 7 от ДИУ.

По смисъла на настоящата директива термините „предприятие/инвестиционно предприятие“ и „инвестиционни предприятия“, съдържащи се в член 7 от ДИУ, се четат съответно като „управляващо дружество“ и „управляващи дружества“; изразът „като предоставя инвестиционни услуги“, съдържащ се в член 7, параграф 2 от ДИУ, се чете като „като предоставя услуги“.

2.   Държавите-членки информират също Комисията за всяка трудност от общ характер, която срещат ПКИПЦК при търгуването с техните дялови единици в трета страна.

Дял В

Условия на работа

Член 5г

1.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество изискват управляващото дружество, което са оторизирали, да спазва по всяко време условията, предвидени в член 5 и член 5а, параграфи 1 и 2 от настоящата директива. Собствените фондове на едно управляващо дружество не могат да падат под равнището, предвидено в член 5а, параграф 1 буква а). Във всеки случай, ако случаят е такъв, компетентните органи могат, когато обстоятелствата го оправдават, да предоставят на тези дружества ограничен срок, който да им позволи да коригират своето положение или да преустановят дейностите си.

2.   Разумният надзор над управляващите дружества е задължение на компетентните органи на държавата-членка по произход, независимо дали дружеството създава клон или не, дали предоставя услуги или не в друга държава-членка, без да се засягат разпоредбите на настоящата директива, които възлагат отговорност на органите на приемащата държава-членка.

Член 5д

1.   Квалифицираните участия в управляващи дружества се уреждат от същите правила, като посочените в член 9 от ДИУ.

2.   По смисъла на настоящата директива термините „предприятие/инвестиционно предприятие“ и „инвестиционни предприятия“, съдържащи се в член 9 от ДИУ, се четат съответно като „управляващо дружество“ и „управляващи дружества“.

Член 5е

1.   Всяка държава-членка по произход изготвя разумни правила, които управляващите дружества, по отношение на дейността на управление на ПКИПЦК, оторизирани в съответствие с настоящата директива, спазват по всяко време.

По-специално, компетентните органи на държавата-членка по произход, като отчитат също и характера на ПКИПЦК, управляван от управляващо дружество, изискват от всяко такова дружество:

а)

да има стабилна административна и счетоводна организация, разпоредби за контрол и сигурност в областта на обработването на електронни данни, както и адекватни механизми за вътрешен контрол, включващи по-специално правила, отнасящи се до персоналните сделки на неговите служители или притежанието или управлението на инвестиции във финансови инструменти с оглед инвестирането на собствени фондове и осигуряване, inter alia всяка сделка, включваща фонда, може да бъде отново осъществена съгласно нейния произход, страните по нея, нейното естество, както и относно времето и мястото на осъществяване, и че активите на дялови тръстове/взаимни фондове или инвестиционни дружества, управлявани от управляващо дружество, са инвестирани в съответствие с правилата на фонда или учредителните документи и правните разпоредби, които са в сила;

б)

да е структурирано и организирано, така че да свежда до минимум риска конфликтите на интереси между дружеството и неговите клиенти, между самите негови клиенти, между един от клиентите и даден ПКИПЦК или между два ПКИПЦК да накърнят интересите на ПКИПЦК или на клиентите. Въпреки това, когато се създава клон, организационните договорености не могат са в противоречие с правилата за поведение, определени от приемащата държава-членка в областта на конфликти на интереси.

2.   Управляващите дружества, чието разрешително покрива също услугата по управление на портфейла на дискреционната основа, посочена в член 5, параграф 3, буква а):

не са оторизирани да инвестират целия или част от портфейла на инвеститора в дялови единици от дялови тръстове/взаимни фондове или инвестиционни дружества, които те управляват, освен ако получат предварителното общо одобрение от клиента,

са обект по отношение на услугите, посочени в член 5, параграф 3, на разпоредбите, предвидени в Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 г. относно схемите за обезщетяване на инвеститорите (12)

Член 5ж

1.   Когато държавите-членки разрешават на управляващите дружества да делегират на трети лица с оглед по-ефективното провеждане на дейностите на дружеството, осъществяването за тяхна сметка на една или повече от техните функции, трябва да бъдат изпълнени следните предварителни условия:

а)

компетентният орган трябва да бъде информиран за това по съответен начин;

б)

мандатът не трябва да възпрепятства доброто упражняване на надзора, на който управляващото дружество е обект; в частност той не трябва да възпрепятства управляващото дружество да действа, нито на ПКИПЦК да бъде управлявано в най-добрите интереси на инвеститорите;

в)

когато делегирането се отнася до управлението на инвестициите, мандатът може да бъде възлаган само на оторизирани или регистрирани за целите на управлението на активите и обект на разумен надзор; делегирането трябва да бъде в съответствие с критериите за преразпределение на инвестициите, установявани периодично от управляващите дружества;

г)

когато мандатът се отнася до управлението на инвестициите и е възложен на предприятие от трета държава, трябва да бъде осигурено сътрудничество между органите, осъществяващи надзор;

д)

не се възлага мандат, свързан с основната функция на управление на инвестициите, нито на депозитаря, нито на каквото и да било друго дружество, чиито интереси могат да бъдат в конфликт с тези на управляващото дружество или на притежателите на дялови единици;

е)

съществуват мерки, позволяващи на лицата, ръководещи дейността на управляващото дружество, да контролират ефективно по всяко време дейността на предприятието, на което е възложен мандатът;

ж)

мандатът не възпрепятства лицата, ръководещи дейността на управляващото дружество, да дават по всяко време допълнителни инструкции на предприятието, на което са делегирани функции и да оттеглят мандата с незабавно действие на оттеглянето, когато това е в интерес на инвеститорите;

з)

в съответствие с естеството на функциите, които ще се делегират, предприятието, на което ще бъдат делегирани функциите, трябва да бъде квалифицирано и в състояние да осъществява съответните функции; и

и)

проспектите на ПКИПЦК изброяват функциите, които управляващото дружество е позволено да делегира.

2.   В никакъв случай фактът, че управляващото дружество е делегирало функции на трети лица, няма отражение върху отговорността на управляващото дружество и на депозитаря, и в никакъв случай управляващото дружество не следва да делегира своите функции в степен така че да остане дружество „пощенска кутия“.

Член 5з

Всяка държава-членка установява правилата за поведение, което оторизираните в тази държава-членка управляващи дружества спазват по всяко време. Тези правила трябва прилагат най-малкото принципите, посочени в тиретата, фигуриращи по-долу. Тези принципи задължават управляващото дружество:

а)

да действа при упражняване на своята дейност лоялно и справедливо в максимален интерес на ПКИПЦК, което управлява, и за целостта на пазара;

б)

да действа с необходимите умения, грижа и внимание, за максималния интерес на ПКИПЦК, което управлява и за целостта на пазара;

в)

да има и да използва ефективно ресурсите и процедурите, необходими за правилното провеждане на своите дейности;

г)

да полага усилия да избягва конфликтите на интереси и, когато последните не могат да бъдат избягнати, да осигурява ПКИПЦК, които управлява, да бъдат третирани справедливо; и

д)

да се съобразява с всички регулаторни изисквания при осъществяването на своите дейности, така че поддържа в максимална степен интереса на своите инвеститори и на целостта на пазара.

Дял Г

Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

Член 6

1.   Държавите-членки гарантират, че дадено управляващо дружество, което е оторизирано от компетентните органи на друга държава-членка в съответствие с настоящата директива, може да осъществява на тяхна територия дейността, за която е получило разрешение както чрез създаване на клон, така и при свободното предоставяне на услуги.

2.   Държавите-членки не могат да подчиняват създаването на клон или предоставянето на услуги на задължението за получаване на разрешително, или на това да се предоставя дотационен капитал, или на каквато и да било друга мярка с еквивалентен ефект.

Член 6а

1.   Освен задължението за удовлетворяване на условията, предвидени в членове 5 и 5а, всяко управляващо дружество, което желае да учреди клон на територията на друга държава-членка, уведомява за това компетентните органи на своята държава-членка по произход.

2.   Държавите-членки изискват всяко управляващо дружество, което желае да учреди клон на територията на друга държава-членка, да придружава уведомлението, посочено в параграф 1, със следните информации и документи:

а)

държавата-членка, на чиято територия тя възнамерява да учреди клон;

б)

програма, уточняваща предвижданите дейности и услуги по смисъла на член 5, параграфи 2 и 3, както и структурата на организацията на клона;

в)

адресът, на който документите ѝ могат да бъдат получени в приемащата държава-членка;

г)

името на отговорните за управлението на клона.

3.   Компетентните органи на държавата-членка по произход съобщават тази информация на компетентните органи на приемащата държава-членка и впоследствие уведомяват за това съответното управляващото дружество в тримесечен срок, считан от получаването на всички информации, посочени в параграф 2, освен ако нямат основания да се съмняват, като отчитат предвидените дейности, в адекватността на административните структури и във финансовото състояние на управляващото дружество. Те съобщават освен това, подробностите за всяка схема на компенсиране, предназначена да защитава инвеститорите.

Когато компетентните органи на държавата-членка по произход откажат да съобщят информациите, посочени в параграф 2, на компетентните органи на приемащата държава-членка, те изясняват мотивите за този отказ на съответното управляващо дружество в срок от два месеца от получаването на всички информации. Този отказ или отсъствието на отговор дава право на съдебен иск в държавата-членка по произход.

4.   Преди клонът на управляващо дружество да започне дейност, компетентните органи на приемащата държава-членка в срок от два месеца от получаване на информациите, посочени в параграф 2, организират надзора на управляващото дружество и посочват, при необходимост, условията, при които с оглед общия интерес тази дейност следва да бъде осъществявана в приемащата държава-членка, включително правилата, посочени в членове 44 и 45, които са в сила в приемащата държава-членка, и правилата за поведение, които се съблюдават в случай на предоставяне на услуга по управление на портфейла, посочено в член 5, параграф 3, както и на консултантски услуги по инвестиции и депозит.

5.   От момента на получаването на съобщение от компетентните органи на приемащата държава-членка или, от момента на изтичане на срока, предвиден в параграф 4, без получаване на отговор от тяхна страна, клонът може да бъде учреден и да започне своята дейност. От този момент управляващото дружество може също да започне дистрибутирането на дялови единици от доверителните тръстове/взаимни фондове и на инвестиционни дружества, обект на настоящата директива, на които то осигурява управлението, освен ако компетентните органи констатират чрез мотивирано решение, преди изтичането на двумесечния срок — да съобщи на компетентните органи на държавата-членка по произход — че обстоятелствата, предвидени за търгуване на дялови единици, не съответстват на разпоредбите, посочени в член 44, параграф 1, и в член 45.

6.   В случай на изменение на който и да е елемент от информацията, съобщен в съответствие с параграф 2, букви б), в) или г), управляващото дружество уведомява в писмена форма за това изменение компетентните органи на държавата-членка по произход и на приемащата държава-членка един месец преди извършването на промяната, за да могат компетентните органи на държавата-членка по произход да вземат решение по това изменение съгласно параграф 3 и компетентните органи на приемащата държава-членка в съответствие с параграф 4.

7.   В случай на изменение на елементи от информацията, съобщени в съответствие с параграф 3, първа алинея, компетентните органи на държавата-членка по произход уведомяват за това впоследствие органите на приемащата държава-членка.

Член 6б

1.   Всяко управляващо дружество, което желае да осъществява за първи път дейност на територията на друга държава-членка съгласно свободното предоставяне на услуги, съобщава на компетентните органи на своята държава-членка по произход следната информация:

а)

държавата-членка, на чиято територия то предвижда да оперира;

б)

програма, посочваща предвижданите дейности и услуги, посочени в член 5, параграфи 2 и 3.

2.   Компетентните органи на държавата-членка по произход съобщават на компетентните органи на приемащата държава-членка информациите, посочени в параграф 1, в срок от един месец, считан от получаването на информациите.

Те съобщават, освен това, и подробностите за всяка приложима схема за компенсиране, предназначена да защитава инвеститорите.

3.   Управляващото дружество може тогава да започне дейност в приемащата държава-членка, независимо от разпоредбите на член 46.

5. При необходимост компетентните органи на приемащата държава-членка посочват на управляващото дружество, при получаване на информациите, изложени в параграф 1, условията, на които с оглед общия интерес, управляващото дружество следва да отговаря в приемащата държава-членка, включително правилата за поведение, които се съблюдават в случай на предоставяне на услуга по управление на портфейла, посочено в член 5, параграф 3, както и в случай на услуги по инвестиционно консултиране и депозит.

4.   В случай, че съдържанието на информациите, съобщени в съответствие с параграф 1, буква б), бъде изменено, управляващото дружество уведомява в писмена форма за това изменение компетентните органи на държавата-членка по произход и на приемащата държава-членка, преди да приложи изменението, за да могат компетентните органи на държавата-членка по произход, ако е необходимо, да посочат на управляващото дружество всяка промяна или допълнение, което следва да се внесе в информациите, съобщени в съответствие с параграф 3.

5.   Управляващо дружество също е обект на процедурата по уведомяване, предвидена в настоящия член, когато то натоварва трето лице да търгува с дяловите единици в приемащата държава-членка.

Член 6в

1.   Приемащите държави-членки могат да изискват за статистически цели всяко управляващо дружество, имащо клон на тяхна територия, периодично да докладва на техните компетентни органи за дейностите, осъществявани на тяхна територия.

2.   При изпълнение на техните отговорности, които произтичат от настоящата директива, приемащите държави-членки могат да изискват от клоновете на управляващите дружества същите информации, които те изискват за тази цел от националните управляващи дружества.

Държавите-членки могат да изискват от управляващите дружества, извършващи дейност на техните територии съгласно свободното предоставяне на услуги, информациите, необходими за контролирането на спазването от тези дружества на нормите на приемащите държави-членки, които се прилагат за тях, без да е възможно тези изисквания да надвишават тези, които самите държави-членки налагат на учредените управляващи дружества за контролиране на спазването на същите норми от последните.

3.   Когато компетентните органи на приемащата държава-членка констатират, че дадено управляващо дружество, имащо клон или предоставящо услуги на територията на тази държава, нарушава законовите или подзаконовите разпоредби, приети в тази държава в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, които предоставят правомощия на компетентните органи на приемащата държава-членка, те изискват съответното управляващо дружество да преустанови това незаконосъобразно положение.

4.   Ако съответното управляващо дружество не вземе необходимите мерки, компетентните органи на приемащата държава-членка информират впоследствие за това компетентните органи на държавата-членка по произход. Последните вземат в най-кратки срокове всички подходящи мерки, за да може съответното управляващо дружество да преустанови това незаконосъобразно положение. Характерът на тези мерки се съобщава на компетентните органи на приемащата държава-членка.

5.   Ако въпреки така взетите мерки от държавата-членка по произход или поради факта, че тези мерки се оказват неадекватни или не са налице в съответната държава-членка, управляващото дружество продължава да нарушава законовите или подзаконовите разпоредби, посочени в параграф 2, които са в сила в приемащата държава-членка, последната може, след като е информирала за това компетентните органи на държавата-членка по произход, да вземе подходящи мерки за превенция или за санкциониране на нови нередности, и доколкото е необходимо, да възпрепятства това управляващо дружество да осъществява нови операции на нейна територия. Държавите-членки осигуряват да е възможно на тяхна територия на управляващите дружества да бъдат връчвани актовете, необходими за такива мерки.

6.   Предходните разпоредби не засягат правомощията на приемащите държави-членки да взимат подходящи мерки за превенция или за санкциониране на нередностите, допуснати на тяхна територия, които са в противоречие със законовите или подзаконовите разпоредби, които те са приели в общ интерес. Това включва възможността да се възпрепятства едно управляващо дружество, което е в нарушение, да осъществява нови сделки на тяхна територия.

7.   Всяка мярка, взета в приложение на параграфи 4, 5 или 6, която включва санкции или ограничения спрямо дейностите на управляващо дружество, следва да бъде надлежно обоснована и съобщена на засегнатото управляващо дружество. Всяка такава мярка дава право на съдебен иск в държавата-членка, която я е приела.

8.   Преди да се приложи процедурата, предвидена в параграфи 3, 4 или 5, компетентните органи на приемащата държава-членка могат при спешност да вземат всякаква предохранителна мярка, необходима за защитата на интересите на инвеститорите и на другите лица, на които се предоставят услуги. Комисията и компетентните органи на другите засегнати държави-членки трябва да бъдат информирани за тези мерки в най-кратки срокове.

Комисията, след като се консултира с компетентните органи на засегнатите държави-членки, може да реши, че съответната държава-членка трябва да измени или да отмени тези мерки.

9.   В случай на отнемане на разрешително, компетентните органи на приемащата държава-членка се информират и взимат подходящи мерки, за да възпрепятстват съответното управляващо дружество от осъществяване на нови сделки на нейна територия и за да запази интересите на инвеститорите. На всеки две години Комисията отправя доклад за тези случаи до контактния комитет, създаден по силата на член 53.

10.   Държавите-членки съобщават на Комисията броя и характера на случаите, в които е имало отказ при прилагане на член 6а, или кои от мерките са били взети в съответствие с параграф 5. На всеки две години Комисията представя доклад за тези случаи на контактния комитет, създаден по силата на член 53.

4.

Преди член 7 се добавя следният текст:

„РАЗДЕЛ IIIа

Задължения на депозитаря“.

5.

Заглавието на раздел IV и на член 12 се заменят от следния текст:

„РАЗДЕЛ IV

Задължения на инвестиционните дружества

Дял А

Условия на започване на дейност

Член 12

Достъпът до дейност като инвестиционно дружество е подчинено на предварително официално разрешително, издадено от компетентните органи на държавата-членка по произход.

Държавите-членки определят юридическата форма, която трябва да има инвестиционното дружество.“

6.

След член 13 се добавят следните членове:

„Член 13а

1.   Без да се засягат другите условия на общо прилагане, предвидени от националното законодателство, компетентните органи предоставят разрешително на инвестиционно дружество, което не е определило управляващо дружество, само ако инвестиционното дружество разполага с достатъчен начален капитал от най-малко 300 000 EUR.

Освен това, когато инвестиционно дружество не е определило управляващо дружество, оторизирано в съответствие с настоящата директива:

разрешителното се предоставя само ако е придружено от програма за дейност, в която inter alia е отбелязана структурата на организацията на инвестиционното дружество,

директорите на инвестиционното дружество притежават почтеност и опит, достатъчни за типа дейности, осъществявани от съответното дружество. За тази цел компетентните органи трябва да бъдат незабавно уведомени за самоличността на директорите, както и за всяко лице, което е приемник на техните функции. Провеждането на дейността на инвестиционното дружество следва да бъде определена от най-малко две лица, отговарящи на тези условия. Като директори се разглеждат лицата, които по силата на закона или на учредителните документи, представляват инвестиционното дружество, или които определят ефективно политиката на дружеството,

освен това, когато са налице тесни връзки между инвестиционното дружество и други физически или юридически лица, компетентните органи предоставят разрешително само ако тези връзки не възпрепятстват доброто осъществяване на тяхната задача по надзора.

Компетентните органи отказват също разрешително, ако законовите, подзаконовите или административните разпоредби на страна, която не е членка, на които са подчинени едно или повече физически или юридически лица, с които инвестиционното дружество има тесни връзки или се създават затруднения за тяхното прилагане, възпрепятстват ефективното осъществяване на техните надзорни функции.

Компетентните органи изискват инвестиционните дружества да им съобщават информациите, които те изискват.

2.   Заявителят се информира в срок от шест месеца от представянето на пълно заявление, дали разрешителното е предоставено или не. Отказът за разрешително се мотивира.

3.   От момента на предоставяне на разрешителното инвестиционното дружество може да започне своята дейност.

4.   Компетентните органи могат да отнемат издадено разрешително на инвестиционно дружество, подчинено на настоящата директива само когато това дружество:

а)

в срок от дванадесет месеца то не използва, изрично се отказва от разрешителното или дейността, обхваната от настоящата директива, е прекратена от повече от шест месеца, освен ако държавата-членка не е предвидила, че в тези случаи разрешителното става невалидно;

б)

е получило разрешителното посредством неверни твърдения или по всякакъв друг неправомерен начин;

в)

вече не отговаря на условията, съгласно които разрешителното е било предоставено;

г)

сериозно и/или систематично е нарушавало разпоредбите, приети в съответствие с настоящата директива; или

д)

попада под един от случаите на отнемане, предвидени от националното законодателство.

Дял Б

Условия за работа

Член 13б

Членове 5ж и 5з се прилагат за инвестиционни дружества, които не са определили управляващо дружество, оторизирано в съответствие с настоящата директива. По смисъла на настоящия член термините „управляващо дружество“ се четат като „инвестиционно дружество“.

Инвестиционните дружества могат да управляват единствено активите на техния собствен портфейл и в никакъв случай не могат да получават мандат за управление на активите за сметка на трето лице.

Член 13в

Всяка държава-членка по произход изготвя разумни правила, които инвестиционните дружества, които не са определили управляващо дружество, оторизирано в съответствие с настоящата директива, съблюдават по всяко време.

В частност компетентните органи на държавата-членка по произход, като имат предвид и характера на инвестиционното дружество, изискват дружеството да има стабилна административна и счетоводна организация, разпоредби за контрол и сигурност в областта на обработването на електронни данни, както и адекватни механизми за вътрешен контрол, включващи по-специално правила, отнасящи се до персоналните сделки на неговите служители или притежанието или управлението на инвестиции във финансови инструменти с оглед инвестирането на собствени фондове и осигуряване, inter alia всяка сделка, включваща фонда, може да бъде възстановена по отношение нейния произход, страните по нея, нейното естество, както и относно времето и мястото на осъществяване, и че активите на инвестиционното дружество са инвестирани в съответствие с учредителните документи и правните разпоредби, които са в сила.“

7.

Преди член 14 се добавя следният текст:

„РАЗДЕЛ IVа

Задължения на депозитаря“.

8.

В член 27, параграф 1 се заменя от следния текст:

„1.

Инвестиционно дружество и, за всеки от дяловите тръстове и взаимните фондове, които то управлява, управляващото дружество трябва да публикува:

опростен проспект,

пълен проспект,

годишен доклад за финансовата година, и

шестмесечен доклад, покриващ първите шест месеца на финансовата година.“

9.

Член 28 се заменя от следния текст:

„Член 28

1.   Както опростеният проспект, така и пълният проспект трябва да съдържат информацията, необходима за да могат инвеститорите да преценят при пълна яснота за случая инвестицията, която им е предложена, и по-специално свързаните с нея рискове. Пълният проспект съдържа ясно и лесно за възприемане описание на профила на капиталовия риск, независимо от инструментите, в които инвестира.

2.   Пълният проспект съдържа поне информацията, предвидена в приложение I, схема А към настоящата директива, доколкото тези сведения не фигурират вече в правилата на фонда или учредителните документи, приложени към пълния проспект в съответствие с член 29, параграф 1.

3.   Опростеният проспект съдържа във формата на резюме основната информация, предвидена в приложение I, схема В към настоящата директива. Той е структуриран и редактиран така, че да може да бъде разбиран лесно от средностатистическия инвеститор. Държавите-членки могат да позволяват на дружеството да добави опростения проспект към пълния проспект във вид на отделяща се притурка. Опростеният проспект може да бъде използван като маркетингов инструмент, създаден за да бъде използван във всички държави-членки без друга необходимост от адаптиране освен превода. Държавите-членки не могат следователно да изискват други документи, нито допълнителни сведения.

4.   Както пълният проспект, така и опростеният проспект могат да бъдат включени в писмен документ или на всякакъв траен носител, който има еквивалентна юридическа форма, одобрена от компетентните органи.

5.   Годишният доклад трябва да съдържа баланс или отчет на активите и пасивите, подробен отчет за приходите и разходите за финансовата година, отчет за дейността през финансовата година и другите сведения, предвидени в приложение I, схема Б към настоящата директива, както и всякаква значима информация, позволяваща на инвеститорите да направят информирана преценка относно развитието на дейността на ПКИПЦК и неговите резултати.

6.   Шестмесечният доклад трябва да включва поне информация от глави I—IV от схема Б, приложение I към настоящата директива; когато ПКИПЦК са платили или предложили да платят временен дивидент, числата следва да посочват резултата след данъка за съответните шест месеца и временните изплатени или предложени дивиденти.“

10.

Член 29 се заменя от следния текст:

„Член 29

1.   Правилата на фонда или учредителните документи на инвестиционното дружество са неразделна част от пълния проспект, към който те трябва да бъдат приложени.

2.   Документите, посочени в параграф 1, могат да не бъдат приложени към пълния проспект, при условие че притежателят на дялови единици бъде информиран, че по негово искане тези документи ще му бъдат изпратени или ако е информиран за мястото, където може да се консултира във всяка държава-членка, в която дяловите единици са пуснати на пазара.“

11.

Член 30 се заменя от следния текст:

„Член 30

Съществените елементи на опростения проспект и на пълния проспект трябва да бъдат непрекъснато актуализирани.“

12.

Член 32 се заменя от следния текст:

„Член 32

ПКИПЦК трябва да предават на компетентните органи своите проспекти, пълен и опростен и всяко изменение, внесено в тях, както и своя годишен и шестмесечен доклад.“

13.

Член 33 се заменя от следния текст:

„Член 33

1.   Опростеният проспект трябва да бъде предлаган безплатно за подписващите преди сключването на договора.

Освен това пълният проспект и последните публикувани годишен и шестмесечен доклад се предоставят безплатно на подписващите, които го поискат.

2.   Годишният и шестмесечният доклади се предоставят безплатно на притежателите на дялови единици, които го поискат.

3.   Годишният и шестмесечният доклад трябва да бъдат държани на разположение на обществеността на местата, или съгласно други одобрени от компетентните органи средства, които са посочени в пълния и опростен проспект.“

14.

Член 35 се заменя от следния текст:

„Член 35

Всяка реклама, съдържаща покана за закупуване на дялови единици от ПКИПЦК, трябва да посочва наличието на проспекти и местата, където те могат да бъдат получени от обществеността, или начина, по който обществеността може да получи достъп до тях.“

15.

Член 46 се заменя от следния текст:

„Член 46

Ако ПКИПЦК възнамерява негови дялови единици да бъдат търгувани в държава-членка, различна от тази, в която се намира, то трябва да информира за това предварително компетентните органи на тази държава-членка. Също така то трябва да съобщи същевременно:

уверение на компетентните органи, удостоверяващо, че то отговаря на изискванията, посочени в настоящата директива,

правилата на фонда или учредителните документи,

своите проспекти, пълен и опростен,

когато е подходящо, последния годишен доклад и следващия шестмесечен доклад, и

подробна информация за договореностите, предвидени за търгуването на неговите дялови единици в тази друга държава-членка.

Инвестиционно дружество или управляващо дружество може да започне да търгува своите дялови единици в тази друга държава-членка два месеца след съответното съобщение, освен ако властите на засегнатите държави-членки констатират с мотивирано решение, взето преди изтичането на двумесечния срок, че договореностите, предвидени за търгуване на дялови единици, не са съобразени с разпоредбите, посочени в член 44, параграф 1 и с член 45.“

16.

Член 47 се заменя от следния текст:

„Член 47

Ако дадено ПКИПЦК търгува своите дялови единици в държава-членка, различна от тази, в която се намира, то трябва да разпространява в тази друга държава-членка според същите процедури като предвидените в неговата държава-членка по произход, пълния и опростения проспект, годишния и шестмесечния доклади и другите информации, предвидени в членове 29 и 30.

Тези документи се предоставят на официалния език или на един от официалните езици на приемащата държава-членка, или на език, одобрен от компетентните органи на приемащата държава-членка.“

17.

След член 52 се добавят следните членове:

„Член 52а

1.   Когато при предоставянето на услуги или чрез създаването на клонове управляващо дружество оперира в една или повече приемащи държави-членки, компетентните органи на всички заинтересовани държави-членки са в тясно сътрудничество.

Те съобщават при поискване всички информации, свързани с управлението и структурата на собственост на тези управляващи дружества, които са в състояние да улеснят техния надзор, както и всякакви информации, които са в състояние да улеснят контрола на тези дружества. В частност властите на държавата-членка по произход сътрудничат, за да осигурят събирането от властите на приемащата държава-членка информациите, посочени в член 6в, параграф 2.

2.   В степен, в която се окаже необходимо за осъществяване на техните правомощия по надзор, компетентните органи на държавата-членка по произход се информират от компетентните органи на приемащата държава-членка за всяка мярка, взета в съответствие с член 6в, параграф 6, която включва санкции, наложени на дадено управляващо дружество, или ограничения за дейностите на управляващо дружество.

Член 52б

1.   Всяка приемаща държава-членка осигурява, когато управляващо дружество, оторизирано в друга държава-членка, осъществява дейност на нейна територия посредством клон, компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество да могат, след като са информирали за това компетентните органи на приемащата държава-членка, да извършват самите те или чрез посредничеството на лица, които те са оправомощили за това, проверка на място на информациите, посочени в член 52а.

2.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество могат също да поискат от компетентните органи на приемащата държава-членка на съответното дружество да осъществят такава проверка. В рамките на техните правомощия органите, които са получили това искане, трябва да ѝ дадат ход чрез извършване от самите тях на тази проверка, или като позволят на органите, които са представили искането, да осъществят проверката, или като позволят на одитор или на експерт да я осъществи.

3.   Настоящият член не засяга правото на компетентните органи на приемащата държава-членка, при изпълнение на отговорностите, които произтичат за тях съгласно настоящата директива, да осъществяват проверка на място на клоновете, учредени на тяхна територия.“

18.

Приложението към Директива 85/611/ЕИО се преномерира като приложение I.

19.

Схема А от приложение I се изменя, както следва:

1.

В колоната „Информация относно инвестиционното дружество“ след точка 1.2 се добавя следното:

„1.3.

Когато инвестиционно дружество има различни инвестиционни подразделения, се посочват тези подразделения.“

2.

В колоната „Информация относно инвестиционното дружество“, в точка 1.13 се добавя следната фраза:

„Когато инвестиционно дружество има различни инвестиционни подразделения, се посочват обстоятелствата, позволяващи на притежател на дялови единици да премине от едно подразделение към друго, и се посочват разходите за притежателя, произтичащи от тази възможност.“

3.

След точка 4 се добавят следните точки:

„5.

Други информации относно инвестициите

5.1.

Резултати от дейността на доверителния тръст/взаимния фонд или на инвестиционното дружество (когато е приложимо) за предишни години — тази информация може да бъде включена в проспекта или да бъде добавена към него;

5.2.

Профил на типа инвеститор, за когото доверителния тръст/взаимния фонд или инвестиционното дружество е определено.

6.

Икономическа информация

6.1.

Евентуални разходи или такси, различни от разходите, посочени в точка 1.17, разделени според това, дали се плащат от притежателя на дялови единици или на база на активите на доверителния тръст/взаимния фонд или на инвестиционното дружество.“

20.

Текстът на приложение I към настоящата директива се добавя към приложение I към Директива 85/611/ЕИО.

21.

Приложение II към настоящата директива се добавя като приложение II към Директива 85/611/ЕИО.

Преходни и заключителни разпоредби

Член 2

1.   Инвестиционните предприятия, както са определени в член 1, параграф 2 от Директива 93/22/ЕИО, които са получили разрешително само за предоставяне на услугите, посочени в раздел А, точка 3, и раздел В, параграфи 1 и 6 от приложението към настоящата директива, могат да получат разрешително по силата на настоящата директива да управляват доверителни тръстове/взаимни фондове и инвестиционни дружества и да се квалифицират като „управляващи дружества“. В този случай тези инвестиционни дружества трябва да се откажат от разрешителното, получено по силата от Директива 93/22/ЕИО.

2.   Управляващите дружества, които преди 13 февруари 2004 г. вече са получили разрешително в тяхната държава-членка по произход по силата на Директива 85/611/ЕИО, за да управляват ПКИПЦК под формата на доверителни тръстове/взаимни фондове и инвестиционни дружества, се смятат за оторизирани по смисъла на настоящата директива, ако законодателството на тази държава-членка е подчинило упражняването на тази дейност на спазването на условията, еквивалентни на посочените в членове 5а и 5б.

3.   Управляващите дружества, които са вече оторизирани преди 13 февруари 2004 г., неучастващи в дружествата, посочени в параграф 2, могат да продължат да осъществяват своята дейност, при условие да получат най-късно до 13 февруари 2007 г. по силата на разпоредбите на тяхната държава-членка по произход, разрешително за продължаване на съответната дейност в съответствие с разпоредбите, приети при прилагане на настоящата директива.

Единствено отпускането на това разрешително позволява на тези управляващи дружества да се ползват от разпоредбите на настоящата директива в областта на свободата на установяване и на свободното предоставяне на услуги.

Член 3

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 13 август 2003 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Тези разпоредби влизат в сила най-късно на 13 февруари 2004 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила след датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 януари 2002 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

M. ARIAS CAÑETE


(1)  ОВ С 272, 1.9.1998 г., стр. 7 и

ОВ С 311 Е, 31.10.2000 г., стр. 273.

(2)  ОВ С 116, 28.4.1999 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 17 февруари 2000 г. (ОВ С 339, 29.11.2000 г., стр. 228), Обща позиция на Съвета от 5 юни 2001 г. (ОВ С 297 от 23.10.2001 г., стр. 10), Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2001 г. и Решение на Съвета от 4 декември 2001 г.

(4)  ОВ L 375, 31.12.1985 г., стр. 3. Директива, последно изменена с Директива 2000/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 290, 17.11.2000 г., стр. 27).

(5)  ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 27. Директива, последно изменена с Директива 2000/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

(6)  ОВ L 168, 18.7.1995 г., стр. 7.

(7)  ОВ L 348, 17.12.1988 г., стр. 62.

(8)  ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 27. Директива, последно изменена с Директива 2000/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 290, 17.11.2000 г., стр. 27).

(9)  ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(10)  ОВ L 126, 26.5.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2000/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 275, 27.10.2000 г., стр. 37).

(11)  ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 98/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 204, 21.7.1998 г., стр. 29).“

(12)  ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22.“.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„СХЕМА В

Съдържание на опростения проспект

Кратко представяне на ПКИПЦК:

дата на създаване на доверителния тръст/взаимния фонд или на инвестиционното дружество и посочване на държавата-членка, в която той/то е бил/о регистриран/о / създаден/о,

когато дадено ПКИПЦК има различни инвестиционни подразделения, се посочва този факт,

управляващо дружество (когато е приложимо),

предвидена продължителност на съществуване (когато е приложимо),

депозитар,

одитори,

финансова групировка (напр. банка), промотираща ПКИПЦК.

Информации относно инвестициите

кратко определение на целите на ПКИПЦК,

инвестиционна стратегия на доверителния тръст/взаимния фонд или на инвестиционното дружество и кратка оценка на профила на риска за фонда (включващ, ако е приложимо, информацията, предвидена в член 24а и по инвестиционно подразделение),

резултати от дейността на доверителния тръст/взаимния фонд или на инвестиционното дружество (когато е приложимо) за предишни години и предупреждение, уточняващо, че това не представлява показател за бъдещи резултати (тази информация може да бъде включена в проспекта или да бъде добавена към него),

профил на типичния инвеститор, за когото е бил създаден доверителният тръст/взаимният фонд или инвестиционното дружество.

Икономическа информация

фискален режим,

комисионни на влизане и на излизане,

други евентуални разходи или такси, разделени според това, дали се плащат от притежателя на дялови единици или на база на активите на доверителния тръст/взаимния фонд или на инвестиционното предприятие.

Търговска информация

обстоятелства на закупуване на дялови единици,

обстоятелства на продажба на дялови единици,

когато един ПКИПЦК има различни инвестиционни подразделения, се посочват обстоятелствата на преминаване от едно подразделение в друго и разходите, които се дължат във връзка с това,

честота и обстоятелства на разпределение на дивидентите от дялови единици или акциите на ПКИПЦК (когато е приложимо),

честота и къде/как цените се на публикуват или се правят достъпни.

Допълнителна информация

декларация, посочваща, че при поискване пълният проспект и годишният и шестмесечният доклад могат да бъдат получени безплатно, преди или след сключването на договора,

компетентна власт,

посочване на координати за контакт (лице/отдел, време и т.н.), където могат да бъдат получени при необходимост допълнителни пояснения,

дата на публикуването на проспекта.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Функции, включени в дейността по колективно управление на портфейла

Управление на инвестициите

Администриране:

а)

правни услуги и на счетоводно управление на фонда;

б)

искане за сведения за клиентите;

в)

оценка на портфейла и определение на стойността на дяловите единици (включително данъчни декларации);

г)

контрол на спазването на подзаконовите разпоредби;

д)

поддържане на регистъра на притежателите на дялови единици;

е)

разпределение на приходите;

ж)

емисии и изкупуване на дялови единици;

з)

плащания по договора (включително изпращането на сертификати);

и)

съхранение на операциите.

Търгуване


Top