EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0092

Директива 2001/92/ЕО на Комисията от 30 октомври 2001 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 92/22/ЕИО на Съвета за предпазни стъкла и материали за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета и Директива 70/156/ЕИО на Съвета относно типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (текст от значение за ЕИП)

OJ L 291, 8.11.2001, p. 24–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 006 P. 3 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 006 P. 3 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 006 P. 3 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 006 P. 3 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 006 P. 3 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 006 P. 3 - 26
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 006 P. 3 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 006 P. 3 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 006 P. 3 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 132 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 132 - 155
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 022 P. 19 - 42

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; заключение отменено от 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/92/oj

07/ 8

BG

Официален вестник на Европейския съюз

132


32001L0092


L 291/24

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2001/92/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2001 година

за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 92/22/ЕИО на Съвета за предпазни стъкла и материали за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета и Директива 70/156/ЕИО на Съвета относно типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/156/EИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (1), последно изменена и допълнена от Директива 2000/40/EО на Европейския парламент и на Съвета (2) и по-специално член 13, параграф 2,

като има предвид, че:

(1)

Директива 92/22/EИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно предпазните стъкла и материалите за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета (3), изменена и допълнена от Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция, е една от особените директиви за процедурата по типовото одобрение на ЕО, установена с Директива 70/156/EИО. Следователно разпоредбите, визирани в Директива 70/156/EИО относно системите, компонентите и обособените технически възли, се прилагат за Директива 92/22/EИО.

(2)

За да се стандартизира типовото одобрение на Общността, е необходимо да се въведе информационен документ, предвиден от Директива 70/156/EИО, и да се промени сертификатът за одобрение, основан на приложение VI.

(3)

Освен това, процедурите по типовото одобрение се опростяват, за да поддържат избора, предвиден в член 9, параграф 2 на Директива 70/156/EИО между някои особени директиви и съответните регламенти на Икономическата комисия за Европа на Обединените нации (ИКЕ-ООН). Като първа стъпка, техническите изисквания на Директива 92/22/EИО се заменят с тези на Регламент № 43 на ИКЕ-ООН.

(4)

Следователно, Директиви 92/22/EИО и 70/156/EИО съответно се изменят и допълват.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета за привеждане в съответствие с техническия прогрес, създаден с Директива 70/156/EИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 92/22/EИО се изменя и допълва, както следва:

1.

Член 1, параграф 1 се заменя, както следва:

„1.   Държавите-членки издават типово одобрение на ЕО за всички предпазни стъкла и материали за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета, ако отговарят на изискванията за проектиране и изпитване, предвидени в приложенията.“

2.

В член 2 първият параграф се заменя, както следва:

„Всяко заявление за типово одобрение ЕО за компонент се подава от производителя или негов упълномощен представител в държава-членка. Държавите-членки издават на производителя или на неговия упълномощен представител маркировка за типово одобрение на ЕО за компонент в съответствие с образеца, установен в приложение II А за всеки тип предпазни стъкла и всякакъв материал за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета, че те одобряват типа, съгласно член 1.“

3.

В член 4 се добавя следният втори параграф:

„Компетентните органи на държавите-членки се информират взаимно, съгласно процедурата, определена в член 4, параграф 6 на Директива 70/156/EИО, за всяко типово одобрение за компонент, което те са предоставили, отказали или оттеглили съгласно настоящата директива.“

4.

Член 8 се заменя, както следва:

„Член 8

По смисъла на настоящата директива „превозно средство“ означава всяко моторно превозно средство, предназначено за движение по път, с или без каросерия, имащо най-малко четири колела и максимална проектна скорост над 25 km/h, както и неговите ремаркета, с изключение на превозните средства, които се придвижват по релси, селскостопански и горски трактори и подвижни машини.“

5.

Приложенията са изменени, както следва:

а)

списъкът на приложенията, както и приложения I и II, са заменени от текста, фигуриращ в приложението на настоящата директива;

б)

допълнението на приложение III е заличено.

Член 2

1.   Считано от 1 юли 2002 г., държавите-членки не могат, на основания, отнасящи се до предпазните стъкла или материалите за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета, да:

отказват типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение на типа превозно средство, или типово одобрение за компонент на предпазни стъкла или материали за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета, нито

да отказват да регистрират или да забраняват продажбата или въвеждането в експлоатация на превозни средства, или да забраняват продажбата или въвеждането в експлоатация на предпазни стъкла или материали за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета,

ако тези предпазни стъкла или материали за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета съответстват на изискванията на Директива 92/22/ЕИО, изменена и допълнена от настоящата директива.

2.   Считано от 1 октомври 2002 година, държавите-членки:

не издават типово одобрение на ЕО, и

могат да откажат национално типово одобрение,

на всеки тип превозно средство на основания, отнасящи се до всеки тип предпазни стъкла или материали за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета, ако не са изпълнени изискванията на Директива 92/22/ЕИО, изменена и допълнена с настоящата директива.

3.   Считано от 1 юли 2003 година, изискванията на Директива 92/22/ЕИО относно предпазните стъкла като компонент, изменени от настоящата директива, се прилагат по смисъла на член 7, параграф 2 от Директива 70/156/ЕИО.

4.   Чрез дерогация от параграф 3 държавите-членки могат, по отношение на резервните части, да продължават издаването на типово одобрение на ЕО и да разрешават продажбата и въвеждането в експлоатация на предпазни стъкла и материали за стъкла за моторни превозни средства и техните ремаркета, които са съобразени с разпоредбите на Директива 92/22/ЕИО, в техния вариант, предхождащ влизането в сила на настоящата директива, при условие че тези предпазни стъкла и тези материали за стъкла за моторни превозни средства и техните ремаркета:

са предназначени да бъдат монтирани на вече влезли в употреба превозни средства, и

отговарят на изискванията на тази директива, приложими в момента на първоначалната регистрация на превозното средство.

Член 3

Към приложение I на Директива 70/156/ЕИО точка 9.5.1.5 е добавена, както следва:

„9.5.1.5.

Допълнителното/ите оборудване/ия на предното стъкло и мястото, в което са монтирани, с кратко описание на всички включени електрически/електронни компоненти.“

Член 4

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за привеждане в съответствие с настоящата директива, най-късно до 30 юни 2002 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното си законодателство в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2001 година.

За Комисията

Erkki LIIKANEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 203, 10.8.2000 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 129, 14.5.1992 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

ПРИЛОЖЕНИЕ I:

Допълнение 1:

Допълнение 2:

Допълнение 3:

Допълнение 4:

ПРИЛОЖЕНИЕ II:

ПРИЛОЖЕНИЕ II А:

Допълнение 1:

ПРИЛОЖЕНИЕ II В:

ПРИЛОЖЕНИЕ III:

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Административни разпоредби относно типовото одобрение на ЕО

1.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО ЗА КОМПОНЕНТ

1.1.

Всички заявления съгласно член 3, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО за типово одобрение на тип стъкло се подават от производителя на предпазните стъкла.

1.2.

Образецът на информационния документ е представен в допълнение 1 на настоящото приложение.

1.3.

Техническата служба, отговаряща за извършването на изпитванията за типово одобрение, трябва да бъде снабдена с:

1.3.1.

достатъчен брой образци за изпитване или мостри на стъкла от окончателно обработени прозоречни стъкла на съответните модели, определен при необходимост чрез съгласуване с техническата служба, отговаряща за извършването на изпитванията.

2.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО ЗА ТИП ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

2.1.

Всички заявления за типово одобрение съгласно член 3, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО за типово одобрение на превозно средство във връзка с предпазните стъкла се подават от производителя на превозното средство.

2.2.

Образецът на информационния документ е представен в допълнение 3 към настоящото приложение.

2.3.

Техническата служба, отговаряща за извършването на изпитванията за типово одобрение, трябва да бъде снабдена с:

2.3.1.

превозно средство, представително за типа, като при необходимост превозното средство се определя чрез съгласуване с техническата служба, отговаряща за провеждането на изпитванията.

3.   ИЗДАВАНЕ НА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО ЗА ПРЕДПАЗНИ СТЪКЛА ИЛИ НА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

3.1.

Съответните изисквания веднъж изпълнени, типовото одобрение на ЕО, визирано в член 4, параграф 3, и по целесъобразност в член 4, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО, се издава.

3.2.

Образецът на сертификата за типово одобрение на ЕО и неговите допълнения са представени в:

допълнение 2 към настоящото приложение по отношение на заявленията съгласно точка 1.1.,

допълнение 4 към настоящото приложение по отношение на заявленията съгласно точка 2.1.

3.3.

Номер на типово одобрение в съответствие с приложение VII към Директива 70/156/ЕИО се дава за всеки тип предпазно стъкло или тип превозно средство. Една държава-членка не може да дава същия номер на друг тип предпазно стъкло или тип превозно средство.

4.   ПРОМЕНИ НА ТИПА И ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ОДОБРЕНИЯТА

4.1.

Когато са направени промени на типово одобрение съгласно настоящата директива, се прилагат разпоредбите на член 5 от Директива 70/156/ЕИО.

5.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

5.1.

Мерките за осигуряване на съответствието на производството се вземат в съответствие с разпоредбите, посочени в член 10 от Директива 70/156/ЕИО.

Допълнение 1

Image

Image

Допълнение 2

Сертификат за типово одобрение на ЕО

ОБРАЗЕЦ

(Максимален формат: А4 (210 × 297 mm)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Допълнение 3

Image

Image

Допълнение 4

ОБРАЗЕЦ

(максимален формат: А4 (210 × 297 mm)

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.   Приложно поле

Настоящата директива се отнася за предпазни стъкла и материали за стъкла, които са предназначени за монтаж под формата на предно стъкло или други стъкла, или разделителни панели на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и за техния монтаж, с изключение на стъклата на уредите за осветление и светлинна сигнализация, както и за арматурното табло, а така също и на специалните стъкла, осигуряващи защита от нападения; закалени предни стъкла и предни стъкла, предназначени за монтаж на превозни средства, използвани при екстремни ситуации и с максимална скорост от 40 km/h.

2.   Определение

Въпросните точки са тези, предвидени в член 2 от Регламент № 43 на Икономическата комисия за Европа на Обединените нации в най-новия вариант, приет от Европейската общност.

ПРИЛОЖЕНИЕ II А

МАРКИРОВКИ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО ЗА КОМПОНЕНТ

1.

Всички панели за предпазни стъкла, включително мострите и изпитвателните образци, представени за типово одобрение за компонент, носят търговското наименование или марка на производителя. Маркировката трябва да бъде ясно четлива, незаличима и видима.

2.

В допълнение на точките, описани в точка 3.3. на приложение I, символите се полагат в съответствие с тези, въведени в Регламент № 43 на Икономическата комисия за Европа на Обединените нации в най-новия вариант, приет от Европейската общност.

ПРИЛОЖЕНИЕ II В

ОБЩИ И ИНДИВИДУАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ИЗПИТВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

С изключение на разпоредбите, приложими за закалените предни стъкла (които не са предмет на настоящата директива), разпоредбите относно общите и индивидуалните спецификации, изпитванията и техническите изисквания са тези, определени в Регламент № 43 на Икономическата комисия за Европа на Обединените нации, в най-новия вариант, приет от Европейската общност.


Top