EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0086

Директива 2001/86/ЕO на Съвета от 8 октомври 2001 година за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица

OJ L 294, 10.11.2001, p. 22–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 134 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 134 - 144
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 21 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/86/oj

06/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

134


32001L0086


L 294/22

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2001/86/ЕO НА СЪВЕТА

от 8 октомври 2001 година

за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него;

като взе предвид измененото предложение на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че:

(1)

С оглед постигане на целите на Договора, Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета (4) установява Устав на европейско дружество (SE).

(2)

Посоченият регламент цели създаването на единна правна рамка, в която дружествата от различните държави-членки следва да могат да планират и осъществят реорганизацията на своята стопанска дейност на общностно равнище.

(3)

С оглед насърчаване на социалните цели на Общността, трябва да се приемат конкретни разпоредби, особено в областта на участието на заетите лица, което има за цел да се осигури, че учредяването на SE няма да доведе до изчезване или ограничаване на практиките по участие на заетите лица, които съществуват в дружествата, участващи в учредяването на SE. Тази цел следва да се преследва чрез установяване на система от правила, които допълват разпоредбите на регламента.

(4)

Тъй като целите на предложено действие, както е очертано по-горе, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, доколкото целта е да се установи система правила за участие на заетите лица, приложими за SE и следователно могат, по причина на мащаба и въздействието на предложеното действие, да бъдат по-добре осъществени на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, така както е предвиден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, така както е предвиден в същия член от Договора, настоящата директива не предвижда повече от необходимото за постигане на посочените цели.

(5)

Голямото разнообразие от правила и практики, които съществуват в държавите-членки по отношение на начина, по който представителите на заетите лица участват във вземането на решения в дружествата, прави непрепоръчително да се установи единен европейски модел на участие на заетите лица, който да е приложим към SE.

(6)

Процедурите за информиране и консултиране на транснационално ниво, въпреки това би следвало да бъдат осигурени във всички случаи на създаване на SE.

(7)

Ако и когато съществуват права на участие в едно или повече от дружествата, учредяващи SE, тези права следва да се запазят при прехвърлянето им към SE, освен ако страните не решат друго.

(8)

Конкретните процедури за транснационално информиране и консултиране, както и за участие, ако е предвидено такова, приложими за всяко SE, следва да се определят главно чрез споразумение между заинтересованите страни или, ако липсва такова, чрез прилагане на система от субсидиарни правила.

(9)

Държавите-членки следва да имат правото да не прилагат стандартните правила, свързани с участието при сливания, с оглед на разнообразието на националните системи за участие на заетите лица. В такива случаи съществуващите системи и практики на участие, ако е предвидено такова на равнището на участващите дружества, се поддържат чрез приспособяване на правилата за регистриране.

(10)

Правилата за гласуване в специалния орган, който представлява заетите лица за целите на преговорите, в частност, при сключването на споразумения, които предвиждат равнище на участие, което е по-ниско от съществуващото в едно или повече от участващите дружества, трябва да бъдат пропорционални на риска от премахване или ограничаване на съществуващите системи и практики за участие. Този риск е по-голям при създаването на SE чрез преобразуване или сливане, отколкото при създаването на холдингово дружество или общо дъщерно дружество.

(11)

При отсъствието на споразумение след преговорите между представителите на заетите лица и компетентните органи на участващите дружества, следва да се предвидят определени стандартни изисквания, които се прилагат към SE след неговото създаване. Тези стандартни изисквания следва да осигурят ефективна практика за транснационално информиране и консултиране на заетите лица, както и тяхното участие в съответните органи, ако и доколкото такова участие е съществувало преди създаването му в участващите дружества.

(12)

Следва да се предвиди, че представителите на заетите лица, действащи в рамките на директивата, когато упражняват функциите си, се ползват от защита и гаранции, които са подобни на тези, предвидени за представителите на заетите лица по законодателството и/или практиката на страната по заетостта. Те не следва да бъдат обект на никаква дискриминация в резултат на законното упражняване на техните дейности и следва да се ползват от адекватна защита по отношение на уволнението и други санкции.

(13)

Поверителният характер на чувствителната информация следва да бъде запазван дори след изтичането на мандата на представителите на заетите лица и следва да се предвиди разпоредба, позволяваща на компетентните органи на SE да не предоставят информация, която може сериозно да навреди на дейността на SE, ако стане публично достояние.

(14)

Когато SE и неговите дъщерни дружества и установявания попадат в приложното поле на Директива 94/45/ЕО на Съвета от 22 септември 1994 г. относно създаването на Европейски работнически съвет или на процедура в предприятия на общностно равнище или групи предприятия на общностно равнище за целите на информирането и консултирането на заетите лица (5), разпоредбите на тази директива и разпоредбите, които я транспонират в националното законодателство, не се прилагат нито към дружеството, нито към неговите дъщерни дружества и установявания, освен ако специалният орган по преговорите не вземе решение да не започва преговори или да прекрати вече започнали преговори.

(15)

Настоящата директива не засяга други съществуващи права по отношение на участието и не засяга непременно други съществуващи структури на представителство, предвидени съгласно общностните и националните закони и практики.

(16)

Държавите-членки следва да предприемат подходящи мерки, когато не могат да изпълнят задълженията, уредени по настоящата директива.

(17)

Договорът не е предвидил необходимите правомощия на Общността за приемането на предложената директива, освен тези, които са посочени в член 308.

(18)

Гарантирането на придобитите права на заетите лица по отношение на участието при вземането на решения в дружествата е основен принцип и декларирана цел на настоящата директива. Правата на заетите лица, съществуващи преди създаването на SE, следва да служат за основа на правата на заетите лица в SE (принципа „преди и след“). Впоследствие този подход следва да се прилага не само към първоначалното създаване на SE, но и към структурните промени в съществуващи SE и към дружествата, които са засегнати от процесите на структурни промени.

(19)

Държавите-членки следва да могат да предвидят, че представители на синдикатите могат да бъдат членове на специалните органи за преговорите, независимо дали те са заети лица в дружество, участващо в създаването на SE. В тази връзка, държавите-членки следва по-конкретно да могат да въведат това право в случаите, когато синдикалните представители имат право да членуват и гласуват в надзорни или административни органи на дружествата съгласно националното законодателство.

(20)

В няколко държави-членки участието на заетите лица и други аспекти на индустриалните отношения се основават върху националното законодателство и практика, които в този контекст се разбират като обхващащи колективни договори на различни национални, отраслови и/или дружествени равнища,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

Цел

1.   Настоящата директива урежда участието на заетите лица в управлението на европейските акционерни дружества (Societas Europaea, наричани по-долу в текста за краткост „SE“) така както са посочени в Регламент (ЕО) № 2157/2001.

2.   За тази цел във всяко SE се създават условия за участие на заетите лица в съответствие с процедурата за преговори съгласно членове 3—6 или, при обстоятелствата, определени в член 7 съгласно приложението.

Член 2

Определения

За целите на настоящата Директива:

а)

„SE“ означава дружество, учредено съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001;

б)

„участващи дружества“ означава дружествата, които пряко участват в учредяването на SE;

в)

„дъщерно дружество“ означава предприятие, в което друго дружество упражнява господстващо влияние, дефинирано съгласно член 3, параграфи 2—7 от Директива 94/45/ЕО;

г)

„заинтересовано дъщерно дружество или установяване“ означава дъщерно дружество или установяване на участващо дружество, за което се предлага да стане дъщерно дружество или установяване на SE при неговото учредяване;

д)

„представители на заетите лица“ означава представителите на заетите лица съгласно националното право и/или националната практика;

е)

„представителен орган“ означава органът, който представлява заетите лица и е създаден по силата на споразуменията, посочени в член 4 или съгласно разпоредбите на приложението с цел информиране и консултиране на заетите лица в SE и неговите дъщерни дружества и установявания в Европейската общност и за упражняване на правата на участие по отношение на SE, ако това е приложимо;

ж)

„специалната група за преговори“ означава органа, създаден съгласно член 3, да води преговори с компетентния орган на участващите дружества по отношение на създаването на условия за участие на заетите лица в SE;

з)

„участие на заетите лица“ означава всеки механизъм, включително информиране, консултиране и участие, чрез който представители на заетите лица могат да упражняват влияние върху вземаните в дружеството решения;

и)

„информиране“ означава информирането на представителния орган на заетите лица и/или представителите на заетите лица от страна на компетентния орган на SE по въпроси, които се отнасят до самото SE или до всяко от неговите дъщерни дружества или установявания в други държави-членки или които надхвърлят правомощията на органите по вземане на решения в отделна държава-членка по време, по начин и със съдържание, които дават възможност на представителите на заетите лица да направят задълбочена оценка на възможното въздействие и, когато е подходящо, да подготвят консултации с компетентния орган на SE;

й)

„консултиране“ означава установяването на диалог и обмен на мнения между представителния орган на заетите лица и/или представителите на заетите лица и компетентния орган на SE по време, по начин и със съдържание, които дават възможност на представителите на заетите лица на основата на предоставената информация да изразят становище по предвижданите от компетентния орган мерки, които могат да се вземат предвид в процеса на вземане на решения в SE;

к)

„участие“ означава влиянието на представителния орган на заетите лица и/или представителите на заетите лица върху дейността на дружеството чрез:

правото да избират или назначават част от членовете на надзорните или административните органи на дружеството, или

правото да препоръчват и/или да поискат отвод на някои или всички членове на надзорните или административните органи на дружеството.

РАЗДЕЛ II

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕГОВОРИ

Член 3

Създаване на специална група за преговори

1.   Когато управителните или административните органи на участващите дружества разработят план за учредяване на SE, във възможно най-кратки срокове след публикуването на проекта за условията на сливането или създаването на холдингово дружество, или след приемането на план за създаване на дъщерно дружество или преобразуване в SE, управителните или административните органи на участващите дружества предприемат необходимите мерки, включително предоставяне на информация за идентичността на участващите дружества, съответните дъщерни дружества или установявания и броя на заетите лица, за започване на преговори с представители на заетите лица в дружествата относно условията за участие на заетите лица в SE.

2.   За целта се създава специална група за преговори, която представлява заетите лица в участващите дружества и съответните дъщерни дружества или установявания, в съответствие със следните разпоредби:

а)

при избирането или назначаването на членовете на специалната група за преговори трябва да се гарантира, че:

i)

тези членове са избрани или назначени пропорционално на броя на заетите лица, наети във всяка държава-членка от участващите дружества и заинтересованите дъщерни дружества или установявания чрез определяне във всяка държава-членка на едно място за част от заетите лица, наети в същата държава-членка, която се равнява на 10 % или на част от 10 % от броя на заетите лица в участващите дружества и съответните дъщерни дружества или установявания във всички държави-членки, взети заедно;

ii)

когато SE се създава чрез сливане, се определят допълнителни членове от всяка държава-членка, колкото са необходими, за да се гарантира, че специалната група за преговори включва най-малко един представител от всяко участващо дружество, което е регистрирано и има заети лица в тази държава-членка и за което се предлага да се прекрати като самостоятелно юридическо лице след регистрирането на SE, доколкото:

броят на такива допълнителни членове не надхвърля 20 % от броя на членовете, определени по силата на i), и

съставът на специалната група за преговори не води до двойно представителство на съответните заети лица.

Ако броят на такива дружества е по-голям от броя на допълнителните места, които съществуват по силата на първата алинея, допълнителните места се разпределят между дружествата в различните държави-членки по низходящ ред според броя на заетите лица в тях;

б)

Държавите-членки определят метода за избиране или назначаване на членовете на специалната група за преговори, които трябва да се изберат или назначат на тяхната територия. Те предприемат необходимите мерки, за да гарантират, доколкото е възможно, включване на поне един член, представляващ всяко участващо дружество със заети лица в съответната държава-членка. Тези мерки не могат да водят до увеличаване на общия брой на членовете.

Държавите-членки могат да предвидят включване на синдикални представители, независимо дали те са заети лица в участващите дружества или съответните дъщерни дружества или установявания.

Без да се засяга националното законодателство и/или практиката за определяне на минимални прагове за създаване на представителни органи, държавите-членки осигуряват правото на заетите лица в предприятия или установявания, където няма представители на заетите лица по независещи от тях причини, да избират или назначават членове на специалната група за преговорите.

3.   Специалната група за преговори и компетентните органи на участващите дружества определят чрез писмено споразумение условията за участие на заетите лица в SE.

За целта компетентните органи на участващите дружества информират специалната група за преговори за проекта и фактическия процес на учредяване на SE до неговото регистриране.

4.   При условията на параграф 6, специалната група за преговори взема решения с абсолютно мнозинство от членовете си, при условие че това мнозинство представлява също абсолютното мнозинство от заетите лица. Всеки член има право на един глас. Въпреки това, ако резултатът от преговорите води до намаляване на правата за участие, изискваното мнозинство за одобряване на такова решение е две трети от членовете на специалната група за преговори, които представляват най-малко две трети от заетите лица, включително членовете, които представляват заетите лица, наети в поне две държави-членки:

в случай на SE, учредено чрез сливане, ако участието обхваща най-малко 25 % от общия брой на заетите лица в участващите дружества, или

в случай на SE се създава чрез създаване на холдингово дружество или дъщерно дружество, ако участието обхваща най-малко 50 % от общия брой на заетите лица в участващите дружества.

„Намаляване на правата за участие“ означава дял на членовете на органите на SE по смисъла на член 2, буква к), който е по-малък от най-високия съществуващ дял в участващите дружества.

5.   За целите на преговорите, специалната група за преговори може да поиска в нейната дейност да бъдат привлечени избрани от нея експерти, например представители на съответните синдикални организации на общностно равнище. Експертите могат да присъстват на преговорите със съвещателен глас по искане на специалната група за преговори, при необходимост от осигуряване на единство и последователност на общностно равнище. Специалната група за преговори може да реши да информира представителите на съответните външни организации, включително синдикатите, за началото на преговорите.

6.   Специалната група за преговори може да вземе решение, с посоченото по-долу мнозинство, да не започва преговори или да прекрати вече започнали преговори и да разчита на правилата за информиране и консултиране на заетите лица, които са в сила в държавите-членки, където SE има заети лица. Решението прекратява процедурата за сключване на споразумение съгласно член 4. Разпоредбите на приложението не се прилагат, когато е взето такова решение.

Изискваното мнозинство да не се започват преговори или да се прекратят започналите преговори е две трети от членовете, които представляват най-малко две трети от заетите лица, включително членовете, които представляват заетите лица в най-малко две държави-членки.

Разпоредбите на настоящия параграф не се прилагат към SE, създадени чрез преобразуване, ако има участие в преобразуващото се дружество.

Специалната група за преговори се свика отново по писмено искане на най-малко 10 % от заетите лица в SE, неговите дъщерни дружества или установявания или техните представители, най-малко две години след датата на горепосоченото решение, освен ако страните не се споразумеят да възобновят преговорите по-рано. Ако специалната група за преговори реши да възобнови преговорите с ръководството, но не се стигне до споразумение в резултат на преговорите, разпоредбите на приложението не се прилагат.

7.   Всички разноски във връзка с работата на специалната група за преговори и самите преговори, като цяло, се поемат от участващите дружества, така че специалната група за преговори да изпълнява своята задача по подходящ начин.

В съответствие с този принцип държавите-членки могат да приемат бюджетни правила във връзка с дейността на специалната група за преговори. По-конкретно, те могат да ограничат поемането на финансовата издръжка до само на един експерт.

Член 4

Съдържание на споразумението

1.   Компетентните органи на участващите дружества и специалната група за преговори водят преговори в дух на сътрудничество с оглед на постигането на споразумение за условията за участие на заетите лица в рамките на SE.

2.   Без да се засяга автономността на страните и в като се прилага параграф 4, споразумението между компетентните органи на участващите дружества и специалната група за преговори, посочено в параграф 1, определя:

а)

обхвата на споразумението;

б)

състава, броя на членовете и разпределението на местата в представителния орган, който ще бъде дискусионен партньор на компетентния орган на SE във връзка с условията за информирането и консултирането на заетите лица на SE и неговите дъщерни дружества и установявания;

в)

функциите и процедурата за информиране и консултиране на представителния орган;

г)

честотата на заседанията на представителния орган;

д)

финансовите и материални ресурси, които следва да се предоставят на представителния орган;

е)

в случаите, когато по време на преговорите страните вземат решение да установят една или повече процедури за информиране и консултиране вместо създаване на представителен орган, - условията за прилагане на тези процедури;

ж)

ако, по време на преговорите, страните решат да установят условия за участие, същността на тези условия, включително (когато е приложимо) броя на членовете в административния или надзорен орган на SE, който заетите лица ще имат право да избират, назначават, препоръчват или да му искат отвод, процедурите за избиране, назначаване, препоръчване или отвод на тези членове, както и техните права;

з)

датата на влизане в сила на споразумението и неговата продължителност, случаите, при които споразумението трябва да бъде договорено отново и процедурата за това предоговаряне.

3.   Споразумението не попада в приложното поле на стандартните правила в приложението, освен ако изрично не е предвидено друго.

4.   Без да се засягат разпоредбите на член 13, параграф 3, буква а), в случай, че SE се установява чрез преобразуване, споразумението предвижда най-малко същото равнище на всички елементи на участието на заетите лица, както преди преобразуването на дружеството в SE.

Член 5

Продължителност на преговорите

1.   Преговорите започват веднага след създаването на специалната група за преговори и могат да продължат до шест месеца.

2.   Страните могат съвместно да се договорят да удължат преговорите след посочения в параграф 1 срок до общо една година от създаването на специалната група за преговори.

Член 6

Приложимо право към процедурата за преговори

Приложимото право към процедурата за преговори съгласно членове 3—5 е правото на държавата-членка, в която ще се намира седалището на SE според устройствения му акт, освен ако в настоящата директива не е предвидено друго.

Член 7

Стандартни правила

1.   За да постигнат целите, посочени в член 1, държавите-членки, без да се засягат разпоредбите на параграф 3 по-долу, определят стандартни правила за участие на заетите лица, които трябва да отговарят на разпоредбите, предвидени в приложението.

Стандартните правила в законодателството на съответната държава-членка, в която ще се намира седалището на SE, се прилагат от датата на регистрацията на SE, когато:

а)

страните се споразумеят за това; или

б)

когато в срока, посочен в член 5, не се стигне до споразумение и:

компетентният орган на всяко от участващите дружества вземе решение да приеме приложимостта на стандартните правила по отношение на SE и продължи съответно с регистрирането на SE, и

специалната група за преговори не е взела решение в съответствие с член 3, параграф 6.

2.   Освен това стандартните правила, определени в законодателството на държавата-членка по регистрацията съгласно част 3 от приложението, се прилагат само в следните случаи:

а)

по отношение на SE, учредено чрез преобразуване, ако правилата на държава-членка, свързани с участието на заетите лица в административните или надзорните органи се прилагат към дружеството, преобразувано в SE;

б)

по отношение на SE, учредено чрез сливане:

ако преди регистрирането на SE една или повече форми на участие са се прилагали в едно или повече от участващите дружества, които обхващат най-малко 25 % от общия брой на заетите лица в участващите дружества, или

ако преди регистрирането на SE една или повече форми на участие са се прилагали в едно или повече от участващите дружество, които обхващат най-малко 25 % от общия брой на заетите лица в участващите дружество и ако специалната група за преговори вземе такова решение;

в)

по отношение на SE, учредено чрез учредяване на холдингово дружество или учредяване на дъщерно дружество:

ако преди регистрирането на SE една или повече форми на участие са се прилагали в едно или повече от участващите дружества, които обхващат най-малко 50 % от общия брой на заетите лица в участващите дружества, или

ако преди регистрирането на SE една или повече форми на участие са се прилагали в едно или повече от участващите дружества, които обхващат най-малко 50 % от общия брой на заетите лица в участващите дружества и ако специалната група за преговори вземе такова решение.

Ако са съществували повече от една форма на участие в различните участващи дружества, специалната група за преговори решава кои от формите трябва да се установят в SE. Държавите-членки могат да определят правилата, които се прилагат при липса на решение по този въпрос към SE, регистрирано на тяхна територия. Специалната група за преговори информира компетентните органи на участващите дружества за всички решения, взети съобразно настоящия параграф.

3.   Държавите-членки могат да постановят, че разпоредбите в част 3 от приложението не се прилагат към случаите по параграф 2, буква б).

РАЗДЕЛ III

РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

Запазване на права и поверителност

1.   Държавите-членки предвиждат, че членовете на специалната група за преговори или на представителния орган, както и експертите, които им помагат, нямат право да разкриват предоставената им поверителна информация.

Същото се отнася до представителите на заетите лица в контекста на процедурата за информиране и консултиране.

Това задължение продължава да се прилага независимо къде могат да бъдат посочените лица дори и след изтичането на техния мандат.

2.   Всяка държава-членка предвижда, че в специфични случаи и при условията и ограниченията, уредени в националното законодателство, надзорният или административният орган на SE или на участващо дружество, установено на нейна територия не е задължено да предоставя информация, която по своя характер е такава, че съгласно обективни критерии разкриване би навредило сериозно на функционирането на SE (или, според съответния случай, на участващото дружество) или на неговите дъщерни дружества или установявания, или би им причинило вреди.

Държавите-членки могат да предвидят, че такова освобождаване подлежи на предварително административно или съдебно разрешение.

3.   Всяка държава-членка може да предвиди специфични разпоредби за SE на нейната територия, чиято пряко и съществено преследвана цел е идеологическото ориентиране, по отношение на информирането и изразяването на мнения, при условие че към датата на приемане на настоящата директива такива разпоредби вече съществуват в националното законодателство.

4.   При прилагането на параграфи 1, 2 и 3 държавите-членки предвиждат процедури за обжалване по административен или съдебен ред, които могат да бъдат образувани по инициатива на представителите на заетите лица, когато надзорният или административният орган на SE или на участващите дружества изисква поверителност или не дава информация.

Такива процедури могат да включват условия за защита на поверителността на съответната информация.

Член 9

Функциониране на представителния орган и процедура за информиране и консултиране на заетите лица

Компетентният орган на SE и представителният орган работят съвместно в дух на сътрудничество при надлежно зачитане на взаимните им права и задължения.

Същото се отнася до сътрудничеството между административния или надзорния орган на SE и представителите на заетите лица във връзка с процедурата за информиране и консултиране на заетите лица.

Член 10

Закрила на представителите на заетите лица

Членовете на специалната група за преговори, членовете на представителния орган, представителите на заетите лица, които изпълняват функции в процедурата за информиране и консултиране и които и да било представители на заетите лица в надзорните или административните органи на SE, които са заети лица в SE, в неговите дъщерни дружества или установявания или в участващите дружества, се ползват, при упражняването на своите функции, със същата закрила и от същите гаранции, каквито са предвидени за представителите на заетите лица по националното законодателство и/или националната практика в страната по заетостта.

Това се отнася по-конкретно до участие на заседания на специалния орган за това преговори или на представителния орган, на каквото и да е друго заседание съгласно споразумението, посочено в член 4, параграф 2, буква е) или всяко друго заседание на надзорния или административния орган, както и до изплащането на работните заплати на членовете, които са заети в участващо дружество, SE или неговите дъщерни дружества или установявания за периода на отсъствието им от работа, необходим в изпълнение на техните задължения.

Член 11

Злоупотреба с процедурите

Държавите-членки предприемат подходящи мерки в съответствие с правото на Общността, за да предотвратят злоупотреба от страна на SE с цел лишаване на заетите лица от правата им по участието или отказване на тези права.

Член 12

Спазване на настоящата директива

1.   Всяка държава-членка осигурява спазването на задълженията по настоящата директива от управителните органи на установяванията на SE и от надзорните или административните органи на дъщерни дружества и на участващи дружества на нейната територия, както и от представителите на заетите лица или съответно от самите заети лица, независимо дали седалището на SE според устройствения му акт е на нейна територия.

2.   Държавите-членки предприемат подходящи мерки в случай на неспазване на настоящата директива; по-конкретно те осигуряват административни или съдебни процедури, които правят възможно поставянето в изпълнение на задълженията, произтичащи от настоящата директива.

Член 13

Връзка между настоящата директива и други разпоредби

1.   Когато SE е предприятие на общностно равнище или контролиращо предприятие на група предприятия на общностно равнище по смисъла на Директива 94/45/ЕО или Директива 97/74/ЕО (6) за разпростиране на горепосочената директива по отношение на Обединеното кралство, разпоредбите на посочените директиви и разпоредбите за тяхното транспониране в националното законодателство не се прилагат за тях или техни дъщерни дружества.

Когато обаче специалната група за преговори вземе решение съгласно член 3, параграф 6 да не започва преговори или да прекрати вече започнали преговори, Директива 94/45/ЕО или Директива 97/74/ЕО и разпоредбите за тяхното транспониране в националното законодателство се прилагат.

2.   Разпоредбите за участието на заетите лица в ръководните органи на дружествата съгласно националното законодателство и/или националната практика, освен разпоредбите за прилагането на настоящата директива, не се прилагат към дружества, учредени в съответствие с Регламент (ЕО) № 2157/2001 и включени в приложното поле на настоящата директива.

3.   Разпоредбите на настоящата директива не засягат:

а)

съществуващите права за участие на заетите лица, предвидени по националното законодателство и/или националната практика в държавите-членки по отношение на заетите лица SE и неговите дъщерни дружества и установявания извън участието в органите на SE;

б)

разпоредбите за участие в органите съгласно националното законодателство и/или националната практика, които се прилагат към дъщерните дружества на SE.

4.   С оглед на запазването на правата по параграф 3, държавите-членки могат да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че структурите на представителство на заетите лица в участващите дружества, които прекратят съществуването си като самостоятелни юридически лица, ще се запазят след регистрирането на SE.

Член 14

Заключителни разпоредби

1.   Държавите-членки приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 8 октомври 2004 г. или гарантират, че най-късно до посочената дата работодателите и заетите лица въвеждат по споразумение необходимите разпоредби, като държавите-членки са задължени да предприемат всички необходими мерки, които да им позволят да гарантират по всяко време резултатите, предвидени в настоящата директива. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

2.   Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваването се определят от държавите-членки.

Член 15

Преглед от Комисията

Най-късно до 8 октомври 2007 г. Комисията, при консултации с държавите-членки и социалните партньори на общностно равнище, прави преглед на процедурите за изпълнение на настоящата директива с оглед на предлагането при необходимост на подходящи изменения и допълнения на Съвета.

Член 16

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 17

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 8 октомври 2001 година.

За Съвета

Председател

L. ONKELINX


(1)  ОВ С 138, 29.5.1991 г., стр. 8.

(2)  ОВ С 342, 20.12.1993 г., стр. 15.

(3)  ОВ С 124, 21.5.1990 г., стр. 34.

(4)  ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 254, 30.9.1994 г., стр. 64. Директива, последно изменена с Директива 97/74/ЕО (ОВ L 10, 16.1.1998 г., стр. 22).

(6)  ОВ L 10, 16.1.1998 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СТАНДАРТНИ ПРАВИЛА

(предвидени в член 7)

Част 1:   Състав на представителния орган на заетите лица

За да се постигнат целите, описани в член 1 и в случаите по член 7, се създава представителен орган в съответствие със следните правила:

а)

Представителният орган се състои от заети лица в SE и неговите дъщерни дружества и установявания, които се избират или назначават от представителите на заетите лица или, ако няма такива, от всички заети лица;

б)

Избирането или назначаването на членове на представителния орган се извършва в съответствие с националното законодателство и/или националната практика.

Държавите-членки определят правила, които да гарантират, че броят на членовете или разпределението на местата в представителния орган отразяват промените в SE и неговите дъщерни дружества и установявания;

в)

Когато размерът на представителния орган налага това, представителният орган избира сред своите членове постоянен комитет в състав най-много от трима членове.

г)

Представителният орган приема процедурни правила.

д)

Членовете на представителния орган се избират или назначават пропорционално на броя на заетите лица, наети във всяка държава-членка от участващите дружества и съответните дъщерни дружества или установявания чрез определяне във всяка държава-членка на едно място на част от заетите лица, наети в същата държава-членка, която се равнява на 10 % или на част от 10 % от броя на заетите лица, наети от участващите дружества и съответните дъщерни дружества или установявания във всички държави-членки, взети заедно.

е)

Компетентният орган на SE се уведомява за състава на представителния орган;

ж)

Четири години след създаването си представителният орган преценява дали да започне преговори за сключване на споразумение по членове 4 и 7 или да продължи да прилага стандартните правила в съответствие с настоящото приложение.

Разпоредбите на член 3, параграфи 4—7 и членове 4—6 се прилагат mutatis mutandis, ако е взето решение да се договори споразумение по член 4, като в такъв случай понятието „специална група за преговори“ се заменя с понятието „представителен орган“. Когато до крайния срок за приключване на преговорите не е постигнато споразумение, продължават да се прилагат първоначално приетите разпоредби в съответствие със стандартните правила.

Част 2:   Стандартни правила за информиране и консултиране

Компетенциите и правомощията на представителните органи в SE се определят от следните правила:

а)

Компетенциите на представителния орган се ограничават до въпросите, които се отнасят до самото SE и неговите дъщерни дружества или установявания в друга държава-членка или които надхвърлят правомощията на органите по вземане на решения в отделна държава-членка.

б)

Без да се засягат заседанията, проведени в съответствие с буква в), представителният орган има право да бъде информиран и консултиран, като за тази цел да провежда срещи с компетентния орган на SE най-малко веднъж годишно на основата на редовни доклади на компетентния орган за прогреса в работата на SE и неговите перспективи. Местните управителни органи се уведомяват съответно.

Компетентният орган на SE предоставя на представителния орган дневния ред за заседанията на административния или при необходимост на управителния и надзорния орган, както и копия от всички материали, представени на Общото събрание на акционерите.

На срещите се обсъждат по-конкретно структурата, икономическото и финансовото състояние, вероятното развитие на дейността, производството и продажбите, състоянието и вероятните тенденции в заетостта, инвестициите и съществените промени във връзка с организацията, въвеждането на нови методи на работа или производствени процеси, прехвърлянето на производства, сливанията, свиването или закриването на предприятия, установявания или съществени части от тях, както и колективните уволнения.

в)

Когато настъпят извънредни обстоятелства, които засягат в значителна степен интересите на заетите лица, особено при премествания, прехвърляния, закриване на предприятия или установявания или колективни уволнения, представителният орган има право да бъде информиран. Представителният орган или по негово решение при неотложни случаи избраният от него постоянен комитет има право да се срещне по негово искане с компетентния орган на SE или на друго по-подходящо управленско равнище в SE със самостоятелни правомощия по вземане на решения, за да бъде информиран и консултиран относно мерките, които засягат значително интересите на заетите лица.

Когато компетентният орган реши да не действа в съответствие с изразеното от представителния орган становище, този орган има право на допълнителна среща с компетентния орган на SE с оглед на търсене на споразумение.

Когато срещата е организирана с участието на постоянния комитет, членовете на представителния орган, които представляват пряко засегнатите от съответните мерки заети лица, също имат право да участват.

Горепосочените срещи не накърняват прерогативите на компетентния орган.

г)

Държавите-членки могат да приемат правила за председателстването на срещите за информиране и консултиране.

Преди срещата с компетентния орган на SE, представителният орган или постоянният комитет, при необходимост в разширен състав в съответствие с третата алинея на буква в), има право да проведе среща без присъствието на представители на компетентния орган.

д)

Без да се засягат разпоредбите на член 8, членовете на представителния орган информират представителите на заетите лица в SE и неговите дъщерни дружества и установявания за съдържанието и резултатите от процедурите за информиране и консултиране.

е)

Представителният орган или постоянният комитет могат да бъдат подпомогнати от експерти по негов избор.

ж)

Доколкото е необходимо за изпълнение на техните задачи, членовете на представителния орган имат право на отсъствие от работа за обучение без загуба на заплати.

з)

Разходите по представителния орган се поемат от SE, което осигурява на членовете на органа финансовите и материалните ресурси, необходими за изпълнението на техните задължения по подходящ начин.

По-специално SE поема, освен ако не е уговорено друго, разходите за организирането на срещите, осигуряването на превод и квартирните и пътните разноски на членовете на представителния орган и постоянния комитет.

При спазване на тези принципи държавите-членки могат да приемат бюджетни разпоредби във връзка с дейността на представителния орган. По-конкретно те могат да ограничат финансирането до поемане на финансовата издръжка само на един експерт.

Част 3:   Стандартни правила за участие

Участието на заетите лица в SE се определя от следните правила:

а)

Когато SE се създава чрез преобразуване, ако правилата на държавата-членка във връзка с участието на заетите лица в административните или надзорните органи са се прилагали преди регистрирането, всички аспекти на участието на заетите лица продължават да се прилагат и към SE. Буква б) се прилага за целта mutatis mutandis.

б)

В останалите случаи на създаване на SE, заетите лица в SE, неговите дъщерни дружества и установявания и/или техните представителни органи имат право да избират, назначават, препоръчват или искат отвод на членове на административния или надзорния орган на SE, чиито брой се равнява на най-големия дял в участващите дружества преди регистрирането на SE.

Ако нито едно от участващите дружества не е прилагало правила за участие преди регистрирането на SE, то не е длъжно да приема разпоредби за участие на заетите лица.

Представителният орган взема решение за разпределянето на местата в административния или надзорен орган сред членовете, които представляват заетите лица от различни държави-членки или за начина, по който заетите лица в SE могат да препоръчват или правят отвод на членове на тези органи според пропорционалното представителство на заетите лица в SE във всяка държава-членка. Ако заетите лица в една или повече държави-членки не са обхванати от този критерий за пропорционалност, представителният орган назначава член от една от тези държави-членки, особено държавата-членка, където се намира седалището на SE, когато това е подходящо. Всяка държава-членка може да определи разпределението на местата, които получава в административния или надзорния орган.

Всеки член на административния орган или съответно на надзорния орган на SE, който е избран, назначен или препоръчан от представителния орган или, според обстоятелствата, от заетите лица, е пълноправен член със същите права и задължения, каквито имат членовете, представляващи акционерите, включително правото на глас.


Top